навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 2012 Г.

В сила от 13.11.2012 г.
Приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г.

Обн. ДВ. бр.89 от 13 Ноември 2012г., отм. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 1, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 267 от 5 декември 2017 г. за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали - ДВ, бр. 98 от 8 декември 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се регламентират:
1. предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на строителните отпадъци (СО);
2. създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО;
3. изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството;
4. изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи.

Чл. 2. Целта на наредбата е:
1. да се предотврати и минимализира образуването на СО;
2. да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
3. да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали;
4. да се намали количеството на депонираните СО.


Чл. 3. Наредбата се прилага за:
1. отпадъците по приложение № 1, образувани от строителни и монтажни работи (СМР), независимо от категорията на строежа, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. отпадъци по приложение № 1 от премахване на строежи по т. 1, в т.ч. след въвеждането им в експлоатация;
3. рециклирани строителни материали.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРЕМАХВАНЕТО НА СТРОЕЖИ


Чл. 4. (В сила от 01.01.2014 г.) (1) Преди започване на СМР и/или премахване на строеж възложителят е отговорен за изготвянето на план за управление на СО по чл. 11, ал. 1 ЗУО.
(2) Изискванията на ал. 1 не се прилагат за:
1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 100 кв. м;
2. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м;
3. промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м;
4. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м;
5. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, когато е наредено по спешност от компетентен орган;
6. всички текущи ремонти.
(3) Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.


Чл. 5. (В сила от 01.01.2014 г.) (1) Планът за управление на СО включва:
1. общи данни за инвестиционния проект съгласно приложение № 2;
2. описание на обекта на премахване съгласно приложение № 3 - за проекти, включващи дейности по премахване на строежи;
3. прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване съгласно приложение № 4;
4. прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежа, съгласно приложение № 5;
5. мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с изискванията на чл. 10.
(2) Принудителното премахване на незаконни строежи от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) започва след изготвяне и представяне в съответната общинска администрация на план по ал. 1, в частта т. 1, 2 и 3. В останалата част, включваща задълженията на кмета на съответната община по чл. 10, ал. 4 ЗУО, планът се изготвя от общинската администрация преди окончателното разчистване на терена.


Чл. 6. В процеса на договаряне за възлагане на СМР и/или премахване на строеж възложителят или упълномощено от него длъжностно лице:
1. определя отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО за съответния строеж;
2. възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи.


Чл. 7. (В сила от 01.01.2014 г.) (1) При извършване на СМР и премахване на строежи задължително се разделят по вид и се предават за последващо материално оползотворяване СО в количества не по-малки от посочените в чл. 11, ал. 1, т. 1 - 3.
(2) Строителните отпадъци по ал. 1 се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно.
(3) Строителните отпадъци по ал. 1 се подготвят за оползотворяване и се рециклират на площадките по чл. 17.
(4) Изискванията по ал. 1 не се прилагат в случаите по чл. 4, ал. 2.


Чл. 8. (1) Възложителите на СМР и възложителите на дейности по премахване на строежи, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 2, изготвят транспортен дневник на СО по време на СМР и премахването съгласно изискванията на приложение № 6.
(2) Дневникът по ал. 1 включва информация за лицата, които извършват транспортиране на СО, и лицата, на които се предават СО в процеса на СМР и премахването.
(3) При принудително премахване на незаконни строежи от органите на ДНСК транспортният дневник се изготвя от съответната общинска администрация.


Чл. 9. (В сила от 01.01.2014 г.) (1) Възложителите на СМР и на дейности по премахване на строежи, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 2, изготвят отчет съгласно приложение № 7 за изпълнение на плана за управление на СО.
(2) Към отчета по ал. 1 се прилагат:
1. копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности с код R5 и/или R10; за отпадъчните материали от хартия, пластмаса, картон, метал, дърво се прилагат копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за дейности по рециклиране на тези отпадъци, а за опасните отпадъци и азбеста - документи, доказващи предаването им на съоръжения за обезвреждане;
2. копия на първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО и/или продукти от оползотворени СО, документи за съответствие съгласно Регламент (ЕС) 305/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета и други документи (OJ L, 88, 4.4.2011, стр. 5-43), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 305/2011 г.", доказващи влагането на продукти от оползотворени СО в строежа и/или оползотворяването на СО в обратни насипи.
(3) При принудително премахване на незаконни строежи от органите на ДНСК отчетът по ал. 1 се изготвя от съответната общинска администрация.

Глава трета.
ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ СЪС СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ


Чл. 10. Лицата, при чиято дейност се образуват СО, прилагат следния йерархичен ред за третиране на отпадъците:
1. предотвратяване;
2. подготовка за повторна употреба;
3. рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени;
4. оползотворяване в обратни насипи;
5. оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени;
6. обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и/или рециклирани по начините, упоменати в т. 1 - 5.


Чл. 11. (В сила от 01.01.2014 г.) (1) За постигане на националната цел за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали по чл. 32, ал. 1 ЗУО съгласно сроковете по § 16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО:
1. възложителите на СМР на пътища са отговорни за постигане на цел 80 на сто материално оползотворяване от теглото на образуваните при тези дейности СО;
2. възложителите на СМР на железопътни линии са отговорни за постигане на цел 80 на сто материално оползотворяване от теглото на образувани СО при тези дейности;
3. възложителите на СМР и/или премахването на строежи извън т. 1 и 2 осигуряват селективното разделяне и материално оползотворяване на следните видове отпадъци с кодове съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО в минимални количества, както следва:
а) 17 01 01 бетон - 85 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от бетон;
б) 17 01 02 тухли - 70 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от тухли;
в) 17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия - 70 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;
г) 17 02 01 дървесен материал - 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от дървесен материал;
д) 17 02 02 стъкло - 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от стъкло;
е) 17 02 03 пластмаса - 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от пластмаса;
ж) 17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в код 17 03 01 - 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от асфалт;
з) 17 04 01 мед, бронз, месинг - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от мед, бронз, месинг;
и) 17 04 02 алуминий - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от алуминий;
к) 10 04 03 олово - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от олово;
л) 17 04 04 цинк - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от цинк;
м) 17 04 05 желязо и стомана - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от желязо и стомана;
н) 17 04 06 калай - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от калай;
о) 17 04 11 кабели, различни от упоменатите в код 17 04 10 - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от кабели.
(2) Целите по ал. 1 се постигат поетапно съгласно сроковете по приложение № 8.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) обобщава данните от документите по чл. 11, ал. 9 ЗУО и определя степента на изпълнение на националната цел за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали по чл. 32, ал. 1 ЗУО съгласно сроковете по § 16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО.
(4) Възложителите на СМР и/или премахването на строежи извън ал. 1, т. 1 и 2 осигуряват селективното разделяне на цялото тегло на образуваните при съответната дейност опасни отпадъци от група 17 на наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
(5) Изискванията на ал. 1, т. 3 не се прилагат в случаите по чл. 4, ал. 2.


Чл. 12. (1) Целите за материално оползотворяване на СО по чл. 11, ал. 1, т. 1 - 3 се определят като отношение между материално оползотворените и/или предадените за материално оползотворяване СО (в тонове) и общото количество образувани СО (в тонове) за съответния строеж, изразено в проценти.
(2) За изчисляването на националната цел, определена в чл. 32, ал. 1 ЗУО, изпълнителният директор на ИАОС прилага метода на изчисляване по приложение № 9.


Чл. 13. (В сила от 01.01.2014 г.) (1) Възложителите на СМР на проекти, финансирани с публични средства, отговарят за влагането в строежите на рециклирани строителни материали или на третирани СО за материално оползотворяване в обратни насипи съгласно приложение № 10 в количества, както следва:
1. за строителство на сгради - 2 на сто от общото количество вложени строителни продукти;
2. за строителство на пътища - 10 на сто от общото количество вложени строителни продукти;
3. за рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на пътища - 3 на сто от общото количество вложени строителни продукти;
4. за строителство, реконструкция и основен ремонт на други строежи от техническата инфраструктура - 8 на сто от общото количество вложени строителни продукти;
5. за оползотворяване на предварително третирани СО в обратни насипи - 10 на сто от общото количество вложени строителни продукти.
(2) Целите по ал. 1 се постигат поетапно съгласно сроковете по приложение № 10.
(3) Възложителите на проекти по ал. 1 задължително включват в документацията за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на СМР изисквания за влагане на продукти от оползотворяване на СО в посочените в ал. 1 количества съобразно обекта на предвидените в проекта СМР.


Чл. 14. Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на СО се извършват от лица, които притежават документ по чл. 35 ЗУО.


Чл. 15. Дейностите по събиране, в т. ч. съхраняване, както и по материално оползотворяване на СО се извършват на следните площадки:
1. строителната площадка;
2. площадката, на която се извършва премахването;
3. специализирани площадки за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на СО.


Чл. 16. (1) За оползотворяване на СО в обратни насипи могат да се използват СО при спазване на следните изисквания:
1. строителните отпадъци трябва да отговарят на изискванията, заложени в инвестиционния проект на строежа;
2. лицето, което извършва материалното оползотворяване чрез влагане на СО в обратни насипи, трябва да притежава документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци с код R10.
(2) Използването на СО в случаите по ал. 1 е дейност по материално оползотворяване, ако са спазени едновременно следните условия:
1. строителните отпадъци са инертни съгласно изискванията на § 1, т. 2 и на наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО;
2. строителните отпадъци са преминали през процес на подготовка преди оползотворяване и/или подготовка за повторна употреба.
(3) Строителни отпадъци, за които има съмнение, че не отговарят на критериите за инертност и/или са с произход от площадки, попадащи в обхвата на приложение № 11, или от други замърсени площадки, се подлагат на задължителни изпитвания съгласно наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО за доказване на тяхната инертност. Резултатите от изпитванията за инертност се документират с протоколи за изпитване, издадени от акредитирани лаборатории.


Чл. 17. Дейностите по събиране, подготовка преди оползотворяване и рециклиране на СО, както и площадките, на които се извършват тези дейности, трябва да отговарят на минимално заложените изисквания в приложение № 12.

Глава четвърта.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА И ВЛАГАНЕТО В СТРОЕЖИ НА ПРОДУКТИ ОТ ОПОЛЗОТВОРЕНИ СО


Чл. 18. (В сила от 01.07.2013 г.) Рециклираните строителни материали, получени в резултат на оползотворяване на СО (строителните продукти от оползотворяване на СО), следва да отговарят на изискванията и допуските на хармонизираните стандарти, разработени за продуктите в съответствие с чл. 17 от Регламент (ЕС) 305/2011 г.


Чл. 19. (В сила от 01.07.2013 г.) Пускането на пазара на строителни продукти по чл. 18 се извършва в съответствие с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и на Регламент (ЕС) 305/2011 г.


Чл. 20. Рециклираните строителни материали, получени в резултат на оползотворяване на СО (строителните продукти от оползотворяване на СО), се влагат в строежите само ако осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите.

Глава пета.
ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 21. Лицата, извършващи строителство, премахване, както и дейности по оползотворяване и обезвреждане на СО, водят отчетни книги съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Задължени лица, свързани със строителството и премахването" са възложителят на строителството, проектантът, строителният надзор, строителят, възложителят на премахването, лицето, което извършва премахването, и всички лица, имащи отговорности съгласно наредбата.
2. "Инертни отпадъци" са отпадъците, които:
а) не претърпяват съществени физични, химични и биологични изменения;
б) не са разтворими, не горят и не участват в други физични и/или химични реакции;
в) не са биоразградими и/или не оказват неблагоприятно въздействие върху други вещества, с които влизат в контакт, по начин, който води до увреждане на човешкото здраве или до замърсяване на околната среда над допустимите норми;
г) общата им способност за излужване, съдържанието на замърсяващи вещества в отпадъците и екотоксичността на инфилтрата са незначителни и не оказват вредно въздействие върху качеството на повърхностните и/или подземните води.
3. "Консултант" е всяко лице, отговарящо на изискванията на чл. 166 и 167 ЗУТ.
4. "Материално оползотворяване" са всички операции по оползотворяване на СО, с изключение на енергийното оползотворяване и преработването в материали, които се използват като гориво. Материалното оползотворяване на СО е всяка една от дейностите:
1) подготовка за повторна употреба;
2) рециклиране;
3) оползотворяване в обратни насипи.
5. "Минерални отпадъци" са отпадъци, образувани в резултат на строителство или събаряне на сгради и съоръжения, които основно се състоят от минерални материали, като тухли, бетон, строителни разтвори, естествен камък, пясък, керамични строителни материали, бетонови блокчета и/или газобетонови блокчета и др.
6. "Оползотворяване в обратен насип" е дейност по оползотворяване, при която инертни отпадъци се използват за възстановяване на терени в изкопни зони и/или за инженерни приложения при ландшафтно оформление, в случаите, когато строителни отпадъци се използват като заместители на неотпадъчни материали.
7. "Основен ремонт" на строеж е частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени, материали, конструкции и конструктивни елементи, се заменят с други видове или се извършват нов вид дейности, с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация.
8. "Площадката, на която се извършва премахването" е теренът, необходим за извършване на премахването и определен с инвестиционния проект или с границите на поземления имот, в който се извършва премахването.
9. "Подготовка за повторна употреба на СО" са дейности по материално оползотворяване, представляващи проверка, почистване или ремонт, посредством които строителните продукти или компонентите на продукти, които са станали отпадък, се подготвят, за да може да бъдат използвани повторно.
10. "Подготовка преди оползотворяването или обезвреждането на СО" включва предварителни дейности преди оползотворяването, включително предварителна обработка, като разглобяване, трошене, пресяване, сортиране, измиване, кондициониране, разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11, съгласно приложение № 2 на ЗУО.
11. "Продукти от оползотворяване на строителни отпадъци" е всеки продукт, който се произвежда за трайно влагане в строежите, в т.ч. материали, изделия, елементи, детайли, комплекти и др., получени при оползотворяване на СО, и отговаря на изискванията и допуските на хармонизираните стандарти, разработени за продуктите в съответствие с чл. 17 на Регламент (ЕС) 305/2011 г.
12. "Проектант" е всяко лице съгласно чл. 162, ал. 1 ЗУТ.
13. "Публични средства" са всички средства, които се събират, получават, съхраняват, разпределят и разходват от организациите от публичния сектор, включително бюджетни приходи, кредити, разходи и субсидии, съгласно § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
14. "Премахване" е дейност по отстраняване на строежи чрез селективно отделяне на оползотворимите отпадъци в процеса на премахването.
15. "Реконструкция" на строеж е възстановяване, замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации и изпълнението на нови такива, с които се увеличават носимоспособността, устойчивостта и трайността на строежите.
16. "Рециклиране на СО" е всяка дейност по оползотворяване на строителните материали, посредством която СО се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. Рециклирането на СО не включва оползотворяването на СО за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива.
17. "Строежи" са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни, консервационни и реставрационни работи по недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението.
18. "Строител" е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.
19. "Строителна площадка" е теренът, необходим за извършване на строежа и определен с инвестиционния проект или с границите на поземления имот, в който се извършва строителството.
20. "Строителни и монтажни" са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват.
21. "Строителни книжа" са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване или за узаконяване на строежа, разрешението за строеж или актът за узаконяване, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво.
22. "Строителни отпадъци" са отпадъци, получени вследствие на строително-монтажни работи и премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия, изолационни материали, дърво, азбест, други опасни отпадъци и др., съответстващи на кодовете на отпадъци от група 17 от приложение № 1 на наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
23. "Текущ ремонт" на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.
24. "Техническа инфраструктура" е система от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност.
25. "Третиране" са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяването или обезвреждането.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 43, ал. 4 ЗУО.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите на чл. 4, 5, 7, 9, 11 и 13, които влизат в сила от 1 януари 2014 г., и чл. 18 и 19, които влизат в сила от 1 юли 2013 г.


Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 и 2

І. КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ


Код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО за класификация на отпадъците Наименование на неопасните СО
1 2
17 01 Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия
17 01 01 бетон
17 01 02 тухли
17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
17 01 07 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06
17 02 Дървесен материал, стъкло и пластмаса
17 02 01 дървесен материал
17 02 02 стъкло
17 02 03 пластмаса
17 03 Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти
17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01
17 04 Метали (включително техните сплави)
17 04 01 мед, бронз, месинг
17 04 02 алуминий
17 04 03 олово
17 04 04 цинк
17 04 05 желязо и стомана
17 04 06 калай
17 04 07 смеси от метали
17 04 11 кабели, различни от упоменатите в 17 04 10
17 05 Почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси
17 05 04 почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
17 05 06 изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05*
17 05 08 баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07*
17 06 Изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали
17 06 04 изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03
17 08 Строителни материали на основата на гипс
17 08 02 строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01
17 09 Други отпадъци от строителство и събаряне
17 09 04 смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03
   

ІІ. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО Наименование на опасните СО
1 2
17 01 06* Смеси от/отделни частици от бетон, тухли, керемиди или керамика, съдържащи опасни вещества
17 02 04* Стъкло, пластмаса и дърво, съдържащи или замърсени с опасни вещества
17 03 01* Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран
17 03 03* Каменовъглен катран и катранени продукти
17 04 09* Метални отпадъци, заразени с опасни вещества
17 04 10* Кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран или други опасни вещества
17 05 03* Почва и камъни, съдържащи опасни вещества
17 05 05* Изкопни земни маси, съдържащи опасни вещества
17 05 07* Баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества
17 06 01* Изолационни материали, съдържащи азбест
17 06 03* Други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
17 06 05* Строителни материали, съдържащи азбест
17 08 01* Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 06 01* и 17 06 03*
17 09 01* Отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак
17 09 02* Други отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB (например, съдържащи PCB уплътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB, съдържащи PCB закрити пломбирани системи, съдържащи PCB кондензатори)
17 09 03* Други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества
   


Приложение № 2 към чл. 5, т. 1

ОБЩИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТА


Наименование на проекта  
   
Дейност (СМР или премахване)  
   
Възложител (Инвеститор):  
   
Проектант:  
   
Главен изпълнител или лице, извършващо премахването:  
   
Местоположение на строежа или премахването (идентификатор, адрес, УПИ и др.)  
   
Разгъната застроена площ (РЗП), м2  
   
Големина на сградата, брой етажи  
   
Вид на носещата конструкция (стоманобетон, метална, дървена, смесена и др.)  
   


Приложение № 3 към чл. 5, т. 2

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПРЕМАХВАНЕ


Наименование и вид на обекта (сграда или друго съоръжение)  
Възложител на премахването  
Адрес/местоположение на обекта, идентификатор  
Размери на обекта  
- общ обем (в м3)  
- РЗП......кв.м  
Степен на премахване  
- частично (до кота терен)  
- изцяло (с премахване на сутеренни части и фундаменти)  
- друго (моля опишете)  
Възможни ограничения (наличие на съседни обекти и др. подобни)  
Период на изграждане: от ........ до ....... (или предполагаем)  
Големина на сградата  
- брой етажи (за сгради)  
- дължина и габарити (за линейни съоръжения)  
Тип на носещата конструкция (ст.б., метална, дървена, зидана, комбинирана и др./монолитна, сглобяема или комбинирана)  
Наличие на опасни отпадъци:  
- има или няма  
- описание, ако има (вид, количество)  
Наличие на отпадъци, съдържащи азбест  
- има или няма  
- описание, ако има (вид, количество)  
Сутерен (има или няма)  
- брой нива  
- бетонни или зидани стени  
Покривна конструкция:  
- плосък или скатен покрив  
- носеща конструкция  
- покривно покритие  
- наличие на топло- и хидроизолация (описание на материалите и дебелините на слоевете)  
Наличие на демонтируеми фасади:  
- описание на типа и на материалите  
- площ на фасадните стени  
Наличие на окачени тавани:  
- описание на типа и на материалите  
- обща площ на окачените тавани  
Наличие на демонтируеми преградни стени или стенни елементи  
- описание на типа и на материалите  
- обща площ на тези стени/елементи  
Описание на площадката на премахване на строежи  
- обща площ на терена  
- възможности за съхранение на селектираните отпадъци от премахването  
- наличие на инсталации, тръбопроводи, специално оборудване и др.  
Друга информация от съществено значение  
Изготвил:  
(име, длъжност, дата, подпис)  


Приложение № 4 към чл. 5, т. 3


ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (СО) ЗА ПРОЕКТА
 
Образувани от СМР и/или премахване Изчислени прогнозни количества на образуваните отпадъци Предадени за подготовка за материално оползотво- ряване и за рециклиране (R4, R5 и др.) Предадени за повторна употреба СО За повторна употреба на площадката на образуване Предадени СО за оползотво- ряване в обратни насипи (R10) За оползотво- ряване в обратни насипи на площадката на образуване Общо количество СО за материално оползотво- ряване Степен на материално оползотво- ряване на СО
  код съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО наиме- нова- ние м3 то- но- ве тонове тонове тонове тонове тонове тонове %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
                       
 
ОБЩА ПРОГНОЗНА ЗА СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА
 
Прогноза за общото количество на образуваните СО Прогноза за материално оползотворените СО Прогноза за степента на материално оползотворените
(тонове) (тонове)* СО (%)
     
     
     
(*) Прогноза за материално оползотворените СО (тонове) = сума от повторно употребените, рециклирани, предадени за подготовка за оползотворяване и оползотворени в обратни насипи.

Изготвил (Проектант): (име, длъжност, дата, подпис)

Съгласувал (Консултант, когато е сключен договор за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти): (име, длъжност, дата, подпис)

Одобрил (Възложител): (име, длъжност, дата, подпис)


Приложение № 5 към чл. 5, т. 4


ПРОГНОЗА ЗА СТЕПЕНТА НА ВЛАГАНЕ В ПРОЕКТА НА ПРОДУКТИ ОТ ОПОЛЗОТВОРЕНИ СО И СО ЗА ОБРАТНИ НАСИПИ
 
№ по ред Влагане в дейности по: строителство, реконструкция, рехабилитация, основни ремонти Вид и описание на про-дуктите от оползотворяване на СО СО, оползотворени в обратни насипи Конкретно приложение в проекта
1 2 3 4 5
         
         
         
 
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНАТА СТЕПЕН НА ВЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИ ОТ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО/СО, ОПОЛЗОТВОРЕНИ ЗА ОБРАТНИ НАСИПИ В ПРОЕКТА
 
Прогноза за общото количество на използваните строителни материали съгласно строителните книжа (тонове) Прогноза за количеството на вложените продукти от оползотворяване на СО/СО, оползотворени за обратни насипи (тонове) Степен на влагане (колона 2/колона 1)
1 2 3
     
     
     

Изготвил (Проектант): (име, длъжност, дата, подпис)

Съгласувал (Консултант, когато е сключен договор за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти): (име, длъжност, дата, подпис)

Одобрил (Възложител): (име, длъжност, дата, подпис)


Приложение № 6 към чл. 8, ал. 1


ТРАНСПОРТЕН ДНЕВНИК НА СО
 
Транспортни данни Документ Данни за приемане Данни за приемане на СО Документ Заплатена
  за на СО на съоръжението за материално оползотворяване на депото за отпадъци за стойност за
  заплащане     заплащане приемане на
  за транс-     при прие- съответното
  портиране     мане на съоръжение
  (фактура     отпадъците за
  и/или     на третиране
  др.)     съответното  
        съоръжение  
        за  
        третиране  
        (фактура  
        или др.)  
Дата на Код/кодове Количество Превозвач Регистрационен Име на Номер на Номер на Единична Количество Описание и Тип депо Име на Номер на Единична Количество Описание и Номер на Лева без
превоза на отпадъка на   документ оператора документа, разрешението цена за на приетите номер на (инертни, оператора разрешението цена за на приетите номер на документа ДДС
    натоварения     на стойност на или приемане СО - по маса приемателния неопасни на депото по чл. 12 ЗУО депониране СО по маса приемателния    
    отпадък     площадката заплатената регистрационния на 1 тон (тон) документ или     на (тон) документ    
    (тон)       сума документ по чл. СО     опасни     1 тон СО        
              35 ЗУО на (лв./тон)     отпадъци)     (лв./тон)        
              оператора на                      
              площадката                      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
                                     
                                     
                                     
Изготвил (Отговорно лице по чл. 6, ал. 1): (име, длъжност, дата, подпис)
Съгласувал (Строителен надзор): (име, длъжност, дата, подпис)
Одобрил (Възложител): (име, длъжност, дата, подпис)


Приложение № 7 към чл. 9, ал. 1


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ
 
Образувани Изчислени прогнозни количества Предадени за Предадени За повторна Предадени СО за За Общо Степен на
от на образуваните отпадъци подготовка за за повторна употреба на оползотворяване оползотворяване количество СО материално
СМР и/или   материално употреба площадката в обратни насипи в обратни насипи за материално оползотворяване
премахване   оползотворяване СО на (R10) на площадката оползотворяване на СО
    и за рециклиране   образуване   на образуване    
    (R4, R5            
    и др.)            
  код наи- м3 тонове тонове тонове тонове тонове тонове тонове %
  съгласно мено-                  
  наредбата ва-                  
  по чл. 3, ние                  
  ал. 1 ЗУО                    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
                       
                       
 
СТЕПЕН НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА
Общо количество на Количество на Степен на
образуваните СО материално материално
(тонове) оползотворените оползотворените СО
  СО (тонове)* (%)
     
     
     
     
     
*Прогноза за материално оползотворените СО (тонове) = сума от повторно употребените, рециклирани, предадени за подготовка за оползотворяване и оползотворени в обратни насипи.
Изготвил (Отговорно лице по чл. 6, ал. 1): (име, длъжност, дата, подпис)
Съгласувал (Консултант/Строителен надзор): (име, длъжност, дата, подпис)
Одобрил (Възложител): (име, длъжност, дата, подпис)


Приложение № 8 към чл. 11, ал. 2


КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ ЗА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
 
Код на отпадъка 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  г. г. г. г. г. г. г.
17 01 01 бетон 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
17 01 02 тухли 30% 37% 43% 50% 57% 63% 70%
17 01 03 керемиди, 30% 37% 43% 50% 57% 63% 70%
плочки, фаянсови и              
керамични изделия              
17 02 01 дървесен 60% 63% 67% 70% 73% 77% 80%
материал              
17 02 02 стъкло 27% 36% 44% 53% 62% 71% 80%
17 02 03 пластмаса 47% 52% 58% 63% 69% 74% 80%
17 04 05 желязо и 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
стомана              
17 04 01 мед, бронз, 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
месинг              
17 04 02 алуминий 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
10 04 03 олово 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
17 04 04 цинк 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
17 04 06 калай 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
17 04 11 кабели, 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
различни от              
упоменатите в 17 04 10              
17 03 02 асфалтови 53% 58% 62% 67% 71% 76% 80%
смеси, съдържащи              
други вещества,              
различни от              
упоменатите в 17 03 01              
Пътен сектор [т.] 60% 63% 67% 70% 73% 77% 80%
ЖП сектор [т.] 60% 63% 67% 70% 73% 77% 80%


Приложение № 9 към чл. 12, ал. 2


МЕТОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ
ПО ЧЛ. 32 ЗУО
 
Изчислителен метод Специфични изисквания
Степента на материално 1. Количествата на оползотворените
оползотворяване на материали от отпадъци от
отпадъците от строителство и премахване
строителство и (числителят във формулата) трябва
разрушаване в % = да включва само следните кодове
Количеството на от приложението към Наредба № 3
материално за класификация на отпадъците:
оползотворените • Кодове отпадъци от група 17 -
отпадъци от строителство Отпадъци от строителство и
и разрушаване премахване:
Образувани отпадъци от 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01
строителство и 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17
разрушаване съгласно 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 04,
кодовете, посочени в 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04
Регламент (ЕО) № 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17
2002/2150 09 04
  • Кодове отпадъци от подгрупа 19
  12 - Отпадъци от механично
  третиране на отпадъци (например
  сортиране, трошене, уплътняване,
  пелетизиране), ако са получени от
  обработването на отпадъци от
  строителство и премахване:
  19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12
  04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09
  При определяне на общото
  количество на отпадъците в
  знаменателя не се допуска
  двукратно отчитане на отпадъци.
  2. Отпадъци от строителство и
  премахване, подлежащи на
  докладване съгласно Регламент (ЕО)
  № 2002/2150/ЕО (знаменателят във
  формулата) и съдържащи:
  а) отпадъци, чието създаване
  съответства на кода от раздел F на
  NACE Rev. 2, посочен в раздел 8,
  позиция № 17 от приложение I към
  гореспоменатия регламент, състоящ
  се от следните кодове на отпадъци,
  както са определени в раздел 2 от
  приложение I към горепосочения
  регламент:
  06.1 - Метални отпадъци, от черни
  метали
  06.2 - Метални отпадъци, от цветни
  метали
  06.3 - Метални отпадъци, смесени
  07.1 - Отпадъци от стъкло
  07.4 - Пластмаси
  07.5 - Дървесина
  б) минерални отпадъци от
  строителство или от премахване,
  както са определени в приложение
  III към гореспоменатия регламент (за
  всички икономически дейности).


Приложение № 10 към чл. 13, ал. 1 и 2


ПОЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 13 ПО ГОДИНИ
 
Вид строителна дейност 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Строителство на сгради, 1% 1% 1% 1,5% 1,5% 1,5% 2%
финансирани с публични              
средства              
Строителство на пътища с 5,0% 5,0% 8,0% 8,0% 8,0% 10,0% 10,0%
публични средства              
Рехабилитация, основен 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 3,0% 3,0% 3,0%
ремонт и реконструкция              
на пътища, финансирани              
с публични средства              
Строителство, 3,0% 3,0% 5,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0%
реконструкция и основен              
ремонт на други строежи              
от техническата              
инфраструктура,              
финансирани с публични              
средства              
Оползотворяване на СО в 8,0% 9,0% 10,0% 11,0% 11,0% 11,0% 12,0%
обратни насипи              


Приложение № 11 към чл. 16, ал. 3

ПЛОЩАДКИ С ПОТЕНЦИАЛНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

Летища
Докове
Автосервизи
Газостанции
Бензиностанции
Петролни рафинерии
Рафинерии за минерални масла
Керамични заводи
Галванични производства
Производство на експлозиви
Производство на електронни елементи
Електроцентрали
Текстилни предприятия
Предприятия за производство на:
* бои и лакове;
* козметика;
* фармацевтични продукти;
* сапуни, други перилни препарати и дезинфектанти;
* неорганични химикали, органични химикали и други химични реагенти;
* изкуствени торове;
* хартия и целулоза.
Предприятия за производство на:
* кокс;
* черни метали и сплави, включително чугун, стомана, феросплави;
* цветни метали и сплави, включително първичен и вторичен алуминий.
Предприятия за преработка/обработка на руди и метали, включително:
* пържене и агломерация;
* гранулиране на метална руда (включително сулфидна руда);
* първично или вторично топене;
* леене, коване, изтегляне и др.под.;
* нанасяне на покрития и др.
Сгради, помещения, складове, технологични и транспортни инсталации и лаборатории за производство и съхраняване на:
* отровни и заразни вещества и материали, отделящи вредни газове;
* наркотични вещества;
* радиоактивни вещества и материали;
* йонизиращи (електрически, магнитни, електромагнитни, рентгенови и др.) и нейонизиращи (ултравиолетови, инфрачервени, радиовълни и др.) лъчения;
хвостохранилища, сгуроотвали, съоръжения и инсталации за третиране на опасни отпадъци.


Приложение № 12 към чл. 17

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО, КАКТО И КЪМ ПЛОЩАДКИТЕ, НА КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ

І. Изисквания към площадката
1. За ограничаване на свободния достъп до площадката се предвижда ограда и контролно-пропускателен пункт.
2. За измерване на количеството постъпващи или образувани отпадъци площадката трябва да е оборудвана с кантар.
3. Площта на площадката трябва да е оразмерена за типа и капацитета на използваното съоръжение за третиране на СО, количествата на входящите потоци отпадъци, вида и количеството на строителните продукти от рециклирани отпадъци и др.
4. Площадката трябва да е с подходяща настилка, която да осигури целогодишно безпрепятствено движение на тежкотоварна техника и да предотвратява замърсяване на СО и продуктите от оползотворяване на СО.
5. На площадката трябва да бъдат обособени следните участъци (зони):
5.1. Зони за съхранение на приеманите отпадъци. Обособяват се отделни зони за разделно съхранение на предварително сортираните отпадъци по вид на материала: бетон, керамика, асфалтобетон, смесени фракции, скални материали и др., които трябва да бъдат оразмерени съобразно капацитета на трошачната инсталация. Предвижда се отделна площ за временно съхраняване на СО, за които има съмнение за замърсяване, докато се извършат необходимите изпитвания и/или се организира депонирането им.
5.2. Зона, на която са разположени трошачната и пресевната инсталация, както и други съоръжения от производствения процес.
5.3. Зона за съхранение и товарене на готовата продукция. Обособяват се отделни зони за разделно съхранение с достатъчна площ в зависимост от видовете и количествата на произвежданите фракции, така че те да не се смесват помежду си.
5.4. Зона за разполагане на контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци, като метали, хартия, пластмаси, дървесина и др., попаднали сред основните потоци.
6. Широчината и организацията на вътрешните пътища трябва да осигуряват безпрепятствено разминаване на транспортните средства, транспортиращи входящите потоци СО и изходящите потоци рециклирани материали.
7. Трябва да се предвиди достатъчна площ за паркиране на транспортните средства, опериращи на площадката, както и за разполагане на мобилното оборудване.
8. Предвижда се зона за почивка и обслужване на персонала, на която се разполагат постройки, фургони или други преместваеми обекти, удовлетворяващи изискванията на Закона за устройството на територията.
9. За площадките по чл. 15, т. 1 и 2 изискванията към вътрешните пътища, площта за паркиране и зоната за почивка и обслужване на персонала не се прилагат, в случай че на строителната площадка или на площадката, на която се извършва премахването, са налице условията по т. 6, 7 и 8.

II. Минимални изисквания към системата за производствен контрол при рециклирането на СО
1. Операторът на площадката трябва да разработи, внедри и поддържа система за производствен контрол в съответствие с дейностите, които се извършват на площадката, и с декларираните технически спецификации (БДС, БДС ЕN, БТО), по които се произвеждат строителните продукти.
2. В случай че на площадката се произвеждат продукти от оползотворени СО, операторът на площадката за подготовка за оползотворяване и/или рециклиране (в случая производител) трябва да създаде и да поддържа и система от техническа документация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета.
3. Когато производител притежава система за управление на качеството, сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2001, се счита, че са удовлетворени изискванията на системата за производствен контрол, при условие че системата за управление на качеството включва всички изисквания на техническата спецификация на продукта.
4. За да бъде осигурена ефикасност на системата за производствен контрол, тя трябва да бъде основана на следните принципи:
4.1. организацията трябва да е такава, че да осигурява определеност на пълномощията, отговорността и взаимовръзката между всички членове на персонала;
4.2. за всяка производствена площадка производителят трябва да определи лице, което да осигурява внедряването и постоянното изпълнение на изискванията на производствения контрол;
4.3. да са разработени и внедрени процедури за управление, сред които:
4.3.1. наръчник за управление;
4.3.2. управление на документи и данни;
4.3.3. възлагане на подизпълнители;
4.3.4. идентификация на приеманите отпадъци.
5. Площадката задължително трябва да притежава спецификация на приеманите отпадъци, в която подробно са записани изискванията към отпадъците, които могат да бъдат приемани. (Например незамърсени бетонни и стоманобетонни късове, разделно събрани керамични фракции, състоящи се от керемиди и тухли, асфалтобетон от реконструкция и основен ремонт на пътища, скални материали от основни и подосновни пластове на пътища и др.) Примерен формат на записа е даден в таблицата.
6. За извършване на дейностите по подготовка за оползотворяване и рециклиране на СО трябва да са разработени и внедрени процедури за управление на процеса на производство, включващи:
6.1. процедури за идентифициране и управление на материалите;
6.2. процедури за идентифициране и управление на всички опасни вещества;
6.3. процедури за складиране на материалите;
6.4. процедури за проследимост на продукта по отношение на вида и произхода му до неговата продажба.
7. Операторите на площадките, на които се извършва подготовка за оползотворяване и рециклиране на СО, трябва да разработят и поддържат инструктивни материали с описание на технологията за подготовка за оползотворяване, които да съдържат подробно описание на процесите на производство в зависимост от вида на произвежданите продукти - оползотворими отпадъци, или продуктите от оползотворени СО. Необходимо е да контролират определени ключови параметри на производствения процес, например тези, свързани с получаването на определена зърнометрия на продуктите от оползотворени СО. В специфични за всяка площадка документи следва да са описани честотата и видът на извършвания контрол.
8. Операторите на площадките, на които се извършва подготовка за оползотворяване и рециклиране на СО, трябва да разработят система за контрол и изпитване съгласно указаните в техническите документации (стандарти, технически одобрения и др.) начин, обхват и честота.
9. Операторите на площадките, на които се извършва подготовка за оползотворяване и рециклиране на СО, водят и съхраняват:
9.1. Запис на всеки доставен и приет товар, който носи информация за:
9.1.1. датата на приемане на СО;
9.1.2. вида и състава на СО;
9.1.3. произхода (когато е известен);
9.1.4. количеството на СО;
9.1.5. доставчика.
9.2. Протоколи от анализи, представителни за цялото количество отпадъци от съответния източник, с които се доказва, че отпадъците не са опасни и замърсени - в случай че отпадъците са с произход от площадки съгласно чл. 16, ал. 3.
9.3. Резултатите от производствения контрол, в които трябва да са отбелязани местата, датата и часът на взимане на проби, изпитваният продукт, както и друга допълнителна значима информация.
10. Когато даден контрол или изпитване покажат, че даден продукт не отговаря на съществените изисквания към продуктите, той трябва:
10.1. да се преработи, или
10.2. да се пренасочи за друго приложение, за което е подходящ, или
10.3. да се отстрани и да се депонира.
11. Операторът на площадката/производителят трябва да води записи за всички случаи на несъответствие на съществените изисквания към продуктите, за да се търси причината и ако е необходимо, да се предприемат коригиращи действия.
12. В случай че на площадката се произвеждат отпадъци, които ще се оползотворяват в обратни насипи, те трябва да се съхраняват отделно от продуктите от оползотворени СО.
13. Системата за производствен контрол на оператора на площадката/производителя трябва да конкретизира отговорността му по отношение на складирането и доставката до потребителя, както и по отношение на депонирането на несъответстващи продукти и/или производствени отпадъци.
Операторът на площадката/производителят трябва да създаде и поддържа процедури за обучение на целия персонал, които да включи в системата за производствен контрол. Записите на тези обучения трябва да се поддържат актуални.


Таблица към приложение № 12 - Формат на поддържаната информация:
 
Код на Наименование Количество на Отпадъци, третирани на площадката
отпадъка на отпадъка приетите отпадъци количество на предадените отпадъци за оползотворяване в обратни насипи количество на рециклираните отпадъци количество на предадените отпадъци за изгаряне с оползотворяване на енергия количество на предадените отпадъци за депониране
    Тонове Тонове Тонове Тонове Тонове
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума