навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ 2012 Г.

В сила от 27.08.2012 г.
Приета с ПМС № 119 от 19.07.2012 г.

Обн. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2013г., изм. ДВ. бр.39 от 29 Май 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 13 Юли 2018г., изм. ДВ. бр.96 от 10 Ноември 2020г., отм. ДВ. бр.64 от 3 Август 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 260 от 29 юли 2021 година за приемане на наредба за специфичните изисквания към млечните продукти - ДВ, бр. 64 от 2 август 2021 г., в сила от 04.11.2021 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. специфичните изисквания към млечните продукти;
2. изискванията към имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко;
3. изискванията при етикетирането на продуктите по т. 1 и 2.
4. (Обявена за нищожна с Решение № 5890 от 21.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г.)
(2) (Отм. с Решение № 5890 от 21.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 04.01.2013 г., отм. с Решение № 5890 от 21.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г.)

Глава втора.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ

Раздел I.
Наименования на млечните продукти

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 04.01.2013 г.) (1) Наименованието "сурово мляко" се използва за млякото, получено чрез секрецията на млечната жлеза на животните, отглеждани в стопанства, което не е подгрявано до температура, по-висока от 40 °С, и не е било подложено на обработка с равностоен ефект, съгласно Приложение I, т. 4.1 от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ, специално българско издание 2007 г., глава 03, том 56).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Наименованието "мляко" се използва за мляко, обработено по начин, който не променя неговия състав, или за мляко, чиято масленост е стандартизирана съгласно Приложение VII, част III, т. 1, буква "а" и част IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1308/2013".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Наименованието по ал. 2 може да се използва в съчетание с дума или думи за означаване на вида, качеството, произхода и/или предназначението на млякото или за да се опише физическата обработка или промяната в състава, на които млякото е било подложено, при условие че тази промяна се ограничава до добавяне и/или екстракция на естествени млечни съставки съгласно Приложение VII, част III, т. 1, буква "б" от Регламент (ЕС) № 1308/2013.


Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Наименованията, посочени в приложението, се използват само за млечни продукти, произведени в съответствие с изискванията по чл. 24.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 04.01.2013 г.) (1) Наименованието "млечни продукти" се използва за преработените продукти в резултат от преработката на сурово мляко или на допълнителна преработка на такива преработени продукти съгласно Приложение I, т. 7.2 от Регламент (ЕО) № 853/2004. Тези продукти могат да съдържат съставки, необходими за производството им или за да им придадат специфични характеристики съгласно чл. 2, параграф 1, буква "о" от Регламент (EO) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ, специално българско издание 2007 г., глава 13, том 44).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) За целите на определенията по ал. 1 съставките не се използват за замяна - цялостна или частична - на която и да е млечна съставка съгласно Приложение VII, част III, т. 2 към Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Чл. 5. Наименованието "сирене" се използва за млечен продукт, претърпял или не процес на ферментация, преминал или не процес на зреене, получен чрез коагулация на млякото под действието на сирищен ензим или подходящи коагулиращи агенти и чрез частично отцеждане на суроватката. Съотношението между суроватъчни протеини и казеин не превишава това съотношение в млякото.


Чл. 6. Наименованието "извара" се използва за млечен продукт, получен чрез коагулиране на обезмаслено мляко, мътеница или суроватка.


Чл. 7. Наименованието "суроватка" се използва за вторичен продукт, получен при производството на сирене или казеин.


Чл. 8. Наименованието "сметана" се използва за млечен продукт, получен от нехомогенизирано мляко с високо съдържание на мазнини чрез сепариране (отделяне) на мазнината (от 10 до 84 %).


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 04.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Наименованието "масло" се използва за млечни продукти, установени в Приложение VII, част VII и в буква "А" към Допълнение II към Приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Чл. 10. Наименованието "кисело мляко" се използва за млечен продукт, претърпял млечнокисела ферментация. За закваска се използват култури на Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus в общо количество в крайния продукт не по-малко от 107 cfu/g.


Чл. 11. Наименованието "кефир" се използва за млечен продукт, който се получава от краве мляко в резултат на развитие на млечнокисела и алкохолна ферментация. За закваска се използват култури на Lactobacillus kefiri, Leuconostoc, Lactococcus и Acetobacter в определено съотношение и дрожди Kluyveromyces marxianus, Saccharomyces unisporus, Saccharomyces cerevisiae и Saccharomyces exiguus.


Чл. 12. Наименованието "кумис" се използва за млечен продукт, който се получава от кобилешко и от краве мляко и мътеница в резултат на развитие на млечнокисела ферментация. За закваска се използват култури Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Kluyveromyces marxianus.


Чл. 13. Наименованието "кашкавал" се използва за вид твърдо сирене, претърпяло процес на чедеризация и изпарване на пресованата сиренина.


Чл. 14. Наименованието "мътеница" се използва за вторичен продукт при получаване на масло.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Наименованията "казеин", "сирищен казеин" и "казеинат" се използват за млечните продукти съгласно Наредбата за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека (ДВ, бр. 4 от 2017 г.).

Чл. 16. Наименованието "дехидратирани млечни мазнини" се използва за млечен продукт, съдържащ най-малко 99,8 % млечни мазнини и не повече от 0,1 % вода.


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 04.01.2013 г.)


Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 04.01.2013 г.) Наименованието "йогурт" се използва за млечен продукт, претърпял млечнокисела ферментация с микрофлора на кисело мляко и/или други млечнокисели микроорганизми, в общо количество в крайния продукт не по-малко от 107 cfu/g.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Наименованието "мляко за пиене" се използва за млечни продукти, посочени в Приложение VII, част IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 04.01.2013 г.) Наименованието "прясно мляко" се използва за млечен продукт, получен от сурово мляко, претърпял процес на пастьоризация, в който се допуска изменение на естествената масленост на млякото чрез отнемане или добавка на сметана, получена от сурово мляко.


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 04.01.2013 г.)


Чл. 22. Наименованието "цедено мляко" се използва за млечен продукт, претърпял млечнокисела ферментация, с последващо отделяне на суроватката.


Чл. 23. (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 04.01.2013 г.) Наименованието "плодов и/или ароматизиран, и/или концентриран млечнокисел продукт" се използва за млечен продукт, претърпял млечнокисела ферментация с микрофлора на кисело мляко и/или други млечнокисели микроорганизми.

Раздел II.
Изисквания към качеството на млечните продукти


Чл. 24. (1) При производството на млечни продукти се използват:
1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) сурово мляко, което отговаря на изискванията на Наредба № 2 от 2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол (ДВ, бр. 20 от 2017 г.), наричана по-нататък "Наредба № 2 от 2017 г." и/или сурово мляко, различно от краве, което отговаря на изискванията на Приложение III, раздел IX, глава I, част III, точки 3 и 4 на Регламент № 853/2004/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (OB, L 139 от 30.04.2004 г.);
2. сурово мляко не по-малко от 80 % от вложените суровини и до 20 % добавено възстановено сухо мляко, концентрирано мляко, млечен протеин;
3. питейна вода;
4. стартерни млечнокисели култури;
5. подходящи за коагулация на млякото ензими;
6. калциеви соли;
7. млечна киселина и/или лимонена киселина;
8. сол за хранителни цели;
9. билки, подправки и други съставки, придаващи на продукта аромат или вкус, ако са характерни и технологично необходими за производството на определен вид млечен продукт;
10. захар.
(2) Забранява се добавянето в млечни продукти на мазнини и протеини с немлечен произход с изключение на желатин, който може да се добавя с технологична цел в йогурт, в плодови и/или ароматизирани, и/или концентрирани млечнокисели продукти.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 04.01.2013 г.) В допълнително преработени млечни продукти, в плодови и/или ароматизирани, и/или концентрирани млечнокисели продукти и в йогурт може да се влагат добавки в храните, ензими и ароматизанти само ако са получили разрешение съгласно Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (OB, L 354 от 31.12.2008 г.) и при условията, определени в Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ензимите в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97 (OB, L 354 от 31.12.2008 г.), Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (OB, L 354 от 31.12.2008 г.) и Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО (OB, L 354 от 31.12.2008 г.).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Казеините и казеинатите, които се предлагат на пазара, отговарят на изискванията на Наредбата за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека.

Глава трета.
ЕТИКЕТИРАНЕ

Раздел I.
Специфични изисквания при етикетиране на млечните продукти


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Млякото и млечните продукти, които се предлагат на пазара, се етикетират съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ, L 304 от 22.11.2011 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1169/2011", и на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните (обн., ДВ, бр. 102 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2018 г.).

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Млякото за пиене се етикетира в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Млечните продукти, произведени от сурово мляко, неотговарящо на изискванията на Приложение III, раздел IХ, глава I, част III, точки 3 и 4 на Регламент № 853/2004/ЕС, се обозначават с идентификационна маркировка с формата на шестоъгълник съгласно Наредба № 2 от 2017 г.


Чл. 28. (1) (Предишен текст на чл. 28 - ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 01.03.2013 г.) Когато думата "мляко" не е допълнена с посочване на вида животно, от което млякото е добито, винаги означава краве мляко.
(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 04.01.2013 г.) Когато млякото е различно от краве, се посочва животинският вид, от който млякото е добито.


Чл. 29. Когато млечните продукти съдържат мляко от два или повече животински вида, на етикета се поставя обозначението "от смесено мляко".


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 04.01.2013 г.)

Раздел II.
Специфични изисквания при етикетирането на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) В наименованието на имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, се забранява използването на думата "млечен" или нейни производни, както и наименованията, посочени в приложението.
(2) За имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, не се допуска използването в наименованието на продукта, етикета, търговския документ, рекламния материал, както и при всяка друга форма на реклама или представяне на продукти обозначения, които показват или подсказват, че храната има свойства или характеристики на мляко или млечен продукт.
(3) За имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, наименованието "мляко" и наименованията по приложението се използват само за да се посочат основните суровини и съставки, от които са произведени.
(4) (Обявена за нищожна с Решение № 5890 от 21.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г.)
(5) (Обявена за нищожна с Решение № 5890 от 21.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г.)
(6) (Обявена за нищожна с Решение № 5890 от 21.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г.)

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) (1) (В сила от 14.10.2018 г., отм. с Решение № 4887 от 27.04.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2020 г., в сила от 10.11.2020 г.)
(2) (В сила от 14.10.2018 г., отм. с Решение № 4887 от 27.04.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2020 г., в сила от 10.11.2020 г.)
(3) При етикетирането на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, различно от краве мляко, върху етикета се посочва видът на използваното мляко.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) (1) (Отм. в частта "само предварително опаковани в потребителски опаковки от производителя" с Решение № 4887 от 27.04.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2020 г., в сила от 10.11.2020 г.) Имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, се предлагат в обектите за търговия с храни, на отделни щандове или на обособени за целта места, отделени по подходящ начин или различни от тези, на които се предлагат млечните продукти.
(2) Отделните щандове или обособените за целта места по ал. 1 са ясно обозначени с надписа "Имитиращи продукти".

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. (отм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 04.01.2013 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 04.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) "Имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко" са продукти, наподобяващи изброените в приложението към чл. 3, в които една или повече млечни съставки са заменени с частични или пълни заместители, като мазнини и/или протеини от немлечен произход, с изключение на продукти на растителна основа, при производството на които са вложени не повече от 10 на сто мляко или млечни съставки.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 04.01.2013 г.) За привеждане в съответствие с изискванията на наредбата на производителите на мляко, млечни продукти и имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, се дава гратисен период до 31 декември 2012 г.


§ 3. Върху имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, произведени, опаковани и етикетирани преди влизането в сила на наредбата и по време на гратисния и период и налични в производствените предприятия и складовете за търговия на едро, се поставя стикер "Имитиращ продукт".


§ 4. Имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, по смисъла на наредбата, произведени преди влизането и в сила и налични в обектите за търговия на дребно, може да се предлагат на пазара до пълното им изчерпване.


§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 4 от Закона за храните.


§ 6. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.


§ 7. Наредбата се приема при спазване на условията и реда на Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ, L 204 от 21.07.1998 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 04.01.2013 Г.)

§ 16. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 9 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 13.07.2018 Г.)

§ 16. (1) Разпоредбата на § 12 по отношение на чл. 32, ал. 1 и 2 влиза в сила в срок 3 месеца от влизането в сила на постановлението.
(2) Имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, чието етикетиране не отговаря на изискванията на чл. 32, ал. 1 и 2, могат да се предлагат на пазара до изчерпване на наличностите, но не по-късно от 6 месеца от влизането в сила на постановлението.

§ 17. Производителите и търговците с храни привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 33 в срок 3 месеца от влизането в сила на постановлението.

§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 3

(Изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 04.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.)

Наименования, които се използват при означаване на млечни продукти:
1. "суроватка";
2. "сметана";
3. "масло";
4. "сирене";
5. "кисело мляко";
6. "кефир";
7. "кумис";
8. "кашкавал";
9. "извара";
10. "мътеница";
11. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) "казеин", "сирищен казеин", "казеинат";
12. "дехидратирани млечни мазнини";
13. (отм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 04.01.2013 г.)
14. "йогурт";
15. "мляко за пиене";
16. "прясно мляко";
17. (отм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 04.01.2013 г.)
18. "цедено мляко";
19. "плодови и/или ароматизирани, и/или концентрирани млечнокисели продукти".


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума