навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 12 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ПО ЧЛ. 82, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2012г., доп. ДВ. бр.57 от 27 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., доп. ДВ. бр.29 от 30 Март 2018г., изм. ДВ. бр.36 от 27 Април 2018г., изм. ДВ. бр.25 от 26 Март 2019г., отм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 5 от заключителните разпоредби на Наредба № 2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане - ДВ, бр. 26 от 29 март 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за заплащане със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването на лечение в чужбина за заболявания на български граждани на възраст над 18 години.
(2) По реда на наредбата се заплаща:
1. трансплантация на органи и клетки в лечебно заведение на територията на държава - членка на Европейския съюз, и Европейското икономическо пространство и Швейцария и в страни, с които Република България има сключени договори за това;
2. лечение в чужбина, извън посоченото в т. 1, чрез необходим за конкретния пациент метод, който не е приложим в Република България, когато същият се прилага в чужбина и е с доказана ефективност на лечението в световната медицинска практика;
3. участие на чуждестранни медицински специалисти в диагностични и лечебни процедури в Република България в случаите, когато няма български медицински специалисти в съответната област и/или това е необходимо за лечебния процес.
(3) Участието на медицинските специалисти по ал. 2, т. 3 в диагностични и лечебни процедури в Република България се извършва при условията на чл. 186 от Закона за здравето.

Чл. 2. (1) Заплащането по реда на тази наредба за трансплантация на органи и клетки се извършва при следните условия:
1. трансплантацията на съответните органи не се извършва в страната или не може да се извърши своевременно в страната;
2. трансплантацията на хемопоетични стволови клетки при посочените в наредбата по чл. 16, ал. 1, т. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ЗТОТК) малигнени хематологични заболявания, тежко протичащи бенигнени заболявания и утвърдени нехематологични заболявания не може да бъде извършена своевременно в страната;
3. трансплантацията представлява утвърден лечебен метод в световната медицинска практика за съответното заболяване;
4. пациентът е включен в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация на лицата, чакащи за трансплантация на органи.
(2) (Отм. в частта, с която е определен срок за финансиране на лечението, с Решение № 13701 от 13.11.2017 г. на ВАС - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) Заплащат се разходите за трансплантацията от момента на хоспитализиране на пациента до неговата дехоспитализация за период не повече от шестдесет дни.
(3) В случаите на алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки могат да се финансират и разходите, свързани с намирането на донор, изследвания на донора, вземането на стволовите клетки и тяхното транспортиране за заболяванията, посочени в наредбата по чл. 16, ал. 1, т. 2 ЗТОТК.
(4) Преценката на своевременността по ал. 1, т. 1 и 2 се извършва въз основа на официално предоставена от Изпълнителната агенция по трансплантация до Комисията за лечение в чужбина информация за обичайно необходимото време за получаване на съответното лечение в страната предвид данните от служебния регистър на агенцията.


Чл. 3. Наредбата не се прилага по отношение на:
1. лечение на заболявания и дейности, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, които могат да бъдат извършени своевременно в Република България;
2. експериментални методи на лечение и трансплантация;
3. закупуване на лекарствени продукти и медицински изделия;
4. лечение на заболявания и дейности, свързани с трансплантация на органи и клетки, които са в обхвата на задължителното здравно осигуряване;
5. лечение на заболявания и дейности, свързани с трансплантация на органи и клетки, за които са приложими други финансови механизми за заплащане, предвидени в действащи международни договори, по които Република България е страна, в национални или регионални програми;
6. случаите, в които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителната разпоредба на Закона за здравното осигуряване;
7. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., в сила от 20.02.2015 г.) случаите, които са от компетентността на Националната здравноосигурителна каса.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г.) Министерството на здравеопазването финансира или съфинансира дейностите по чл. 1, ал. 2.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от бюджета на Министерството на здравеопазването в рамките на одобрените за целта средства за съответната календарна година.
(3) (Отм. с Решение № 13701 от 13.11.2017 г. на ВАС - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.)
(4) (Отм. в частта, с която се обвързва финансирането със съобщаването на заповедта по чл. 34, ал. 2, с Решение № 13701 от 13.11.2017 г. на ВАС - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) Не се финансират по реда на тази наредба и медицинските дейности, които вече са осъществени или се осъществяват по отношение на пациента, преди да му е съобщена заповедта по чл. 34, ал. 2.

Глава втора.
КОМИСИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 5. (1) За осъществяване на дейностите по тази наредба се създава Комисия за лечение в чужбина (КЛЧ).
(2) Комисията за лечение в чужбина е консултативен орган към министъра на здравеопазването, който се състои от 7 членове, в т.ч. председател, определени със заповед на министъра на здравеопазването.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Единият от членовете на комисията е заменяем, като в случай на обсъждане на заявление за трансплантация на негово място в заседанията участва задължително член на експертния съвет по трансплантология, създаден съгласно чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето или друг лекар с професионален опит в областта на трансплантологията.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) За членове на КЛЧ министърът на здравеопазването определя един юрист и компетентни медицински специалисти от различни области на медицината.
(5) Комисията за лечение в чужбина се организира, ръководи и представлява от председателя.


Чл. 6. (1) Член на КЛЧ може да бъде освободен със заповед на министъра на здравеопазването:
1. по негова молба, подадена до министъра на здравеопазването;
2. по решение на министъра на здравеопазването;
3. при трайна обективна невъзможност на съответното лице да изпълнява задълженията си в КЛЧ, продължаваща повече от два месеца;
4. при отсъствие на член на КЛЧ от повече от четири поредни заседания без уважителна причина.
(2) Член на КЛЧ се освобождава незабавно от състава и в случай на:
1. влязло в сила наказателно постановление, с което на лицето е наложено наказание по чл. 38, т. 3 от Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина;
2. влязла в сила присъда за извършено от лицето умишлено престъпление от общ характер.
(3) Министърът на здравеопазването временно отстранява член на КЛЧ от състава и до приключване на съответното производство, когато:
1. срещу него е започнало производство по налагане на наказание по чл. 38, т. 3 от Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина;
2. срещу него е повдигнато обвинение за извършено престъпление от общ характер.
(4) В случаите по ал. 1 - 3 министърът на здравеопазването определя нов член, който встъпва на мястото на освободения.


Чл. 7. (1) Комисията за лечение в чужбина:
1. разглежда заявленията за заплащане на дейности по чл. 1, ал. 2;
2. прави предложения до министъра на здравеопазването по заявленията, като:
а) при положително становище посочва:
аа) имената на заявителя;
бб) заболяването, за което се налага да се извърши лечение/трансплантация в чужбина;
вв) държавата, града, лечебното заведение, в което може да се осъществи лечението/трансплантацията, съответно медицинските специалисти от чужбина, които да извършат лечебната дейност у нас, и причините за избора;
гг) размера на паричната сума, която трябва да бъде отпусната, като взема предвид евентуалното самоучастие на заявителя със собствени средства или със средства от разплащателни, набирателни, дарителски или други сметки в негова полза;
дд) продължителността на лечението/трансплантацията, за която е необходимо да се осигурят финансови средства;
б) при отрицателно становище посочва мотивите за това;
3. проследява осъществяваните лечебни процедури по отношение на всеки конкретен пациент, получил финансиране от Министерство на здравеопазването;
4. анализира дейността си и резултатите от провежданите лечебни процедури;
5. въз основа на анализите по т. 4 предлага на министъра на здравеопазването, на Националната здравноосигурителна каса, на съсловните организации на медицински специалисти, на научните медицински дружества и на отделни лечебни заведения в страната осигуряването на медицинска апаратура и въвеждането на конкретни методи на диагностика и лечение и на отделни дейности.
(2) Комисията за лечение в чужбина предприема действия по договаряне на механизми и облекчен ред за сътрудничество и обмяна на информация с други органи, институции, организации и лица, в т.ч. и заявителите, които имат отношение към работата и по конкретните заявления, като тя не носи отговорност в случаите, в които въпреки това е налице забавено предоставяне на необходимата информация и документация.


Чл. 8. (1) Комисията за лечение в чужбина създава и поддържа информационна база данни относно:
1. лицата, които са подали заявления за финансиране на дейности по чл. 1, ал. 2;
2. движението по заявленията;
3. лечебните заведения, в които са осъществени дейностите по чл. 1, ал. 2 и резултатите от тях;
4. медицинските специалисти по чл. 1, ал. 2, т. 3;
5. лечебните заведения и медицинските специалисти, които могат да извършват диагностично-лечебни дейности, за които се заплаща по реда на тази наредба, както и наличието или липсата на рамкови споразумения между тях и Министерството на здравеопазването за това;
6. резултатите от диагностично-лечебните дейности, извършени по отношение на всеки един заявител, проследими в рамките на пет години от извършването им.
(2) (В сила от 04.07.2012 г.) Информацията по ал. 1, т. 2 се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и е достъпна за всички. Информацията се актуализира ежедневно, като същата указва конкретния етап, до който е достигнала процедурата, и сроковете за изпълнението му, без да съдържа лични данни.

Раздел II.
Организация на работа на Комисията за лечение в чужбина


Чл. 9. При изпълнение на своите функции КЛЧ се подпомага от:
1. секретар;
2. технически сътрудници;
3. външни експерти, а в случаите на трансплантация на органи и клетки - от профилна комисия по трансплантология.


Чл. 10. (1) Председателят, секретарят и техническите сътрудници на КЛЧ са служители на Министерството на здравеопазването.
(2) Най-малко един от техническите сътрудници е служител с юридическо образование.
(3) Лицата по чл. 9, т. 3 задължително са медицински специалисти.


Чл. 11. Секретарят на КЛЧ:
1. осъществява комуникацията между членовете на комисията, външните експерти и профилната комисия по трансплантология;
2. организира заседанията на комисията и води протоколи от провеждането им;
3. съхранява документацията, свързана с дейността на комисията;
4. оформя кореспонденцията на комисията и следи за нейното придвижване до адресатите;
5. поддържа пациентските досиета;
6. организира и контролира дейността на техническите сътрудници на комисията;
7. изпълнява други дейности, възложени му от председателя на комисията.


Чл. 12. Техническите сътрудници осъществяват административно-техническо обслужване на КЛЧ, като:
1. преглеждат и окомплектоват заявленията и представените с тях документи;
2. изготвят кореспонденцията на КЛЧ по заявленията;
3. изготвят проекти на заповеди и договори;
4. участват в изготвянето на проекти на индивидуални административни актове на министъра на здравеопазването, с които приключват конкретните процедури по заявленията;
5. окомплектоват преписките при подадени жалби;
6. поддържат информационната база данни на КЛЧ;
7. извършват други дейности по разпореждане на председателя и секретаря на КЛЧ.


Чл. 13. (1) За дейността си председателят, членовете, секретарят и техническите сътрудници на КЛЧ получават възнаграждение, определено от министъра на здравеопазването, което се изплаща от бюджета на Министерството на здравеопазването.
(2) Възнаграждението на председателя се изплаща след представен доклад за извършената работа до министъра на здравеопазването.
(3) Възнаграждението на секретаря и на техническите сътрудници се изплаща след представен доклад за извършената работа, утвърден от председателя на КЛЧ.
(4) При неизпълнение или системно забавяне при осъществяването на дейностите по чл. 12 от техническите сътрудници председателят на КЛЧ може да предложи на министъра на здравеопазването да не изплати на служителя съответното възнаграждение и/или да бъде заменен с друг служител на Министерството на здравеопазването.
(5) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Представителите на държавата в КЛЧ, секретарят и техническите сътрудници, които са министри, лица по чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, държавни служители и лица по чл. 107а от Кодекса на труда, не получават възнаграждение за работата си за КЛЧ.


Чл. 14. Председателят на КЛЧ, останалите членове на комисията и лицата по чл. 9 нямат право да разгласяват на лица извън ангажираните служебно с процедурите, факти и обстоятелства, различни от тези с публичен характер по чл. 8, станали им известни в хода на тяхната дейност, освен ако това е необходимо с оглед нуждите на разследващите органи, прокуратурата и съда и/или с цел предотвратяване извършването на престъпление от общ характер.


Чл. 15. Комисията за лечение в чужбина спазва изискванията и реда за работа с лични данни, регламентирани със Закона за защита на личните данни.


Чл. 16. (1) По предложение на председателя на КЛЧ министърът на здравеопазването определя със заповед списъка на външните експерти по отделни медицински специалности и състава на профилната комисия по трансплантология, които подпомагат дейността на КЛЧ.
(2) Профилната комисия по трансплантология се състои от трима медицински специалисти - имунолог, трансплантолог и хематолог, определени от министъра на здравеопазването, и двама представители на признатите представителни организации за защита правата на пациентите. Представителите на организациите се определят на общ форум на всички заинтересовани от участие в комисията признати за представителни организации за защита правата на пациентите, а при липса на предложения - от министъра на здравеопазването.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) За експерти по ал. 1 и/или членове на профилната комисия по трансплантология могат да бъдат определяни и членове на експертния съвет по трансплантология, създаден съгласно чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето.
(4) Членовете на КЛЧ не могат да бъдат включвани в списъка по ал. 1 за периода на тяхното членство в комисията.
(5) Външните експерти и членовете на профилната комисия по трансплантология не могат да бъдат членове на контролни и управителни органи на производители, вносители и търговци на лекарствени продукти, медицински изделия и апаратура.
(6) Включването на експерт в списъка по ал. 1 и на член на комисията по трансплантология става след сключване на едногодишен договор между него и министъра на здравеопазването за това.
(7) От списъка на външните експерти и от състава на профилната комисия по трансплантология се заличава, съответно се прекратява, договорът на лице, за което:
1. е влязло в сила наказателно постановление, с което на лицето е наложено наказание по чл. 38, т. 3 от Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина;
2. е влязла в сила присъда за извършено от лицето умишлено престъпление от общ характер.


Чл. 17. (1) За работата си по заявленията външните експерти и имунологът, трансплантологът и хематологът от профилната комисия по трансплантология получават възнаграждение.
(2) Размерът на възнагражденията по ал. 1 се определя от министъра на здравеопазването със заповедта по чл. 16, ал. 1 и се посочва в договора по чл. 16, ал. 6.
(3) Възнагражденията се изплащат от бюджета на Министерството на здравеопазването.


Чл. 18. Външните експерти и профилната комисия по трансплантология:
1. разглеждат възложените им заявления за заплащане на дейност по чл. 1, ал. 2;
2. (отм. с Решение № 13701 от 13.11.2017 г. на ВАС - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.)
3. изготвят доклади по разгледаните заявления;
4. при необходимост участват лично в заседанията на КЛЧ като докладчици;
5. дават консултации на КЛЧ и на нейния председател при нужда.


Чл. 19. При неизпълнение или системно забавяне на възложените дейности с договора по чл. 16, ал. 6 председателят на КЛЧ може да предложи заличаване на експерта от списъка, съответно изключване на член от състава на комисията по трансплантология, независимо от предвидените в договора клаузи за неизпълнение.


Чл. 20. (Отм. с Решение № 13701 от 13.11.2017 г. на ВАС - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.)

Раздел III.
Подаване и разглеждане на заявления


Чл. 21. (1) За заплащане на дейност по чл. 1, ал. 2 лицата подават до председателя на КЛЧ заявление по образец съгласно приложение № 1, към което се прилагат (в зависимост от посочената по-долу необходимост от това):
1. копие от документ за самоличност на пациента;
2. копие от документ/и, удостоверяващ/и качеството на законния представител на пациента (в случай че има такъв);
3. декларация от заявителя, че не е поставен под запрещение, по образец съгласно приложение № 2 (в случай че е приложимо);
4. издадена преди не повече от 6 месеца медицинска документация, удостоверяваща заболяването и поставената диагноза; проведеното до момента на подаване на заявлението лечение; епикризи; становища, заключения, мнения, препоръки на медицински специалисти относно състоянието и необходимите действия;
5. декларация по образец съгласно приложение № 3, че пациентът не се ползва към момента на подаване на заявлението от механизъм за заплащане по чл. 3, т. 4 - 7 за същото лечение;
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., в сила от 20.02.2015 г.) в случай че е осъществен контакт с лечебно заведение/медицински специалист в чужбина - официален документ (оферта) от това лечебно заведение/този медицински специалист, потвърждаващ, че лечението, за което се иска подпомагане от Министерството на здравеопазването, ще бъде проведено в това заведение/от този медицински специалист у нас, периода на предстоящото лечение там/у нас, цената, очакваните резултати, лице от лечебното заведение и друга информация за контакт, намерение на лечебното заведение/медицинския специалист за сътрудничество с Министерството на здравеопазването във връзка с предстоящите медицински процедури по отношение на конкретния пациент;
7. в случай че не е осъществен контакт по т. 6 - декларация по образец съгласно приложение № 4, че заявителят желае КЛЧ да определи лечебното заведение в чужбина, което да осъществи съответните дейности и/или медицински специалисти по чл. 1, ал. 2;
8. декларация по образец съгласно приложение № 5 за липсата или наличието на специална разплащателна/набирателна/дарителска сметка;
9. в зависимост от искането - декларация за участие във финансирането на съответните дейности в случай на участие и със собствени средства от заявителя по образец съгласно приложение № 6 (в случай че е приложимо);
10. декларация за готовност на заявителя да съдейства на КЛЧ и на лечебното заведение в чужбина за изразяване на необходимите информирани съгласия относно лечението по образец съгласно приложение № 7;
11. декларация относно обработване и предоставяне на лични данни по образец съгласно приложение № 8;
12. декларация относно ползването на социални помощи по образец съгласно приложение № 9;
13. изрично пълномощно - за упълномощено от правоимащия подател лице да го представлява в процедурата (в случай че има такова).
(2) (Отм. в частта, с която се изисква специален ред за представяне на документи на чужд език, с Решение № 13701 от 13.11.2017 г. на ВАС - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) Всички документи се представят на български език в оригинал или копие, заверено от заявителя или законния му представител с гриф "вярно с оригинала". В случай че се представят документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, заверен от българското посолство или консулство в съответната държава, от Министерството на външните работи или от лицензиран преводач, сключил договор с Министерството на външните работи.
(3) Когато заявлението е за трансплантация на органи, КЛЧ изисква служебно информация от Изпълнителната агенция по трансплантация дали заявителят е включен в служебния регистър на лицата, чакащи трансплантация на орган, датата на последната актуализация на необходимите изследвания и информация за отсъствие на обстоятелства по чл. 8 и 9 от Наредба № 17 от 2004 г. за условията и реда за включване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи, в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация и за подбор на конкретен реципиент на орган, тъкан или клетка (обн., ДВ, бр. 56 от 2004 г.; изм., бр. 39 от 2007).
(4) Изпълнителната агенция по трансплантация предоставя информацията по ал. 3 в 3-дневен срок.
(5) Образците на документите и изискванията към тях се обявяват на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.


Чл. 22. Заявлението по чл. 21, ал. 1 се регистрира с индивидуален пореден входящ номер на КЛЧ, по който заявителят може да следи движението му на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.


Чл. 23. (1) В 3-дневен срок от постъпването му заявлението се разглежда от технически сътрудник/ци, определен/и от секретаря, който/които проверява/т:
1. наличието на изискуемите документи, тяхната форма и съдържание;
2. дееспособността на лицето, подало заявлението, наличие на представителна власт на подалия заявлението по отношение на пациента;
3. наличие на упълномощаване в съответния случай;
4. дали не е налице влязъл в сила индивидуален административен акт за подпомагане или отказ по отношение на същия пациент за същото лечение;
5. дали не е налице висящо административно производство със същия предмет, пред същия орган и с участието на същата страна, независимо дали е във фазата на издаване или на оспорване на административния акт;
6. наличие на въпрос от компетентността на друг орган, когато актът не може да бъде издаден без предварителното разрешаване на този въпрос.
(2) В случаите, когато не са подадени необходимите документи с изискваните съдържание и форма или са налице неясноти или непълноти в съдържащата се в документите информация, а също и при необходимост от представяне на допълнителен относим документ, председателят на КЛЧ уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняване на недостатъка в 14-дневен срок.
(3) В случай че е необходимо решаването на въпрос по ал. 1, т. 6, председателят на КЛЧ отправя запитване до този орган, за което уведомява заявителя. В този случай органът по ал. 1, т. 6 се уведомява да се произнесе в срок не по-дълъг от 14 дни от получаването на запитването.
(4) При неотстраняване на недостатъка по ал. 2 в определения срок, както и при констатиране на наличие на акт или производство по ал. 1, т. 4 и 5 заявлението не се разглежда и преписката се връща на заявителя.
(5) В случаите по ал. 2 и 3 след представянето им новите документи се разглеждат в 3-дневен срок.


Чл. 24. (1) В случай че са подадени необходимите документи и не е налице някоя от отрицателните предпоставки по чл. 23, ал. 1, както и при окомплектоване на преписката в случаите по чл. 23, ал. 5, председателят на КЛЧ определя един или няколко външни експерти от списъка съобразно профила на заболяването на пациента и квалификацията на експертите и им предава преписката в срок до три дни от изтичане на срока по чл. 23, ал. 1, съответно ал. 5.
(2) (Отм. в частта, с която се предоставя възможност за предаване на преписката на външни експерти, с Решение № 13701 от 13.11.2017 г. на ВАС - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) В случаите, касаещи трансплантация, председателят на КЛЧ предава преписката на профилната комисия по трансплантология, а при преценка - и на един или повече външни експерти, в сроковете по ал. 1.
(3) Предаването на преписките по ал. 1 и 2 се извършва с приемно-предавателен протокол.


Чл. 25. (1) Външният експерт/профилната комисия по трансплантология е длъжен/длъжна да разгледа преписката по заявлението и да изготви доклад по случая в 14-дневен срок от получаването и. Той/тя е длъжен/длъжна да се свърже със заявителя при нужда, включително за да извърши преглед на пациента и да изиска допълнителни документи и изследвания.
(2) В доклада задължително се съдържат:
1. име, презиме и фамилия, дата на раждане и адрес на пациента;
2. история на заболяването, обективни данни за сегашното състояние;
3. данни за лечебните заведения, в които досега е лекуван, и резултати от това лечение;
4. резултати от проведените изследвания;
5. изчерпателна диагноза;
6. (отм. с Решение № 13701 от 13.11.2017 г. на ВАС - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.)
7. възможности за лечение в България, списък на лечебните заведения в страната, в които може да се осъществи необходимото лечение/трансплантация, мотиви за исканото лечение в чужбина;
8. очаквани резултати (ефект от лечението, възможна реинтеграция на пациента и др.);
9. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., в сила от 20.02.2015 г.) списък на конкретни лечебни заведения (държава, град, лечебно заведение) и/или на медицински специалисти от други държави, при които може да се изпрати пациентът или съответно последните да се поканят в страната, възможни алтернативи в тази връзка (поне две при възможност, както и коментар на наличните по случая оферти), като в случаите на трансплантация на орган се взема предвид и необходимото време за достъп до съответното лечебно заведение;
10. предложение за прогнозна сума, която е необходима за лечението/трансплантацията в чужбина, съпроводено с обосновка;
11. предложение за решение по заявлението;
12. мотиви;
13. евентуален придружител (без заплащане);
14. други предложения, свързани с неговата/тяхната компетентност;
15. други предложения или становища, поискани от председателя на КЛЧ;
16. дата на издаване, подпис на експерта/подписи на състава на комисията по трансплантология.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., в сила от 20.02.2015 г.) Когато профилната комисия по трансплантология разглежда заявление за финансиране на трансплантация, в своя доклад тя трябва да отрази и следните обстоятелства, относно предложенията си по ал. 2, т. 9:
1. дали съответното лечебно заведение от посочената държава има разрешение да извършва определената трансплантация съгласно действащото и законодателство;
2. дали лечебното заведение има готовност да хоспитализира заявителя и да извърши трансплантацията в предварително определения срок.
(4) При необходимост от нови или допълнителни изследвания и прегледи експертът/профилната комисия по трансплантология представя на председателя на КЛЧ мотивирано искане за удължаване на срока за изготвяне на доклада. Председателят на КЛЧ може да удължи срока, но не с повече от 14 дни. Въпросът се решава незабавно с писмена резолюция.
(5) При спешни случаи председателят на КЛЧ може да определи по-кратък срок на външния експерт/профилната комисия по трансплантология от срока по ал. 1.


Чл. 26. (1) (Отм. в частта, с която е определен 14-дневен срок за насрочване на заседание на КЛЧ, с Решение № 13701 от 13.11.2017 г. на ВАС - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) Председателят на КЛЧ насрочва заседание на комисията за разглеждане на всяко заявление, преписката по което е предоставена на външен експерт/профилната комисия по трансплантология не по-късно от 14 дни от датата на протокола.
(2) Насрочване на заседание след срока по ал. 1 става само по изключение с мотивирана писмена резолюция на председателя на КЛЧ.
(3) Председателят на КЛЧ изготвя месечен график за провеждане на заседания от комисията.
(4) (Отм. с Решение № 13701 от 13.11.2017 г. на ВАС - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.)


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2015 г., в сила от 20.02.2015 г., отм. с Решение № 13701 от 13.11.2017 г. на ВАС - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.)

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., в сила от 20.02.2015 г., отм. в частта, касаеща чл. 26а, с Решение № 13701 от 13.11.2017 г. на ВАС - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) По реда, посочен в чл. 21 - 26а, се разглеждат и заявления, изпратени по компетентност на КЛЧ от друг орган.
(2) Когато КЛЧ констатира, че не е компетентна да разгледа подадено до нея заявление, тя го изпраща на компетентния орган, като уведомява подателя за това.


Чл. 28. (1) Когато в хода на извършваните със средства на Министерството на здравеопазването лечебни процедури възникне необходимост от допълнително финансиране за тях, заявителят уведомява председателя на КЛЧ за това и му представя документ, доказващ необходимостта, издаден от съответното лечебно заведение в чужбина.
(2) В случаите по ал. 1 председателят уведомява външния експерт/профилната комисия, изготвил/а доклад по заявлението, който/която осъществява контакт с лечебното заведение, и проучва случая незабавно. Председателят на КЛЧ включва случая в дневния ред на следващото заседание на комисията.
(3) В случай че следващото заседание е след повече от три дни, председателят на КЛЧ незабавно свиква извънредно заседание на комисията, което може да бъде проведено и неприсъствено.


Чл. 29. При необходимост от повторно или продължаващо лечение на пациент, лекуван със средства на Министерството на здравеопазването, се подава заявление по общия ред. Председателят на КЛЧ може да включи заявлението в дневния ред на комисията, без да го предоставя на външен експерт.

Раздел IV.
Заседания на Комисията за лечение в чужбина


Чл. 30. (1) Комисията за лечение в чужбина провежда редовни заседания най-малко четири пъти в месеца по график, изготвен от председателя.
(2) Когато състоянието на пациент, за който е постъпило заявление, е спешно и не е възможно да се изчака провеждането на редовно заседание на комисията, председателят може да свика извънредно заседание.
(3) Заседанията се свикват от председателя на КЛЧ най-късно три дни преди провеждането им.
(4) Секретарят на КЛЧ уведомява всеки член на съвета за дневния ред на заседанието. Уведомленията се изпращат по електронна поща. В същия срок секретарят на КЛЧ е длъжен да осигури на всеки член достъп до преписката по заявлението на място, а в случай че е възможно - по електронен път.
(5) Датата на заседанието и съдържанието на дневния ред се обявяват и на интернет страницата на Министерството на здравеопазването три дни преди провеждането му.
(6) Заседанията на КЛЧ се ръководят от председателя на КЛЧ, а в негово отсъствие - от упълномощен от него член на комисията.


Чл. 31. (1) Заседанията на КЛЧ са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от две трети от състава на комисията.
(2) Комисията приема становищата си с мнозинство от четири гласа.
(3) Докладващите външни експерти и профилната комисия по трансплантология не участват в гласуването и приемането на становища от комисията.


Чл. 32. Лица, които са съпрузи или роднини по права или съребрена линия до четвърта степен на заявителите, не могат да участват в заседанията на КЛЧ като нейни членове или специалисти по чл. 20, както и да участват в процедурата по разглеждане на заявлението в качеството на външни експерти и на членове на профилната комисия по трансплантология.


Чл. 33. (1) За всяко заседание на КЛЧ се изготвя протокол, който съдържа информация за разгледаните заявления, проведените обсъждания по тях, резултатите от гласуването, приетите становища по чл. 7, ал. 1, т. 2, както и за всеки друг въпрос от компетентността на комисията, обсъден на заседанието.
(2) Протоколът се подписва от всички присъствали членове на КЛЧ.
(3) Становищата по конкретните заявления съдържат съответно:
1. реквизитите по чл. 7, ал. 1, т. 2;
2. информация за евентуален придружител;
3. мотиви.


Чл. 34. (1) Въз основа на становищата на КЛЧ секретарят на комисията или определен от него технически сътрудник изготвя проект на заповед на министъра на здравеопазването незабавно след заседанието, на което е разгледано заявлението.
(2) Министърът на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението на КЛЧ в 3-дневен срок от заседанието по ал. 1 издава заповед, с която разрешава/отказва заплащане на дейност по чл. 1, ал. 2.
(3) В заповедта за разрешаване на заплащането задължително се посочват:
1. име, презиме и фамилия, дата на раждане и адрес на пациента, информация за неговия законен представител;
2. диагноза;
3. размерът на отпусканата парична сума, отделните и компоненти, други условия;
4. лечебното заведение, в което ще се извърши лечението, срокът, в който ще бъдат извършени съответните медицински процедури, съответно медицинските специалисти, които ще бъдат поканени в страната, и лечебното заведение, в което ще се осъществят дейностите;
5. евентуален придружител.
6. (отм. с Решение № 13701 от 13.11.2017 г. на ВАС - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.)
(4) Заповедта за отказ на поисканото заплащане задължително съдържа мотиви.
(5) (Отм. с Решение № 13701 от 13.11.2017 г. на ВАС - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.)
(6) Заповедта по ал. 2 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) В случай на разрешено заплащане министърът на здравеопазването сключва със заявителя договор, по силата на който последният се задължава да предоставя на Министерството на здравеопазването необходимата информация и документация относно осъществяваните процедури и действия по отношение на пациента и резултатите от тях, епикризи, документи, доказващи извършените разходи, и други документи. Договорът задължително съдържа клаузи за отговорност при неизпълнение.

Раздел V.
Отчетност и контрол върху начина на разходване на средствата


Чл. 35. Министерството на здравеопазването финансира/съфинансира съответните дейности по одобрените заявления, като превежда сумите след сключване на договора по чл. 34, ал. 7 и съобразно правила, утвърдени от министъра на здравеопазването.


Чл. 36. Средствата се разходват и отчитат в съответствие с действащото в страната законодателство.


Чл. 37. В срок до един месец от изписването на пациента от лечебното заведение, в което му е извършено лечението/трансплантацията, лицето е длъжно да предостави в Министерството на здравеопазването епикриза и финансово-отчетни документи, доказващи извършените разходи. Това негово задължение, както и отговорността за неизпълнението му от страна на пациента се уреждат в договора по чл. 34, ал. 7 между него и министъра на здравеопазването.


Чл. 38. (Отм. с Решение № 13701 от 13.11.2017 г. на ВАС - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.)

Чл. 39. Министерството на здравеопазването изготвя и публикува на интернет страницата си тримесечни информации за извършената дейност от КЛЧ, както и за предоставените средства за финансово подпомагане за лечение в чужбина.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата "своевременно" е обичайно необходимото време за получаване на съответно необходимо лечение в страната, като се има предвид текущото здравословно състояние на пациента и вероятното развитие на заболяването.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) В 14-дневен срок от обнародване на наредбата в "Държавен вестник" министърът на здравеопазването:
1. определя председателя и членовете на КЛЧ;
2. определя секретаря и техническите сътрудници на КЛЧ;
3. обявява на интернет страницата на Министерството на здравеопазването необходимостта от определяне на двама представители на признатите за представителни организации на пациентите за членове на профилната комисия по трансплантология.
(2) До определяне на състава на КЛЧ по ал. 1 комисията продължава работата си в досегашния си състав.


§ 3. (1) В едномесечен срок от изтичане на срока по § 2 министърът на здравеопазването определя външните експерти и състава на профилната комисия по трансплантология.
(2) До определяне на лицата по ал. 1 действащите профилни комисии продължават да осъществяват работата си в досегашните си състави.


§ 4. Министърът на здравеопазването утвърждава правилата по чл. 35 в срока по § 3. До утвърждаване на правилата сумите се превеждат по досегашния ред.


§ 5. Комисията за лечение в чужбина приема правилата по чл. 38 в едномесечен срок от изтичане на срока по § 3, ал. 1.


§ 6. Заявленията за трансплантация в чужбина, които КЛЧ е приела от закрития Център "Фонд за трансплантация", се разглеждат съобразно правилата, въведени с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2011 г. за закриване на Център "Фонд за трансплантация" (ДВ, бр. 38 от 2011 г.), като:
1. решенията на Обществения съвет към закрития фонд, взети до 20 юли 2011 г. включително по съответните заявления, запазват своето действие и се съобразяват от КЛЧ и Министерството на здравеопазването, като финансирането им става по въведения с тази наредба ред;
2. останалите заявления, предадени от Център "Фонд за трансплантация" на КЛЧ, се разглеждат по въведения с тази наредба ред в 4-месечен срок от влизането и в сила, без да е необходимо да бъдат представени от заявителите всички документи по чл. 21 и да бъдат спазени изискванията за форма на същите.


§ 7. Подадените към момента на влизане в сила на наредбата заявления до КЛЧ се считат за подадени по новия ред и производствата по тях се довършват по новия ред, като бъде съобразен етапът, до който е достигнало съответното производство, без да е необходимо да бъдат представени от заявителите всички документи по чл. 21 и да бъдат спазени изискванията за форма на същите.


§ 8. Член 8, ал. 2 влиза в сила 6 месеца след обнародването на наредбата в "Държавен вестник".


§ 9. Наредбата се издава на основание чл. 82, ал. 1, т. 8 и ал. 5 от Закона за здравето.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 2005 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И МЕТОДИКАТА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ПО ЧЛ. 82, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.02.2013 Г.)

§ 2. (1) Съставът на Комисията за лечение в чужбина се привежда в съответствие с изискванията на тази наредба в срок 3 дни от влизането и в сила.
(2) До изтичането на срока по ал. 1 комисията осъществява дейността си в досегашния си състав.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 82, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 20.02.2015 Г.)

§ 7. Подадените до влизане в сила на наредбата заявления се разглеждат по досегашния ред.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 82, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 20.02.2015 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник", с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Приложение № 1 към чл. 21, ал. 1


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ЗА ЛЕЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

пл. Света Неделя № 5

гр. София

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за финансиране със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването на български гражданин на възраст над 18 години за лечение в чужбина извън обхвата на чл. 82, ал. 1, т. 1 - 7 и ал. 2 от Закона за здравето
 
Заявител: .................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(имена, ЕГН, гражданство на пациента)
Данни от документа за самоличност на заявителя:
...........................................................................................................................................................................................
(л.к. №, дата, орган и място на издаване)
Постоянен адрес на заявителя: ................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Настоящ адрес на заявителя: ................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Адрес, телефон, факс, електронен адрес за връзка: ...................................................................................................................................
Законен представител/настойник/попечител (в случай, че има такъв): .........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(имена, ЕГН)
Постоянен адрес: ...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Настоящ адрес: ................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Адрес, телефон, факс, електронен адрес за връзка: ...................................................................................................................................
Основна диагноза на заявителя: ..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Вид и размер на исканото подпомагане: ......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
(свободно описание на причината за искане на финансовото подпомагане и размера му, както и на необходимото лечение)
....................................................................................................................................................................................................
Заявител: ........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(имена)
Подпис: .............................
Дата: ..................................
Законен представител/настойник/попечител (в случай, че има такъв) ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(имена)
Подпис: .............................
Дата: ..................................


Приложение № 2 към чл. 21, ал. 1, т. 3


ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Долуподписаният заявител .....................................................................................................................................................................
(имена, ЕГН)
 
Декларирам, че не съм поставен/а под запрещение.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313, ал. 3 от Наказателния кодекс.
 
Заявител: .......................................................................................................................................................................................
(имена)
Подпис: ...........................
Дата: ................................


Приложение № 3 към чл. 21, ал. 1, т. 5


ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Долуподписаният заявител .....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(имена, ЕГН)
 
Декларирам, че към момента на подаване на заявлението не се ползвам от механизмите за заплащане на задължителното здравно осигуряване, правилата за координация на системите за социална сигурност, национални и регионални програми, републиканския и общинския бюджет, международни договори, други механизми по чл. 78, т. 3 ЗЗО за осигуряване на лечение/дейности/услуги, идентични с посочените в заявлението ми за финансово подпомагане.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313, ал. 3 от Наказателния кодекс.
 
Заявител: .......................................................................................................................................................................................
(имена)
Подпис: ...........................
Дата: ................................
Законен представител/настойник/попечител (в случай, че има такъв) ........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(имена)
Подпис: ...........................
Дата: ................................


Приложение № 4 към чл. 21, ал. 1, т. 7


ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Долуподписаният заявител .....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(имена, ЕГН)
 
Декларирам, че към момента на подаване на заявлението не са осъществявани контакти с лечебни заведения или специалисти в чужбина с цел лечението ми.
Заявявам желанието си министърът на здравеопазването по предложение на Комисията за лечение в чужбина да определи лечебното заведение в чужбина или чуждестранния медицински специалист, което/който да осъществи посочената от мен в заявлението дейност по отношение на лечението ми.
 
Заявител: .......................................................................................................................................................................................
(имена)
Подпис: ...........................
Дата: ................................
Законен представител/настойник/попечител (в случай, че има такъв)........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(имена)
Подпис: ...........................
Дата: ................................


Приложение № 5 към чл. 21, ал. 1, т. 8


ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Долуподписаният заявител .....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(имена, ЕГН)
 
Декларирам, че не ми е известно/известно ми е наличието на специална разплащателна/набирателна/дарителска сметка в полза на лечението
ми ................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Сметката е открита в банка, клон, адрес .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
и е със следната идентификация ..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(номер, код и др.)
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313, ал. 3 от Наказателния кодекс.
 
Заявител: .......................................................................................................................................................................................
(имена)
Подпис: ...........................
Дата: ................................
Законен представител/настойник/попечител (в случай, че има такъв) ........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(имена)
Подпис: ...........................
Дата: ................................


Приложение № 6 към чл. 21, ал. 1, т. 9


ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Долуподписаният заявител .....................................................................................................................................................................
(имена, ЕГН)
 
Декларирам, че ще участвам във финансирането на лечението ми в чужбина със собствени средства в следния размер:
......................................................................................................................................................................................................
Заявител: .......................................................................................................................................................................................
(имена)
Подпис: ...........................
Дата: ................................
Законен представител/настойник/попечител (в случай, че има такъв) ........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(имена)
Подпис: ...........................
Дата: ................................


Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1, т. 10


ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Долуподписаният заявител .....................................................................................................................................................................
(имена, ЕГН)
 
Декларирам готовността си да съдействам на МЗ и на лечебното заведение в страната/в чужбина за изразяване на необходимите информирани съгласия относно лечението ми.
 
Заявител: .......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(имена)
Подпис: ...........................
Дата: ................................
Законен представител/настойник/попечител (в случай, че има такъв) ........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(имена)
Подпис: ...........................
Дата: ................................


Приложение № 8 към чл. 21, ал. 1, т. 11


ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ
И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
Долуподписаният заявител .....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(имена, ЕГН)
 
Заявявам, че съм съгласен:
1. Моите лични данни ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
да бъдат обработвани от МЗ в качеството му на администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни.
2. Моите лични данни ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
да бъдат предоставяни от МЗ на лечебни заведения в страната, в държави от Европейския съюз и в трети държави за нуждите на здравето ми.
Заявител: .......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(имена)
Подпис: ...........................
Дата: ................................
Законен представител/настойник/попечител (в случай, че има такъв) ........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(имена)
Подпис: ...........................
Дата: ................................


Приложение № 9 към чл. 21, ал. 1, т. 12


ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Долуподписаният заявител .....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(имена, ЕГН)
 
Декларирам, че не ми е/ми е (вярното се подчертава) отпусната еднократна социална помощ за задоволяване на инцидентно възникнала здравна потребност и еднократна помощ за покриване на разходите за лични нужди на пациент, получил от МЗ разрешение за лечение в чужбина за сметка на бюджета на министерството, и неговите придружители, стойността на която да е достатъчна за покриване на нуждите.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313, ал. 3 от Наказателния кодекс.
Заявител: .......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(имена)
Подпис: ...........................
Дата: ................................
Законен представител/настойник/попечител (в случай, че има такъв) ........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(имена)
Подпис: ...........................
Дата: ................................


Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума