навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 2 ОТ 18 МАЙ 2009 Г. ЗА УСВОЯВАНЕТО НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., отм. ДВ. бр.67 от 26 Август 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език - ДВ, бр. 67 от 26 август 2016 г., в сила от 01.09.2016 г.

Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавното образователно изискване за усвояването на книжовния български език по чл. 16, т. 4 от Закона за народната просвета.
(2) С държавното образователно изискване по ал. 1 се определят условията и редът за усвояване на книжовния български език в училищата, детските градини и обслужващите звена в системата на народната просвета.

Чл. 2. Усвояването на книжовния български език се свързва със социалната значимост на неговите функции като основно средство за:
1. общуване във всички социокултурни сфери;
2. социализация и професионална реализация на децата и учениците;
3. интегриране на всички етноси в структурите на българското общество.


Чл. 3. (1) Усвояването на книжовния български език се осъществява с цел развиване на комуникативните умения на децата и учениците.
(2) Усвояването на книжовния български език се свързва с изисквания към устната и към писмената реч на учениците.


Чл. 4. (1) Усвояването на книжовния български език се осъществява в процеса на предучилищното възпитание и подготовка и на училищното обучение.
(2) Обучението и възпитанието на децата и учениците в системата на народната просвета осигурява условия за усвояване на книжовния български език.
(3) Усвояването на книжовния български език е задължително за всички деца и ученици, които се обучават в българските детски градини и училища в страната и в чужбина.
(4) Усвояването на книжовния български език се постига чрез обучение по учебните предмети, включени в различните раздели на учебния план.


Чл. 5. (1) В училищата, детските градини и обслужващите звена в системата на народната просвета задължително се използва книжовният български език.
(2) Учителите са длъжни да преподават учебните предмети на книжовния български език, с изключение на учебните предмети "чужд език" и "майчин език" и на учебните предмети на чужд език, когато това е предвидено в учебния план. Те са длъжни да подпомагат децата и учениците при овладяването и прилагането на книжовноезиковите норми.
(3) В училищата, в детските градини и в обслужващите звена учителите са длъжни да общуват с децата и учениците, както и помежду си, на книжовния български език.
(4) Учителите са длъжни да общуват с децата и учениците на книжовния български език и извън училищата, детските градини и обслужващите звена.


Чл. 6. Усвояването на книжовния български език се изразява във:
1. овладяване и прилагане на знанията, уменията и отношенията, определени с държавното образователно изискване за учебно съдържание по български език и литература за съответните етапи и степени и с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание и подготовка по образователно направление "Български език и литература";
2. спазване на книжовноезиковите норми в учебните часове по всички учебни предмети, в които обучението се осъществява на български език;
3. спазване на книжовноезиковите норми при общуването на учителите с децата и учениците в училищата, в детските градини и в обслужващите звена, както и извън тях.


Чл. 7. (1) Овладяването и прилагането на книжовноезиковите норми от учениците е обект на проверка и оценка от учителя в часовете по български език и литература в съответствие с изискванията на държавното образователно изискване за учебно съдържание, държавното образователно изискване за системата за оценяване и учебната програма за съответния клас.
(2) Спазването на книжовноезиковите норми в учебните часове по останалите учебни предмети се следи от съответните учители.
(3) Спазването на книжовноезиковите норми при общуването на учителите с децата и учениците в училищата, в детските градини и в обслужващите звена, както и извън тях, се следи от всички учители и от директора.


Чл. 8. Степента на усвояване на книжовния български език е елемент на външно оценяване във всеки един от етапите и степените на образование в системата на народната просвета.


Чл. 9. Учебниците и учебните помагала, с изключение на учебниците и учебните помагала по учебния предмет "чужд език" и учебните помагала по учебния предмет "майчин език", се съставят на книжовния български език и осигуряват условия за неговото усвояване.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 4 във връзка с чл. 16, т. 4 от Закона за народната просвета.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума