навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2014 Г.

В сила от 01.01.2014 г.

Обн. ДВ. бр.106 от 10 Декември 2013г., доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014г.


Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 9 376 121,4 хил. лв., както следва:
ПОКАЗАТЕЛИ Сума
  (хил. лв.)
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 9 376 121,4
1. Осигурителни приходи 7 041 886,1
1.1. Осигурителни вноски 4 422 940,2
1.2. Трансфери от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година 2 618 945,9
2. Неданъчни приходи 18 213,0
2.1. Приходи и доходи от собственост 6 198,0
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 11 710,0
2.3. Други неданъчни приходи 305,0
3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 031,2
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 331 872,1
5. Получени допълнителни субсидии от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства 1 985 181,4
(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 9 372 443,2 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 9 372 443,2
1. Разходи 9 365 293,2
1.1. Пенсии 8 147 273,5
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 7 774 692,7
1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет 328 685,6
1.1.3. Капиталов трансфер за пре­хвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ 1 750,0
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) 42 145,2
1.2. Социални помощи и обезщетения 1 141 149,5
1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 76 718,5
1.3.1. Разходи за персонал 53 877,6
1.3.2. Издръжка 16 647,4
1.3.3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 106,0
1.3.4. Капиталови разходи 6 087,5
1.4. Отбрана и сигурност 75,0
1.5. Разходи за лихви 76,7
1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина 76,7
1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица -
2. Предоставени трансфери 7 150,0
2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 150,0
2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд" 4 000,0
2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 000,0
2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване 1 000,0
(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 3 678,2
ФИНАНСИРАНЕ -3 678,2
Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) -3 678,2
Наличност в края на периода 0
Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 5 990 901,6 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 5 990 901,6
1. Осигурителни приходи 5 990 251,5
1.1. Осигурителни вноски 3 371 305,6
1.2. Трансфери от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година 2 618 945,9
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 650,1
(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума 7 773 258,8 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 7 773 258,8
1. Разходи 7 773 258,8
1.1. Пенсии 7 772 741,2
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 7 731 221,5
1.1.3. Капиталов трансфер за пре­хвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ 1 750,0
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) 39 769,7
1.2. Социални помощи и обезщетения 517,6
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -1 782 357,2

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите и трансферите на обща сума 330 822,0 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 330 822,0
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 330 822,0
(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 330 835,7 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 330 835,7
1. Разходи 330 835,7
1.1. Пенсии 330 822,0
1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет 328 685,6
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) 2 136,4
1.2. Социални помощи и обезщетения 13,7
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -13,7

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите и трансферите на обща сума 134 074,0 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 134 074,0
1. Осигурителни приходи 134 074,0
1.1. Осигурителни вноски 134 074,0
(2) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите и трансферите на обща сума 55 113,4 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 55 113,4
1. Разходи 50 763,4
1.1. Пенсии 43 710,3
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 43 471,2
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) 239,1
1.2. Социални помощи и обезщетения 7 053,1
2. Предоставени трансфери 4 350,0
2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване 350,0
2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд" 4 000,0
2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 000,0
2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване 1 000,0
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 78 960,6

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите и трансферите на обща сума 719 228,8 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 719 228,8
1. Осигурителни приходи 719 228,8
1.1. Осигурителни вноски 719 228,8
(2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите и трансферите на обща сума 774 436,8 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 774 436,8
1. Разходи 771 636,8
1.2. Социални помощи и обезщетения 771 636,8
2. Предоставени трансфери 2 800,0
2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване 2 800,0
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -55 208,0

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите и трансферите на обща сума 198 731,8 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 198 731,8
1. Осигурителни приходи 198 331,8
1.1. Осигурителни вноски 198 331,8
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 400,0
(2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите и трансферите на обща сума 361 928,3 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 361 928,3
1. Разходи 361 928,3
1.2. Социални помощи и обезщетения 361 928,3
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -163 196,5

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 2 002 363,2 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 2 002 363,2
2. Неданъчни приходи 18 213,0
2.1. Приходи и доходи от собственост 6 198,0
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 11 710,0
2.3. Други неданъчни приходи 305,0
3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 031,2
5. Получени допълнителни субсидии от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства 1 985 181,4
(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 76 870,2 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 76 870,2
1. Разходи 76 870,2
1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 76 718,5
1.3.1. Разходи за персонал 53 877,6
1.3.2. Издръжка 16 647,4
1.3.3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 106,0
1.3.4. Капиталови разходи 6 087,5
1.4. Отбрана и сигурност 75,0
1.5. Разходи за лихви 76,7
1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина 76,7
1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица -
(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 1 925 493,0
РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ -1 925 493,0
Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) -3 678,2
Наличност в края на периода 1 921 814,8

Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2014 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2012 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. - 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. - 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;
г) над 7500 лв. - 550 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2400 лв.
(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2012 г., както и за започналите дейност през 2013 и 2014 г. е 420 лв.
(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".

Чл. 9. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2014 г.:
1. от 1 януари до 30 юни - 150 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември - 154,50 лв.

Чл. 10. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2014 г. - 7,20 лв.

Чл. 11. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2014 г. - 340 лв.

Чл. 12. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2014 г. - 540 лв.

Чл. 13. Определя се размерът на осигурителната вноската за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2014 г. съгласно приложение № 2.

Чл. 14. (1) За 2014 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".
(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2014 г. - 1200 лв.
(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
(4) Приема бюджета на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.

Чл. 15. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2014 г. съгласно приложение № 4.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.

§ 2. За 2014 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 3. Дейността по профилактика и рехабилитация за 2014 г. се извършва във:
1. дружества, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт;
2. специализирани болници за рехабилитация, получили разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването за дейности по рехабилитация, както и лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които извършват дейности по рехабилитация.

§ 4. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70 и 98 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1:
а) в т. 2 след думите "държавните служители" се добавя "по Закона за държавния служител";
б) точка 7 се изменя така:
"7. управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества;".
2. В чл. 6:
а) в ал. 1 т. 3 се изменя така:
"3. за лицата по чл. 127, ал. 5 осигурителната вноска за фонд "Пенсии" по т. 2 се увеличава с 5 процентни пункта;"
б) в ал. 3, т. 8 след думите "за лицата, родени преди 1 януари 1960 г." се добавя "както и за лицата по чл. 127, ал. 5, работещи по трудови правоотношения" и се поставя запетая.
3. В чл. 7 се създава ал. 12:
"(12) Осигурителните вноски за периодите по чл. 9, ал. 3 се внасят от осигурителите:
1. до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът за установяване на незаконното недопускане или отстраняване от работа, а при възстановяване на работа по реда, определен в специални закони, до 25-о число на месеца, следващ месеца на възстановяването;
2. до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган;
3. до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се полага обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа;
4. до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е изплатено обезщетението за оставане без работа."
4. В чл. 20:
а) в ал. 2:
аа) точка 2 се изменя така:
"2. лихви върху внесени или принудително събрани просрочени осигурителни вноски и върху неправилно извършени осигурителни разходи;"
бб) точка 9 се отменя;
б) в ал. 6 думите "т. 2 - 9" се заменят с "т. 2 - 8".
5. В чл. 33, ал. 5:
а) точки 6 и 7 се изменят така:
"6. извършва плащането на пенсиите, обезщетенията и помощите по този кодекс, както и на гарантираните вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;
7. поддържа информационна система за осигурените лица, осигурителите и самоосигуряващите се лица въз основа на данните, предоставени от Националната агенция за приходите, и за трудовите злополуки и професионалните болести;"
б) точка 10 се изменя така:
"10. поддържа информационна система за изплащаните пенсии, обезщетения и помощи по този кодекс и за гарантираните вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;"
в) създава се т. 12:
"12. създава и поддържа електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им."
6. В чл. 36, ал. 1, т. 5 се създава изречение второ: "Правилникът за организацията и дейността на Националния осигурителен институт се обнародва от председателя на надзорния съвет в "Държавен вестник"."
7. В чл. 38 ал. 1 се изменя така:
"(1) В своята дейност управителят се подпомага от съвет на управителя на Националния осигурителен институт. Съставът на съвета се определя с правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт. Управителят свиква и ръководи заседанията на съвета на управителя."
8. В чл. 40:
а) в ал. 3 думите "чл. 115, ал. 4" се заменят с "чл. 115, ал. 2";
б) алинея 6 се отменя.
9. В чл. 49, ал. 1 думите "24 календарни месеца" се заменят с "18 календарни месеца".
10. Наименованието "Глава четвърта "а" Парични обезщетения за безработица" се изменя така: "Раздел III Парични обезщетения за безработица".
11. В чл. 54а ал. 7 се отменя.
12. В чл. 54б, ал. 7, т. 2 след думите "доходът, от който е определено паричното обезщетение" се добавя "по правоотношенията, по които лицето е осигурено за безработица".
13. В чл. 54ж, ал. 3 думите "чл. 114, ал. 4" се заменят с "чл. 114, ал. 5".
14. В глава четвърта се създава раздел IV с чл. 54к и 54л:
"Раздел IV
Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения и помощи
Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и на помощите
Чл. 54к./span>. Отпускането и изчисляването на паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и помощите от държавното обществено осигуряване се извършват въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и чл. 33, т. 12, както и на данните, декларирани в подадените документи за изплащане на обезщетенията и помощите от държавното обществено осигуряване при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.
Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения за безработица
Чл. 54л./span>. Отпускането, изчисляването, изменянето, отказването, спирането, прекратяването, възобновяването и възстановяването на паричните обезщетения за безработица се извършват въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и на данните, декларирани в подадените от лицата документи за отпускане на обезщетенията при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет."
15. В чл. 55, ал. 2 в текста преди т. 1 след думите "чл. 4, ал. 1 и 2" се добавя "и чл. 4а".
16. В чл. 58, ал. 6, изречение второ думата "осигурителя" се заменя с "осигурителя/предприятието ползвател".
17. В чл. 59:
а) в ал. 1:
аа) в т. 4 думите "болничните листове (първичен и продължения)" се заменят с "първичните болнични листове";
бб) точка 5 се отменя;
б) алинея 3 се отменя.
18. В чл. 60, ал. 3 думата "осигурителя" се заменя с "осигурителя/предприятието ползвател".
19. В чл. 66:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 3 думите "копия от болничните листове (първичен и продължения)" се заменят с "копие от първичния болничен лист".
20. В чл. 66а:
а) заглавието се изменя така: "Задължения на предприятието ползвател";
б) след думата "предприятието" се добавя "ползвател".
21. В чл. 67:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 2 думата "осигурителя" се заменя с "осигурителя/предприятието ползвател".
22. В чл. 82, ал. 1 се създава изречение второ: "Децата, които се считат за учащи, се определят с наредбата по чл. 106."
23. Член 100 се изменя така:
"Осъвременяване на пенсиите
Чл. 100. Пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година."
24. В чл. 107:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
"(2) Контролни органи на Националния осигурителен институт са:
1. инспекторите по осигуряване в териториалните поделения на Националния осигурителен институт;
2. лекарите - експерти по експертиза на временната неработоспособност в териториалните поделения на Националния осигурителен институт;
3. длъжностните лица, на които със заповед на управителя на Националния осигурителен институт или на ръководителя на териториалното поделение е възложено да извършват финансови ревизии и проверки по разходите на държавното обществено осигуряване, както и по спазването на нормативните актове по държавното обществено осигуряване във връзка с дейността, възложена на Националния осигурителен институт."
25. В чл. 110:
а) в ал. 5 в текста преди т. 1 думите "влезлите в сила" се заличават;
б) алинея 8 се изменя така:
"(8) Органът, наложил запора, може с мотивирано решение да разреши определена част от постъпилите или постъпващите суми по сметка на длъжника да се оставят в негово разпореждане. Решението и отказът за издаване на разрешение не подлежат на обжалване."
26. В чл. 113, ал. 1 думите "основния лихвен процент на Българската народна банка за периода плюс 10 пункта" се заменят със "законната лихва".
27. В чл. 114:
а) в ал. 3:
аа) създава се ново изречение второ: "В тези случаи не се съставя ревизионен акт за начет по чл. 110, ал. 1.";
бб) досегашното изречение второ става изречение трето;
б) създава се нова ал. 4:
"(4) Суми за пенсии и парични обезщетения, неоснователно изплатени за периоди след смъртта на правоимащото лице, се събират от лицето, което ги е получило, или солидарно от наследниците. За събиране на сумите длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, издава разпореждане, което се връчва по реда на чл. 110, ал. 4. Разпорежданията подлежат на доброволно изпълнение в 14-дневен срок от връчването им.";
в) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в изречение първо след думите "този кодекс" се добавя "или по реда";
г) досегашната ал. 5 се отменя.
28. В чл. 114а:
а) в ал. 1 след думите "за задължения за издръжка" се поставя запетая и се добавя "както и при прихващане на суми по реда на чл. 114";
б) в ал. 2 след думите "държавното обществено осигуряване" се добавя "както и при прихващане на суми по реда на чл. 114, ал. 5" и се поставя запетая.
29. В чл. 115:
а) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4;
б) досегашната ал. 4 става ал. 2;
в) създава се ал. 5:
"(5) Давността спира да тече:
1. при обжалване - докато продължава спорът относно вземането;
2. когато е образувано друго административно или съдебно производство, от което зависи издаването на разпореждане или отпускане на парично обезщетение или помощ по този кодекс."
30. В чл. 117:
а) в ал. 1, т. 2, буква "ж" думите "чл. 114, ал. 3 и 4" се заменят с "чл. 114, ал. 3, 4 и 5";
б) в ал. 3 изречение второ се изменя така: "С решението ръководителят на териториалното поделение на Националния осигурителен институт решава въпроса по същество или отменя разпореждането и връща преписката за ново разглеждане от компетентния административен орган, когато не са изяснени всички обстоятелства, отнасящи се до издаване на разпореждането."
31. В чл. 127 ал. 3 се изменя така:
"(3) За лицата по ал. 1 индивидуалният коефициент по чл. 70 се намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд "Пенсии" за трета категория труд за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., по ред, определен с акт на Министерския съвет."
32. В § 1, ал. 1, т. 11 от допълнителните разпоредби думите "по глава четвърта "а" се заменят с "по раздел ІІІ от глава четвърта".
33. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 4 ал. 5 се изменя така:
"(5) За преценяване правото на пенсия по ал. 1 осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.";
б) в § 5:
аа) в ал. 2 думите "с 0,2 на сто" се заменят със "с 0,1 на сто";
бб) в ал. 3 думите "0,2 на сто" се заменят с "0,33 на сто";
вв) създава се ал. 8:
"(8) Лицата, които заемат учителски длъжности, и зачитането на осигурителния стаж за учителски по смисъла на този кодекс, се определят с наредбата по чл. 106.";
в) в § 6, ал. 1 думите "отпуснати до 31 декември 2013 г." се заменят с "отпуснати до 31 декември 2018 г.", думите "смятано от 1 април" се заменят със "считано от 1 юли" и думите "съответната календарна година" се заменят със "същата календарна година";
г) създава се § 6б:
"§ 6б. През 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж."

§ 5. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52 и 98 от 2013 г.) в чл. 209, ал. 2 т. 7 се изменя така:
"7. разпореждане за събиране на суми, издадено от органите на Националния осигурителен институт, независимо дали е обжалвано;".

§ 6. (В сила от 01.12.2014 г.) В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г. и бр. 15, 30, 66, 68 и 99 от 2013 г.) се създава чл. 103а:
"Чл. 103а. Органите на медицинската експертиза представят в Националния осигурителен институт данните, съдържащи се в издадените болнични листове, и решенията по обжалването им по ред, определен с акт на Министерския съвет."

§ 7. Пенсиите и добавките на учителите, изплащани от Учителския пенсионен фонд, отпуснати с начална дата до 31 декември 2013 г., се преизчисляват от 1 януари 2014 г. по реда на § 5, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.

§ 8. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.

§ 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 6, който влиза в сила от 1 декември 2014 г.
------------------------
Законът е приет от 42-ото Народно събрание на 26 ноември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ДВ, БР. 77 ОТ 1991 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)
§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1
(Доп. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2014 г.
 
(при запазване на минималните осигурителните доходи на нивото от 2013 г. за дейностите без постигнати споразумения и минимална работна заплата за 2014 г. 340,00 лв.)
 
Поре- ден номер Иконо- миче- ски дей- ности (ном. А31) Икономи- чески дейности (код по НКИД) Наименование на икономическа дейност Ръково- дители Специа- листи Техници и при- ложни специа- листи Помощен адми- нистра- тивен персонал Персонал, зает с услуга за насе- лението, търговията и охраната Квали- фицирани работ- ници в селското, горското, ловното и рибното стопанство Квали- фици- рани работ- ници и сродни на тях занаятчии Машинни опера- тори и монтаж- ници Професии, неизиск- ващи специална квалифи- кация
        1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 А 01, 03 без 1.49 Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство 885 631 558 542 415 449 515 613 345
2 А 02 Горско стопанство 750 525 472 451 400 400 450 490 340
3 А 1,49 Отглеждане на други животни (пчеларство) 650 610 580 510 410 410 480 410 340
4 В 05 Добив на въглища 825 676 641 461 399 340 641 582 428
5 В 06 Добив на нефт и природен газ 785 630 613 410 410 340 566 520 410
6 В 07 Добив на метални руди 840 698 618 444 383 340 612 528 396
7 В 08.11 Добив на строителни материали 640 504 457 471 471 340 547 504 471
8 В 08.11 Добив на декоративни скални материали 621 489 444 385 385 340 531 489 385
9 В 08.11 Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти 646 509 462 401 401 340 553 509 401
10 В 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък 808 671 580 426 397 340 533 533 397
11 В 08.12 Добив на глина и каолин 832 690 596 439 407 340 548 548 407
12 В 08.9 и 09 Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива 646 509 462 401 401 340 553 509 401
13 C 10.1 без 10.12, 10.2 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия 950 690 550 450 350 340 430 420 350
14 C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 960 830 710 510 360 410 430 560 360
15 C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия 820 651 535 452 350 340 462 462 360
16 C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 905 815 590 480 440 340 440 440 360
17 C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 978 645 520 490 450 340 450 450 367
18 C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти 1050 940 815 440 360 340 520 640 360
19 C 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти 800 560 560 440 360 342 450 505 410
20 C 10.81 и 10.82 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 1100 900 830 590 350 340 580 610 370
21 C 10.9 Производство на готови храни за животни 990 900 800 590 360 420 610 610 370
22 C 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 Производство на напитки 748 582 499 340 340 340 340 394 340
23 C 11.05 и 11.06 Производство на пиво и малц 790 670 590 433 407 340 490 465 418
24 C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води 900 760 690 485 340 340 450 465 360
25 C 12 Производство на тютюневи изделия 890 867 608 479 391 340 412 479 340
26 C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 850 580 555 445 340 340 365 360 340
27 C 14 без 14.3 Производство на облекло 805 598 575 437 368 345 397 385 360
28 C 14,3 Производство на други трикотажни изделия 885 632 575 506 385 340 397 397 385
29 C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 780 530 515 425 340 340 340 340 340
30 C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 520 410 370 340 340 340 340 340 340
31 C 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 780 580 520 370 340 340 460 380 340
32 C, J 18, 58 и 59 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 434 391 369 340 340 340 348 340 340
33 C 19 Производство на кокс и рафинирани нефто­продукти 1518 1128 890 651 760 340 825 833 479
34 C 20 Производство на химични продукти 749 585 428 343 340 340 421 407 340
35 C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 749 585 428 343 340 340 421 407 340
36 C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 529 371 350 340 340 340 371 340 340
37 C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 624 491 446 387 349 340 491 450 354
38 C 24 без 24.5 Производство на основни метали 750 520 490 340 340 340 450 450 340
39 C 24.5 Леене на метали 740 500 480 345 340 340 400 430 340
40 C 25 без 25.4 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 700 460 440 345 340 340 390 390 340
41 C 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 660 550 470 340 340 340 430 430 340
42 C 27 Производство на електрически съоръжения 650 540 470 340 340 340 430 430 340
43 C 28 без 28.11; 25.4 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси 800 530 480 360 340 340 470 460 340
44 C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 920 580 580 470 340 340 500 490 340
45 C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили 930 600 540 360 340 340 540 440 340
46 C 31 Производство на мебели 520 405 340 340 340 340 340 340 340
47 C 32 без 32.5, 33 Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 608 412 391 340 340 340 340 348 340
48 C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) 800 600 350 350 350 340 400 450 340
49 D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 930 730 690 400 350 340 580 550 350
50 D 35.2; 49.5 Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт 1258 867 825 500 434 340 603 664 434
51 D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 820 625 595 370 345 340 445 495 345
52 Е 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 704 640 576 416 384 340 480 416 352
53 E 38 без 38.12 и 38.22; 39 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 716 434 421 340 340 340 381 348 340
54 E 38.12 и 38.22 Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 945 780 700 550 525 340 590 550 535
55 F 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности 720 590 560 350 340 340 540 540 340
56 F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти 825 650 590 425 340 340 590 590 340
57 F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 650 525 495 345 340 340 365 420 340
58 G 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 1050 910 800 565 470 387 525 515 420
59 G 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 794 504 421 340 340 340 340 393 340
60 I 55, 56, 79 Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 905 780 610 495 440 340 530 520 390
61 H 49.1, 49.2, 52 - само за железопътен транспорт Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт 858 761 625 400 400 341 440 520 400
62 H 49.3, 49.4 Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 727 560 496 340 340 340 414 414 340
63 H 50 Воден транспорт 870 795 679 432 382 340 440 489 382
64 H 51 Въздушен транспорт 960 882 720 447 458 340 466 518 405
65 H 52, без железо- пътен транспорт Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) 902 846 680 415 415 340 480 415 415
66 H 53 Пощенски и куриерски дейности 445 440 380 340 340 340 350 340 340
67 J 60, 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения 803 703 603 462 462 340 504 504 401
68 K 64, 65, 66 Финансови и застрахователни дейности 1367 867 651 479 348 340 391 500 340
69 J, L, M, N 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; Операции с недвижими имоти; Професионални дейности и научни изследвания; Административни и спомагателни дейности 867 564 455 340 340 340 348 369 340
70 N 80 Дейности по охрана и разследване 730 510 420 340 340 340 340 340 340
71 M 72 Научноизследователска и развойна дейност 580 416 371 348 340 340 340 340 340
72 O 84 Държавно управление 428 340 340 340 340 340 340 340 340
73 P 85 Образование 590 496 416 340 340 340 340 340 340
74 Q 86 без 86.1, 75 Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност 900 575 370 340 340 400 340 340 340
75 Q 86,1 Дейност на болници (без началник на клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите) 1150 850 560 450 360 420 430 430 340
76 Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване 340 340 340 340 340 340 340 340 340
77 R 90, 91, 92, 93 без 93.12 Култура, спорт и развлечения, без 93.12 567 391 340 340 340 340 341 340 340
78 S, T 95, 96, 97 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; Дейности на домакинства като работодатели 450 370 350 348 340 340 370 350 340
79 S, U 94 без 94.91, 99 Дейности на организации с нестопанска цел (без длъжностите в Българската православна църква); Дейности на екстериториални организации и служби 771 542 401 340 340 340 371 340 340
80 R 93,12 Дейност на спортни клубове   789 508            
81     Централен кооперативен съюз 640 560 500 400 380 390 400 415 340
82 Q 86 без 86.1 Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 600 460 380            
83 Q 86,1 Дейност на болници (само за началник на клиника/отделение) 950                
84 Q 86,1 Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 660 610 600            
85 S 94.91 Дейност на религиозни организации (само за длъжностите в Българската православна църква)   340              
Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите - приложение № 2 към Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници и работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.

Приложение № 2 към чл. 13
Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2014
 
код КИД 2008 Наименование на икономическа дейност КИД 2008 Осигурителна вноска (%)
1 2 3
05 Добив на въглища 1,1
07 Добив на метални руди 1,1
08 Добив на неметални материали и суровини 1,1
09 Спомагателни дейности в добива 1,1
13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 1,1
16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 1,1
24 Производство на основни метали 1,1
30 Производство на превозни средства, без автомобили 1,1
33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 1,1
38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 1,1
39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 1,1
41 Строителство на сгради 1,1
42 Строителство на съоръжения 1,1
50 Воден транспорт 1,1
02 Горско стопанство 0,9
17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 0,9
20 Производство на химични продукти 0,9
22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 0,9
23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 0,9
25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 0,9
31 Производство на мебели 0,9
35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 0,9
43 Специализирани строителни дейности 0,9
49 Сухопътен транспорт 0,9
01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 0,7
06 Добив на нефт и природен газ 0,7
10 Производство на хранителни продукти 0,7
11 Производство на напитки 0,7
12 Производство на тютюневи изделия 0,7
21 Производство на лекарствени вещества и продукти 0,7
27 Производство на електрически съоръжения 0,7
28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 0,7
32 Производство, некласифицирано другаде 0,7
36 Събиране, пречистване и доставяне на води 0,7
37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 0,7
52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 0,7
53 Пощенски и куриерски дейности 0,7
61 Далекосъобщения 0,7
68 Операции с недвижими имоти 0,7
74 Други професионални дейности 0,7
79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 0,7
81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 0,7
84 Държавно управление 0,7
90 Артистична и творческа дейност 0,7
93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 0,7
18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители 0,5
19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 0,5
26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 0,5
46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети 0,5
71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи 0,5
72 Научноизследователска и развойна дейност 0,5
77 Даване под наем и оперативен лизинг 0,5
78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила 0,5
80 Дейности по охрана и разследване 0,5
82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност 0,5
86 Хуманно здравеопазване 0,5
87 Медико-социални грижи с настаняване 0,5
88 Социална работа без настаняване 0,5
91 Други дейности в областта на културата 0,5
92 Организиране на хазартни игри 0,5
99 Дейности на екстериториални организации и служби 0,5
03 Рибно стопанство 0,4
14 Производство на облекло 0,4
15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 0,4
29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 0,4
45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт 0,4
47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 0,4
51 Въздушен транспорт 0,4
55 Хотелиерство 0,4
56 Ресторантьорство 0,4
58 Издателска дейност 0,4
59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 0,4
60 Радио- и телевизионна дейност 0,4
62 Дейности в областта на информационните технологии 0,4
63 Информационни услуги 0,4
64 Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0,4
65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0,4
66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането 0,4
69 Юридически и счетоводни дейности 0,4
70 Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението 0,4
73 Рекламна дейност и проучване на пазари 0,4
75 Ветеринарномедицинска дейност 0,4
85 Образование 0,4
94 Дейности на организации с нестопанска цел 0,4
95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 0,4
96 Други персонални услуги 0,4
97 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал 0,4
98 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление 0,4

Приложение № 3 към чл. 14, ал. 4
БЮДЖЕТ
на Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"
 
  (в хил. лв.)
Показатели Бюджет 2014 г.
І. ПРИХОДИ 12 096,9
Приходи от вноски -
Приходи от лихви и инвестиции в ДЦК 11 950,0
Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви 146,9
ІІ. РАЗХОДИ 3 136,1
Обезщетения и помощи за домакинствата 2 403,0
Разходи за гарантирани вземания на работници и служители 2 403,0
Разходи за дейността 180,0
Разходи за дейността, извършени по чл. 13 ЗГВРСНР 180,0
Разходи за заплати и възнаграждения на персонала 25,4
Други възнаграждения и плащания на персонала 36,8
Осигурителни вноски от работодатели 440,7
Осигурителни вноски за ДОО 272,1
Здравноосигурителни вноски 118,3
Вноски за ДЗПО 50,3
Издръжка 50,2
- разходи за външни услуги 4,0
- командировки в страната 5,5
- представителни разходи 6,5
- други финансови услуги 31,2
- разходи за научноизследователска дейност, обучение, книги 1,5
- канцеларски материали 1,5
III. ТРАНСФЕРИ  
ІV. ДЕФИЦИТ/ ИЗЛИШЪК 8 960,8
V. ФИНАНСИРАНЕ - 8 960,8
Покупка на ДЦК на първичния пазар (-) - 50 000,0
Получени погашения по ДЦК на първ. пазар (+) 36 888,9
Наличност по сметка от предходна година 6 002,7
Остатък по срочни депозити в БНБ в началото на годината (+) 2 000,0
Наличност по срочни депозити към края на годината (-) - 2 000,0
Остатък към края на периода (-) - 1 852,4

Приложение № 4 към чл. 15
Бюджет на Учителския пенсионен фонд
 
      (в хил. лв.)
  Показатели   Бюджет 2014 г.
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО   51 987,9
1. Данъчни приходи   38 996,9
  Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване 08-00 38 996,9
2. Неданъчни приходи   12 991,0
  Приходи и доходи от собственост 24-00 12 986,7
  Приходи от лихви и отстъпки от ДЦК и общински 24-13 12 986,7
  Лихви по срочни депозити за сметка на централния бюджет 24-18 -
  Приходи от други лихви (по надвзети пенсии) 24-19 -
  Глоби, санкции и наказателни лихви 28-00 3,8
  Други неданъчни приходи 36-00 0,5
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО   19 509,2
1. Текущи разходи   19 509,2
  Издръжка 10-00 90,3
  Външни услуги 10-20 55,3
  Други финансови услуги 10-69 35,0
  Пенсии 41-00 19 418,9
  Пенсии от УчПФ   11 410,5
  Добавки от УчПФ   8 008,4
  III. ТРАНСФЕРИ   -
  IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+)   32 478,7
  V. ФИНАНСИРАНЕ   - 32 478,7
  Средства на разпореждане 88-02 -
  Вътрешно финансиране   - 30 337,6
  Суми по разчети за поети осигурителни вноски 89-01 -
  Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни предприятия - нето (+/-) 91-00 - 30 337,6
  Покупка на държавни ценни книжа 91-11 - 63 517,3
  Получени погашения от държавни ценни книжа 91-22 33 179,7
  Друго финансиране - нето (+/-) 93-39 -
  Депозити и средства по сметки - нето (+/-) 96-00 - 2 141,1
  Наличност по сметка в началото на периода (+) 96-01 7 266,1
  Наличност по срочни депозити в началото на периода (+) 96-03 8 000,0
  Остатък в БНБ към края на периода (-) 96-07 - 8 407,2
  Наличност по срочни депозити в края на периода (-) 96-09 - 9 000,0

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума