навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ

В сила от 03.07.2012 г.
Приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г.

Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 5 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 24 Ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 2 Април 2024г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определя редът за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) Доброволните формирования се създават на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система (ЕСС), като изпълняват следните основни дейности по защитата на населението:
1. спасителни операции;
2. ограничаване и ликвидиране на пожари;
3. операции по издирване и спасяване;
4. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
5. оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
6. други операции, свързани със защитата.
(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) Доброволците могат да извършват дейностите по ал. 2 съобразно завършените курсове за обучение по чл. 22 и придобитата квалификация.

Чл. 2. (1) За изпълнението на дейностите по чл. 1, ал. 2 доброволците:
1. участват в обучения, тренировки, състезания и учения;
2. поддържат готовност за явяване и изпълнение на задачи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) След решение на общинския съвет доброволното формирование може да изпълнява и дейности по носене на дежурства.


Чл. 3. Членството в доброволните формирования е на доброволен принцип.

Глава втора.
РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ

Раздел I.
Създаване на доброволните формирования


Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) Доброволните формирования се създават от кмета на общината по решение на общинския съвет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) Доброволни формирования могат да се създават и от юридически лица за тяхна сметка с издаване на съответния акт от органите, които по закон или договор ги управляват и/или представляват.


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) Стандартите за численост на доброволците за всяка община се определят с решение на Министерския съвет съобразно броя на населението и на населените места в нея и отдалечеността и от местоположението на основните части на ЕСС.
(2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) С решение на общинския съвет числеността на доброволното формирование спрямо стандартите за численост може да се увеличи за сметка на общинския бюджет.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) (1) Юридическото лице определя структурата, реда за организиране на дейността на доброволното формирование и определя ръководител и заместник-ръководител/и.
(2) Юридическото лице:
1. осъществява подбора на кандидатите за доброволци при спазване изискванията на чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 2 и урежда писмено взаимоотношенията си с тях;
2. регистрира доброволното формирование в регистъра по реда на наредбата по чл. 47, ал. 2 от Закона за защита при бедствия;
3. осигурява за своя сметка обучение по чл. 22, застраховка и екипировка на доброволците от доброволното формирование, създадено към него;
4. осигурява участието на доброволците в съвместни дейности по защита на населението, с кметовете на общини и териториалните структури на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР) по искане от ръководителя на операциите или ръководителя на място чрез оперативния център на Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН) или съответната регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН).

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) В ГДПБЗН - МВР се води регистър на доброволните формирования в Република България.
(2) Създадените по реда на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) доброволни формирования могат да се регистрират и като сдружения с нестопанска цел.
(3) В общините се водят актуални списъци на доброволците.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) Кметовете на общини и юридическите лица предоставят в регионалните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) на МВР информация за доброволните формирования на територията на общините при първоначално регистриране на доброволното формирование и при последваща промяна. Информацията включва:
1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) наименование на общината или на юридическото лице;
2. наименование на доброволното формирование;
3. имена, местонахождение и данни за контакт с доброволците;
4. наличност на пожарни и спасителни автомобили;
5. пожарно, спасително и друго оборудване и защитни средства;
6. имената на доброволците, завършили обучения съгласно чл. 22;
7. доброволците, неподлежащи на обучение съгласно чл. 24.

Раздел II.
Кандидатстване, подбор и членство в доброволните формирования


Чл. 7. (1) Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.
(2) Служители от Министерството на вътрешните работи (МВР) и военнослужещи от Министерството на отбраната (МО) не могат да членуват в доброволните формирования.


Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината или до юридическото лице за членство в доброволното формирование съгласно приложение № 1.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. формуляр за кандидатстване по образец съгласно приложение № 2;
2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
4. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2024 г., в сила от 02.04.2024 г.) свидетелство за съдимост, в случаите, когато лицето подава заявление до юридическо лице за членство в доброволно формирование и е български гражданин;
5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
6. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.)
7. декларация за съгласие за обработка на лични данни.
(3) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2024 г., в сила от 02.04.2024 г.) Когато кандидатът за доброволец, подал заявление до кмета на общината за членство в доброволно формирование, е български гражданин, съответната общинска администрация извършва служебна проверка за съдимостта на лицето.
(4) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2024 г., в сила от 02.04.2024 г.) Чуждестранните граждани прилагат към заявлението по ал. 1 аналогичен на свидетелство за съдимост документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
(5) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2024 г., в сила от 02.04.2024 г.) За удостоверяване на квалификацията по ал. 2, т. 5 не се представят документи, в случай че същите са достъпни в регистрите по чл. 141, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "в" от Закона за висшето образование или чл. 42, т. 11 от Закона за професионалното образование и обучение.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 29 от 2024 г., в сила от 02.04.2024 г.) Кандидатите за доброволци към документите по ал. 2 прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.
(7) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 29 от 2024 г., в сила от 02.04.2024 г.) Финансовите средства, необходими за издаване на документите по ал. 2, т. 2 и 3, могат да бъдат възстановени на доброволците, подали заявление до кмета на общината за членство в доброволно формирование, от бюджета на съответната община.


Чл. 9. (1) Подборът на кандидатите за доброволци се извършва от комисия, включваща представители на ведомства и други юридически лица, имащи отношение по защитата при бедствия на територията на общината.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Комисията по ал. 1 се определя със заповед на кмета на общината, съгласувана с началника на районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) или РДПБЗН.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) В комисията по ал. 1 задължително участват представители на РДПБЗН или РСПБЗН и при регистрирано доброволно формирование - негови представители.


Чл. 10. (1) В едномесечен срок от крайната дата за подаване на заявленията по чл. 8 комисията по чл. 9, ал. 1 съставя протокол за одобрените кандидати.
(2) Кметът на общината сключва граждански договори (приложение № 3 - вариант на примерен договор) с одобрени по ал. 1 кандидати в съответствие с числеността на доброволното формирование, регламентирано с решение на общинския съвет.
(3) Необходимият комплект документи и редът за вписване на доброволното формирование в регистъра се определят съгласно наредбата по чл. 47, ал. 2 ЗЗБ.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) След завършване на първоначален курс на обучение кметът на общината/юридическото лице издава карта на доброволеца, с която той се легитимира при осъществяване на правомощията си.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) Кметът на общината уведомява работодателя или органа по назначаването на доброволеца, че негов служител/работник участва в доброволно формирование към общината.


Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) Доброволците, за които е настъпила промяна в личните данни, и/или работодателят/ите, вписани в регистъра по чл. 6, са длъжни в 15-дневен срок от промяната да уведомят писмено кмета на общината или юридическото лице.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) Кметът на общината или юридическото лице уведомява ГДПБЗН - МВР за промяната по ал. 1.

Раздел III.
Промяна и прекратяване на членство в доброволно формирование


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) Доброволецът може да кандидатства за членство в доброволно формирование на друга община или в доброволно формирование на друго юридическо лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) При преминаването му в друго доброволно формирование доброволецът подава заявление до кмета на съответната община или до съответното юридическо лице, а пълният комплект от документи се изисква по служебен ред от кмета на общината/от юридическото лице, от която/което идва доброволецът.
(3) В случаите по ал. 2 доброволецът не преминава първоначален курс на обучение, ако вече е преминал такъв.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) Членството в доброволното формирование се прекратява:
1. по взаимно съгласие, отразено в протокол;
2. с 14-дневно писмено предизвестие от всяка от страните, отправено до другата страна, считано от момента на получаването;
3. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) едностранно от кмета със 7-дневно писмено предизвестие, с посочване на причините, отправено до другата страна, считано от момента на получаването:
а) (изм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) при установяване на несъответствие с изискванията на чл. 7, ал. 1;
б) при системно неизпълнение на задълженията по договора от страна на доброволеца;
в) при обективна или субективна невъзможност за изпълнение на функциите по договора от страна на доброволеца;
г) при незавършване на първоначален основен курс на обучение;
д) (нова - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) по писмено мотивирано предложение до кмета на общината от ръководителя на доброволното формирование.
4. едностранно от доброволеца със 7-дневно писмено предизвестие, отправено до кмета, считано от момента на получаването:
а) (изм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) при настъпване на обстоятелство, несъвместимо с изискванията на чл. 7, ал. 1;
б) при предстоящо сключване на договор за военна служба по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или при възникване на служебно или трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи;
в) при системно неизпълнение на задълженията по договора от страна на кмета;
г) при обективна или субективна невъзможност за изпълнение на функциите по договора от страна на доброволеца.
(2) При прекратяване на членството си в доброволното формирование доброволецът губи своите правомощия и връща полученото оборудване, екипировка, защитни средства и картата за членство във формированието.


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) Прекратяването на членство в доброволно формирование към юридическо лице се урежда писмено между доброволеца и юридическото лице.

Глава трета.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОБРОВОЛЕЦА


Чл. 14. При включване в доброволно формирование доброволецът има право на:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) обучение;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда и по чл. 62, ал. 1, т. 8 от Закона за държавния служител за участие в обучение и за изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, който му се признава за служебен или трудов стаж;
3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) застраховка съгласно чл. 42, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, която се сключва след регистриране на доброволеца;
4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) осигуряване съгласно чл. 43, ал. 3 от Закона за защита при бедствия;
5. възнаграждение при участие в дейности по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях;
6. възнаграждение при участие в обучения и практически учения;
7. екипировка;
8. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) ползване на помещения, специализирана техника и оборудване за целите на участието му в доброволното формирование;
9. пълна информираност за дейностите, които ще осъществява като доброволец.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) При извършване на пожарогасителни и спасителни дейности и при неотложни аварийно-възстановителни работи, за осигуряване на достъп до мястото на бедствието или произшествието, до изкуствени или естествени водоизточници доброволецът има правата по чл. 124, ал. 1, т. 1, 2 и 5 - 7 от Закона за МВР.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) (1) Доброволните формирования ползват и поддържат предоставените им техника, оборудване и екипировка по ред, определен със заповеди на кмета на общината, съгласувани с директора на РДПБЗН или с началника на РСПБЗН.
(2) Доброволците, които притежават изискващата се категория за управление на моторно превозно средство и съответното завършено специализирано обучение, могат да управляват и работят със съответната специализирана техника, с която разполага доброволното формирование.


Чл. 17. Задълженията на доброволеца се определят със сключения договор.

Глава четвърта.
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ

Раздел I.
Структура и ръководство на доброволните формирования


Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) В едно доброволно формирование могат да се обособяват групи по видове дейност по чл. 1, ал. 2, които се сформират според квалификацията, професионалния опит и предпочитанията на доброволците.


Чл. 19. (1) Кметът на общината осъществява общото ръководство на доброволното формирование.
(2) Кметът на общината определя ръководител на доброволното формирование.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) Кметът на общината по предложение на ръководителя на доброволното формирование определя заместник-ръководител.
(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) При наличие на обособени групи в доброволното формирование за извършване на дейности по чл. 1, ал. 2 кметът на общината, по предложение на ръководителя на доброволното формирование, определя отговорници.
(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) По предложение на повече от половината от членовете на доброволното формирование кметът на общината определя нов ръководител, посочен от формированието.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) В случай на съвместно участие на доброволните формирования с териториалните структури на ГДПБЗН - МВР в дейности по чл. 1, ал. 2 те се ръководят от органите за пожарна безопасност и защита на населението.

Раздел I "а".
Организиране на дейността на доброволните формирования (Нов - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.)


Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) (1) Доброволните формирования са:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) доброволно формирование за участие в дейности при пожари, бедствия и други извънредни ситуации;
2. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.)
3. самостоятелно действащо доброволно формирование.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.)
(6) Доброволните формирования участват в дейностите по чл. 1, ал. 2 съгласно плановете за защита при бедствия или плановете за взаимодействие.
(7) При организиране на дейността си доброволните формирования могат да използват нормативните актове, правила и други, регламентиращи пожарогасителната и спасителната дейност на ГДПБЗН - МВР.


Чл. 20б. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) Дежурствата по чл. 2, ал. 2 се организират на базата на графици, утвърдени от кмета на общината.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.)


Чл. 20в. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) Доброволните формирования се осигуряват със следните документи:
1. копие на плана за защита при бедствия на общината;
2. карта (схема) на района с нанесени населени места, пътища, водоизточници, които могат да се използват за водоснабдяване (реки, езера, напоителни канали, водопроводни мрежи и др.), данни за обекти от критичната инфраструктура;
3. копие на планове за пожарогасене в случаите, в които е предвидено участието на доброволно формирование;
4. справочник на опасните вещества и товари;
5. копие на планове за взаимодействие с органите за ПБЗН и другите съставни части на ЕСС;
6. актуални списъци за състава на доброволното формирование с данни за контакт;
7. списък с наличната техника и оборудване на доброволното формирование;
8. книга за инструктаж на доброволци по безопасност и здраве при работа;
9. други документи, свързани с експлоатация на техниката и осъществяване на дейността.


Чл. 20г. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) (1) Ръководителят на доброволното формирование:
1. ръководи, организира и отговаря за дейността на доброволното формирование при осъществяване на дейностите по чл. 1, ал. 2;
2. организира изпълнението на заповедите на кмета на общината и на ръководителя на място;
3. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) отчита извършените дейности пред кмета на общината/юридическото лице;
4. организира провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на доброволците;
5. организира практическата подготовка на доброволците;
6. представлява доброволното формирование;
7. може да участва в заседанията на общинския съвет, свързани с дейността на доброволното формирование.
(2) При извършване на самостоятелни спасителни операции и ограничаване и ликвидиране на пожари ръководителят на доброволното формирование:
1. взема решения за ограничаване и ликвидиране на произшествието;
2. организира издирването, спасяването, извеждането на пострадалите, оказването на първа помощ преди и след извеждането им, както и спасяването на животни, имущество, културни и материални ценности;
3. забранява или ограничава влизането на лица на мястото на произшествието;
4. поддържа връзка с органите за ПБЗН и с кмета на общината, като своевременно ги информира за обстановката на произшествието и за предприетите действия;
5. следи непрекъснато за измененията на обстановката и взема съответните решения;
6. при пристигане на място на органите за ПБЗН докладва за оперативната обстановка и за предприетите действия;
7. при необходимост организира предоставянето и използването на лична или материална помощ от юридически или физически лица;
8. организира спазването на изискванията за осигуряване на безопасност и здраве при работа;
9. предприема мерки за запазване на веществените доказателства, открити на мястото на произшествието, и съдейства на разследващите органи за установяване на причината за възникването му;
10. организира наблюдение на мястото на произшествието за недопускане на възобновяването му.
(3) При извършване на дейностите по чл. 1, ал. 2 ръководителят на доброволното формирование разпределя приоритетно сили и средства за:
1. спасяване, евакуация на хора и животни и разсредоточаване на материални ценности;
2. намаляване/предотвратяване на големи загуби;
3. защита на застрашени съседни обекти.
(4) Заместник-ръководителите или отговорниците на обособени групи съгласно чл. 19, ал. 3 и 4 поемат функциите на ръководителя в негово отсъствие.


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.)

Раздел II.
Обучение и подготовка на доброволците


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) (1) Видовете обучение на доброволците са:
1. първоначален основен курс;
2. специализирано обучение;
3. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.)
4. обучение за ръководител на доброволно формирование;
5. обучение за обучители на доброволци;
6. текущо обучение.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) Всеки доброволец след регистриране в доброволно формирование задължително преминава първоначален основен курс на обучение в срок до две години от неговото регистриране.
(3) Обучението на доброволците по ал. 1, т. 1 - 5 се осъществява по утвърдени от Академията на МВР програми, съгласувани с директора на ГДПБЗН - МВР.
(4) Лице, навършило 16 години, може да бъде обучавано за доброволец, без да изпълнява конкретни задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
(5) Завършеното обучение по ал. 4 се признава за първоначален основен курс.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) Първоначалният основен курс се извършва от служители на териториалните структури на ГДПБЗН - МВР, лектори по първа помощ с медицинско образование и образователно-квалификационна степен "магистър", доброволци от БЧК със съответната квалификация или доброволци (обучители) по места, в лицензирани центрове за професионална квалификация при МВР или в други акредитирани училища и лицензирани центрове.
(7) Доброволците, завършили първоначален основен курс, задължително преминават поддържащо обучение на всеки три години, а при желание - ежегодно.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) Специализираното обучение на доброволците, обучението за ръководител на доброволно формирование и обучението за обучители на доброволци се извършва от лицензирани центрове за професионална квалификация при МВР или от други акредитирани училища и лицензирани центрове.
(9) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) Заявки за обучението на доброволците се подават от кмета на общината и от юридически лица с доброволни формирования до РДПБЗН или до ръководителя на обучаващата институция.
(10) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) Териториалните органи на ГДПБЗН - МВР подпомагат кметовете на общините и юридическите лица с доброволни формирования при обучението и подготовката на доброволците.
(11) Не по-късно от 14 работни дни преди началото на обучението кметът изпраща уведомление за предстоящото обучение до доброволците, до техните работодатели или органи по назначаването.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) (1) Ръководителите на доброволните формирования организират на всяко тримесечие 4-часово текущо обучение на доброволците.
(2) Доброволните формирования могат да участват в провеждането на общински, областни и републикански учения за защита от бедствия, пожари и извънредни ситуации като част от подготовката им.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) (1) Не преминават обучение доброволци:
1. притежаващи образователно-квалификационна степен "бакалавър" или по-висока в област "Технически науки" по специалност "Пожарна и аварийна безопасност" или други сходни специалности, придобита в акредитирани висши училища в страната или в чужбина;
2. бивши служители от структурите на ГДПБЗН - МВР, които са завършили курс за първоначална професионална подготовка във факултет "ПБЗН" на Академията на МВР или в Центъра за професионална квалификация на ГДПБЗН - МВР.
(2) Доброволците, извършвали пожарогасителна или спасителна дейност при търговци по смисъла на чл. 129 от Закона за МВР, не преминават първоначален основен курс на обучение и специализирано обучение, за което имат документ за завършен курс.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) След завършване на първоначалния основен курс на обучение на доброволеца се издава служебна бележка от кмета на общината/юридическото лице на основание на протокол, подписан от обучителите, или удостоверение от лицензиран център.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) За останалите видове обучения по чл. 22, ал. 1, т. 2 - 5 се издава съответният документ за правоспособност или служебна бележка от институциите, провели обучението, като копие от тях се съхранява в общината.

Раздел III.
Оповестяване на доброволното формирование


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) Кметът на общината/юридическото лице и началникът на РСПБЗН разработват и утвърждават план за взаимодействие между доброволното формирование и териториалните структури на ГДПБЗН - МВР (приложение № 3а - примерен план).
(2) При предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на бедствия, пожари или извънредни ситуации оповестяването на доброволците се извършва от дежурните длъжностни лица в общинската администрация или от дежурните в оперативните центрове на ГДПБЗН - МВР, или чрез Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност по ред, определен в утвърдения план за взаимодействие по ал. 1.


Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.)


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) В случаите по чл. 26 кметът на общината издава заповед и организира уведомяването на оперативния център на РДПБЗН и работодателите или органите по назначаването на доброволците.


Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) При необходимост от участие в дейности по защита на населението на доброволно формирование в извънработно време, почивни и празнични дни заповедта на кмета се издава устно, а се оформя писмено в първия работен ден след възникване на събитието.

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) При извършване на дейности по чл. 1, ал. 2 ръководителят на доброволното формирование изготвя справка за извършените дейности съгласно приложение № 4.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) Справката по ал. 1 се попълва и се представя чрез кмета на общината/юридическото лице или оправомощено от него длъжностно лице в РСПБЗН до 24 часа след приключване на дейностите по чл. 1, ал. 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) При необходимост кметът на една община може да иска участие на доброволни формирования от други общини за изпълнение на дейностите по чл. 1, ал. 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) За изпълнение на дейностите по ал. 3 кметовете на общини имат право да командироват доброволци на територия на друга община.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) Разходите за транспорт, нощувки, дневни и други по ал. 3 се възстановяват по реда на Правилника за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.)

Раздел IV.
Материално-техническо и финансово осигуряване


Чл. 31. Кметът на общината осигурява за доброволните формирования безвъзмездно използване на сграден фонд, защитно облекло и екипировка, а в рамките на наличния финансов ресурс - и специализирана техника, оборудване и комуникационни средства за поддържане на връзка с доброволците.


Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) (1) Защитното облекло и екипировката на доброволците следва да отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 50 от 2014 г.), за съответните дейности и на действащите европейски стандарти, като минимално включват:
1. защитно облекло за пожарогасене и/или за спасителна дейност;
2. защитна каска;
3. предпазни ръкавици;
4. защитни ботуши/обувки;
5. колан;
6. маска или целолицева маска с филтър.
(2) Върху облеклото се поставят емблеми, които показват принадлежността към доброволното формирование, и отличителни знаци, показващи позицията на доброволеца в доброволното формирование, съгласно приложение № 5.


Чл. 31б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) Доброволните формирования се осигуряват с пожарен и/или спасителен, и/или друг автомобил с минимално оборудване съгласно приложение № 6.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) В процеса на обучение доброволците могат безвъзмездно да ползват сгради, техника и оборудване, предоставени за управление на ГДПБЗН - МВР, под ръководството на служители от съответната териториална структура на ГДПБЗН - МВР по реда, установен в структурата.
(2) За нуждите на доброволните формирования общините могат да придобиват безвъзмездно в собственост сграден фонд, специализирана техника и оборудване, които са с отпаднала нужда за ГДПБЗН -МВР, по реда на Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му.


Чл. 33. При извършване на дейностите по чл. 1, ал. 2 доброволците могат да използват собствени технически средства, ако те са определени в договора с кмета на общината, като разходите по тяхното използване се възстановяват по реда на раздел II от Правилника за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.


Чл. 34. За участието си в дейностите по чл. 1, ал. 2 доброволците могат допълнително да бъдат стимулирани от органите на държавната и местната власт, както и от физически и юридически лица.


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) Доброволците имат право да получават дърва за огрев по реда на чл. 140, ал. 9, т. 1 от Закона за водите.


Чл. 36. (1) (Предишен текст на чл. 36 - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) Доброволците може да бъдат освобождавани от заплащане на местни такси или заплащат такси в намален размер в съответствие с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси и наредбата по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.
(2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) По нормативноустановения ред доброволците могат да:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) получат право на преференциално паркиране в районите, определени за кратковременно платено паркиране;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) бъдат частично или изцяло освобождавани от заплащане на месечни такси за общински детски заведения или децата им да получават допълнителни точки при кандидатстване в тях;
3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) получават преференции за безплатно ползване на градски транспорт.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) Преференциите по чл. 36, ал. 1 и 2 могат да се използват след едногодишно членство в доброволно формирование и доказана активност, подкрепена с писмено предложение на ръководителя на доброволното формирование.

Глава пета.
ОТЧЕТ


Чл. 37. В срок до 31 януари на всяка година кметовете на общини изготвят доклад до ГДПБЗН - МВР, включващ информация за извършените от доброволците дейности по чл. 1, ал. 2 и проведените обучения през предходната година.


Чл. 38. Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР изготвя обобщен годишен доклад до министъра на вътрешните работи въз основа на информацията по чл. 37.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) По смисъла на наредбата:
1. "Системно неизпълнение на задълженията" са три или повече нарушения, извършени в продължение на една година.
2. "Специализирана техника" са пожарни и спасителни автомобили и оборудването към тях, високопроходима инженерна техника и транспортни средства, и други технически средства, използвани при оперативна намеса от доброволците за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност.
3. "Пожарен автомобил" е автомобил с възможност за транспортиране на личен състав, оборудване, моторни агрегати и гасителни вещества до местопроизшествието. Субструктурата му позволява осъществяването на самостоятелни пожарогасителни действия от екипа и се състои от резервоар за гасително вещество (вода, прах или пяна), шкафове (ракли) за разполагане на оборудването и на моторните агрегати, пожарна помпа и/или пожарогасителна(и) инсталация(и).
4. "Спасителен автомобил" е автомобил с възможност за транспортиране на личен състав, оборудване, моторни агрегати до местопроизшествието. Субструктурата на спасителния автомобил позволява осъществяването от екипа на общи и/или специализирани, самостоятелни спасителни действия и се състои от шкафове (ракли) за разполагане на оборудването и на моторните агрегати.
5. "Самостоятелно действащо доброволно формирование" е доброволно формирование с възможност за осигуряване едновременно на екип от минимум трима доброволци, пожарен и/или спасителен автомобил, оборудване, сграден фонд за съхранението им и екипировка за всеки един от доброволците.
6. "Произшествие" е пожар, бедствие, инцидент или други събития, настъпили вследствие на умишлени, случайни и неволни субективни или природни и техногенни фактори.
7. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) "Пожар" е процес на неконтролируемо самоподдържащо се пламъчно или безпламъчно горене, характеризиращ се с отделяне на топлина и продукти на горенето, обикновено съпроводен с дим.
8. "План за пожарогасене" е документ, с който се създава предварителна организация за овладяване на пожар в конкретен обект по възможно най-тежкия сценарий за възникване и развитие.
9. "План за взаимодействие" е документ, с който се създава предварителна организация за взаимодействие между органите за ПБЗН и доброволните формирования, редът и случаите за привличането им при произшествие на територията на съответната община.
10. (нова - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) "Лицензирани центрове" са центрове, които извършват обучение за придобиването на квалификация по професията 816020 "Спасител при бедствия, аварии и катастрофи" от област на образование "Обществена сигурност и безопасност" и професионално направление 861 "Сигурност" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Регистрираните към момента на влизане в сила на наредбата доброволци представят на кмета на общината документите по чл. 8, ал. 2.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за защита при бедствия.


§ 4. Министърът на вътрешните работи дава указания по прилагането на наредбата.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)

§ 34. В Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с Постановление № 123 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 50 от 2012 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в наредбата думите "СУ/ОУПБЗН" се заменят с "РДПБЗН".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 29 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 05.09.2014 Г.)

§ 30. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 ОТ 21 НОЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2017 Г.)

§ 31. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 ОТ 29 МАРТ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 02.04.2024 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2024 г., в сила от 02.04.2024 г.)

ДО

Г-Н/Г-ЖА …………………………………………………………………………………..

КМЕТ НА ОБЩИНА/ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

………………………………………………………………………………………………

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

………………………………………………………………………………………………

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ

………………………………………………………………………………………………

Изразявам желание да бъда включен/включена в състава на доброволното формирование на община/юридическо лице ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации като доброволец по смисъла на чл. 40 от Закона за защита при бедствия.

Прилагам:

1. формуляр за кандидатстване;

2. медицинско удостоверение;

3. справка от психодиспансер;

4. свидетелство за съдимост, в случаите, когато лицето подава заявление до юридическо лице за членство в доброволно формирование и е български гражданин; (1),(2)

5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;(3)

6. декларация за съгласие за обработка на лични данни;

7. …………………………………………………………………………………………

8. …………………………………………………………………………………………

  

Забележки:

(1) Когато кандидатът за доброволец, подал заявление до кмета на общината за членство в доброволно формирование, е български гражданин, съответната общинска администрация извършва служебна проверка за съдимостта на лицето.

(2) Чуждестранните граждани прилагат към заявлението аналогичен на свидетелство за съдимост документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

(3) В случай че кандидатът притежава документ, вписан в регистрите по чл. 141, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "в" от Закона за висшето образование или чл. 42, т. 11 от Закона за професионалното образование и обучение, в заявлението се посочват единният граждански номер, личният номер или личният номер на чужденец и номерът на документа за придобито образование, специалност или правоспособност, като копие на документа не се прилага. В останалите случаи кандидатът прилага копие на диплома или документ за признаване на придобитото в чужбина образование.

 

.......................... 20..... г.                                                                         С уважение:

гр./с. .............................                                                                     .............................Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2, т. 1


ФОРМУЛЯР
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В
ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ
 
Име, презиме, фамилия .............................................................................................................................................................
Адрес ...............................................................................................................................................................................
Телефон .........................................................................................................................................................................
GSM ...............................................................................................................................................................................
Пол ...............................................................................................................................................................................
Възраст .........................................................................................................................................................................
Образование ......................................................................................................................................................................
Специалност ......................................................................................................................................................................
Месторабота ......................................................................................................................................................................
длъжност .........................................................................................................................................................................
Допълнителна квалификация, курсове, специализация и подготовка .....................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Семейно положение ................................................................................................................................................................
Професионален опит ................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Интереси (посочете до три по желание) ...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Хоби ...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Опит като доброволец .............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Нещо друго, което считате, че е важно да знаем за Вас .........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Каква дейност предпочитате да извършвате в доброволното формирование:
Пожарогасителна 0 Издирване и спасяване 0
....................................................
0
Неотложни аварийно-възстановителни работи 0 Първа долекарска 0
....................................................
0
 
(Може да се посочи повече от една дейност)
Подпис: .......................................


Приложение № 3 към чл. 10, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.)


Вариант на примерен договор
 
ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР
Рег. №.............................................
 
Днес, .......................................................... 20......... г., в гр./с. ....................................... на основание чл. 40, ал. 3 и чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за защита при бедствия и Заповед рег. №.......................... на кмета на община ............................... се сключи настоящият договор между:
1. .........................................................................................................................................................................
- кмет на община ...................................................................., със седалище и адрес на управление: гр./с......................................................
област ..........................................., ул. ......................................... № .......,
ЕИК:.................................,
наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и
2. ..................................................................................................................................................................................
- ЕГН .........................................., л.к. № ....................................................,
издадена от МВР - ....................................................................................,
с адрес гр./с. ...............................................................................................,
община ......................................., област...................................................,
ул. ...............................................................................................................................................................................
№ ........................, вх. ................, ет. .................,ап. ......,
наричан за краткост ДОБРОВОЛЕЦ.
 
Страните се споразумяха за следното:
І. Общи условия по договора:
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОБРОВОЛЕЦЪТ приема да се обучава и да участва в доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
Чл. 2. За времето на участие в дейностите по чл. 1 ДОБРОВОЛЕЦЪТ получава възнаграждение за сметка на републиканския бюджет при условия, по ред и в размери, определени от Министерския съвет с Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствие.
II. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да привлича ДОБРОВОЛЕЦА за участие в дейности за предотвратяване или овладяване на пожари, бедствия и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ръководи и контролира работата на ДОБРОВОЛЕЦА.
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да осигури обучение и екипировка на ДОБРОВОЛЕЦА;
2. да застрахова ДОБРОВОЛЕЦА срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнение на договорните му задължения, която се сключва след регистриране на ДОБРОВОЛЕЦА;
3. да осигури ДОБРОВОЛЕЦА съгласно чл. 43, ал. 3 от Закона за защита при бедствия;
4. да провежда първоначален и периодични инструктажи на ДОБРОВОЛЕЦА;
5. да изплати на ДОБРОВОЛЕЦА възнаграждение при условията, посочени в чл. 2 от договора;
6. да уведоми работодателя/ите или органа по назначаване на ДОБРОВОЛЕЦА за участие в дейности по чл. 43, ал. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ);
7. да издаде документ, удостоверяващ участието на ДОБРОВОЛЕЦА в дейности по т. 6, не по-късно от три дни след приключването им;
8. да подаде в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР заявление за вписване в регистъра на доброволното формирование (по чл. 47, ал. 1 ЗЗБ).
 
III. Права и задължения на ДОБРОВОЛЕЦА:
Чл. 6. ДОБРОВОЛЕЦЪТ има право на:
1. обучение;
2. застраховка съгласно чл. 42, ал. 1, т. 3 ЗЗБ, която се сключва след регистриране на ДОБРОВОЛЕЦА;
3. осигуряване по чл. 43, ал. 3 от Закона за защита при бедствия;
4. възнаграждение при участие в дейности по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях;
5. екипировка;
6. помещения;
7. здравословни и безопасни условия на труд.
Чл. 7. ДОБРОВОЛЕЦЪТ се задължава:
1. да изпълнява задачите по чл. 1 от договора при спазване на законовите разпоредби, свързани с естеството на работата;
2. да се яви до ….. минути след повикване в посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сборен пункт;
3. да уведоми ръководителя на доброволното формирование при причини, възпрепятстващи своевременното му явяване;
4. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при констатиране на обстоятелства, свързани с опасности от пожари, бедствия и други извънредни ситуации;
5. да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и за експлоатация на техниката, оборудването и екипировката;

6. да върне полученото оборудване, екипировка, защитни средства и картата за членство при прекратяване на договора или да заплати левовата им равностойност;

7. при настъпили изменения на личните данни и/или промяна на работодателя се задължава да информира кмета, юридическото лице и ръководителя на доброволното формирование в 14-дневен срок.

Чл. 8. При извършване на пожарогасителни и спасителни дейности и при неотложни аварийно-възстановителни работи за осигуряване на достъп до мястото на бедствието или произшествието, до изкуствени или естествени водоизточници доброволецът има правата по чл. 124, ал. 1, т. 1, 2 и 5 - 7 от Закона за МВР.
Чл. 9. За времето на обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях ДОБРОВОЛЕЦЪТ има право на отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения, който му се признава за служебен или трудов стаж.
Чл. 10. Договорът е безсрочен.
 
IV. Прекратяване на договора:
Чл. 11. Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие, отразено в протокол;
2. с 14-дневно писмено предизвестие от всяка от страните, отправено до другата страна, считано от момента на получаването;
3. едностранно от кмета със 7-дневно писмено предизвестие, с посочване на причините, отправено до другата страна, считано от момента на получаването:
а) при установяване на несъответствие с изискванията на чл. 7, ал. 1 от наредбата;
б) при системно неизпълнение на задълженията по договора от страна на доброволеца;
в) при обективна или субективна невъзможност за изпълнение на функциите по договора от страна на доброволеца;

г) при незавършване на първоначален основен курс на обучение;

д) по писмено мотивирано предложение до кмета на общината от ръководителя на доброволното формирование.

4. едностранно от доброволеца със 7-дневно писмено предизвестие, отправено до кмета, считано от момента на получаването:
а) при настъпване на обстоятелство, несъвместимо с изискванията на чл. 7, ал. 1 от наредбата;
б) при предстоящо сключване на договор за военна служба съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или възникване на служебно или трудово правоотношение съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи;
в) при системно неизпълнение на задълженията по договора от страна на кмета;
г) при обективна или субективна невъзможност за изпълнение на функциите по договора от страна на доброволеца.
 
V. Допълнителни клаузи
Чл. 12. Страните по договора ще решават споровете, възникнали относно неизпълнението му, по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие спорът ще се отнася до компетентния български съд.
Чл. 13. Всички съобщения по договора, направени от едната до другата страна, се считат за връчени, ако са на адреса, посочен в договора. Те се считат за връчени и в случай че има промяна в адреса на всяка от страните, ако тя не е уведомила своевременно в писмен вид другата страна за промяната.
Чл. 14. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
   
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ............................................................................
ДОБРОВОЛЕЦ: ...........................................................................
(подпис) (подпис)


Приложение № 3а към чл. 26, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.)

(Примерен план)

Рег. № ..............., екз. единствен

............................................. 20.... г.

 

УТВЪРЖДАВАМ:                                                                      УТВЪРЖДАВАМ:

КМЕТ НА ОБЩИНА/                                                                НАЧАЛНИК

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ                                                             НА РСПБЗН - ........................

(име, фамилия)                                                                                                  (име, фамилия)

 

ПЛАН

ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ РСПБЗН -
.........................................................................................................................................., И

ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ - ..................................................................................
....................................................................................................................................................

Настоящият план се разработва на основание чл. 26, ал. 1 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, приета с Постановление № 123 на Министерския съвет от 2012 г.

1. С плана се създава предварителна организация за взаимодействие между органите за пожарна безопасност и защита на населението и доброволното формирование, определят се случаите за привличането на формированието на територията на община .......................................................................................................................................

2. Доброволното формирование, като елемент от подготовката си, може да участва в пожаро-тактически занятия и учения съвместно със служителите от РСПБЗН ................................... под ръководството на ръководещия занятието или учението .....................................................................................................................................

3. Ръководителят на място може да поиска привличането на доброволното формирование чрез дежурните длъжностни лица в общинската администрация и дежурните в Оперативния център или Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт в следните случаи:

3.1. пожар;

3.2. пътнотранспортно произшествие;

3.3. наводнение;

3.4. земетресение;

3.5. снегонавяване и обледеняване;

3.6. ураганни ветрове, и

3.7. други природни явления, застрашаващи живота, здравето и имуществото на жителите на община ................................................................................................................;

3.8. при необходимост от провеждане на спасителни дейности.

4. Оповестяването на доброволците се извършва от дежурните длъжностни лица в общинската администрация или от дежурните в Оперативния център чрез Националната система за ранно предупреждение и оповестяване в зависимост от постъпването на сигнала:

4.1. дежурен в община - на телефон ......................................................................................;

4.2. дежурен в оперативния център - на телефон ................................................................;

4.3. дежурен в РСПБЗН - на телефон .....................................................................................;

4.4. ръководител на доброволно формирование - на телефон ............................................;

4.5. заместник-ръководител на доброволно формирование - на телефон .........................;

4.6. ръководител на група в доброволно формирование - на телефон ..............................

5. След като бъдат оповестени доброволците от доброволното формирование - ...........

...................................., са длъжни да се явят екипирани и оборудвани в определения час и на определеното място.

6. При произшествие или съвместно обучение комуникацията на доброволното формирование с ръководителя на място, съответно с ръководещия на занятието, се осъществява от ръководителя на доброволното формирование или в негово отсъствие от заместник-ръководител или от отговорника на група във формированието, а при тяхно отсъствие - от доброволеца с най-голям опит.

7. Ръководителят на доброволното формирование организира изпълнението на поставените задачи на доброволното формирование от ръководителя на място.

8. Всеки доброволец е длъжен да спазва правилата за безопасност и отговаря за своите действия или бездействия.

9. След приключване на действията се съставя протокол, в който се изписват имената на участващите в него, същият се подписва от ръководителя на доброволното формирование или в негово отсъствие - от заместник-ръководител или отговорника на група във формированието, а при тяхно отсъствие - от доброволеца с най-голям опит, и към него се прикрепя копие на телефонограмата за произшествие.

 

ПРЕДЛАГА

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

1. ......................................................

2. .....................................................

3. .....................................................
Приложение № 4 към чл. 29, ал. 1


Вх. № ......................................
(по описа на ....................................)
 
СПРАВКА
от ........................................................................................................................................................................................................
(доброволно формирование)
 
На .................................... г. в ........................ ч.
в гр./с. област .........................................................................................................................................................................................
е взето участие във: ......................................................................................................................................................................................
(вид на извършената дейност по чл. 1, ал. 2)
Обект: ..........................................................................................................................................................................................................
Собственост на: .................................................................................................................................................................................................
Община: ....................................... Адрес:....................................................................................................................................................
Отрасъл: ..........................................................................................................................................................................................................
Застрашени хора (ДА/НЕ)
Евакуация на хора (ДА/НЕ), имущество (ДА/НЕ)
Причини и обстоятелства, наложили участието:
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
В дейностите са участвали: ..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Унищожено имущество:
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
ОБЩО ЗАГИНАЛИ ЛИЦА - ...........................................................................................................................................................................................
име презиме фамилия възраст пол
         
         
ОБЩО ПОСТРАДАЛИ ЛИЦА - ........................................................................................................................................................................................
име презиме фамилия възраст пол вид щета състояние
             
             
ОБЩО ЕВАКУИРАНИ ЛИЦА: ........................................................................................................................................................................................
ОБЩО СПАСЕНИ ЛИЦА: ...........................................................................................................................................................................................
ДРУГИ ДАННИ: ....................................................................................................................................................................................................
 
ИЗГОТВИЛ: ....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(доброволец, фамилия, подпис)


Приложение № 5 към чл. 31а, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.)


Отличителните знаци са пагони тип "тунел", показващи позицията на доброволеца в доброволното формирование. Те се изработват от текстилен материал, с размери 85 x 50 мм, в черен цвят. По широчината на пагона са бродирани или щамповани една, две или три плътни успоредни сиви ивици за съответната позиция. Ивиците са с широчина 15 мм, като разстоянието между тях е 10 мм.


Приложение № 6 към чл. 31б

(Ново - ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.)

ТАБЛИЦА

за вида и минималното количество оборудване на доброволно формирование, осигурено с пожарен и/или спасителен, и/или друг автомобил

по ред

 Вид на оборудването

Мярка

Количество

автомобил

пожарен автомобил

спасителен автомобил

1.

Брадва, обикновена

бр.

 

1

 

2.

Бутилки за сгъстен въздух за въздушен дихателен апарат

к-т

 

6

6

3.

Вила, метална

бр.

10

1

 

4.

Водосъбирател

бр.

 

1

 

5.

Въже спасително с карабина с дължина не по-малко от 20 м

бр.

2

1

1

6.

Въже за разузнаване с дължина не по-малко от 100 м

бр.

 

1

1

7.

Въже за смукателна линия с дължина 20 м

бр.

 

1

 

8.

Въже за клапана на смукателна цедка с дължина 20 м

бр.

 

1

 

9.

Гръбна пръскачка

бр.

4

 

 

10.

Дихателен апарат със сгъстен въздух

к-т

 

3

3

11.

Електрогенератор с минимална мощност 5 kW

бр.

 

 

1

12.

Ключ за хидрант с комплект шапки

бр.

 

1

 

13.

Ключ за съединител, универсален

бр.

 

2

 

14.

Кръпки, шлангови метални, универсални В/С

бр.

 

1

 

15.

Киркобрадва голяма

бр.

3

1

 

16.

Кирка обикновена

бр.

3

 

 

17.

Ключ за подземен спирателен кран, комбиниран

бр.

 

1

 

18.

Конус, светлоотражателен, за пътна сигнализация

бр.

4

4

4

19.

Лента, сигнална, заградителна, дължина 100 м

бр.

1

1

1

20.

Лост, стоманен, голям, дължина от 0,8 до 2 м

бр.

1

1

1

21.

Лост тип "Кози крак"

бр.

1

1

1

22.

Лопата

бр.

10

1

1

23.

Мостче, шлангово

бр.

 

2

 

24.

Моторен трион за дърво

бр.

2

1

1

25.

Мотопомпа, комплект (шлангове, смукатели и цедка)

бр.

2

 

 

26.

Носилка санитарна

бр.

 

1

1

27.

Пневматични възглавници

к-т

 

 

1

28.

Пеноструйник

бр.

 

1

 

29.

Пожарогасител, прахов 6 кг ABC

бр.

 

1

1

30.

Пожарогасител СО2 от 5 кг

бр.

 

1

1

31.

Променител "Storz" B/C

бр.

 

2

 

32.

Прожектор, носим, взривозащитен, със зарядно устройство

бр.

2

1

1

33.

Прожектор, мобилен 12 V (24 V) с удължител и накрайници

бр.

 

1

1

34.

Разклонител, трипътен

бр.

 

1

 

35.

Стойка, водовземателна, комбинирана

бр.

 

1

 

36.

Струйник с кран C

бр.

 

2

 

37.

Струйник с кран B

бр.

 

2

 

38.

Стълба 4-звенна сглобна, 8 м

бр.

 

1

1

39.

Смукателна цедка

бр.

 

1

 

40.

Самарче шлангово

бр.

 

1

 

41.

Тръба, смукателна, с обща дължина 8 м

бр.

 

1

 

42.

Тупалка

бр.

15

 

 

43.

Хидравлични режещи и разпъващи инструменти

к-т

 

 

1

44.

Шланг C с дължина 20 м

бр.

 

5

 

45.

Шланг B с дължина 20 м

бр.

 

5

 

46.

Санитарна чанта

бр.

 

1

1

47.

Мобилна радиостанция

бр.

4

2

2Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума