навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР

В сила от 05.06.2010 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г., попр. ДВ. бр.17 от 2 Март 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Част първа.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията и техническите правила и норми за осигуряване на безопасността при пожар при:
1. планирането и застрояването на урбанизираните територии;
2. застрояването на поземлени имоти, разположени извън урбанизираните територии, в т.ч. крайпътни строежи, бензиностанции и газостанции, мотели, къмпинги, лесопаркове, защитени територии и др.;
3. проектирането и изпълнението на строежите при спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. при оразмеряването на евакуационни пътища и при евакуацията на хора, като се предвиждат мерки за тяхното безопасно и аварийно извеждане;
4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или промяна на предназначението на обект или на част от него, както и при извършване на строителни и монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел ІІІ ЗУТ;
5. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2015 г., в сила от 30.01.2015 г.) поставяне на преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности по чл. 56 ЗУТ, с изключение на преместваемите обекти с гъвкаво покритие, изискванията за които са определени в Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от 2014 г.).
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В случаите по ал. 1, т. 4 изискванията на наредбата се прилагат само за обхвата на разрешението за строеж.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Наредбата се прилага едновременно с изискванията на нормативните актове за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, правилата и нормите за устройство на територията, на нормите, правилата и техническите спецификации за проектиране и изпълнение на строежите съгласно чл. 169 ЗУТ, както и нормативните изисквания за съгласуване, одобряване, разрешаване и въвеждане на строежите в експлоатация.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При осигуряване на пожарната безопасност на специални строежи по чл. 3, ал. 3 ЗУТ освен изискванията на тази наредба се прилагат и изискванията за безопасност, определени в съответните нормативни актове.
(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Наредбата не се прилага за строежи на подземната минна промишленост и за строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси.
(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) При несъответствие на изискванията на тази наредба със специфичните изисквания за проектиране на строежи на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия приложимите изисквания за тези строежи се определят със заданието за проектиране, съответно инвестиционните проекти се приемат от специализирания експертен съвет по чл. 6, ал. 6 ЗУТ, назначен от министъра на отбраната.

Чл. 2. (1) За осигуряване на пожарната безопасност строежът трябва да е проектиран и изпълнен по такъв начин, че в случаите на възникване на пожар:
1. да е осигурена устойчивостта на конструкцията за определен период;
2. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) да са предвидени мерки за ограничаване на възникването и разпространяването на огъня и дима в строежа;
3. да са предвидени мерки срещу разпространяването му към съседните строежи;
4. да са осигурени условия обитателите да могат да напуснат строежа или да бъдат спасени с други средства;
5. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) да са създадени условия за безопасност на спасителните екипи;
6. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
(2) Осигуряването на безопасност в случай на пожар се смята за удовлетворено, когато сградата е проектирана и изпълнена при спазване на:
1. изискванията за съответните класове на функционална пожарна опасност на строежите;
2. минималната огнеустойчивост на конструктивните елементи и изискваните класове по реакция на огън за строителните продукти, както и други специфични изисквания за различните видове строежи.


Чл. 3. (1) В зависимост от функционалната пожарна опасност на строежите се проектират системи за пожароизвестяване и пожарогасене с автоматично и/или ръчно задействане съгласно приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строежите в зависимост от функционалната им пожарна опасност се оборудват с пожаротехнически средства съгласно приложение № 2.


Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Инвестиционният проект на строежа съдържа част "Пожарна безопасност" с минимален обхват и съдържание съгласно приложение № 3.
(2) В част "Пожарна безопасност" по ал. 1 се включват пасивните и активните мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на строежа.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2014 г., в сила от 19.08.2014 г.) Част "Пожарна безопасност" се разработва за строежи, които са включени в класификацията по функционална пожарна опасност съгласно таблица № 1 към чл. 8, ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2014 г., в сила от 19.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Допуска се да не се разработва част "Пожарна безопасност" за сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 (жилищни сгради и сгради за обществено обслужване) със застроена площ до 200 m2 и до два етажа (в т.ч. подземните етажи), както и за едноетажни производствени, складови и селскостопански сгради с височина до 8 m и със застроена площ до 200 m2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2014 г., в сила от 19.08.2014 г.) Оразмеряването и изчисленията на основните характеристики и показатели, както и конкретните решения за осигуряване на безопасност в случай на пожар на сградите по ал. 4 се определят със съответните части на инвестиционния проект.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) За удовлетворяване на основното изискване за пожарна безопасност по чл. 169, ал. 1, т. 2 ЗУТ в строежите се предвиждат и влагат продукти с оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени с наредбите по Закона за техническите изисквания към продуктите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) За осигуряване на пожарната безопасност на строежите строителните продукти се придружават от документите по Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.).


Чл. 6. Продуктите, които законово са произведени и пуснати на пазара в държави-членки на Европейския съюз, и в Турция, или в държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се ползват за целите на тази наредба, когато техните характеристики осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност спрямо изискванията, определени в наредбата.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Нови технически решения в инвестиционното проектиране, разработени в съответствие с изискванията на стандарти и национални нормативни актове за проектиране, се прилагат след приемането им с мотивирано решение от експертен съвет към Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР), при условие че с тях се гарантира пожарната безопасност на строежа.
(2) В случаите по чл. 1, ал. 1, т. 4, при които няма териториална, техническа или конструктивна възможност за изпълнение на изискванията на наредбата, за осигуряване на пожарната безопасност на строежите се прилагат други активни и пасивни мерки и технически решения в инвестиционното проектиране след постигане на съгласие между представители на възложителя, проектанта, консултанта и експертния съвет по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) За строежи на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия техническите решения и мерки по ал. 1 и 2 се приемат от специализирания експертен съвет по чл. 1, ал. 6.

Глава втора.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 75 ОТ 2013 Г.)


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За осигуряване на безопасността при въздействия от пожар строежите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) и помещенията в зависимост от функционалната им пожарна опасност се подразделят на класове и подкласове съгласно табл. 1.

Таблица 1
(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.)

Клас на

функционална

пожарна

опасност

(КФПО)

Описание

 

 

 

 

Подклас

 

 

 

 

Видове строежи или части от

тях,

помещения

 

 

Ф1

Жилищни сгради и сгради за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването и социалните грижи, хотелиерството и услугите - за постоянно и временно (в т.ч. денонощно) обитаване, които се ползват от хора на различна възраст и с различно физическо състояние и в които има спални помещения

Ф1.1

Детски градини и ясли; домове за деца с физически увреждания; домове за деца с умствена изостаналост; лечебни заведения за болнична помощ, в т.ч. болници за активно лечение, за долекуване и за рехабилитация, домове за хора с увреждания и за временно пребиваване на хора с увреждания; амбулатории за първична или специализирана медицинска помощ в случаите, когато включват детски консултации; центрове за спешна медицинска помощ, диспансери, домове за медико-социални грижи, диализни центрове, хосписи и др.

Ф1.2

Хотели; общежития; пансиони; спални корпуси в балнеосанаториуми и други санаториални заведения, спални корпуси във възпитателни училища и социално-педагогически интернати почивни домове, казарми и др.; къмпинги; мотели

Ф1.3

Многофамилни жилищни сгради

Ф1.4

Еднофамилни жилищни сгради

Ф2

Сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата; сгради и съоръжения за спорт; многофункционални зали с точно определен брой места за сядане

Ф2.1

Кинозали; концертни, оперни, театрални и други подобни зали; многофункционални зали; библиотеки и читалища; архивохранилища; центрове за научно-техническа информация; обществени клубове, циркови зали, спортни сгради и съоръжения с трибуни; други видове сгради с точно определен брой места за сядане в закрити помещения.

Ф2.2

Музеи, художествени галерии, панаирни палати, танцови зали, дискотеки, казина и др. под. в закрити помещения

Ф2.3

Основни помещения и съоръжения от подклас Ф2.1, на открито, в т.ч. преместваеми

Ф2.4

Основни помещения и съоръжения от подклас Ф2.2, на открито

Ф3

Сгради за обществено обслужване в областта на търговията, общественото хранене, транспорта, здравеопазването, съобщенията и услугите; сгради за административно обслужване (с помещения, в които броят на очакваните посетители е по-голям от броя на обслужващия персонал)

Ф3.1

Търговски центрове, базари и покрити пазари, универсални и специализирани магазини

Ф3.2

Помещения и сгради за обществено хранене

Ф3.3

Приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари, станции на въжени линии

Ф3.4

Помещения за посетители на сгради за административно обслужване (административни сгради, банкови и небанкови финансови институти, обслужващи сгради към производствени обекти, представителни сгради, пощи, сгради на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, правителствени сгради, сгради на съда, прокуратурата и др.) и помещения за обществено обслужване в областта на услугите (сгради за битови услуги, сгради за граждански ритуали, обществени бани и сауни) и за обществено обслужване с култово и религиозно предназначение (храмове за богослужение, катедрали, църкви, параклиси, джамии, синагоги и др., крематориуми и обредни домове) с неопределен брой места за сядане, лечебни заведения за извънболнична помощ: медицински центрове и диагностично-консултативни центрове; амбулатории за първична или специализирана медицинска помощ

Ф3.5

Физкултурно-оздравителни комплекси и спортни сгради и съоръжения без трибуни за зрители; битови помещения

Ф4

Сгради за обществено обслужване в областта на образованието и сгради за административно обслужване (сгради на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и др.), чиито помещения се използват в продължение на определен период през денонощието и в тях присъстват постоянно хора с определена възраст и физическо състояние, запознати с планировката на сградите

Ф4.1

Училища, учебно-възпитателни заведения, включително за следучилищни занимания, учебно-възпитателни и социални учебно-професионални заведения, колежи, висши учебни заведения, учебни заведения за повишаване на квалификацията

Ф4.2

Сгради за административно обслужване, сгради на информационни и редакционно- издателски организации, сгради за научноизследователска дейност, комутационни, радиорелейни, телевизионни, базови и телефонни станции

Ф5

Производствени, складови и селскостопански сгради, бензиностанции и газостанции, помещения и съоръжения с постоянен режим на работа

Ф5.1

Производствени сгради и съоръжения, производствени и лабораторни помещения, работилници; сгради на научно-експериментални бази

Ф5.2

Складови сгради и съоръжения, паркинги, гаражи (без техническо обслужване и ремонт)

Ф5.3

Бензиностанции и газостанции

Ф5.4

Селскостопански сгради без постройки със селскостопанско предназначение на допълващо застрояване в урегулирани поземлени имоти и постройки до 35 m2 в земеделски земиЗабележка. Непосочените в табл. 1 съоръжения, сгради и помещения с подобно функционално предназначение като съоръженията, сградите и помещенията от класове Ф1 - Ф4 се отнасят към съответния клас.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1), помещенията, откритите технологични инсталации и съоръженията от клас на функционална пожарна опасност Ф5 в зависимост от пожаро- и експлозивоопасните свойства на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси се подразделят на категории по пожарна опасност съгласно табл. 2.

Таблица 2
(попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

Категория

по

пожарна

опасност

 

 

 

Пожарна характеристика и

свойства на получаваните,

обработваните,

използваните,

съхраняваните и

складираните вещества,

материали и продукти

Вид на производствените

процеси и предназначение на

цеховете, технологичните

инсталации, помещенията и

складовете

 

 

1

2

3

Ф5А

Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:

1. Горими газове, включително втечнени горими газове

2. Течности с пламна температура, по-малка или равна на 28 °С (бензин, лигроин, ацетон, толуол, пиридин, етилов алкохол, дихлоретан, диоксан, етилбензол и др.)

3. Вещества и продукти, които се запалват или взривяват при взаимодействието им с вода или с кислород от въздуха

Когато веществата по т. 1 и 2 са в количества, които при възможно най-тежка аварийна ситуация може да образуват експлозивни атмосфери в обем до 5% включително от свободния обем на помещението, помещението се отнася към категория по пожарна опасност Ф5В.

*Цехове, инсталации, помещения и складове в които се използват метален натрий или калий, бариев прекис, алуминиева пудра и бял фосфор; *Сгради и помещения за преработка и съхраняване на радиоактивни отпадъци (РАО), съдържащи уран; *Баратни и ксантогенаторни цехове и отделения за преестерификация и поликондензация при производството на химични влакна; *Цехове, инсталации, помещения и складове за обработка, получаване и съхраняване на акрилонитрил; *Производства, свързани с употребата, получаването, съхраняването и регенерацията на серовъглерод; *Цехове и инсталации за първична обработка на нефт и газ (демулсия, стабилизация, сероочистка и др. под.); *Основни цехове за получаване на синтетичен каучук; *Водородни и ацетиленови станции; *Цехове, инсталации, помещения и складове за обработка, получаване и съхраняване на дивинил; *Цехове и инсталации за производство на ацетатна коприна; *Производства, свързани с бензинови екстракции; *Цехове и инсталации за хидриране, дестилация и газоотделяне при производството на течни горива; *Инсталации за рекуперация и ректификация на органични разтворители с пламна температура 28 °С и по-малка от 28 °С; *Технологични инсталации, помпени станции, складове за бензин, разтворители и други течности с пламна температура 28 °С и по-малка от 28 °С; *Бояджийски помещения и камери, в които като разтворител се използва леснозапалима течност; *Основни цехове за производство на антипиретици; *Помещения и складове за нитроцелулозни ленти; *Цехове за улавяне и разделяне на коксовия газ при коксохимичното производство и др.; *Помещения за зареждане и съхраняване на киселинни и алкални акумулатори с отделяне на експлозивоопасни концентрации от водород; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите на Ф5А.

Ф5Б

Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:

1. Течности с пламна температура от 28 до 55 °С включително (керосин, газьол, ксилол, хлорбензол, оцетна киселина, оцетен анхидрид и др.)

2. Течности, нагрети при условията на производство, получаване, обработване, използване и съхранение над пламната им температура

3. Горими прахове или летящи частици с долна експлозивна граница (ДЕГ), по-малка или равна на 65 g/m3

Когато веществата по т. 1, 2 и 3 са в количества, които при възможно най-тежка аварийна ситуация може да образуват експлозивни атмосфери в обем до 5% включително от свободния обем на помещението, помещението се отнася към категория по пожарна опасност Ф5В.

*Цехове за производство, употреба и съхраняване на целулоид, нафталин, червен фосфор, дифенил, калциев карбид, антрацен; *Цехове за получаване на въглищен прах; *Цехове, в които се отделя производствен въглищен прах; *Мелници, силози и обслужващите ги транспортни и други съоръжения за взривоопасни прахове (брашно, захар, нишесте, соя, фуражни смески, сенни брашна, прес-прахове, сапунени, пластмасови и други видове прахове); *Полировъчни помещения, цехове и отделения за шлифоване на дърво, бакелит и други горими материали; *Помпени станции за течности с пламна температура над 28 до 55 °С включително; *Станции за промиване и изпарване на цистерни и други съдове за течности с пламна температура над 28 до 55 °С включително; *Цехове за амониево-селитреното производство; Производство и съхраняване на сяра и други подобни продукти; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория Ф5Б.

Ф5В

Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:

1. Течности с пламна температура, по-висока от 55 °С (анилин, асфалт, мазут, глицерин, етиленгликол, формалин, масла, креозот и др.)

2. Горими прахове или летящи частици с ДЕГ, по-голяма от 65 g/m3 (прах-цинков, целулознолигнинен, ацетилцелулозен, от карбамидформалдехидна смола и др.)

3. Технологични процеси, при които обработката на продукти се извършва при температура до 180 °С включително и които не се отнасят към категория по пожарна опасност Ф5А или Ф5Б

4. Твърди горими вещества и материали

5. Негорими вещества, опаковани в горим амбалаж, с изключение на такива, опаковани в чували

6. Горими материали в насипно и пакетирано състояние

Когато веществата по т. 1-6 са разположени на площ и в обем, непревишаващи 10% от площта и обема на помещението, но не повече от 200 m2 - когато не е осигурена автоматична ПГИ, или 1000 m2 - при осигурена локална автоматична ПГИ за площта, на която са разположени горимите материали, помещението се отнася към категория по пожарна опасност Ф5Г или Ф5Д.

*Дъскорезни, гатерни, моделиерски, тапицерски отделения, помещения за заготовка, основни и други цехове и складове на дърводобивната и дървообработващата промишленост; *Основни и спомагателни цехове, помещения и складове на текстилната, шивашката, кожарската, кожухарската, обувната, хранително-вкусовата, тютюневата, целулозно-хартиената и полиграфическата промишленост; *Цехове за обработка на памук, лен, коноп и дървесни влакна и др. под. и складови помещения за тяхното съхранение; *Помещения за производство, ремонт и съхранение на електронносъобщителна техника; *Цехове за производство на ацетатни филмови ленти, CD, DVD и складове за тяхното съхранение; *Ремонтни помещения и работилници за разпределителни устройства с прекъсвачи, трансформатори и друг вид апаратура, съдържащи повече от 60 kg машинно или трансформаторно масло в едно съоръжение; *Сгради и съоръжения на огневи сушилни (за тютюн, зърно, памук и др.); *Селскостопански сгради за съхранение на груб фураж (сено, слама); *Помещения за съхраняване на зърно в насипно състояние; *Сушилни, пресуквачни и сортировъчни цехове при производството на химични влакна; *Цехове за обработка на пластмаси и на готов синтетичен каучук (отделения за сушене, рязане и опаковане); *Сгради на помпени станции за горими течности с пламна температура над 55 °С; *Сгради за ремонт, поддържане и възстановяване на железопътния подвижен състав; *Помещения за електрокари и мотокари; *Автосервизи; *Хангари и помещения за техническо обслужване и ремонт на летателна техника (самолети, хеликоптери); *Гаражи за леки и тежки моторни превозни средства; *Машинни отделения за хладилници и хладилни инсталации, други апарати, съоръжения и проводи, за производство и употреба на амоняк; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория Ф5В.

Ф5Г

Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:

1. Негорими вещества и материали в горещо или нажежено състояние, при които се отделя лъчиста топлина, искри или пламък,

и такива с температура на обработка, по-висока от 180 °С, които не се отнасят към категория Ф5А или Ф5Б

2. Горими течности, газове и твърди материали (прахове), които се използват като гориво при гарантирано наличие на постоянно действащ източник на запалване

*Леярни и топилни цехове, пещни отделения и помещения с контактни пещи; *Електромашинни отделения; помещения за регенерация на живак; *Цехове за производство на стъкло и др. под., ковачници; *Депа за парни машини; цехове за горещо валцуване на метали; *Помещения за изпитване на двигатели с вътрешно горене; *Цехове за термично обработване на метали; *Котелни помещения на газово гориво; *Котелни помещения на течно и твърдо гориво; *Ремонтни помещения и работилници за разпределителни устройства с прекъсвачи, трансформатори и друг вид апаратура, съдържащи не повече от 60 kg машинно или трансформаторно масло в едно съоръжение; *Монтажно-заваръчни цехове и др. под.; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория Ф5Г; *Съоръжения за напрежение над 1000 V.

Ф5Д

Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:

- негорими вещества и материали;

- горими вещества и материали в мокри технологични процеси

*Механични цехове за студена обработка на метали (с изключение на магнезиевите сплави), смесване на руда, содово производство (с изключение на пещните отделения); *Продухвателни и компресорни станции за въздух или други негорими газове; *Цехове за регенерация на киселини; *Инструментални цехове; студено щамповане и валцуване на метали; *Добиване и студена обработка на минерали, руди, сол и други негорими материали; *Цехове за мокри процеси в текстилната и хартиената промишленост; *Цехове за преработка на месо, риба, млечни продукти, плодове и зеленчуци; *Помещения за пепел и сгурия, помпени и водоприемни устройства към електростанциите, хлоратни и въгледвуокисни инсталации, водни охладителни кули, помпени станции за негорими течности; *Отделения за приготвяне и съхраняване на неорганични добавки към амониево-селитреното производство; *Отделения за съхраняване на негорими киселини и др. под.; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория Ф5Д.Забележки:
1. Под "свободен обем на помещението" се разбира 80 % от неговия геометричен обем.
2. Към газовете се отнасят всички вещества, които при нормални условия имат температура на кипене, по-ниска или равна на 20°С.
3. Мокри технологични процеси са процесите, при които горими вещества са овлажнени до степен, която не позволява възникване на горим процес.
4. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Непосочените в табл. 2 сгради, помещения, технологични инсталации и съоръжения с подобна пожарна характеристика на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси като сградите и помещенията от категория по пожарна опасност Ф5А - Ф5Д се отнасят към съответната категория.
5. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Помещения и сгради, в които се съхраняват негорими течности в бутилирано състояние (вода, бира, безалкохолни напитки, вино и др. под.), се отнасят към категория на производство по пожарна опасност Ф5Д.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Глава трета.
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните конструкции и елементи се проектират с огнеустойчивост, която да удовлетворява приложимите критерии съгласно изискванията на наредбата.
(2) Носимоспособност (R) е критерий за оценка на способността на конструкцията и/или на елемент на строежа да запазва конструктивната си устойчивост (да се съпротивлява) при въздействие на огън от една или повече страни за определен период.
(3) Непроницаемост (Е) е критерий за оценка на способността на елемент от конструкцията на строежа да издържа на въздействие на огън само от едната страна и при преминаването на пламъци или горещи газове да предотвратява пренасянето на огъня към неизложената страна.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Изолираща способност (I) е критерий за оценка на способността на елемент от конструкцията на строежа да издържа на въздействие на огън само от едната страна и да предотвратява пренасянето на огъня и интензивното предаване на топлина от изложената към неизложената страна. Пренасянето се ограничава така, че да не се запали нито неизложената повърхност, нито който и да е материал в непосредствена близост до нея. Елементът се проектира така, че да служи като преграда срещу топлината за осигуряване на защитата на хората, които се намират близо до него. За врати, капаци, затварящи устройства, отворяеми прозорци и прегради на конвейерни системи критерият I може да бъде допълнен с индекс "1" или "2", посочващ коя дефиниция за изолираща способност е използвана.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) В случаите, при които в наредбата има изисквания вратите, капаците, затварящите устройства, отворяемите прозорци или преградите на конвейерни системи да притежават определен клас по устойчивост на огън (огнеустойчивост) с посочени критерии EI, може да бъдат използвани такива с критерии EI1 или EI2.
(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Когато в наредбата има изисквания стените да притежават определен клас по устойчивост на огън (огнеустойчивост) с посочени критерии REI/EI, същите следва да бъдат с класификация по устойчивост на огън (огнеустойчивост), при двустранно огнево въздействие.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Строителните елементи, конструкциите и инсталациите се класифицират по отношение на огнеустойчивостта им в съответствие със серията стандарти БДС EN 13501 и Решенията на Европейската комисия за класификация по огнеустойчивост, публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз. Информация за класификацията по огнеустойчивост е дадена в приложение № 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Огнеустойчивостта на строителните конструкции и елементи се определя въз основа на резултатите от:
1. изпитвания;
2. изчисления;
3. сравнения (при използването на таблици).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Проектната огнеустойчивост на строителните конструкции по ал. 2, т. 2 се определя съобразно нормите и методите за проектиране и изчисляване от системата стандарти "Конструктивни Еврокодове", въведени като БДС ЕN 1990, и национално определените към тях параметри.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Класификацията по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи по ал. 2, т. 3 е дадена в приложение № 5.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Елементите на строителните конструкции се проектират така, че в зависимост от функциите им, определени в проекта, да отговарят на изискванията на приложимите критерии (R, Е, I, W) за определен период, както следва: за носещи елементи - R; за преграждащи носещи елементи - R, Е и I (W), и за преграждащи неносещи елементи - Е, I (W).


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сградите или части от тях (разделени с брандмауер, изпълнен по цялата височина на сградата в непрекъснат вертикален план, които имат най-малко по един независим евакуационен път, водещ до краен евакуационен изход към околната среда на кота терен) се подразделят на степени на огнеустойчивост в зависимост от огнеустойчивостта на строителните им конструктивни елементи съгласно табл. 3.
(2) За осигуряване на огнеустойчивостта на строителните конструкции и елементи се използват строителни продукти за покрития (огнезащитни бои, състави, облицовки и др. под.) и технически решения в зависимост от сечението, броя на нагряваните страни и фактора на масивност на профилите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Огнеустойчивостта на носещите стоманени строителни елементи се определя чрез носимоспособността им (R) при огнево натоварване. При проектиране критичната температура на стоманените елементи може да се определя в съответствие с чл. 10, ал. 3 или се приема, както следва:
1. критична температура, равна или по-малка от 550°С - при огнезащита на четиристранно нагрявани стоманени елементи с I, 2Т и други видове отворени сечения;
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) критична температура, равна или по-малка от 520°С - при огнезащита на четиристранно нагрявани стоманени елементи с правоъгълно кухо сечение на профилите;
3. критична температура, равна или по-малка от 550°С - при огнезащита на стоманени елементи с кръгло кухо сечение на профилите;
4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) критична температура, равна или по-малка от 590°С - при огнезащита на тристранно нагрявани стоманени елементи с правоъгълно кухо сечение на профилите;
5. критична температура, равна или по-малка от 620°С - при огнезащита на тристранно нагрявани стоманени елементи с I, 2Т и други видове отворени сечения на профилите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се използването на пожаронезащитени стоманени конструкции за сгради, за които е допустима V степен на огнеустойчивост, както и за следните видове сгради:
1. сгради от категория по пожарна опасност Ф5Д - без ограничения в максимално допустимата застроена площ между брандмауерите и с височина до 28 m;
2. едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от категория по пожарна опасност Ф5Г - с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 10 500 m2;
3. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от категория по пожарна опасност Ф5В - с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 1500 m2, а при осигуряване на автоматична ПГИ с вода (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта може да бъде увеличена петкратно;
4. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 - с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 500 m2, а при осигуряване на автоматична ПГИ с вода (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта може да бъде увеличена двукратно.

Таблица 3
(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)


Степен на

огнеустойчивст

на сградите

 

 

 

Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите

колони и рамки

външни и вътрешни носещи стени

външни и вътрешни неносещи стени

стени на евакуационни коридори и фоайета

междуетажни преградни конструкции

стени на стълбища

площадки и рамена на стълбища

покривна конструкция със защита съгласно колона 6

покривна конструкция без защита съгласно колона 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Критерии за

огнеустойчивост

R

 

REI

 

EI

 

EI

 

REI

 

EI

 

R

 

R или RE

 

R или RE

 

I

 

180

 

180

 

30

 

60

 

90

 

120

 

90

 

не се

нормира

60

 

II

 

120

 

120

 

30

 

60

 

60

 

90

 

60

 

не се

нормира

45

 

III

 

60

 

60

 

15

 

30

 

45

 

60

 

45

 

не се

нормира

30

 

IV

 

30

 

30

 

15

 

15

 

15

 

30

 

30

 

не се

нормира

15

 

V

Не се нормира


Забележки:
1. Когато подземните етажи в сградите са повече от един, конструктивните елементи на подземните етажи се изпълняват с огнеустойчивост, съответстваща на допустимата за сградата, но не по-ниска от изискващата се за сгради от ІІ степен на огнеустойчивост.
2. Изискването за класа по реакция на огън на строителните продукти, от които са изработени конструктивните елементи, е съгласно чл. 14, ал. 10.
3. Минималните изисквания към конструктивните елементи на външните открити евакуационни стълбища са определени в чл. 51.
4. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) За сгради с височина до 15 m се разрешава стълбищата да бъдат изпълнени от стоманени пожаронезащитени конструкции, ако стълбищата в сградите от I до IV степен на огнеустойчивост са затворени в шахти с минимална огнеустойчивост на стените REI 120 и със защита на отворите в шахтите със самозатварящи се врати и капаци с огнеустойчивост ЕI 90.
5. За външни носещи и неносещи стени вместо критериите за огнеустойчивост REI/EI се допуска използването на критериите REW/EW с определените класове по колони 3 и 4.
6. За едноетажни сгради с метални носещи конструкции минималната огнеустойчивост на хоризонталните носещи елементи (греди и ригели) се приема по колона 10.
7. (нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) При многоетажни сгради минималната огнеустойчивост на вертикалните конструктивни елементи, носещи само покрива, се определя по колона 10.
8. (нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Допуска се да не се нормира огнеустойчивостта на конструктивните елементи на междинните нива и полунива по чл. 13, ал. 6, т. 2, както и на стълбищата, водещи към тях, в случай че през същите нива и стълбища не преминават евакуационни пътища от съседни етажи.
9. (нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Допуска се да не се нормира огнеустойчивостта на конструктивните елементи на етажи по чл. 13, ал. 6, т. 3 с площ до 100 m2, както и на стълбищата, водещи към тях, в случай че през същите етажи и стълбища не преминават евакуационни пътища от съседни етажи.
10. (нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) В строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 се допуска да не се нормира огнеустойчивостта на конструктивните елементи на стълбища, които свързват не повече от два етажа и са предназначени за евакуация на не повече от 5 човека.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Максимално допустимата застроена площ между брандмауерите на сградите (с изключение на сградите от КФПО Ф5) в зависимост от степента им на огнеустойчивост, броя на етажите и височината се определя съгласно табл. 4.

Таблица 4
(попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.)

Клас на функционална пожарна опасност

Максимално допустима застроена площ между брандмауерите,m2

допустим брой на надземните етажи (височина)

степен на огнеустойчивост

I

II

III

IV

V

Ф1

Ф1.1

1

6000

4500

2250

600

300

2

3000

2250

1200

HД*

HД*

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

3000

2250

600

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

3000

2250

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m (при условията на чл. 313)

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф1.2

1

4000

3000

1500

800

400

2

2200

2000

1000

400

200

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

2200

2000

800

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

2200

2000

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф1.3

1

4000

3000

1500

800

400

2

2200

2000

1000

400

200

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

2200

2000

800

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

2200

2000

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф1.4

1

4000

3000

1500

800

400

2

2200

2000

1000

400

200

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

2200

2000

800

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

2200

2000

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф2

Ф2.1

1

20000

15000

2000

1000

500

2

10000

7500

1500

HД*

HД*

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

5000

3750

1000

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

4000

3000

HД*

HД*

HД*

Ф2.2

1

4000

3000

1500

500

200

2

2200

1500

800

HД*

HД*

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

2200

1500

400

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

2200

1500

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф2.3

-

Не се ограничава

Ф2.4

 

 

Ф3

Ф3.1

1

20000

15000

5000

1000

500

2

10000

7500

4000

500

100

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

7500

4000

1000

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

4000

3000

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф3.2

1

4000

3000

1500

600

400

2

2200

1500

800

200

100

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

2200

1500

400

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

2200

1500

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф3.3

1

8000

3000

1500

800

400

2

4000

1500

1000

200

100

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

2200

1500

500

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

2200

1500

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф3.4

1

4000

3000

1500

800

400

2

2200

1500

1000

200

100

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

2200

1500

500

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

2200

1500

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф3.5

1

4000

3000

1500

800

400

2

2200

1500

1000

200

100

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

2200

1500

500

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

2200

1500

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф4

Ф4.1

1

5000

4000

1500

800

200

2

4000

3000

1000

HД*

HД*

от 3 до 5 включително (с височина до 18 m включително)

3000

2000

HД*

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

2200

1500

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф4.2

1

5000

4000

1500

800

400

2

4000

3000

1000

200

100

от 3 до 5 включително (с височина до 18 m включително)

3000

2000

500

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

2200

1500

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*Забележка. НД* означава "Не се допуска".

(2) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Таблица 5
(отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато не са посочени конкретни изисквания в съответните раздели, максимално допустимата застроена площ между брандмауерите за строежи с КФПО Ф5, допустимият брой етажи и задължителната степен на огнеустойчивост се определят съгласно табл. 6.

Таблица 6
(попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Категория по

пожарна опасност

Допустим брой на етажите

Степен на огнеустойчивост

Максимално допустима застроена площ между брандмауерите на сгради, m2

едноетажни

двуетажни

многоетажни

Ф5А

6

I

не се

2000

2000

 

1

ІI

ограничава

-

-

 

 

 

5200

 

 

Ф5Б

6

I

не се ограничава

 

3

II

7800

5200

3500

Ф5В

не се

I

не се ограничава

 

ограничава

II

10500

7800

5200

 

6

III

3500

2500

2200

 

3

IV

2000

-

-

 

1

V

1200

-

-

 

1

 

 

 

 

Ф5Г

не се

I и II

не се ограничава

 

ограничава

 

 

Ф5Д

не се

I и II

не се ограничава

 

ограничава

III

5200

3500

3500

 

3

IV

3500

2200

-

 

2

V

2200

1200

-

 

2

 

 (4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За едноетажни сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 се разрешава площите по табл. 6 да бъдат увеличени двукратно при осигуряване на автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация за цялата площ на сградата (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация).
(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато в сградата или в части от нея (съгласно чл. 12, ал. 1) се предвиждат помещения с различен клас или подклас на функционална пожарна опасност, сградата (или частта от нея) се проектира със степен на огнеустойчивост, с максимална застроена площ между брандмауерите и с етажност, които удовлетворяват изискванията за функционалното предназначение на всеки от класовете (подкласовете), заемащ площ повече от 10 % от площта на всички помещения.
(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) При определяне на максимално допустимата застроена площ между брандмауерите на сградите в броя на етажите се допуска да не бъдат включвани:
1. тавански етажи, в които са предвидени само технически и складови помещения - за сгради от всички класове на функционална пожарна опасност;
2. междинно ниво или полуниво, разположено между две последователни подови конструкции или подова конструкция и покрива на сградата, което е с площ до 100 m2, но не повече от 50 % от площта на помещението или пространството, в което е разположено - за сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1, Ф3, Ф4 и Ф5 и подклас Ф2.2; при осигуряване на автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта на междинното ниво или полуниво може да бъде увеличена до 200 m2, но не повече от 50 % от площта на помещението или пространството;
3. етажи, всеки от които е с площ до 25 % от застроената площ на сградата - за сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1.

Глава четвърта.
РЕАКЦИЯ НА ОГЪН НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ


Чл. 14. (1) Основен показател за оценяване на степента и приноса за разпространяване на пожара и за класифициране на строителните продукти е класът по реакция на огън, който се определя въз основа на резултатите от изпитване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Строителните продукти се класифицират по отношение на реакцията им на огън в съответствие със серията стандарти БДС EN 13501, Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията от 1 юли 2015 г. относно класифицирането на експлоатационните показатели за реакцията на огън на строителните продукти в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета и решенията на Европейската комисия за класификация по реакция на огън, публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Означенията, критериите за класификация и методите за изпитване за определяне на реакцията на огън на строителните продукти се прилагат в съответствие с ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Класификацията на строителните продукти и елементи по реакция на огън в съответствие с ал. 2 е, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) за строителни продукти, с изключение на подови покрития, електрически кабели и топлоизолация за тръби - А1, А2, B, C, D, E и F;
2. за подови покрития-А1 fl, А2fl, Вfl, Сfl, Dfl, Еfl и Ffl;
3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) за електрически кабели-Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca и Fca;
4. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) за топлоизолация за тръби-A1L, A2L, BL, CL, DL, EL и FL;
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) за строителни продукти за покриви и покривни покрития - Broof(t1), Froof (t1), Broof(t2), Froof(t2), Broof(t3), Сroof(t3), Droof(t3), Froof(t3), Broof(t4), Сroof(t4), Droof(t4), Eroof(t4) и Froof(t4).
(5) За строителните продукти и елементи от класове по реакция на огън А2, B, C, D и E се извършва допълнителна класификация в зависимост от интензивността на отделяне на дим и образуването на пламтящи частици или капки при горене.
(6) При класификацията на строителните продукти по реакция на огън в зависимост от приноса им за развитието на неконтролирано горене се използват следните означения:
1. клас А1 - за негорими продукти, които нямат принос за развитието на неконтролирано горене;
2. клас А2 - за негорими продукти с изключително ограничен принос за неконтролирано горене;
3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас В - за продукти с много ограничен принос за неконтролирано горене;
4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас С - за продукти с ограничен принос за неконтролирано горене;
5. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас D - за продукти с приемлив принос за неконтролирано горене;
6. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас E - за продукти със значителен принос към неконтролирано горене;
7. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) клас F - за продукти с много значителен принос към неконтролирано горене.
(7) Строителните продукти се класифицират допълнително в зависимост от интензивността на отделяне на дим и образуването на пламтящи частици или капки при горене и се означават със символите "s (s1, s2, s3)" и "d (d0, d1, d2)", както следва:
1. с s1 - при много ограничено отделяне на дим; с s2 - при ограничено отделяне на дим; с s3 - когато няма изискване за ограничаване на образуването на дим;
2. с d0 - когато не образуват пламтящи частици или капки; с d1 - когато пламтящите частици или капки изгасват бързо; с d2 - когато няма изискване за ограничаване на образуването на пламтящи частици или капки.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Строителните продукти, за които не се изисква изпитване съгласно Решение 96/603/ЕС, изменено с Решение 2000/605/ЕК и с Решение 2003/424/ЕК, Решение 2003/43/ЕК, изменено с Решение 2003/593/ЕК, с Решение 2006/673/ЕК и с Решение 2007/348/ЕК, Решение 2005/610/ЕК, Решение 2006/600/ЕК, Решение 2000/553/ЕК, Решение 2006/213/ЕК, Решение 2010/737/ЕК и Делегиран регламент № 1292/2014/ЕК, са дадени в таблиците на приложение № 6.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Класификацията по реакция на огън е определена в таблиците на приложение № 7, както следва: на строителните продукти - в табл. 1, на продуктите за подови покрития - в табл. 2, на продуктите за топлоизолация за тръби - в табл. 3, на електрическите кабели - в табл. 4, и на покривите и покривните покрития - в табл. 5.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Строителните конструктивни елементи за сгради от I и II степен на огнеустойчивост се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а конструктивните елементи за сгради от III степен на огнеустойчивост - с клас по реакция на огън не по-нисък от С. За строежи от пожаронезащитени стоманени конструкции, за които не е допустима V степен на огнеустойчивост, носещите конструктивни елементи се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а останалите конструктивни елементи - с клас по реакция на огън не по-нисък от C.
(11) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Отворите в стени и хоризонтални конструкции по табл. 3, през които преминават тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други комуникации в сгради от I и II степен на огнеустойчивост, се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а в сгради от III степен на огнеустойчивост - с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от С. Остъкленията (с изключение на тези във външните фасадни стени) се предвиждат с клас по реакция на огън не по-нисък от изискващия се за продуктите за покрития на съответните вътрешни повърхности по табл. 7, а остъкленията в пожарозащитни прегради - с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
(12) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Класовете по реакция на огън на продукти за покрития на вътрешни повърхности в помещения (стени, тавани и подове) са определени в табл. 7.

Таблица 7
(попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.)

Клас по реакция на огън на покрития за вътрешни повърхности в помещения

Клас (подклас) на функционална пожарна опасност на помещението

Елемент

Степен на огнеустойчивост

I и II

III

IV и пожаронезащитени стоманени конструкции

1

2

3

4

5

Ф1.1, Ф1.2

до 50 човека включително

Стени и тавани

B-s2, d1

C-s2, d1

D-s2

Подове

-

-

-

Ф1.1, Ф1.2

над 50 човека

Стени и тавани

B-s1, d0

C-s1, d0

D-s1

Подове

-

-

-

Ф2, Ф3, Ф4

<= 300 m2

Стени и тавани

D-s2

D-s2

D-s2

Подове

-

-

-

Ф2, Ф3, Ф4

> 300 m2 до 1000 m2

Стени и тавани

С-s2, d1

C-sl ,d0

D-s2

Подове

-

-

-

Ф2, Ф3, Ф4

> 1000 m2

Стени и тавани

C-sl, d0

C-sl, d0

C-sl, d0

Подове

Dfl-s1

Dfl-s1

-

Ф5А, Ф5Б

Стени и тавани

B-sl, d0

C-sl, d0

C-sl, d0

Подове

A2 fl

A2 fl

A2 fl

Ф5В, Ф5Г, Ф5Д

<= 300 m2

Стени и тавани

C-sl, d0

C -sl, dO

D-s2

Подове

Dfl -s1

Dfl -s1

-

Ф5В, Ф5Г, Ф5Д

 

Стени и тавани

B -sl, d0

C -sl, d0

C-sl, d0

Подове

C fl-s1

C fl-s1

C fl-s1

В подпокривни пространства:

 

 - използваеми: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5

Подове

B fl

B fl

Dfl -s1

Стени, тавани /ограждащи повърхности

B -sl, d0

B -sl, d0

-

 - неизползваеми: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5

 

Подове

В fl

Еfl

Еfl

Стени, тавани /ограждащи повърхности

D

D

-

В подземни етажи: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5

Стени и тавани

С-s1, d1

С-s1, d1

D-s1, d2

Подове

Dfl -s1

Dfl -s1

Dfl -s1

В помещения за технически инсталации: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5

Стени и тавани

В-sl, d0

C -sl, dO

D-s2

Подове

Dfl -s1

Dfl -s1

-

Подове на котелни

А2fl

А2fl

А2fl

В евакуационни стълбищни клетки: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5

Стени и тавани

В-s1, d0

B -sl, d0

С -sl, d0

Подове

Вfl -s1

Вfl -s1

Сfl -s1

По други пътища за евакуация: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5

Стени и тавани

B -sl, d0

С -sl, d0

С -sl, d0

Подове

Dfl -s1

Еfl

-

Забележки:
1. Допуска се до 10 % , но не повече от 50 m2 от площта на стенните повърхности да имат покритие, което не отговаря на съответния клас на функционална пожарна опасност съгласно табл. 7.
2. В помещения с автоматична ПГИ, за които по табл. 7 се изисква клас по реакция на огън В на покритията за стени и тавани, се разрешава използване на покрития с клас С.
3. (зал. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)
4. Допълнителната класификация d се прилага само за тавани.
5. Стените включват и частите от тавана, с ъгъл на наклона, по-голям от 70° спрямо хоризонтална равнина.
6. Таваните включват и частите от стените, с ъгъл на наклона, по-малък от 70° спрямо хоризонтална равнина.
7. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А1, А2, В, С и D за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас Е на покритията.
8. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А1, А2, В и С за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас D на покритията.
9. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А1, А2 и В за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас С на покритията.
10. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А1 илиs А2 за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас В на покритията.

(13) (Предишна ал. 12, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 (с изключение на строежи с височина над 28 m), допустимите площи и начинът на разделянето им са дадени в табл. 7.1.

Таблица 7.1
(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.)

Степен на огнеустойчивост на сградите

Елементи

Минимален клас по реакция на огън на топлоизолацията

Минимален клас по реакция на огън на външното покритие

Допустима площ, m2

Начин на разделяне на допустими площи - минимална широчина и минимален клас по реакция на огън на ивицата

1

2

3

4

5

6

І и ІІ

Стени

С

А2

без ограничения

-

D

В

1000

0,5 m клас А2

Е

А2

1000

0,5 m клас А2

Е

В

200

0,5 m клас А2

Покриви

А2

без ограничения

без ограничения

-

С

А2

без ограничения

-

С

С

1000

0,5 m клас А2

D

В

1000

0,5 m клас А2

Е

А2

1000

0,5 m клас А2

Е

В

200

0,5 m клас А2

ІІІ

Стени

С

С

1000

0,5 m клас А2

D

D

200

0,5 m клас А2

E

E

30

0,5 m клас А2

Покриви

С

С

1500

0,5 m клас А2

D

А2

1500

0,5 m клас А2

IV

Стени

С

C

без ограничения

-

D

A2

без ограничения

-

без ограничения

B

200

0,5 m клас А2

без ограничения

без ограничения

30

0,5 m клас А2

Покриви

С

C

без ограничения

-

D

A2

без ограничения

-

без ограничения

B

200

0,5 m клас А2

V

Стени и покриви

без ограничения

без ограничения

без ограничения

без ограничения

Забележки:
1. Допуска се за сгради от IV степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради от III степен на огнеустойчивост, както и за сгради от I и II степен на огнеустойчивост.
2. Допуска се за сгради от III степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради от I и II степен на огнеустойчивост.
3. Към частите от сградите, които излизат пред фасадите на сградите и върху които се полагат топлоизолационни продукти (например козирки, корнизи, стрехи, подови конструкции на еркери, балкони, лоджии и др.), както и към таваните на проходите се прилагат изискванията за стени по отношение на класовете по реакция на огън на компонентите на системите за топлоизолация, допустимите площи и начинът на разделянето им.

(14) (Предишна ал. 13, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 (с изключение на строежи с височина над 28 m), допустимите площи и начинът на разделянето им са дадени в табл. 7.2.

Таблица 7.2
(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.)

Степен на огнеустойчивост на сградите

Елементи

Минимален клас по реакция на огън

на топлоизолацията

Минимален клас по реакция на огън
на външното

покритие

Допустима площ, m2

Начин на разделяне на допустими площи - минимална широчина и минимален клас по
реакция на огън на
ивицата

1

2

3

4

5

6

І, ІІ и ІІІ

Стени

А2

В

без ограничения

-

С

А2

без ограничения

-

C

B

1000

0,5 m клас А2

D

A2

1000

0,5 m клас А2

Е

A2

500

0,5 m клас А2

Покриви

А2

без ограничения

без ограничения

-

С

А2

без ограничения

-

С

С

2000

0,5 m клас А2

Е

A2

500

0,5 m клас А2

IV

Стени и покриви

С

C

без ограничения

-

D

A2

2000

0,5 m клас А2

D

B

1000

0,5 m клас А2

без ограничения

B

200

0,5 m клас А2

V

Стени и покриви

без ограничения

без ограничения

без ограничения

без ограничения

Забележка.
1. Допуска се за сгради от IV степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост.
2. Към частите от сградите, които излизат пред фасадите на сградите и върху които се полагат топлоизолационни продукти (например козирки, корнизи, стрехи, подови конструкции на еркери, балкони, лоджии и др.), както и към таваните на проходите се прилагат изискванията за стени по отношение на класовете по реакция на огън на компонентите на системите за топлоизолация, допустимите площи и начинът на разделянето им.

(15) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) За строежи или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от клас на функционална пожарна опасност Ф1, които са с три и повече надземни етажа (с височина до 28 m) и с топлоизолация на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, освен изискванията по ал. 13:
1. по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, разположена на височина до 90 cm от нивото на прилежащия терен (измерено до долния ръб на ивицата) - фиг. 1;
2. на височината на тавана на първия етаж, подовата конструкция на който е над нивото на прилежащия терен, по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm - фиг. 1; в случай че разстоянието между осите на тази ивица и ивицата по т. 1 е повече от 3 m, се предвиждат допълнителни ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, така че разстоянието между осите на ивиците да не превишава 3 m;
3. на височината на тавана на третия етаж, подът на който е разположен над нивото на прилежащия терен, по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm - фиг. 1; в случай че разстоянието между осите на тази ивица и ивицата по т. 2 е повече от 8 m, се предвиждат допълнителни ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, така че разстоянието между осите на ивиците да не превишава 8 m:


Фиг. 1


4. за етажите над ивицата по т. 3 се изпълнява едно от следните технически решения:
а) над всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, достигаща странично най-малко 30 cm извън ръбовете на отвора (фиг. 1А):


Фиг. 1А

б) около всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява рамка от ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 и минимална широчина 20 cm съгласно фиг. 1Б:Фиг. 1Б

в) на всеки 2 етажа по периметъра на строежа се изпълнява хоризонтална ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, разположена на разстояние не повече от 50 cm от горния ръб на отворите, съгласно фиг. 1В:


Фиг. 1В

5. когато покривната конструкция и/или топлоизолацията на покрива е предвидена от продукти с класове по реакция на огън D - F или от продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, на максимално разстояние 1 m от покривната конструкция по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm съгласно фиг. 1Г:


Фиг. 1Г

(16) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Ивиците по ал. 15 се изпълняват от плътно залепени продукти с лепилен разтвор с клас по реакция на огън А1 или А2 и с външно покритие с клас по реакция на огън А1 или А2. Освен с лепилен разтвор те се прикрепват допълнително с прикрепващи устройства от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2, разположени на разстояния между центровете им не повече от 45 cm и на разстояния от краищата на съставните елементи на ивицата, както следва: до горния и долния ръб - не по-малко от 10 cm, до страничните ръбове - не повече от 15 cm (фиг. 1Д).

Фиг. 1Д

(17) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Допуска се прикрепващите устройства по ал. 16 да бъдат от полимерни продукти (без ограничение на класа по реакция на огън) с метален винт или пирон в случаите, когато е предвиден монтаж на капачки от топлоизолация с минимална дебелина 1,5 cm и с минимален клас по реакция на огън А2, покриващи главите на прикрепващите устройства (фиг. 1Е).Фиг. 1Е

(18) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., предишна ал. 17, изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) В случаите по ал. 15, т. 4, буква "а" топлоизолацията в участъка на щурцовете на отворите се изпълнява от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2, с външно покритие с клас по реакция на огън А1 или А2 и с прикрепващи устройства от продукти съгласно ал. 16 или 17. Същите изисквания се прилагат и за топлоизолацията по вътрешната рамка на отворите в случаите по ал. 15, т. 4, буква "б".
(19) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Конструктивни елементи на сградата с клас по реакция на огън А1 или А2 и с минимална широчина 20 cm (балкони, козирки и др.), които прекъсват изцяло топлоизолационната система, може да изпълняват функциите на ивицата по ал. 15 - фиг. 1Ж.


Фиг. 1Ж

(20) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Когато евакуационен път от втория или по-горен надземен етаж на сграда преминава през външна открита зона (напр. балкон, лоджия), по фасадите на сградата се изпълнява топлоизолация от продукти с минимален клас по реакция на огън А2 и външно покритие с минимален клас по реакция на огън А2 съгласно фиг. 1З, както следва:
1. в целия габарит на външната открита зона и на хоризонтално разстояние 1,5 m от него;
2. под частта от фасадата по т. 1 - до 90 cm от нивото на прилежащия терен;
3. над частта от фасадата по т. 1 - до покрива на сградата.Фиг. 1З

(21) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Изискванията на ал. 20 се прилагат и за топлоизолацията, полагана в участъците от фасадите на сградите при наличие на външни евакуационни стълбища по чл. 51, ал. 1, т. 1 - фиг. 1И.

Фиг. 1И

(22) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Външното покритие на системите за топлоизолация по ал. 13 и 14, на ивиците по ал. 16 и на топлоизолацията по ал. 18 и 20 се изпълнява с обща дебелина не по-малко от 4 mm, като изискванията по отношение на класа му по реакция на огън се прилагат за основното покритие (положено директно върху топлоизолационния продукт) и финишното покритие (оформящо завършващия слой на топлоизолационната система). Не се ограничава класът по реакция на огън на фасадни бои с дебелина до 1 mm.
(23) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., предишна ал. 18, изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Изискванията на ал. 15 - 19 се прилагат и за строежи или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от класoве на функционална пожарна опасност Ф2, Ф3 и Ф4 с три и повече надземни етажа (с височина до 28 m), за които е предвидена топлоизолация на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, с дебелина, по-голяма от 0,1 m.
(24) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Когато е предвидено полагане на външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS) по външните ограждащи повърхности на строежа, изискванията на ал. 13 - 18, 20, 21 и 23 се прилагат за класа по реакция на огън на топлоизолационния продукт, който е компонент на комбинираната система.
(25) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 15 - ДВ, бр. 2 от 2016 г., предишна ал. 19 - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Не се ограничава класът по реакция на огън на хидроизолация, положена върху повърхности с клас по реакция на огън А1 или А2.
(26) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., предишна ал. 16 - ДВ, бр. 2 от 2016 г., предишна ал. 20 - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Допуска се изискванията на ал. 13 и 14 да не се изпълняват за покриви, ако същите притежават следните класове при излагане на въздействие на външен огън:
1. за сгради от I и II степен на огнеустойчивост - Broof(t4);
2. за сгради от III и IV степен на огнеустойчивост - Broof(t4) или Сroof(t4).
(27) (Предишна ал. 14, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., предишна ал. 17 - ДВ, бр. 2 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., предишна ал. 21 - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) В строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на подкласове Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф4.1) се разрешава използването на неносещи фасадни панели с пълнеж от строителни продукти с клас по реакция на огън B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън и с огнеустойчивост по табл. 3, при условие че до 100 m2 площите се разделят с ивица с широчина 0,2 m с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Това разделяне може да не се изпълнява за строежи от IV и V степен на огнеустойчивост, както и за строежи с КФПО Ф5 от категория по пожарна опасност Ф5Д.
(28) (Предишна ал. 15, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 18 - ДВ, бр. 2 от 2016 г., предишна ал. 22 - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) В строежите от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 от I, II и III степен на огнеустойчивост с височина до 28 m се разрешава покривите да бъдат изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън B - D, при условие че са защитени до огнеустойчивост REI (ЕI) 60 със строителни продукти с клас по реакция на огън А1 или А2. В този случай техническите съоръжения при разполагането им в неизползваемото от хора пространство се отделят с прегради с огнеустойчивост EI 30 и с клас по реакция на огън А1 или А2.
(29) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 19, изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., предишна ал. 23, изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) При проектиране на остъклени площи по цялата височина на фасадата (двойна фасада) се предвижда защита съгласно фиг. 1Й и табл. 7.3.


Фиг. 1Й (Предишна фиг. 1 - ДВ, бр. 2 от 2016 г., зал., нова - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.)

Таблица 7.3

№ по ред

Брой етажи/височина

Етажи/помещения хоризонтално и вертикално разделяне

Стълбищна клетка вертикално разделяне

Минимална огнеустойчивост/клас по реакция на огън на преградите

Минимална огнеустойчивост/клас по реакция на огън на преградите

1.

Пет и повече етажи с височина до 28 m без автоматична ПГИ

ЕІ 60

А2 

ЕІ 60

А2 

2.

Пет и повече етажи с височина до 28 m без автоматична ПГИ

ЕІ 30

А2 

ЕІ 30

А2 

3.

Сгради с височина над 28 m без автоматична ПГИ

ЕІ 90

А2

ЕІ 90

А2

4.

Сгради с височина над 28 m без автоматична ПГИ

ЕІ 30

А2

ЕІ 60

А2


(30) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г., предишна ал. 20 - ДВ, бр. 2 от 2016 г., предишна ал. 24 - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Отворите, през които преминават тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други комуникации през преградите по чл. 122, ал. 1, чл. 316, чл. 658 и чл. 662, се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда.

Глава пета.
ПОЖАРОЗАЩИТНИ ПРЕГРАДИ. ПОЖАРНИ СЕКТОРИ. ИЗИСКВАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 75 ОТ 2013 Г.)

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 15. (1) В зависимост от пожарната опасност и размерите на обектите се предвиждат пожарозащитни прегради за създаване на препятствия по пътя на разпространяване на пожари в сградите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Пожарозащитните прегради служат за предотвратяване на разпространяването на пожара и на продуктите на горенето от помещението, където е възникнал пожарът, към съседни помещения.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) С цел предотвратяване разпространяването на пожар от частта от сградата, където той е възникнал, към останалата част от сградата се проектират пожарни сектори за отделяне на:
1. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) помещения и етажи от клас на функционална пожарна опасност Ф5 с категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б, Ф5В или Ф5Г от съседни помещения и етажи от класове Ф1 - Ф4;
2. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) закрити складове (подклас Ф5.2) с категория по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б или Ф5В от съседни производствени помещения и етажи (подклас Ф5.1);
3. подземни етажи с обща височина над 10 m от останалата част на сгради от всички класове на функционална пожарна опасност.
(2) Преградите, отделящи пожарния сектор от съседни пожарни сектори, се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
(3) Минималната огнеустойчивост на вертикалните и хоризонталните прегради, отделящи пожарния сектор от съседни пожарни сектори, е REI (EI) 120.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Стълбищата, свързващи във вертикално направление два и повече пожарни сектори в една сграда, се оформят като шахти с минимална огнеустойчивост на стените REI (EI) 120 и със защита на отворите в шахтите със самозатварящи се врати и капаци с огнеустойчивост ЕI 90.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Отворите във вертикалните прегради на пожарния сектор се проектират с обща площ, която не превишава 25 % от площта на съответната преграда, а тези в хоризонталните прегради - с обща площ до 10 % от площта на съответната преграда. Вратите и капаците за защита на отворите в преградите се предвиждат с огнеустойчивост ЕI 90. Вратите и капаците се предвиждат самозатварящи се, а прозорците - неотваряеми.
(6) Изискванията на ал. 4 не се отнасят за стълбища, свързващи пожарни сектори по ал. 1, т. 3 с разположените над тях пожарни сектори, в случай че на нивото на прилежащия терен са осигурени отделяне на стълбището със стена с огнеустойчивост REI (EI) 120 и самостоятелен изход през самозатваряща се врата с огнеустойчивост ЕІ 90 (фиг. 2).


Фиг. 2

(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Допуска се в рамките на строеж с определена функционална пожарна опасност да се проектират помещения с друга функционална пожарна опасност (с изключение на такива от Ф5А и Ф5Б) без отделянето им по ал. 1, т. 1 и 2, по чл. 22, ал. 2 или по чл. 662, ако общата им етажна площ е не повече от 25 % от площта на етажа, но не повече от 200 m2.
(8) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) В случай че пожарните сектори са предвидени на място, където две крила от една сграда или две отделни сгради се долепват под ъгъл, по-малък от 135°, за предотвратяване на разпространението на огъня между пожарните сектори се спазват изискванията на чл. 20, ал. 2 или 3.
(9) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Когато съседни стени на пожарните сектори са предвидени на място, където се долепват две крила от една сграда или две отделни сгради с различна височина, се спазват изискванията на чл. 20, ал. 4 или 5.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишен текст на чл. 17, изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Отворите, през които преминават тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други съоръжения и комуникации през пожарозащитни прегради и прегради на пожарни сектори, се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда.
(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Линейните фуги, пресичащи пожарозащитните прегради и преградите на пожарни сектори, се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Вратите и капаците в пожарозащитните прегради и преградите на пожарните сектори, към които се поставя изискване за самозатваряне, трябва да удовлетворяват клас за самозатваряне най-малко С3.

Раздел II.
Брандмауери


Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Брандмауерът се проектира с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 120 (без отвори или с пожарозащитени отвори) по цялата височина на сградата в непрекъснат вертикален план и се изпълнява от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
(2) Брандмауерите служат за:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) разделяне на сградите до нормативно допустимите застроени площи;
2. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) намаляване на минималните разстояния между сградите и съоръженията от всички класове на функционална пожарна опасност при спазване на изискванията на чл. 406 и при свързано застрояване на строежите.
(3) Брандмауерът започва от основите на сградата, като за:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 пресича вертикално всички конструктивни елементи на сградата, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън; при покривни конструкции, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, брандмауерът се предвижда на разстояние 0,6 m над покривното покритие и над разположените на разстояние до 2 m от него части, изпъкващи над покрива (капандури, оберлихти и др.); при покривни конструкции, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, брандмауерът достига до покривното покритие;
2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 от всички степени на огнеустойчивост пресича вертикално всички конструктивни елементи на сградата, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън; при покривни конструкции, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, брандмауерът се предвижда на разстояние 0,3 m над покривното покритие (фиг. 2А); при покривни конструкции, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, брандмауерът достига до покривното покритие;


Фиг. 2А (нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

3. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) сгради с външни стени, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, брандмауерът се предвижда на разстояние най-малко 0,3 m извън стените и стрехите; това изискване може да не бъде изпълнено, в случай че брандмауерът достига до разделителна ивица по стрехите и стените или фасадата, изпълнени от продукти с клас по реакция не по-нисък от А2, с широчина от двете му страни не по-малка от 0,9 m; при покриви и външни стени, изпълнени от профилирани метални листове (трислойни, панели тип "сандвич") и с топлоизолация от продукти с класове по реакция на огън В - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, брандмауерът се проектира така, че да ги пресича, без да излиза извън фасадата, като се изпълнява и разделителна ивица.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Отворите в брандмауера се проектират с обща площ, която не превишава 10% от площта му. Вратите и капаците за защита на отвори в брандмауерите се предвиждат с огнеустойчивост ЕІ 90. Вратите се предвиждат самозатварящи се, а прозорците - неотваряеми.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) В случай че брандмауерът е проектиран на място, където две крила от една сграда или две отделни сгради се долепват под ъгъл, по-малък от 135°, за предотвратяване на разпространението на огъня между разделените части се предвиждат следните мерки:
1. ивиците от пресичащите се фасадни стени, разположени на разстояние, по-малко от 5 m една спрямо друга, мерено от далечните от вътрешния ъгъл краища на ивиците, се предвиждат с огнеустойчивост EI (ЕW) 60, от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и със защита на отворите в тях до същата огнеустойчивост (фиг. 2Б, буква "а"), или
2. ивицата от една от пресичащите се фасадни стени, разположена на разстояние, по-малко от 5 m от вътрешния ъгъл и от срещуположната фасадна стена, се предвижда с огнеустойчивост EI (ЕW) 60, от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и със защита на отворите в нея до същата огнеустойчивост (фиг. 2Б, буква "б");
3. при сгради със скатни покриви (фиг. 2Б, буква "в") стрехите в участъците по т. 1 или 2 се изпълняват със същия клас по реакция на огън и със същата огнеустойчивост както ивиците в съответствие с приложения детайл (фиг. 2Б, буква "г").


Фиг. 2Б (нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) В случаите, когато не са предвидени мерките по ал. 2, брандмауерът се проектира на разстояние най-малко 5 m от мястото на долепване и от срещуположната фасадна стена на долепените сгради или крила от сгради (фиг. 2Б, буква "д").
(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) В случай че брандмауерът е проектиран на място, където се долепват две крила от една сграда или две отделни сгради с различна височина, за предотвратяване на разпространението на огъня между разделените части се предвиждат следните мерки:
1. стената на по-високото крило (сграда) се проектира като брандмауер в рамките на контура на долепване и във вертикално направление на 5 m над покрива на по-ниското крило (сграда), или
2. стената на по-ниското крило (сграда) е брандмауер и покривът на крилото (сградата) е изпълнен от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и е с минимална огнеустойчивост REI 60 в частта на разликата във височините между двете крила (сгради), но не по-малко от 5 m и не повече от 15 m.
(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) В случаите, когато не са предвидени мерките по ал. 4, брандмауерът се проектира на разстояние най-малко 5 m от мястото на долепване на крилата (сградите).

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) В едноетажни сгради от клас по функционална пожарна опасност Ф5.1 се допуска замяната на брандмауер с пожарозащитна зона.
(2) Пожарозащитната зона се проектира при спазване на следните изисквания:
1. минимална широчина на зоната - 6 m;
2. конструктивни елементи на зоната - изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А1 или А2 и с минимална огнеустойчивост, съответстваща на сграда от II степен на огнеустойчивост;
3. в зоната се предвиждат само негоримо оборудване, вещества и материали;
4. за възпрепятстване на разпространението на дима и топлината площта на зоната се защитава с автоматична инсталация за разпръскване на вода с минимална проектна плътност 7,50 mm/min и минимална продължителност на работа 120 min.
(3) При необходимост от изграждане на вентилационна система за отвеждане на дим и топлина (ВСОДТ) в помещенията, граничещи със зоната, таванните екрани се проектират по границите на зоната.

Раздел III.
Пожарозащитни стени


Чл. 22. (1) Пожарозащитните стени се проектират с огнеустойчивост REI 60 (или EI 60) и се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция не по-нисък от А2.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Пожарозащитните стени се предвиждат за разделяне на помещения от различен клас на функционална пожарна опасност (с изключение на помещенията по чл. 16, ал. 1, т. 1), както и за отделяне на производства с различна категория по пожарна опасност Ф5А-Ф5Г.
(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Отворите в пожарозащитните стени се проектират с обща площ, която не превишава 25 % от площта на съответната стена.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Вратите и капаците за защита на отвори в пожарозащитните стени се предвиждат самозатварящи се и с огнеустойчивост ЕІ 60.
(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Помещенията по ал. 2 (с изключение на тези от категории Ф5А и Ф5Б) могат да не се разделят с пожарозащитни стени, ако са защитени с автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация.

Раздел IV.
Хоризонтални пожарозащитни прегради (Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Хоризонталните пожарозащитни прегради служат за ограничаване на разпространяването на пожар във вертикална посока. Те се проектират като подови, тавански и междинни (в обема на помещение и етаж за обособяване на технологични проходи, коридори и др.) конструкции, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и с огнеустойчивост най-малко REI 60.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Отворите в хоризонталните пожарозащитни прегради се защитават с автоматични затварящи устройства с огнеустойчивост най-малко EI 60, които блокират и работата на преминаващите през тях съоръжения (трансмисии, транспортни ленти, шнекове и др.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се общата площ на отворите в хоризонталните пожарозащитни прегради да е до 2 % от площта на съответната преграда.

Раздел V.
Пожарозащитни преддверия


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Пожарозащитните преддверия се предвиждат за осигуряване на незадимяване на стълбищните клетки в строежите с височина над 28 m и за отделяне на помещенията с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, когато те имат технологична или друга връзка със съседни помещения от друга категория или друг клас по функционална пожарна опасност или имат връзка с евакуационни пътища и др. В обема на преддверието се осигурява постоянно повишено налягане от 20 до 60 Ра. Допуска се системите за повишено налягане да се задействат автоматично от газсигнализатор, разположен в помещенията с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, а в останалите случаи - от автоматична пожароизвестителна система.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Конструктивните елементи на пожарозащитните преддверия се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост REI 60 (EI 60). Отворите за преминаване през тях се защитават със самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост EI 60.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Пожарозащитните преддверия се проектират така, че вратите им да се отварят към помещенията, в които не се образува експлозивна атмосфера. При преддверия, проектирани за осигуряване на незадимяване в стълбищните клетки, посоката на отваряне на вратите се съобразява с посоката на евакуация.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Между съседни помещения от категории по пожарна опасност Ф5В - Ф5Д, при които отворите в пожарозащитните стени не могат да бъдат защитени с врати или капаци, се проектират пожарозащитни преддверия без врати с дължина най-малко 4 m, които се осигуряват с автоматична инсталация за разпръскване на вода с минимална проектна плътност 5 mm/min и минимална продължителност на работа 60 min.

Глава шеста.
ПЪТИЩА ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Раздел I.
Пътища за противопожарни цели


Чл. 27. (1) За противопожарни цели се използват всички пътища, обслужващи строежите.
(2) Пътищата по ал. 1 се проектират сключени, с трайна настилка.
(3) Разрешават се задънени (тупикови) пожарни пътища, завършващи с площадка с размери най-малко 12 m x 12 m, разположени едностранно по цялата дължина на сгради и съоръжения с широчина до 30 m и дължина до 120 m и двустранно - за сгради и съоръжения с широчина от 30 m до 60 m и дължина до 120 m.
(4) Пожарните пътища се проектират с широчина най-малко 3,5 m. За строежи от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б със застроена площ, по-голяма от 500 m2, пожарните пътища се проектират с широчина най-малко 6 m.
(5) Външният габаритен радиус на пътя при завой е не по-малък от 10,5 m.
(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В района на железопътни гари по дължина на коловозното развитие пътищата за противопожарни цели се проектират двустранно през 10 коловоза.
(7) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изискванията по предходните алинеи не се отнасят за пирсове по чл. 565.


Чл. 28. Проходите за преминаване на пожарните автомобили през сградите и съоръженията се проектират с широчина най-малко 4 m и с височина най-малко 4,5 m.


Чл. 29. Пътищата към водоизточниците, които се използват за водоснабдяване за пожарогасене, се проектират при водоизточника с обход или с площадка с размери най-малко 12 m на 12 m.

Раздел II.
Стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности


Чл. 30. (1) Стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности се проектират във всички сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5, с височина на кота корниз, по-голяма от 10 m, както следва:
1. за сгради с височина до 20 m-вертикални, с широчина 0,6 m;
2. за сгради с височина над 20 m-наклонени под ъгъл не по-голям от 80°, с широчина 0,7 m и с междинни площадки на разстояние не повече от 8 m.
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) За сградите по ал. 1 стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности се проектират до покрива им, както и за преодоляване на разлики над 2 m в котите на плоски покриви.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието между пожарните стълби по периметъра на сградата е не повече от 200 m.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) До пожарната стълба по ал. 1 се предвижда сухотръбие с тръба с диаметър два цола, с изводи за всеки етаж и на покрива на сградата, със спирателна арматура и със съединители "щорц". Пожарните стълби се предвиждат на разстояние 2 m от нивото на проектната кота на прилежащия терен.

Глава седма.
ЕВАКУАЦИЯ НА ХОРА ОТ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ


Чл. 31. За опазване на живота и здравето на хората при възникване на пожар в строежите се предвиждат защитени и безопасни зони, евакуационни пътища и евакуационни изходи.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Евакуация при пожар или авария е придвижването на хората от техните местоположения до безопасна зона.
(2) Евакуацията се осъществява по евакуационни пътища през евакуационни изходи.
(3) Защитена зона е зона, която е защитена чрез устойчиви на огън прегради от други зони и е осигурена с независим път за евакуация. Преградите към другите зони се проектират като пожарозащитни стени по смисъла на чл. 22.
(4) Безопасна зона е място, където хората не са изложени на опасност от пожар. За безопасна зона се приема:
1. околната среда на кота терен;
2. част от строежа, отделена чрез стена с огнеустойчивост REI 120 и разполагаща с независим път за евакуация, като стената се предвижда без отвори, с изключение на мястото на преход към съседната зона, което се защитава чрез пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25 или чрез открита въздушна зона съгласно чл. 325, ал. 2;
3. съседен строеж, разполагащ с независим път за евакуация, като преходът към строежа се защитава чрез пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25 или чрез открита въздушна зона съгласно чл. 325, ал. 2.
(5) Независими евакуационни пътища са евакуационни пътища, отдалечени един от друг по посока и площ или отделени чрез конструкция с огнеустойчивост съгласно колона 5 на табл. 3, осигуряващи използването най-малко на един от тях в случай на пожар.


Чл. 33. (1) Евакуационните пътища и изходи осигуряват:
1. своевременна и безпрепятствена евакуация;
2. защита от въздействието на опасните фактори на пожара или аварията.
(2) За удовлетворяване на изискванията по ал. 1 евакуационните пътища и изходи се проектират и изпълняват при спазване на минималните технически изисквания за тяхното оразмеряване, разполагане и оборудване със защитни устройства, определени в тази глава.
(3) Използваната терминология в тази глава е съгласно БДС ISO 8421-6 "Защита срещу пожар. Речник. Част 6: Евакуация и средства за евакуация".


Чл. 34. (1) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационен път е път, водещ от която и да е точка на строежа до краен евакуационен изход.
(2) (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационните пътища включват следните елементи: пътища (проходи) в помещението, евакуационни изходи, коридори (фоайета) и евакуационни стълбища (стълбищни рамена, площадки и изходи).
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Пътища, които не отговарят на минималните технически изисквания, определени в тази глава, са аварийни и се предвиждат като резервен вариант за извеждане на хора. Те не могат да заменят изискващия се брой евакуационни пътища.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационните и аварийните пътища осигуряват достъпа на спасителните екипи до което и да е място в сградата или строителното съоръжение.


Чл. 35. Евакуационните пътища се проектират в зависимост от:
1. броя и възможността за самостоятелно придвижване на хората в помещението, строежа или строителното съоръжение;
2. броя на етажите и/или височината на строежа;
3. класа на функционалната пожарна опасност;
4. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) разположението и площта на помещението.
5. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)