навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА И НА РЕГИОНАЛНИТЕ КАРТОТЕКИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ

Приет с ПМС № 83 от 26.04.2010 г.

Обн. ДВ. бр.34 от 4 Май 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.41 от 31 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 4 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.96 от 2 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 27 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 25 Октомври 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 16 Юли 2021г., изм. ДВ. бр.47 от 24 Юни 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 19 Март 2024г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ).

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции (РЗИ) организират и ръководят медицинската експертиза.


Чл. 3. (1) Експертизата на временната неработоспособност се извършва от лекуващите лекари (лекари по дентална медицина), лекарските консултативни комисии (ЛКК), териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Експертизата на вида и степента на увреждане на децата до 16-годишна възраст се извършва от ТЕЛК и НЕЛК с участието на лекар с призната специалност по педиатрия.
(3) Експертизата на вида и степента на увреждане на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), и за установяване степента на трайно намалена работоспособност на лица в трудоспособна възраст, както и за потвърждаване на професионална болест се извършва от ТЕЛК и НЕЛК.
(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Експертизата на вида и степента на увреждане/степента на трайно намалена работоспособност на лицата се извършва от ТЕЛК и от специализираните състави на НЕЛК. В заседанията на ТЕЛК при разглеждане на отделните случаи могат да бъдат привличани за консултация и лекари с придобита специалност по профила на заболяването. Даваните от тях консултации имат спомагателен характер и не са задължителни за лекарите от състава на ТЕЛК, които носят отговорност за изготвеното експертно решение.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Трудоустрояването на лица с временна неработоспособност и с трайно намалена работоспособност под 50 на сто се извършва от лекуващите лекари и ЛКК, а на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност - от ТЕЛК и НЕЛК.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Преценка дали здравословното състояние на лицето позволява явяването му пред разследващите органи или пред органите на съдебната власт при извършване на експертиза на временната неработоспособност, когато се налага явяване пред тези органи през периода на временната неработоспособност, се извършва от ЛКК или от центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), от ТЕЛК и от НЕЛК.


Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.) Експертизата по чл. 3, ал. 1 (с изключение на експертизата на временната неработоспособност, извършвана от лекуващите лекари (лекари по дентална медицина), 2 и 3 се извършва само по предварително уточнени заболявания и стадии на тяхното развитие, отразени в медицинските документи, като изключение се допуска при експертиза по чл. 3, ал. 2 и 3 в случаите по чл. 40, ал. 2, т. 2.


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В медицинските документи, включително в резултатите от направените медицински изследвания и консултации, въз основа на които се извършва медицинската експертиза, се посочват датата, на която са съставени, имената, уникалният идентификационен номер (УИН)/личният професионален код (ЛПК) на лицето (ако има такъв), което е извършило изследването/консултацията, наименованието и адресът на лечебното заведение, в което са извършени.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза към лечебните заведения към Министерството на вътрешните работи (МВР), Министерството на отбраната (МО), Министерството на транспорта и съобщенията, Министерския съвет, Министерството на правосъдието и Министерството на младежта и спорта се извършват по реда на правилника.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2021 г. в сила от 16.07.2021 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Постъпилите в Националния осигурителен институт медицински документи от държава, с която се прилага международен договор за социална сигурност или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност, свързани с извършването на оценка на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, се изпращат, включително по електронен път, в Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ), която осигурява превод на български език на документите, които са на чужд език. Посочените документи се изпращат на РКМЕ на СРЗИ, като в тези случаи освидетелстването/преосвидетелстването на лицата се извършва по реда на правилника.

Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) (1) При издаването на медицинските документи съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК определят помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания при съобразяване на медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за предоставянето им, посочени в утвърдената от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) спецификация и спецификацията - списък по наредбата по чл. 30а, ал. 4 от Закона за медицинските изделия.
(2) Комисиите по ал. 1 определят помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия индивидуално за лицето с увреждане, като посочват конкретния им вид, индивидуализиран със съответния НЗОК код съгласно спецификацията по ал. 1.

Глава втора.
УСТРОЙСТВО НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) В лечебните заведения се създават лекарски консултативни комисии със заповед на директорите на РЗИ.
(2) В състава на ЛКК влизат не по-малко от двама постоянни членове - лекари с призната специалност, от които един е председател.
(3) Лекарски консултативни комисии се създават в следните лечебни заведения за извънболнична помощ:
1. в амбулаториите за групова практика за специализирана медицинска помощ, при условие че в тях работят не по-малко от трима специалисти;
2. в медицинските центрове, денталните центрове, медико-денталните центрове и в диагностично-консултативните центрове, които в зависимост от възможностите са общи и специализирани ЛКК:
а) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.) общата ЛКК е с постоянен състав и в нея се включват трима специалисти: невролог (неврохирург), хирург (ортопед) и председател - специалист по вътрешни болести с не по-малко от 5 години трудов стаж по медицина; общата ЛКК не разглежда случаите с психични и очни заболявания и гледане и придружаване на деца до 16-годишна възраст, които се разглеждат от съответната специализирана ЛКК; в заседанията на общата ЛКК участват и тримата специалисти;
б) по изключение при липса на кадрови капацитет за изграждане на специализирани ЛКК по детски, очни и психични болести в състава на общата ЛКК могат да бъдат включени специалисти по очни, детски и психични болести; тези специалисти участват в работата на ЛКК само при освидетелстване на случаи с детски, очни и психични болести, както и при случаи за гледане и придружаване на болни деца до 16-годишна възраст;
в) специализирани ЛКК (неврологични, хирургични, очни, УНГ и т. н.) се създават, при условие че в дадените медицински специалности има кадрови възможности и при спазване изискванията на ал. 2.
(4) По изключение лекар може да участва в две ЛКК - в лечебно заведение за болнична помощ и в лечебно заведение за извънболнична помощ, при условие че работи и в двете лечебни заведения.
(5) По изключение при липса на кадрови капацитет лекар, включен в състава на обща ЛКК на лечебно заведение за извънболнична помощ, може да председателства специализирана ЛКК по съответния профил на своята клинична специалност, при условие че не е включен в ЛКК към лечебно заведение за болнична помощ.
(6) Лекари от лечебни заведения по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) не могат да участват в съставите на ЛКК.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) При наличие на повече от един медицински център, дентален център или диагностично-консултативен център на територията на населеното място по преценка на директора на РЗИ може да се създават специализирани ЛКК с участието на специалисти от различните центрове или групови практики за специализирана помощ. Документацията във връзка с дейността на тези ЛКК се води от лечебното заведение, определено в заповедта на директора на РЗИ по чл. 7, ал. 1.
(8) В лечебните заведения за болнична помощ се създават специализирани ЛКК по отделения и клиники и обща ЛКК по смисъла на ал. 3, т. 2.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) Ежегодно до 25 януари директорът на РЗИ определя със заповед съставите на ЛКК (постоянните и резервните членове) по предложение на съответните ръководители на лечебните заведения.
(2) Предложенията по ал. 1 се подават до съответната РЗИ в срок до 10 януари.
(3) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща в 3-дневен срок от издаването и на съответните лечебни заведения, на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ), на съответната районна здравноосигурителна каса (РЗОК) и на съответната регионална дирекция за социално подпомагане (РДСП).
(4) Предложенията на лечебните заведения за определяне на съставите на ЛКК и за промяната им, както и заповедта на директора на РЗИ за определянето/закриването на ЛКК се изготвят по образец съгласно приложения № 1, 2 и 3.
(5) Директорът на РЗИ поддържа в информационната база данни по чл. 54а актуална информация на създадените общи и специализирани лекарски консултативни комисии на територията на съответната РЗИ, включително на създадените по реда на чл. 8. Списъкът на ЛКК е достъпен на електронната страница на съответната РЗИ и на НЕЛК.
(6) По изключение нови ЛКК могат да бъдат създадени и извън срока по ал. 1, като се посочват мотиви за това.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) Ежегодно до 10 януари ръководителите на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на университетските болници определят съставите на ЛКК със заповед по образец съгласно приложение № 4.
(2) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща в 3-дневен срок от издаването и на директора на съответната РЗИ, на съответното ТП на НОИ, на съответната РЗОК и на съответната РДСП.
(3) По изключение нови ЛКК към лечебните заведения по ал. 1 могат да бъдат създадени и извън срока по ал. 1, като се посочват мотиви за това.


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.)


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Териториалните експертни лекарски комисии се откриват и се закриват със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция след съгласуване с министъра на здравеопазването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Териториалните експертни лекарски комисии се създават във всички държавни и общински многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ (с изключение на лечебните заведения по чл. 5) и комплексните онкологични центрове. В тези от тях, които са университетски болници и/или търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, се създават най-малко две териториални експертни лекарски комисии. Териториалните експертни лекарски комисии са структурни звена на лечебните заведения, към които са открити.
(2а) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Териториални експертни лекарски комисии могат да се откриват и в други държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, центрове за психично здраве и центрове за кожно-венерически заболявания.
(3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Съставът на ТЕЛК се определя със заповед на ръководителя на съответното лечебно заведение по образец съгласно приложение № 5 в едноседмичен срок от получаване на заповедта по ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Копие от заповедта по ал. 3 се изпраща на съответната РЗИ в 3-дневен срок от издаването и.
(5) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Директорът на РЗИ поддържа в информационната база данни по чл. 54а актуална информация за създадените ТЕЛК на територията на съответната РЗИ. Списъкът на създадените ТЕЛК е достъпен на електронната страница на съответната РЗИ и на НЕЛК.
(6) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Промяна в състава на ТЕЛК се извършва по реда на ал. 3 и 4.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) В ТЕЛК се включват не по-малко от трима лекари, единият от които е председател, и се определят лекари - резервни членове. При отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от определен от ръководителя на лечебното заведение член на ТЕЛК. Към ТЕЛК се назначават и технически сътрудници.
(2) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) В ТЕЛК задължително се включват всички началници на клиники/отделения с легла от лечебното заведение, към което е разкрита ТЕЛК, или предложени от тях лекари от съответната структура, които отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2021 г. в сила от 16.07.2021 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) При освидетелстване на лица по повод приемане или отхвърляне на професионален характер на заболяването в състава на ТЕЛК се включват специалисти по трудова медицина и/или по професионални болести, а когато заболяването е свързано с въздействие на йонизиращи лъчения, в състава на ТЕЛК може да се включи и специалист по радиобиология или радиационна хигиена.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) (1) В съставите на ТЕЛК работят лекари с призната специалност и с не по-малко от 5 години трудов стаж по медицина.
(2) Препоръчително е лекарите от съставите на ТЕЛК да притежават призната медицинска специалност по: вътрешни болести, ортопедия и травматология, хирургия, нервни болести, неврохирургия, урология, медицинска онкология, очни болести, пневмология и фтизиатрия, психиатрия или педиатрия.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.) (1) Договорите с председателите и членовете на ТЕЛК и със специалистите по трудова медицина, радиобиология или радиационна хигиена и професионални болести се сключват, изменят и прекратяват от ръководителя на съответното лечебно заведение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) При необходимост в заседанията на ТЕЛК могат да бъдат привличани и други специалисти.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Лекарите от ТЕЛК преминават най-малко веднъж годишно обучение, провеждано от НЕЛК.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) При включване за първи път в състава на ТЕЛК лекарите преминават задължително обучение, провеждано от НЕЛК.
(4) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Националната експертна лекарска комисия създава, поддържа и актуализира списък на лекарите, преминали обучение по ал. 2 и 3. Списъкът включва трите имена, УИН/ЛПК, код на специалността, съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от 2015 г.) и номера на издаденото от директора на НЕЛК удостоверение за успешно завършеното обучение.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.) (1) При извършване на медицинска експертиза не може да участва лекар, който:
1. е участвал в издаването на обжалваното експертно решение;
2. е участвал в консултативна дейност, свързана с експертизата на временната неработоспособност, на вида и степента на увреждане и трайно намалената работоспособност на освидетелстваното лице;
3. е съпруг/съпруга, роднина по права линия без ограничения или по съребрена линия до втора степен на освидетелстваното лице;
4. живее във фактическо съпружеско съжителство с освидетелстваното лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В случаите по ал. 1 лекарят от състава на ТЕЛК или НЕЛК е длъжен писмено да заяви, че иска да бъде отстранен от участие в заседанието на съответната комисия. Искането се подава до ръководителя на лечебното заведение, съответно до директора на НЕЛК, по образец съгласно приложение № 6.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В случаите по ал. 1 отстраняване на лекар от заседанието на съответната комисия може мотивирано да поиска и освидетелстваното лице. Искането се подава до ръководителя на лечебното заведение, съответно до директора на НЕЛК, по образец съгласно приложение № 7.
(4) При постъпило искане за отстраняване на лекар в случаите по ал. 2 и 3 ръководителят на лечебното заведение, съответно директорът на НЕЛК, се произнася по неговата основателност в тридневен срок от подаването му.
(5) В случай че искането за отстраняване е основателно, в освидетелстването на лицето се включва резервен член от състава на ТЕЛК или лекар от другите специализирани състави на НЕЛК, определен със заповед на ръководителя на лечебното заведение, съответно на директора на НЕЛК.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Искането по ал. 2 и 3 може да се подаде и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронното управление.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.02.2017 г.) Създават се ТЕЛК за военнослужещи и държавни служители по Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) (създават се към Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинската академия и към Централната експертна лекарска комисия (ЦЕЛК) към МВР).


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.) Националната експертна лекарска комисия е здравно заведение - юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на здравеопазването, със седалище София.
(2) Дейността на НЕЛК се ръководи от директор, който се назначава от министъра на здравеопазването след провеждане на конкурс.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.) Договорите с работещите в НЕЛК се сключват, изменят и прекратяват от директора на НЕЛК.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.) Националната експертна лекарска комисия осъществява експертни, контролно-методически и консултативни дейности по медицинската експертиза.
(6) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Националната експертна лекарска комисия създава и поддържа информационна база данни (ИБД) съгласно глава трета, раздел IVа.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Националната експертна лекарска комисия участва в разработването на проекти на стратегии и програми в областта на националната здравна политика и на нормативни актове, свързани с медицинската експертиза.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Структурата на НЕЛК включва заместник-директор, отдел "Административно, правно, финансово, стопанско и информационно обслужване", отдел "Медицинска експертиза", състоящ се от специализирани лекарски състави по профили на заболяванията и сектор "Техническа обработка на експертните решения", и длъжностно лице по защита на данните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Броят и профилът на специализираните състави се определят със заповед на директора на НЕЛК в зависимост от конкретната необходимост. Директорът на НЕЛК поддържа в информационната база данни по чл. 54а актуална информация за специализираните състави на НЕЛК. Списъкът на специализираните състави е достъпен и на електронната страница на НЕЛК.
(3) Всеки специализиран състав включва не по-малко от трима лекари, от които един е председател на състава.
(4) В специализираните състави на НЕЛК работят лекари с призната специалност по съответния профил и с не по-малко от 5 години трудов стаж по медицина.


Чл. 19. (1) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) При освидетелстване на лица до 16-годишна възраст в специализираните състави на НЕЛК се включват лекари с призната специалност педиатрия и с не по-малко от 5 години трудов стаж по медицина.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2021 г. в сила от 16.07.2021 г.) При потвърждаване или отхвърляне на професионалния характер на заболяването в съставите на НЕЛК се включват специалисти по трудова медицина и/или по професионални болести, а когато заболяването е свързано с въздействие на йонизиращи лъчения, в съставите на НЕЛК може да се включи и специалист по радиобиология или радиационна хигиена.


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.)


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Дейността по регистрация, обработка и съхраняване на здравната информация за освидетелстваните от ТЕЛК и НЕЛК лица, която е извън обхвата на електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система, се осъществява от регионални картотеки на медицинските експертизи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) Регионалните картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ) са структурни звена на РЗИ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В щата на РКМЕ се предвиждат длъжности за лекари/лекари по дентална медицина и технически изпълнители съобразно броя на ТЕЛК в района и обема на тяхната дейност.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) За осъществяване дейността на ТЕЛК директорът на лечебното заведение по чл. 106а, ал. 3 от Закона за лечебните заведения сключва договор за финансиране с министъра на здравеопазването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Дейността на лечебните заведения, свързана с изясняването и уточняването на здравословното състояние на здравноосигурените лица и с подготовката им за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК, се осигурява от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Високоспециализираните и скъпоструващите медико-диагностични изследвания, свързани с процеса на медицинската експертиза, по искане на ТЕЛК и НЕЛК се финансират от НЗОК в рамките на годишния и бюджет.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Лица, които не са осигурени по Закона за здравното осигуряване, заплащат консултациите и изследванията, свързани с експертизата на временната неработоспособност и подготовката им за освидетелстване и преосвидетелстване по повод трайно намалена работоспособност, както и разходите за извършване на преценката по чл. 3, ал. 6 и издаването на експертното решение по чл. 24, ал. 1, т. 8.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

Раздел I.
Правомощия на лекуващия лекар (лекар по дентална медицина)


Чл. 23. (1) При извършване на експертизата на временната неработоспособност лекуващият лекар (лекар по дентална медицина):
1. прави преценка на здравословното състояние на болния и на неговата работоспособност въз основа на клиничен преглед, резултатите от направените изследвания, заключенията на консултантите, характера на работата и условията на труд на болния;
2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) вписва в амбулаторния лист (АЛ) на болния при всеки преглед:
а) (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) данните от анамнезата, обективния статус, направените изследвания, предписаното лечение и диагнозата, както и процента на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане в случаите на определена такава с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; епикризите от болничното лечение и талоните с изследванията и консултативните мнения на специалистите се прилагат към АЛ;
б) своята преценка за работоспособността на болния ("работоспособен" или "неработоспособен");
в) номера и серията на болничния лист, началото и продължителността на временната неработоспособност;
г) подписва се под посочените данни и поставя личния си печат;
3. (отм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
4. изпраща служебно болничния лист на работодателя, при условие че болният заяви писмено, че липсва възможност болничният лист да бъде предоставен на работодателя, най-късно два работни дни от началото на разрешения отпуск;
5. трудоустроява работника с болничен лист, когато здравословното му състояние налага леки облекчения в трудовия му процес, но за не повече от един месец;
6. (доп. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) е длъжен да предостави медицинска документация по искане от ЛКК, която не е част от електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система;
7. насочва болния към ЛКК, когато:
а) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) осигуреният е ползвал непрекъснат отпуск за временна неработоспособност за едно или повече заболявания до 14 календарни дни, разрешени еднолично от лекуващия лекар (лекар по дентална медицина), с изключение на случаите на временна неработоспособност поради карантина;
б) (изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) осигуреният е ползвал 40 дни отпуск за временна неработоспособност в една календарна година с прекъсване, разрешен еднолично, от един или повече лекари; в 40-дневния отпуск не се включват дните за временна неработоспособност поради бременност, раждане, лечение и изследване в чужбина, болнично лечение, бацилоносителство и карантина;
в) състоянието налага продължителен отпуск по болест;
г) здравословното състояние на болния налага трудоустрояване за повече от един месец;
д) (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) осигуреният се нуждае от извършване на преценка по чл. 3, ал. 6;
8. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) подготвя необходимата медицинска документация и вписва своето становище в АЛ при насочване на болния към ЛКК по даден повод;
9. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) подготвя медицинската документация на лицето, която не е част от електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система, за извършване на експертизата на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане; за случаите на прилагане на международен договор за социална сигурност или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност подготвя медицинска документация, включително съответния формуляр, когато е предвиден такъв, по искане на НОИ или на лицето.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Личният лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар (лекар по дентална медицина), насочва болния към ТЕЛК с медицинско направление по образец съгласно приложение № 8, когато приеме, че е налице:
1. трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, която не е предшествана от временна неработоспособност;
2. вид и степен на увреждане;
3. (нова - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказните условия на труд или причинната връзка;
4. (нова - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) необходимост от преосвидетелстване поради влошено или подобрено състояние;
5. (нова - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) необходимост от преосвидетелстване по други поводи, предвидени в нормативни актове.
(3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) При издаване на медицинско направление по ал. 2 данните съгласно приложение № 8 се въвеждат от личния лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - от лекуващия лекар (лекар по дентална медицина), в ИБД. По искане на лицето регистрираното в ИБД медицинско направление се отпечатва, подписва и подпечатва с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето.
(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2014 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) В случаите, при които за конкретно заболяване са извършени консултации и изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, и резултатите от тях са налични в медицинската документация на лицето, към направлението по ал. 2 личният лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар (лекар по дентална медицина), прилага заверени копия на същите, без да се налага повторното им назначение и извършване. Не се прилагат заверени копия на консултации и изследвания, налични в електронните здравни записи на лицето в Националната здравноинформационна система.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 55 от 2014 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Лекуващият лекар/лекар по дентална медицина насочва неосигурените лица и лицата с прекъснати здравни осигурителни права към ТЕЛК по реда на ал. 2.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 55 от 2014 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Болничен лист не се издава и не се прави насочване към ЛКК и ТЕЛК, ако болният не представи документ за самоличност, включително при стационарни условия.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 55 от 2014 г., отм., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) При непопълване на реквизитите на приложение № 8 РКМЕ (ТЕЛК) връща медицинското направление по ал. 2 на лекаря за допълване.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 55 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) На неосигурени лица по Кодекса за социално осигуряване (КСО) при временна неработоспособност лекуващият лекар издава медицинско удостоверение за период до 14 дни, след което при необходимост насочва лицето към ЛКК при спазване изискванията на ал. 1, т. 1 и 2 и при необходимост от извършване на преценка по чл. 3, ал. 6.
(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Решенията на лекуващите лекари и ЛКК се обжалват по реда на чл. 112 от Закона за здравето.

Раздел II.
Лекарски консултативни комисии


Чл. 24. (1) Лекарската консултативна комисия освидетелства лицата:
1. за продължаване на отпуск за временна неработоспособност над 14 дни за едно или повече заболявания без прекъсване;
2. за трудоустрояване за повече от един месец;
3. за снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения;
4. за професионално ориентиране;
5. чиито болнични листове са издадени еднолично и са обжалвани;
6. когато са подали жалба срещу лекуващия лекар (лекар по дентална медицина) по повод неправилна оценка на работоспособността им и отказ да се издаде болничен лист;
7. за подготовка на документи и насочване към ТЕЛК при предхождаща временна неработоспособност;
8. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) за извършване на преценка по чл. 3, ал. 6 и издаване на "Медицинско удостоверение" по образец, утвърден от министъра на здравеопазването и от министъра на правосъдието;
9. за изготвяне на документи съгласно други нормативни актове.
(2) Лекарската консултативна комисия освидетелства лицата по ал. 1, т. 3 по района на постоянния им адрес. Изключение се допуска при:
1. необходимост лицето да бъде освидетелствано по обективни причини от ЛКК, намираща се извън територията на общината, на която се намира постоянният му адрес, или
2. липса на ЛКК на територията на съответното населено място.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Лицата по ал. 1 се освидетелстват от ЛКК след представянето на документ за самоличност, документи, съдържащи данни за заболяването и работоспособността им, когато същите не се съдържат в електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система, и след извършен медицински преглед.
(4) Лекарите от ЛКК могат да насочват болните за диагностично уточняване в лечебни заведения по своя преценка.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.) Условията и редът за освидетелстване на лицата по ал. 1, т. 3 се определят с методически указания, които имат задължителен характер, издадени от министъра на здравеопазването.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Лекуващите лекари (лекарите по дентална медицина) подготвят всички необходими документи, които не се съдържат в електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система, и докладват случаите на ЛКК, но не участват при вземането на решението.
(7) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) В случаите по ал. 1, т. 7, при които за конкретно заболяване са извършени консултации и изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването в ЛКК, и резултатите от тях са налични в медицинската документация на лекуващия лекар, последният прилага заверени копия на същите, без да се налага повторното им назначение и извършване. Не се прилагат заверени копия на консултации и изследвания, налични в електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система.
(8) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Решенията на ЛКК се вписват в "Медицински протокол на ЛКК" по образец съгласно приложение № 9.


Чл. 25. (1) Общите лекарски консултативни комисии освидетелстват всички случаи, посочени в чл. 24, при условие че не са изградени специализирани ЛКК или създадените в момента не работят.
(2) Случаите с психични и очни заболявания и с гледане и придружаване на болно дете до 16-годишна възраст са обект само на специализирана ЛКК с изключение на случаите по чл. 6, ал. 3, т. 2, буква "б".
(3) Когато към лечебното заведение за извънболнична помощ на територията на дадено населено място не е изградена ЛКК, медицинската експертиза се извършва от общата или от специализираната ЛКК на лечебното заведение, оказващо болнична помощ.


Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 17.08.2021 г.) Лекарските консултативни комисии разрешават непрекъснат отпуск за временна неработоспособност до 180 календарни дни и не повече от 30 дни еднократно. В тези 180 дни се включват и дните по предхождащия еднолично издаден болничен лист, но не се включват 135-те дни от отпуска по чл. 45 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, както и дните за временна неработоспособност поради карантина.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.) Лекарските консултативни комисии към амбулаториите за групова практика за специализирана медицинска помощ разрешават отпуск по болест само за заболявания от техния профил. Те разрешават непрекъснат отпуск по болест до 180-ия ден от началото на отпуска, след което при необходимост насочват болния към ТЕЛК.


Чл. 27. (1) Лекарските консултативни комисии вземат решения по здравословното състояние и работоспособността на лицата след задължителен клиничен преглед и представен документ за самоличност. Изключение се допуска при:
1. вземане на решение за отпуск по болест за минало време, при положение че прегледът няма да допринесе за изясняване на здравословното състояние на лицето към дадения период;
2. проведено лечение в чужбина;
3. при неявяване на редовно призовано лице за преглед по повод на обжалвани болнични листове;
4. (нова - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.) обжалване на болнични листове на починали лица.
(2) Когато по преценка на ЛКК направените изследвания не са достатъчни за изясняване на характера или степента на заболяването, болните се изпращат за допълнителни амбулаторни или болнични изследвания и наблюдения.
(3) Когато се налага продължаване срока на отпуска за временна неработоспособност на тежко болни, чието здравословно състояние не позволява да се движат, освидетелстването се извършва в дома на болния.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) При издаване на болничен лист ЛКК вписва в медицинския протокол по чл. 24, ал. 8 всички реквизити по чл. 23, ал. 1, т. 2.


Чл. 28. (1) Лекарските консултативни комисии насочват болните към ТЕЛК в следните случаи:
1. след изтичане на 180 дни непрекъснат отпуск поради временна неработоспособност;
2. преди изтичане на 180 дни отпуск, ако има признаци за настъпила трайна неработоспособност;
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 17.08.2021 г.) когато лицето е ползвало 360 дни отпуск за временна неработоспособност с прекъсване в две предходни календарни години и в годината на боледуването; в 360-те дни не се включват 135-те дни от отпуска по чл. 45 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, както и дните за временна неработоспособност поради карантина;
4. когато лицето е трудоустроявано от ЛКК в продължение на две години и работоспособността му не е възстановена;
5. когато лицето е станало неработоспособно за работата, на която е трудоустроено от ЛКК.
(2) В случаите по ал. 1 ЛКК насочват болните - военнослужещи и държавни служители по ЗМВР, към ТЕЛК по чл. 16, ал. 3.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Лекарската консултативна комисия насочва болните за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК с "Медицински протокол на ЛКК" по образец съгласно приложение № 9. Към медицинския протокол на ЛКК се прилагат придружаващите документи, които не са налични в електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система.
(4) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) При издаване на "Медицински протокол на ЛКК" по ал. 3 данните съгласно приложение № 9 се въвеждат от председателя на ЛКК в ИБД. По искане на лицето регистрираният в ИБД медицински протокол на ЛКК се отпечатва, подписва от състава на ЛКК, подпечатва се с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Лекарската консултативна комисия насочва болния към ТЕЛК не по-късно от 7 дни преди изтичането на отпуска по последния болничен лист. Медицинският протокол на ЛКК за продължаване на временната неработоспособност се внася в РКМЕ не по-късно от 3 дни от издаването му.
(6) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) При непопълване на реквизитите на приложение № 9 РКМЕ (ТЕЛК) връща медицинския протокол по ал. 3 на ЛКК за допълване.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Отказът на личния лекар и ЛКК за насочване към ТЕЛК по реда на чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 1 се отразява в АЛ, съответно в медицинския протокол на ЛКК.
(2) Отказът на личния лекар се обжалва по реда на чл. 112 от Закона за здравето.


Чл. 30. Когато болният заяви, че не е в състояние да представи болничния лист на работодателя в срок два дни от издаването му, ЛКК процедира по реда на чл. 23, ал. 1, т. 4.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Центровете за спешна медицинска помощ извършват преценка по чл. 3, ал. 6 и издават "Медицинско удостоверение" по чл. 24, ал. 1, т. 8 в случаите на остро или внезапно възникнала промяна на здравето във:
1. почивните дни;
2. извън работното време на ЛКК.
(2) В случаите по ал. 1 медицинското удостоверение се подписва от трима лекари от ЦСМП, извършили освидетелстването на лицето.

Раздел III.
Териториални експертни лекарски комисии (Загл. изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.)


Чл. 32. (1) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.)
(2) Териториалните експертни лекарски комисии освидетелстват лицата по повод на:
1. временна неработоспособност;
2. (нова - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) вид и степен на увреждане на децата до 16-годишна възраст;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) трайно намалена работоспособност на лица на и над 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО, които работят и не са им определени вид и степен на увреждане;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) вид и степен на увреждане на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.) необходимост от снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) трудоустрояване на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) определяне характера на заболяванията - професионален или общ;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2021 г. в сила от 16.07.2021 г.) при постъпили медицински документи от държава, с която се прилага международен договор за социална сигурност или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност, свързани с извършването на оценка на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) други случаи, предвидени в нормативни актове.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Териториалните експертни лекарски комисии освидетелстват и преосвидетелстват лицата в 3-месечен срок от подаване на заявлението-декларация по чл. 56, ал. 1 в РКМЕ, а в случаите на прилагане на международен договор за социална сигурност или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност - от датата на получаване в ТЕЛК на медицинска документация, изготвена в друга държава. Решенията се връчват на лицата или на упълномощени от тях лица, или на законните им представители срещу подпис с писмо с известие за доставяне или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронното управление. При временна неработоспособност срокът за освидетелстване е 15 дни от датата на постъпване на документите в ТЕЛК.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.) Когато за изясняване на отделни случаи се изискват непредставени документи или изследвания, срокът по ал. 3 започва да тече от тяхното представяне.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Медицинското експертно досие се изпраща в РКМЕ по чл. 57, ал. 1 на следващия работен ден след връчване на решението по ал. 3. Разходите по изпращането му са за сметка на лечебното заведение, към което е разкрита ТЕЛК. Не се изпращат документи или заверени техни копия, ако съдържащата се в тях информация е налична в електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.) Срокът на временната неработоспособност може да бъде до два месеца от края на временната неработоспособност по последния болничен лист, освен ако в експертното решение е посочен по-кратък срок.


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.) (1) Освидетелстването и преосвидетелстването на лицата по повод на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане се извършват от определената по реда на чл. 55а ТЕЛК.
(2) В случаите по чл. 40, ал. 2 освидетелстването и преосвидетелстването на лицата се извършват от ТЕЛК по района на постоянния им адрес или по настоящия им адрес, ако са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявленията по чл. 56, ал. 1 в РКМЕ.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се удостоверяват с документ за самоличност, съответно със служебна вътрешна електронна административна услуга за постоянен или настоящ адрес по реда на Закона за електронното управление.
(4) По изключение, когато лицето се намира на продължително (повече от 30 дни) болнично или домашно лечение, освидетелстването/преосвидетелстването се извършва от най-близко намиращата се до лечебното заведение/дома ТЕЛК. Това обстоятелство се доказва с медицинско удостоверение, издадено от лекуващия лекар или вписано в протокола на ЛКК (направлението на личния лекар).
(5) Освидетелстването на лицето във връзка с обжалвани болнични листове се извършва от ЛКК и ТЕЛК по района на лечебното заведение, издало болничните листове.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Общините поемат разходите за командировки на експертите от ТЕЛК, на шофьорите и на техническите лица от друга община при освидетелстване/преосвидетелстване на лица, живеещи на територията на тяхната община.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.) Извън случаите по ал. 1 разходите за командировки на експертите от ТЕЛК, на шофьорите и на техническите лица при освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК на лицата по чл. 33, ал. 4 са за сметка на лечебното заведение, в което е разкрита ТЕЛК.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Ръководителите на лечебните заведения, към които са създадени ТЕЛК, осигуряват своевременно цялостно амбулаторно или болнично изследване на освидетелстваните лица, както и необходимите условия за работа на ТЕЛК - работни помещения, инвентар, пособия, канцеларски материали, транспорт, както и заместване на отсъстващите членове на ТЕЛК.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Ръководителите на лечебните заведения са длъжни да предоставят на ТЕЛК и на НЕЛК необходимата медицинска документация, отнасяща се до здравословното състояние на освидетелстваното лице.


Чл. 36. (1) За лицата по трудови и по служебни правоотношения към момента на освидетелстването осигурителите изготвят и предоставят на ТЕЛК (НЕЛК) производствена характеристика.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Образец на производствената характеристика се публикува на интернет страницата на Националната експертна лекарска комисия.
(3) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Териториалната експертна лекарска комисия може да изисква информация за осигурителя/осигурителите на лицето, подлежащо на освидетелстване, от Националната агенция по приходите като вътрешна електронна административна услуга.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Заседанията на ТЕЛК са редовни, когато присъстват не по-малко от трима членове, единият от които е председателят.
(2) В заседанията на ТЕЛК по покана на председателя могат да участват представители на работодателя, на организациите на и за хората с увреждания, както и други лица, имащи отношение по конкретните въпроси, свързани с освидетелстването.
(3) При снемането на анамнезата и при клиничния преглед на освидетелстваното лице участват само лекари.


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Експертното решение на ТЕЛК се съставя като електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и се подписва от всички лекари от състава на ТЕЛК, участвали в заседанието. При липса на единодушно становище експертното решение се приема с обикновено мнозинство. При равенство на гласовете решаващ е гласът на председателя на комисията.


Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Председателят на ТЕЛК:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) разпределя преписките между членовете на ТЕЛК;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.) съобщава на лицата или на законните им представители с писмо с известие за доставяне и с известие по електронен път в случаите, в които лицето е заявило и електронен адрес, или чрез Системата за сигурно електронно връчване, по реда на Закона за електронното управление:
а) (отм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.)
б) за необходимостта от допълнителни изследвания и консултации, които трябва да се направят;
в) (изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.) за насрочената дата за освидетелстване/преосвидетелстване, а в случаите по чл. 40, ал. 2 - за деня на прегледа;
3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.) осигурява провеждане на редовно заседание на ТЕЛК при спазване на изискванията на чл. 37, както и обсъждане на данните от клиничния преглед и/или на наличната медицинска и друга документация;
4. контролира пълното и точното попълване на експертното решение;
5. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.) връчва или изпраща на лицата или на законните им представители експертните решения на ТЕЛК в тридневен срок от постановяването им;
6. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.) организира освидетелстването на лицата на място в случаите по чл. 33, ал. 2 и 4;
7. отказва да открие процедура по просрочена жалба;
8. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) уведомява ръководствата на лечебните заведения и РЗИ за констатираните пропуски и грешки в дейността на личните лекари и ЛКК и предлага мерки за отстраняването им;
9. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) съвместно с експертите по медицинската експертиза към РЗИ и към ТП на НОИ предлага и провежда мероприятия за повишаване квалификацията на лекарите от района по проблемите на медицинската експертиза;
10. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) организира и провежда мероприятия за повишаване квалификацията на лекарите в ТЕЛК;
11. изготвя и предоставя:
а) (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) графика за работа на ТЕЛК, като определя един ден от седмицата за домашни посещения;
б) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) отчетите за работата на ТЕЛК, като един екземпляр от годишния отчет изпраща на НЕЛК, ТП на НОИ и РЗИ;
12. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) съвместно с експертите към РЗИ организира обсъждане на решенията на НЕЛК, касаещи обжалвани решения на ръководената от него ТЕЛК, и взема съответни мерки за недопускане на констатираните пропуски и грешки;
13. запознава се с условията и особеностите на професионалния труд на освидетелстваните лица, отразени в производствените характеристики в случаите по чл. 36;
14. участва в заседанията на медицинския съвет на лечебното заведение;
15. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) отговаря за организацията и качеството на работата на ТЕЛК пред директора на РЗИ и пред директора на лечебното заведение, към което е създадена ТЕЛК;
16. (нова - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) отговаря за въвеждането и поддържането в ИБД на цялата необходима информация по отношение на извършваната от ТЕЛК медицинска експертиза;
17. (нова - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.) отговаря за точното изпълнение на дадените от НЕЛК указания за отстраняване на допуснати грешки и пропуски в решението на ТЕЛК, което е обжалвано.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Лекарите в ТЕЛК:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.) извършват преглед на представената медицинска документация и на електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система и при необходимост извършват клиничен преглед (по повод на временна неработоспособност и в случаите на чл. 40, ал. 2) и/или назначават изследвания и консултации със специалисти извън ТЕЛК в следните случаи:
а) (доп. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.) когато необходимите за нуждите на експертизата резултати от изследвания и консултации не са налични в медицинската документация при личния лекар и/или лекуващия лекар и/или в електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система;
б) (доп. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.) когато наличните в медицинската документация при личния лекар и/или лекуващия лекар и/или в електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система резултати от изследвания и консултации не са актуални (не са извършени в рамките на последните дванадесет месеца) или не са достатъчни за диагностичното и функционално изясняване на състоянието;
в) когато НЕЛК е отменила и е върнала експертно решение на ТЕЛК за ново освидетелстване с указания за извършването на допълнителни изследвания и консултации в случаите по букви "а" и "б", както и с указания за извършване на контролни медицински изследвания.
2. (отм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) осъществяват методическа помощ на ЛКК по подготовката и изпращането на болните за освидетелстване от ТЕЛК.


Чл. 40. (1) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.) При определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане териториалната експертна лекарска комисия се произнася въз основа на наличната медицинска и друга документация, включително информацията в електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система, без да се извършва клиничен преглед.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.) По изключение за нуждите на експертизата на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане териториалните експертни лекарски комисии извършват клиничен преглед в следните случаи:
1. когато цялата медицинска документация на лицето, съхранявана от личния лекар (лекуващия лекар)/ЛКК, е унищожена/загубена;
2. когато лицата поради медицински показания не са в състояние да се снабдят с необходимата медицинска документация, те се освидетелстват/преосвидетелстват въз основа на преглед на място (в дома, в болнично или в друго заведение);
3. когато ТЕЛК потвърждава или отхвърля професионалния характер на заболяванията;
4. когато има сключени спогодби с други страни, в които е установен такъв ред.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2021 г. в сила от 16.07.2021 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.) Медицинските документи, получени от държава, с която се прилага международен договор за социална сигурност или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност, свързани с извършването на оценка на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, се изпращат на съответната ТЕЛК на територията на гр. София чрез РКМЕ към СРЗИ в срок 30 дни от получаването им.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.) В случаите на обжалване на болнични листове за минало време ТЕЛК е задължена да изиска служебно първичната медицинска документация от органите, издали болничните листове, и от личния лекар.


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) След вземане на решение ТЕЛК връща в РКМЕ медицинското експертно досие заедно с експертното решение за досието, за работодателя (ако лицето работи), за ТП на НОИ, за Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и за други заинтересувани лица и органи съобразно конкретния случай.
(1а) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) В тридневен срок от връщането на медицинското експертно досие по ал. 1 РКМЕ изпраща експертното решение на ТЕЛК на работодателя (ако лицето работи), на ТП на НОИ, на НЦОЗА и на други заинтересувани лица и органи съобразно конкретния случай с писмо с известие за доставяне или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронното управление.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Медицинската документация на лицата, които са подали заявление за освидетелстване (преосвидетелстване) и след редовно призоваване не са се явили на преглед в ТЕЛК, се връща в РКМЕ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Териториалното поделение на НОИ извършва служебна проверка в ИБД относно експертните решения на лицата по ал. 2.
(4) Когато освидетелстваното лице има професия, свързана с автомобилния, железопътния или водния транспорт, един екземпляр от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се изпраща на съответната транспортна областна лекарска експертна комисия.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.)

Раздел IV.
Национална експертна лекарска комисия


Чл. 42. (1) Националната експертна лекарска комисия се ръководи и представлява от директор, който заема длъжността въз основа на конкурс, обявен от министъра на здравеопазването.
(2) Директорът на НЕЛК се атестира на всеки 3 години в срок до 3 месеца след изтичането на срока от предходното атестиране.
(3) Основните цели на атестирането са:
1. установяване равнището на професионалната квалификация и управленските умения на директора;
2. оценяване изпълнението на функциите, регламентирани в нормативните актове и в длъжностната характеристика;
3. подобряване дейността на НЕЛК.
(4) Атестирането се организира от министъра на здравеопазването, който уведомява директора на НЕЛК за деня на атестацията не по-късно от 5 работни дни преди нейното провеждане.
(5) Атестацията се провежда от комисия, определена от министъра на здравеопазването. Комисията е длъжна да извърши оценяването безпристрастно, честно и компетентно въз основа на обективно установими факти и обстоятелства.
(6) Атестирането се извършва по следните показатели:
1. управленски умения, които включват оценяване на: оперативност, координиране и контрол; познаване и ползване на нормативните актове и практическото им прилагане;
2. организация на дейността на НЕЛК, която включва оценяване на: организационни умения, инициативност, борба с корупцията, умения за работа в екип, медийна политика;
3. обем, качество и ефективност на дейността на НЕЛК.
(7) Въз основа на комплексен анализ на дейността по показателите съобразно ал. 6 атестацията може да бъде:
1. отрицателна;
2. неудовлетворителна;
3. добра;
4. много добра.
(8) За резултатите от атестацията комисията съставя атестационна карта и запознава с нейното съдържание директора, който я подписва.
(9) Ако директорът не е съгласен с поставената оценка, може да подаде писмено възражение, в което посочва мотивите за своето несъгласие.
(10) Възражението се подава до министъра на здравеопазването в 3-дневен срок от датата, на която директорът е подписал атестационната карта.
(11) Министърът на здравеопазването е длъжен да се произнесе по възражението в 10-дневен срок от получаването му, като неговото решение е окончателно.
(12) Министърът на здравеопазването може да приеме възражението за основателно или да го отхвърли.
(13) Когато министърът на здравеопазването приеме възражението за основателно, се провежда ново атестиране в срок до един месец от неговото решение.
(14) Попълнените и подписаните атестационни карти се съхраняват в личното досие на директора.
(15) Министърът на здравеопазването може да прекрати трудовото правоотношение на директора на НЕЛК, ако е получил отрицателна атестация, с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.


Чл. 42а. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) (1) При осъществяване на своите функции директорът на НЕЛК се подпомага от назначен от него заместник-директор.
(2) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от заместник-директора въз основа на заповед за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието.

Чл. 43. Специализираните състави на НЕЛК:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.) разглеждат и се произнасят по обжалваните решения на ТЕЛК въз основа на медицинската документация към момента на постановяване на обжалваното решение;
2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) оказват методическа помощ и контрол по организацията и качеството на експертната дейност на ТЕЛК;
3. участват в разработването на нормативната уредба относно медицинската експертиза;
4. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) провеждат обучение на работещите в ТЕЛК;
5. (отм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.)
6. участват в проверки по медицинската експертиза в лечебните заведения в страната;
7. оказват методическа помощ на дейността на РКМЕ;
8. отказват откриване на процедура при недопустимост на жалбата.
9. (отм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.)


Чл. 44. Председателите на съставите на НЕЛК:
1. планират, организират и ръководят цялостната дейност на състава;
2. осигуряват клинико-експертното изясняване на отделните случаи и колективното им обсъждане и решаване от състава;
3. носят отговорност за своевременността и качеството на експертните решения;
4. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) организират и провеждат мероприятия за повишаване квалификацията на лекарите от състава и на останалите органи на медицинската експертиза;
5. (нова - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) отговарят за въвеждането и поддържането в ИБД на цялата необходима информация по отношение на извършената в специализирания състав медицинска експертиза.


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) При обжалване на експертни решения на ТЕЛК, НЕЛК се произнася само по поводите, посочени в жалбата и предвидени в наредбата по чл. 101, ал. 7 от Закона за здравето.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) При заболявания, по които ТЕЛК не се е произнесла и са съществували към момента на постановяване на експертното решение, НЕЛК отменя и връща експертното решение на ТЕЛК за ново произнасяне, освен в случаите по чл. 51, ал. 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) При заболявания, по които ТЕЛК се е произнесла въз основа на необходимата медицинска документация, налична към момента на постановяване на експертното решение, но е определила неправилно процента на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, НЕЛК отменя експертното решение изцяло и издава ново експертно решение. В тези случаи НЕЛК се произнася въз основа на наличната медицинска документация, включително на информацията в електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) При обжалване на експертни решения на ТЕЛК Националната експертна лекарска комисия не се произнася по заболявания, възникнали след постановяване на експертното решение.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) При обжалване на решения на ТЕЛК по експертизата на временната неработоспособност НЕЛК се произнася по всички приложени от жалбоподателя болнични листове, които са обсъждани в решението на ТЕЛК.


Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.)


Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Националната експертна лекарска комисия постановява своите решения в срок 3 месеца от постъпване на жалбата в НЕЛК.
(2) При временна неработоспособност срокът по ал. 1 е 15 дни.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.)


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.) (1) В НЕЛК функционира експертен съвет с консултативни функции за разрешаване на спорни в експертно отношение случаи. В състава на експертния съвет се включват председателите на специализираните лекарски състави.
(2) Заседанията на експертния съвет се свикват и ръководят от директора на НЕЛК и се провеждат, когато на тях присъстват повече от половината от председателите на състави.
(3) За проведените заседания се съставя протокол, в който се отразяват експертните мнения на присъстващите членове. Протоколът се подписва от всички присъствали.
(4) Съветът по ал. 1 изразява експертно становище по обсъждания спорен случай, прието от членовете на съвета с обикновено мнозинство. Експертното становище има консултативен характер за лекарите от НЕЛК.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В заседанията на експертния съвет при необходимост могат да участват и членове на експертните съвети по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето и водещи специалисти по профила на разглежданите случаи.


Чл. 49. (1) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Националната експертна лекарска комисия се произнася с мотивирано експертно решение, постановено от специализиран състав, определен съобразно водещата диагноза. Експертното решение се съставя като електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(2) Консултациите на останалите специализирани състави на НЕЛК се вписват в експертното решение и са неразделна част от мотивите му. Експертното решение не се подписва от консултиращите състави.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.) В случай на необходимост специалистите от даден специализиран състав се заместват от други специалисти, определени със заповед на директора на НЕЛК.


Чл. 50. (1) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Националната експертна лекарска комисия се произнася въз основа на медицинската и друга документация, както и въз основа на информацията в електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.)


Чл. 51. (1) (Предишен текст на чл. 51 - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Националната експертна лекарска комисия може:
1. да потвърди решението на ТЕЛК;
2. да го отмени и да издаде ново решение;
3. да го отмени изцяло или отчасти и да го върне за ново освидетелстване на лицето с указание за отстраняване на допуснатите грешки и пропуски в решението.
(2) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Когато НЕЛК върне на основание ал. 1, т. 3 експертното решение на ТЕЛК за ново освидетелстване на лицето и в този случай постановеното експертно решение на ТЕЛК бъде отменено отново изцяло или отчасти от НЕЛК на основание ал. 1, т. 3, Националната експертна лекарска комисия не връща решението на ТЕЛК за ново освидетелстване на лицето, а го решава по същество въз основа на наличната документация.


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Националната експертна лекарска комисия изпраща с писмо с известие за доставяне или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронното управление своето експертно решение в тридневен срок от постановяването му на освидетелстваното лице и на ТП на НОИ и връща в РКМЕ по чл. 57, ал. 1 медицинското експертно досие заедно с решението в същия срок.


Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Технически грешки и непълноти в решенията на ТЕЛК и НЕЛК се поправят с ново решение.


Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Националният център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването обработва данните от експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК и предоставя информацията на Министерството на здравеопазването, на НОИ и на Агенцията на хората с увреждания ежегодно до 31 юли на следващата календарна година.

Раздел IV "а".
Информационна база данни за всички лица, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане (Нов - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)


Чл. 54а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) Националната експертна лекарска комисия създава и поддържа информационна база данни за всички лица, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.
(2) Информационната база данни по ал. 1 съдържа:
1. (нова - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) заявление-декларация за освидетелстване/преосвидетелстване;
2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) документ за насочване за извършване на експертиза на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане (медицински протокол/медицинско направление);
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) експертно решение;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) диагноза на водещото заболяване;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) диагнози на придружаващите заболявания;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) всички извършени медико-диагностични дейности, относими към оценката на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) извършените прегледи от лекар, относими към оценката на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане;
8. (предишна т. 7, доп. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) други данни от значение за трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане, които не се съдържат в електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система;
9. (нова - ДВ, бр. 50 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) медицинските документи, издадени от ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.
(3) Директорът на НЕЛК осъществява цялостен контрол по създаването и поддържането на ИБД по ал. 1 и отговаря за въвеждането и поддържането в ИБД на информацията по отношение на извършената от НЕЛК медицинска експертиза.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Данните по ал. 2, т. 2 се въвеждат в ИБД от личния лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - от лекуващия лекар (лекар по дентална медицина)/ЛКК/РКМЕ, непосредствено при изготвянето/постъпването им. Когато тези данни са въведени в ИБД, документът за насочване за извършване на експертиза не се представя и на хартиен носител.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Данните по ал. 2, т. 3 - 5 се въвеждат в ИБД от ТЕЛК/НЕЛК, постановила експертното решение, в момента на изготвянето му.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Данните по ал. 2, т. 1, 6 - 8 се въвеждат от РКМЕ, ТЕЛК и НЕЛК непосредствено след постъпването им.
(6а) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Данните по ал. 2, т. 9 се въвеждат в ИБД от съответната комисия в момента на изготвянето на документа.
(7) Информационната база данни по ал. 1 е изградена от модули, съдържащи функционалности съобразно естеството на постъпващата информация, нейното движение, съхраняване и обработване.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) За целите на функционирането на информационната база данни се използва кодиране на медицинските специалности в системата на здравеопазването съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
(9) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) В рамките на процедурата по издаване на медицински документи по чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания чрез ИБД се подават заявленията на лицата с увреждания за извършването на предварителен контрол за предоставянето на индивидуално определените им помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

Чл. 54б. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) Когато лице с увреждане по смисъла на Закона за хората с увреждания не намира персонални данни в своя профил в информационната система на Агенцията за хората с увреждания по чл. 82, ал. 5 от Закона за хората с увреждания, може да подаде заявление за актуализиране на данните до НЕЛК.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г., в сила от 24.06.2022 г.) Заявлението по ал. 1 е достъпно чрез портала за електронни услуги на Министерството на електронното управление. Заявлението се изпраща в НЕЛК автоматично.

Чл. 54в. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) При получено заявление по реда на чл. 54б, ал. 2 НЕЛК извършва проверка в ИБД.
(2) Когато при проверката по ал. 1 се установи, че данните от заявлението се отнасят за експертно решение, издадено от НЕЛК, НЕЛК актуализира данните в ИБД в 14-дневен срок от постъпване на заявлението.
(3) Когато при проверката по ал. 1 се установи, че данните от заявлението се отнасят за експертно решение, издадено от ТЕЛК, в срок от един работен ден НЕЛК изпраща заявлението чрез ИБД на РКМЕ на територията на съответната област.
(4) В случаите по ал. 3 РКМЕ извършва проверка в 14-дневен срок от получаване на заявлението в медицинското експертно досие на лицето и изпраща служебно сканирано копие на експертното решение на ТЕЛК чрез ИБД на съответната ТЕЛК. Териториалната експертна лекарска комисия въвежда данните от експертното решение в ИБД в 10-дневен срок от получаването му и уведомява НЕЛК чрез ИБД.
(5) В случаите и в срока по ал. 4, когато РКМЕ установи, че за лицето липсва медицинско експертно досие, РКМЕ изпраща искане заедно със заявлението на лицето по чл. 54б, ал. 2 към съответното ТП на НОИ чрез системата за сигурно електронно връчване за предоставяне на сканираното експертно решение на ТЕЛК, съдържащо се в пенсионната преписка на лицето, съхранявана в ТП на НОИ.
(6) В 14-дневен срок от постъпване на искането по ал. 5 ТП на НОИ изпраща на РКМЕ чрез системата за сигурно електронно връчване сканираното експертно решение на ТЕЛК. В срок от един работен ден РКМЕ изпраща експертното решение чрез ИБД на съответната ТЕЛК. В 10-дневен срок от получаването му ТЕЛК въвежда данните от експертното решение в ИБД, за което уведомява НЕЛК чрез ИБД.

Чл. 54г. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.) За целите на осигуряване на прозрачност и безпристрастност при осъществяване на медицинската експертиза за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, както и с оглед на равномерното разпределение на дейността се въвежда случайният принцип на разпределение на заявленията-декларации по чл. 56, ал. 1 за разглеждане от ТЕЛК чрез информационната база данни.

Раздел V.
Регионални картотеки на медицинските експертизи


Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Съставянето, съхраняването и движението на медицинската документация на освидетелстваните лица от ТЕЛК и НЕЛК се осъществяват от РКМЕ, с изключение на информацията, която е част от електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система.
(2) В РКМЕ се съхраняват медицинските експертни досиета, подредени по единен граждански номер.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) За всяко лице, което се освидетелства за първи път от ТЕЛК, РКМЕ дигитализира представената медицинска документация в ИБД с изключение на документите, които не подлежат на дигитализация, и отразява движението на медицинската документация в ИБД.
(4) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) За всяко лице, което се преосвидетелства от ТЕЛК, РКМЕ дигитализира цялото медицинско експертно досие в ИБД с изключение на документите, които не подлежат на дигитализация, и отразява движението на медицинската документация в ИБД.


Чл. 55а. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.) (1) Разпределението на заявленията-декларации по чл. 56, ал. 1, подадени по повод на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане за разглеждане от съответната ТЕЛК, се извършва на случаен принцип чрез равномерно електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им в ИБД.
(2) Заявленията-декларации по ал. 1 се разпределят централизирано на случаен принцип между всички ТЕЛК в страната електронно чрез функционалност, създадена в ИБД.
(3) При постъпване на допълнителна документация към подадено заявление-декларация същата се разпределя на вече определената на случаен принцип ТЕЛК.
(4) Случайният принцип на разпределение на заявленията-декларации по ал. 1 не се прилага в случаите по чл. 5а, чл. 33, ал. 2 и 4 и чл. 40, ал. 2, както и когато освидетелстването и преосвидетелстването на лица се извършва от органите на медицинската експертиза към лечебните заведения по чл. 5.

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Лицата или законните им представители/упълномощени от тях лица подават заявление-декларация по образец съгласно приложение № 11 на място в РКМЕ, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор за:
1. освидетелстване;
2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) редовно преосвидетелстване;
3. преосвидетелстване, когато се иска промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказаните условия на труд или причинната връзка;
4. предсрочно преосвидетелстване за влошено или подобрено състояние;
5. преосвидетелстване по повод социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Регионалната здравна инспекция уведомява служебно лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от 4 месеца преди изтичане на определения в експертното решение срок на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Уведомяването на лицата се извършва чрез изпращане на писмо чрез лицензиран пощенски оператор или чрез изпращане на електронно съобщение на посочен от лицето електронен адрес.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Лицата по ал. 1 заедно със заявление-декларацията могат да подадат в РКМЕ направлението от личния/лекуващия лекар или протокола на ЛКК, както и медицинската документация, доказваща здравословното им състояние, включително заверени копия от медицински документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации, които са налични в медицинската документация при личния лекар и/или при лекуващия лекар, в случаите, когато тези документи не са подадени от съответните лица и органи по чл. 54а, ал. 4. В случаите по чл. 69а от Наредбата за медицинската експертиза заедно със заявлението-декларация по ал. 1 лицата подават в РКМЕ декларация, че искат да бъдат освидетелствани/преосвидетелствани само за увреждания, които са дефинитивни състояния.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) При получаване в РКМЕ на заявление, направление от личния/лекуващ лекар/протокол на ЛКК или друга медицинска документация се извършва проверка относно наличието на медицинско експертно досие или друга документация на името на това лице, за да се свърже с нея.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.) Експертите в РКМЕ насочват чрез ИБД и изпращат документите за освидетелстване или преосвидетелстване на лицата в срок 3 дни от получаването им на съответната ТЕЛК, определена в съответствие с чл. 55а.
(6) При изгубено медицинско експертно досие РКМЕ насочва лицето за преосвидетелстване с медицинската документация, която се съхранява от него, и в пенсионната му преписка, която се съхранява в НОИ. В тези случаи преписката се придружава от нарочен протокол, издаден от РКМЕ, удостоверяващ, че медицинското експертно досие е изгубено.
(7) Пенсионната преписка може да бъде използвана за нуждите на експертизата извън случаите по ал. 6, когато е необходима за уточняване на дата на инвалидизиране, причинна връзка по повод военна инвалидност, трудова злополука или професионална болест и в други случаи, въз основа на мотивирано искане от ТЕЛК/НЕЛК.


Чл. 57. (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.) Медицинските експертни досиета се образуват в регионалните картотеки по постоянен адрес или по настоящия адрес, ако лицата са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявлението по чл. 56, ал. 1, и се съхраняват в регионалните картотеки по постоянния адрес на лицата.
(2) В медицинското експертно досие се съхраняват:
1. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.) заявление-декларацията по чл. 56, ал. 1;
2. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) медицинските протоколи на ЛКК/направление от личния/лекуващ лекар и медицинска документация, които не са част от електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система;
3. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) резултатите от направените изследвания и консултации и заверени копия от тези, налични в медицинската документация на лицето при личния лекар и/или при лекуващия лекар,които не са част от електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система;
4. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) експертните решения на ЛКК/ТЕЛК и НЕЛК, съставени като електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
5. протоколите на НОИ за извършено проучване на условията на труд по повод професионално заболяване и трудова злополука и разпореждането на НОИ за трудова злополука;
6. производствената характеристика (за лица в трудови правоотношения);
7. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) други допълнително изискани документи - преписи от истории на заболяването, епикризи, преписи от съдебномедицински експертизи и др., които не са част от електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Съдържанието на медицинското експертно досие се отразява в ИБД от РКМЕ. При постъпване на нови документи те се включват като неразделна част от медицинското експертно досие и се отбелязва датата на постъпването им.


Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Когато лицето подлежи на освидетелстване или преосвидетелстване от ТЕЛК извън района на постоянния му адрес, регионалната картотека насочва чрез ИБД и изпраща медицинското експертно досие на съответната ТЕЛК.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Когато лицето е освидетелствано от ТЕЛК извън района на постоянния му адрес, медицинската документация се изпраща в регионалната картотека по постоянния му адрес за съхраняване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) В случаите, когато лицето е било освидетелствано от ТЕЛК в друг район за продължаване на отпуска по болест и са изминали повече от два месеца от срока на разрешения отпуск и лицето не се е явило за ново освидетелстване, цялата му медицинска документация се изпраща на регионалната картотека по постоянния му адрес.


Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Регионалната картотека по постоянния адрес на лицето, съответно регионалната картотека на СРЗИ, в случаите, при които за лицето се прилага международен договор за социална сигурност или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност, изпраща по електронен път при условията и по реда на Закона за електронното управление на ТП на НОИ експертното решение на ТЕЛК, след като е проверила, че всички заинтересовани лица и органи са уведомени и срокът за обжалване по чл. 63, ал. 1 е изтекъл.


Чл. 60. (1) Регионалните картотеки са длъжни да предоставят медицинските експертни досиета за служебно ползване при поискване от Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, НОИ и неговите териториални поделения, НЕЛК, съдебните органи, прокуратурата и органите на МВР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Медицинските комисии по чл. 98, ал. 4 от КСО отразяват в ИБД мотивите за обжалване на издадените експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК.


Чл. 61. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Медицинските експертни досиета и информацията от ИБД за лицата, на които е определена степен на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, се съхраняват в регионалната картотека за срок 40 години от последното решение на ТЕЛК и НЕЛК.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Медицинските експертни досиета и информацията от ИБД за лицата, на които не е определен процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, се съхраняват в регионалната картотека за срок 5 години.
(3) След изтичането на сроковете по ал. 1 и 2 комисия, назначена по чл. 42 от Закона за Националния архивен фонд, извършва подбор и определя за постоянно запазване медицинските експертни досиета, които имат научна стойност.
(4) Документите, определени за постоянно запазване съгласно ал. 3, се описват и предават за съхраняване в съответния държавен архив, а останалите се унищожават.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Медицинската информация и документация от експертните досиета на лицата може да бъде предоставяна при условията и по реда на Закона за здравето.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Регионалната картотека на медицинската експертиза отбелязва в ИБД къде и кога са предадени за съхраняване медицинските експертни досиета.

Раздел VI.
Задължения на ръководителите на лечебните заведения относно медицинската експертиза


Чл. 62. Ръководителите на лечебните заведения носят отговорност за правилната организация, качеството и контрола на медицинската експертиза, като:
1. осигуряват необходимите материали и създават организация за своевременно запознаване с действащите нормативни актове по медицинската експертиза;
2. осъществяват системен контрол за своевременност и качество на медицинската експертиза и по отношение на воденето на медицинската документация и вземат мерки за отстраняване на допуснатите пропуски и грешки;
3. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) осигуряват възможност за своевременно амбулаторно или болнично изследване на болните, които ще бъдат освидетелствани от ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК;
4. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) осъществяват контрол върху организацията и качеството на работата на ЛКК и ТЕЛК, ако има такава в лечебното заведение;
5. разглеждат жалбите на заинтересуваните лица и органи, отнасящи се до медицинската експертиза, и вземат съответни мерки за отстраняване на причините, които ги пораждат;
6. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) на всеки 6 месеца съвместно с главните експерти по медицинската експертиза към РЗИ, към РКМЕ и към ТП на НОИ и с председателите на ТЕЛК организират провеждане на общ колегиум за анализ на допуснатите пропуски и грешки при извършване на медицинската експертиза.

Глава четвърта.
ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА


Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) Обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) се правят:
1. срещу решенията на лекуващия лекар - в 14-дневен срок от получаването им, пред ЛКК;
2. срещу решенията на ЛКК и ЦСМП - в 14-дневен срок от получаването им, пред ТЕЛК;
3. срещу решенията на ТЕЛК - в 14-дневен срок от получаването им, пред НЕЛК;
4. срещу решенията на НЕЛК - пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Обжалванията и възраженията по ал. 1, т. 1 - 3 се правят чрез РЗИ.
(3) Когато обжалваният болничен лист е издаден от член на ЛКК, жалбата по него се разглежда от друга ЛКК.
(4) Заинтересованите лица и организации (освидетелстваните, осигурителите, териториалните поделения на НОИ и НЗОК) могат да обжалват в 14-дневен срок решения на ЛКК, с които се нарушават изискванията и редът при издаване на експертни решения за временна неработоспособност, и пред регионалния съвет по чл. 111 от Закона за здравето.
(5) Срокът за обжалването по ал. 1 и 4 започва да тече от датата на получаване на експертното решение.
(6) Регионалният съвет се произнася по жалбите в 10-дневен срок след повторна експертиза на временната неработоспособност, извършена от определена от него специализирана ЛКК съобразно вида на заболяването.
(7) В случаите на установено нарушение при издаването му регионалният съвет отменя обжалваното експертно решение, като работоспособността се установява с решението на повторната експертиза.
(8) Решението на регионалния съвет за отменяне на експертното решение и решението на повторната експертиза се изпращат на заинтересованите от експертизата лица (освидетелстваните, осигурителите и НОИ), както и на РЗОК.
(9) Обжалването на решението на ЛКК по реда на ал. 4 е пречка за обжалването му по реда на ал. 1, т. 2.
(10) Решението на регионалния съвет за отхвърляне на жалбата не е пречка за обжалване на решението на ЛКК пред ТЕЛК по реда на ал. 1, т. 2. В този случай срокът започва да тече от получаването на решението на регионалния съвет.
(11) Решението на повторната експертиза по ал. 7 може да се обжалва по реда на ал. 1, т. 2.
(12) По реда на ал. 1, т. 2, 3 и 4, ал. 2 и ал. 4 - 11 се обжалват и експертните решения по чл. 24, ал. 1, т. 8 от заинтересованите лица и разследващите органи или от органите на съдебната власт.


Чл. 64. (1) Регионалният съвет изпраща жалбата на ЛКК в 3-дневен срок от получаването и.
(2) Регионалната картотека на медицинските експертизи изпраща жалбата в ТЕЛК и НЕЛК в 3-дневен срок от получаването и заедно с цялата налична медицинска документация.
(3) В случаите, когато жалбата е подадена чрез друг орган, тя се изпраща до съответния орган по чл. 63, ал. 1, като срокът за обжалване се приема за спазен.


Чл. 65. Лекарските консултативни комисии се произнасят с мотивирано решение по здравословното състояние и работоспособността на лицата по повод обжалвани болнични листове в 10-дневен срок от датата на получаване на медицинската документация.


Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Когато НЕЛК е отменила решението на ТЕЛК и е върнала преписката за ново освидетелстване или преосвидетелстване на лицето, медицинското експертно досие се изпраща от РКМЕ на съответната ТЕЛК в срок от два работни дни от получаването му.


Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Лекарските консултативни комисии, РКМЕ и НЕЛК изпращат експертното решение с писмо с известие за доставяне или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронното управление на ТП на НОИ и на осигурителите в тридневен срок от неговото постановяване, съответно от връщането на медицинското експертно досие в РКМЕ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г.)


Чл. 68. (1) Органите на медицинската експертиза могат по своя инициатива да отменят или изменят неправилни решения на по-долустоящите органи, както и да връщат техните решения за отстраняване на грешки и непълноти в тримесечен срок от постановяването им.
(2) Директорът на НЕЛК може да разпореди преразглеждане на непълни, неправилни или противоречиви решения, постановени от нейните състави, в 3-месечен срок от постановяването им.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) При техническа грешка РКМЕ връща в срок един работен ден от установяването на грешката експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК за поправка, която се прави с ново решение. Новото решение се изпраща в РКМЕ в срок три работни дни от постановяването му.

Глава пета.
КОНТРОЛ


Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) Контролът върху медицинската експертиза се осъществява от Националния съвет по медицинска експертиза, от министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната политика, от НЗОК, НОИ, РЗИ и от регионалните съвети по чл. 111 от Закона за здравето.


Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Експертите на РЗИ, ТП на НОИ, РЗОК и РКМЕ осъществяват методическа помощ и контрол по медицинската експертиза на всички лечебни заведения на територията на района, като:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) правят проверки по създадената организация на работа, по качеството на медицинската експертиза и по воденето на медицинската документация от лекуващите лекари, ЛКК и ТЕЛК, както и относно състава на ЛКК и ТЕЛК;
2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) експертите съставят констативни протоколи за резултатите от проверките в 4 екземпляра: за ръководителя на лечебното заведение и за директорите на РЗИ, на ТП на НОИ и на РЗОК;
3. дават задължителни предписания и следят изпълнението им;
4. съвместно организират и провеждат мероприятия за повишаване квалификацията на лекарите от района по проблемите на медицинската експертиза;
5. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) докладват на директорите на РЗИ, на директорите на ТП на НОИ и на РЗОК жалби във връзка с медицинската експертиза и предлагат мерки за отстраняване на причините, които ги пораждат.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Експертите на РЗИ и РКМЕ проверяват експертните решения само за наличието на реквизитите по чл. 61 от наредбата, по чл. 101, ал. 7 от Закона за здравето. Контролът, осъществяван от експертите на РЗИ и РКМЕ, изключва проверката на експертните решения по същество.
(3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) При получаване на жалби, възражения и сигнали от физически/юридически лица, включително извън кръга на посочените в чл. 63, ал. 1, и след изтичане на предвидените в чл. 63 срокове, съдържащи данни за извършено престъпление, директорите на РЗИ/ТП на НОИ/РЗОК/НЕЛК ги изпращат на органите на досъдебното производство.
(4) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) При поискване, в случаите по ал. 3, директорите на РЗИ/РЗОК/НЕЛК съдействат на органите на досъдебното производство за извършване на контролни/допълнителни медицински дейности/изследвания от лечебни заведения, различни от тези, които са извършили съответните изследвания/медицински дейности, свързани с издадени експертни решения на органите на медицинската експертиза.


Чл. 70а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Националната експертна лекарска комисия осъществява методическа и консултативна помощ и контрол по организацията и качеството на експертната дейност на органите на медицинската експертиза, като:
1. участва в извършването на проверки на лечебните заведения в страната относно създадената организация на работа, воденето на медицинската документация и качеството на медицинската експертиза, осъществявана от лекуващите лекари, ЛКК и ТЕЛК;
2. изготвя констативни протоколи за резултатите от проверките по т. 1 и при необходимост дава препоръки и указания, чието изпълнение се проследява от съответната РЗИ; протоколите се връчват на ръководителя на лечебното заведение и на директора на съответната РЗИ;
3. съвместно с РЗИ организира и провежда дейности за повишаване квалификацията на лекарите по проблемите на медицинската експертиза.


Чл. 70б. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2019 г. в сила от 01.07.2020 г.) (1) Въз основа на данните от ИБД НЕЛК изготвя анализ на издадените експертни решения на всяка ТЕЛК за всяко тримесечие, в двуседмичен срок след изтичането му и за всяка календарна година, в срок до 15 януари на следващата календарна година по следните критерии:
1. брой издадени експертни решения на ТЕЛК по общини и области на 1000 души с определен процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 процента;
2. брой издадени експертни решения на ТЕЛК по общини и области на 1000 души с определен процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 процента по класове болести (МКБ-10) и възрастови групи.
(2) Националната експертна лекарска комисия може да извършва анализа по ал. 1 и въз основа на допълнителни критерии според конкретната необходимост.
(3) Въз основа на анализите по ал. 1 и 2 НЕЛК изготвя план за проверки на всяко тримесечие на ТЕЛК в страната и на издадените от тях експертни решения по следните критерии:
1. най-голям брой издадени експертни решения на 1000 души за съответната област с определен процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 процента в сравнение със средната стойност на издадените такива експертни решения на 1000 души за страната;
2. най-голям брой издадени експертни решения на 1000 души за съответната област с определен процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 процента по един и същ клас болести (МКБ-10) в сравнение със средната стойност на издадените такива експертни решения на 1000 души за страната;
3. териториалните експертни лекарски комисии, издали експертни решения с определен процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 процента на 1000 души население, чийто брой експертни решения надвишава с 30 процента средния брой на издадените експертни решения от ТЕЛК в страната, с определен процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 процента на 1000 души.
(4) Националната експертна лекарска комисия извършва проверки на случаен принцип на не по-малко от 3 на сто от необжалваните експертни решения на ТЕЛК, определени по реда на ал. 3.
(5) В резултат на проверките по ал. 4 НЕЛК може да отменя или да изменя неправилни решения на ТЕЛК, както и да връща техните решения за отстраняване на непълноти по реда и в срока по чл. 113, ал. 1 от Закона за здравето.


Чл. 70в. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В случай че в резултат на проверките по чл. 70б се установят данни или съмнения за извършено престъпление или административно нарушение, директорът на НЕЛК ги изпраща на органите на досъдебното производство или на съответната РЗИ за предприемане на действия по компетентност.

Чл. 71. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Служителите в РКМЕ:
1. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) изпращат с писмо с известие за доставяне или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронното управление експертното решение на заинтересованите страни, а на НЦОЗА - чрез ИБД;
2. проверяват наличието на постъпила жалба в законоустановения 14-дневен срок за всяка от заинтересуваните страни;
3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.) отбелязват в ИБД влезлите в сила необжалвани експертни решения след изтичане на 14-дневния срок за всяка от заинтересуваните страни;
4. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.) поставят отбелязват в ИБД и изпращат в НЕЛК обжалваните от заинтересуваните страни експертни решения заедно с медицинската документация и жалбата;
5. проверяват за допуснати технически грешки в постановените решения на органите на медицинската експертиза;
6. проверяват за наличие на подписи и дата на постановените решения на органите на медицинската експертиза;
7. в случаите по т. 5 и 6 изпращат експертните решения с медицинската документация на съответния орган, издал акта, за отстраняване на нередностите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Служителите в РКМЕ изпращат в НЕЛК и експертните решения на ТЕЛК, в които не е отразен мотив за оценката, заедно с медицинската документация.
(3) В придружителното писмо, с което се изпращат експертното решение и медицинската документация, се описват мотивите за изпращането на НЕЛК или на органа, издал акта.
(4) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Служителите в РКМЕ отразяват в ИБД всички действия и обстоятелства по ал. 1, т. 3, 4 и 7 и ал. 2 и 3.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се приема на основание чл. 109 от Закона за здравето.


§ 2. Министърът на здравеопазването дава указания по прилагането на правилника.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2011 Г.)

§ 3. В Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 34 от 2010 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Навсякъде в правилника абревиатурата "РЦЗ" се заменя с "РЗИ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 20. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 27 ЮНИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА И НА РЕГИОНАЛНИТЕ КАРТОТЕКИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 ОТ 21 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2017 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 февруари 2017 г., с изключение на т. 2, буква "б" от приложението към § 6, т. 2 (поверително), която влиза в сила от деня на обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 ОТ 20 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА И НА РЕГИОНАЛНИТЕ КАРТОТЕКИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ

Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 27.07.2018 Г.)

§ 37. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА И НА РЕГИОНАЛНИТЕ КАРТОТЕКИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2020 Г.)

§ 52. (В сила от 25.10.2019 г.) (1) В срок до 31 декември 2019 г. НЕЛК и Министерството на здравеопазването организират и провеждат обучение на работещите в ТЕЛК, РЗИ, НЦОЗА и НОИ за работа с информационната база данни по чл. 54а.
(2) В срок до 31 декември 2019 г. НОИ съвместно с НЕЛК предприемат необходимите организационни и технически мерки за осигуряване на достъп на медицинските комисии по чл. 98, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване до информационната база данни по чл. 54а.

§ 53. (В сила от 25.10.2019 г.) (1) В срок до 15 ноември 2019 г. ръководителите на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на университетските болници определят със заповед съгласно приложение № 4 съставите на ЛКК (общи и/или специализирани) в ръководените от тях лечебни заведения за 2020 г.
(2) В 3-дневен срок от издаването на заповедите по ал. 1 ръководителите на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на университетските болници ги изпращат на съответната РЗИ, на съответното териториално поделение на НОИ, на съответната РЗОК, на съответната РДСП и на НЕЛК.
(3) В срок до 30 ноември 2019 г. директорите на РЗИ определят със заповед съставите на ЛКК (общи и/или специализирани) за 2020 г. по предложение на съответните ръководители на лечебните заведения.
(4) Предложенията по ал. 3 се подават до РЗИ в периода от 1 до 15 ноември 2019 г.
(5) Предложенията по ал. 4 и заповедите по ал. 3 се изготвят по образците съгласно приложения № 1 и 3.
(6) В 3-дневен срок от издаването на заповедите по ал. 3 директорите на РЗИ ги изпращат на съответното лечебно заведение, на съответното териториално поделение на НОИ, на съответната РЗОК, на съответната РДСП и на НЕЛК.
(7) В срок до 5 декември 2019 г. списъкът на ЛКК за 2020 г. се публикува на електронната страница на съответната РЗИ и на НЕЛК.
(8) В срока по ал. 7 директорите на РЗИ въвеждат в информационната база данни по чл. 54а данните за съставите на ЛКК.

§ 54. (В сила от 25.10.2019 г.) (1) В срок до 1 декември 2019 г. ръководителите на съответните лечебни заведения, към които има открити ТЕЛК, издават заповед съгласно приложение № 5, с която определят състава на съответната ТЕЛК.
(2) В 3-дневен срок от издаването на заповедите по ал. 1 ръководителите на съответните лечебни заведения ги изпращат на съответната РЗИ.
(3) В срок до 15 декември 2019 г. директорите на РЗИ въвеждат в информационната база данни по чл. 54а данните за съставите на ТЕЛК.

§ 55. Започналите и неприключили до 31 декември 2019 г. процедури по освидетелстване/преосвидетелстване на лица за определяне на процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане се довършват по досегашния ред.

§ 56. (1) В срок до 30 юни 2020 г. комисия, създадена със заповед на министъра на здравеопазването и на управителя на НОИ, предава поетапно съхраняваните в НОИ досиета, съдържащи медицинска документация на лица, които са освидетелствани/преосвидетелствани във връзка с формуляр Е 213, на РКМЕ към Столичната регионална здравна инспекция за съхранение.
(2) В срока по ал. 1 регионалните здравни инспекции предават съхраняваните в техните РКМЕ досиета, съдържащи медицинска документация на лица, които са освидетелствани/преосвидетелствани във връзка с формуляр Е 213, на РКМЕ към Столичната регионална здравна инспекция за съхранение.

§ 57. Започналите и неприключили до 30 юни 2020 г. процедури по повод постъпил формуляр Е 213 за освидетелстване/преосвидетелстване на лица за определяне на процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане се довършват по досегашния ред.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 60. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2020 г. с изключение на:
1. Параграфи 52, 53 и 54, които влизат в сила от деня на обнародване на постановлението в "Държавен вестник".
2. Параграфи 3 и 42 (по отношение на чл. 70б), които влизат в сила от 1 юли 2020 г.

§ 61. В срок до 31 декември 2020 г. министърът на здравеопазването извършва оценка на въздействието на постановлението и предприема съответни действия.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 12 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 16.07.2021 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 2 и § 9, т. 5 и 6, които влизат в сила един месец след обнародването.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 20 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 24.06.2022 Г.)

§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 29 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2022 Г.)

§ 22. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2022 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 13 МАРТ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА И НА РЕГИОНАЛНИТЕ КАРТОТЕКИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2024 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 42. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на това постановление лечебните заведения по чл. 10, ал. 2, в случай че нямат разкрити ТЕЛК, са длъжни да открият такива, а тези от тях, които са университетски болници и/или търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала - да открият най-малко две териториални експертни лекарски комисии по реда на чл. 10 и при спазване на изискванията на чл. 11.
(2) В срока по ал. 1 лечебните заведения по чл. 10, ал. 2, в които има разкрита/разкрити ТЕЛК към влизането в сила на това постановление, привеждат състава/съставите и/им в съответствие с изискванията на чл. 11.
(3) След изтичането на срока по ал. 1 Министерството на здравеопазването сключва договори с лечебните заведения по ал. 1 за субсидиране на извършените дейности по медицинска експертиза съгласно Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения (ДВ, бр. 29 от 2019 г.) въз основа на подадени от тях заявления.

§ 43. В тримесечен срок от влизането в сила на това постановление НЕЛК организира и провежда задължителното обучение на лекарите, които са включени за първи път в състава на ТЕЛК, както и обучение за работа с информационната база данни по чл. 54а.

§ 44. Започнатите и неприключени до три месеца от влизането в сила на това постановление производства по освидетелстване/преосвидетелстване на лицата пред органите на медицинската експертиза по повод на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане се довършват по досегашния ред, като за тези производства се прилага разпоредбата на чл. 51, ал. 2.

§ 45. Параграфи 1, 14, 15, 18, 19, 29, 31 и 32 по отношение на чл. 56, ал. 5 и § 38 по отношение на чл. 71, ал. 1, т. 3 и 4 и § 41 влизат в сила три месеца след обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., предишно Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
Приложение № 2 към чл. 7, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., предишно Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)