навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, КОНТРОЛИРАНИТЕ ОТ ТЯХ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 48 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2016 Г.)

В сила от 01.01.2014 г.

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014г., изм. ДВ. бр.22 от 24 Март 2015г., изм. ДВ. бр.102 от 29 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2016г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г., доп. ДВ. бр.94 от 13 Ноември 2018г., изм. ДВ. бр.41 от 10 Май 2024г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 354-01-64/15.10.2013 г.

Предмет

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Този закон урежда икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.


Основна цел
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици се основават на недопускане до усвояване на публични средства и управление на финансов ресурс от тези дружества в противоречие с обществения интерес и предотвратяване отклонението от данъчно облагане.


Забрани

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) участие в процедура за получаване на лиценз за кредитна институция по Закона за кредитните институции или участие в такава институция, когато процентът на участие представлява квалифицирано дялово участие по смисъла на същия закон;
2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност по застраховане или презастраховане по Кодекса за застраховането или участие в дружество, което извършва такава дейност, когато процентът на участие представлява квалифицирано участие по смисъла на Кодекса за застраховането;
3. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност като дружество за допълнително социално осигуряване по Кодекса за социално осигуряване или участие в такова дружество, когато процентът на участие представлява 10 или над 10 на сто от капитала на дружеството;
4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на услуга или дейност по Закона за пазарите на финансови инструменти или участие в дружество, което притежава лиценз по същия закон, когато процентът на участие представлява квалифицирано участие по смисъла на същия закон;
5. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) участие в процедура за получаване на лиценз, разрешение или в процедура по регистрация по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране или участие в дружество, което притежава лиценз, разрешение или е регистрирано по същия закон, когато процентът на участие представлява квалифицирано участие по смисъла на същия закон;
6. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция по Закона за платежните услуги и платежните системи или участие в такава институция, която притежава лиценз по същия закон, когато процентът на участие представлява квалифицирано дялово участие по смисъла на същия закон;
7. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) участие в процедура за определяне на концесионер, както и предоставяне на концесия за добив на подземни богатства или на разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства по Закона за подземните богатства;
8. участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;
9. участие в приватизационни сделки, включително и на общинско имущество;
10. придобиване на държавно или общинско имущество при продажба и/или замяна на държавна и/или общинска собственост;
11. участие в процедура за предоставяне на лиценз по Закона за акцизите и данъчните складове;
12. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) учредяване или придобиване на участие в професионален спортен клуб, лицензиран от съответната федерация, когато процентът на участие предоставя 10 или над 10 на сто от правото на глас в общото събрание на юридическото лице;
13. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) кандидатстване за сертификат за инвестиция клас А, клас Б, клас В или приоритетен инвестиционен проект по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите;
14. участие в процедура за предоставяне на лиценз по Закона за енергетиката;
15. участие в процедура за предоставяне на лиценз по Закона за хазарта;
16. участие в процедура за предоставяне на лиценз за търговия със стоки с двойна употреба;
17. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) участие в процедура за предоставяне на разрешение на предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги по Закона за електронните съобщения, съответно придобиване на участие в такова предприятие, когато процентът на участие предоставя 10 или над 10 на сто от правото на глас в общото събрание на юридическото лице;
18. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) възлагане на договор за извършване на дейност по доставяне и/или отвеждане на води;
19. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) възлагане на договор за извършване на дейност за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, обезвреждане на отпадъците в депа или други съоръжения или за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
20. (изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) учредяване или придобиване на участие в лице, което кандидатства или е получило лицензия за радио- и телевизионен оператор по Закона за радиото и телевизията, както и в дружества, които измерват радио- и телевизионни рейтинги, когато процентът на участие предоставя 10 или над 10 на сто от правото на глас в общото събрание на юридическото лице;
21. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) учредяване или придобиване на участие в лице, издател на периодични печатни произведения, когато процентът на участие предоставя 10 или над 10 на сто от правото на глас в общото събрание на юридическото лице;
22. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.)
23. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) учредяване или участие в социологическа агенция или в лице, което изготвя и предоставя публично изследвания на общественото мнение, когато процентът на участие предоставя 10 или над 10 на сто от правото на глас в общото събрание на юридическото лице;
24. учредяване или участие в лице, което извършва дейности по Закона за независимия финансов одит;
25. учредяване или участие в лице, което извършва дейности по Закона за независимите оценители;
26. учредяване или участие в лице, което извършва дейност по Закона за енергията от възобновяеми източници;
27. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) участие в търговско дружество с държавно или общинско участие, когато процентът на участие на държавата или общината в търговското дружество е 33 или над 33 на сто;
28. придобиване на собственост върху земи и гори от държавния горски фонд.


Правило за борба със злоупотреби

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) В случаите на участие на две или повече дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и/или на контролирани от тях лица в процедурите по чл. 3, праговете, въведени в чл. 3, т. 1 - 7, 12, 17, 20 - 23, се прилагат общо и не може да бъдат превишавани. Праговете се определят и прилагат общо, когато две или повече дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, са под общ контрол или едното от тях контролира другото/другите дружества.

Изключения

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Членове 3 и не се прилагат, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;
2. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги;
5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага споразумението;
6. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението;
7. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;
8. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6.


Прилагане на чл. 4 въз основа на неверни данни

Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4, в случаите по:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) член 3, т. 1 - 6 - отказва се издаване на лиценз, разрешение или регистрация, съответно лицето, за което се отнася забраната, не може да упражнява правата по притежаваните от него пряко или непряко акции, дялове или друга форма за участие в съответното дружество или институции до отстраняване на нарушението;
2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) член 3, т. 7 - кандидатът или участникът се отстранява от процедурата за определяне на концесионер, съответно се отказва предоставяне на концесията или на разрешението за търсене и проучване или за проучване, съответно се прекратява концесионният договор или се отнема издаденото разрешение;
3. член 3, т. 8:
а) кандидатът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка;
б) прекратява се договорът за обществена поръчка без предизвестие, като не се дължи нито връщане на депозита, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;
в) възстановяват се всички получени суми ведно със законната лихва, ако обществената поръчка е изпълнена, като възложителят на обществената поръчка не дължи компенсации и обезщетения;
4. член 3, т. 9 - отстранява се кандидатът от участие в приватизационната процедура; при сключен приватизационен договор сделката се смята за недействителна, освен ако са изтекли 5 години от сключването на договора; при обявяване на сделката за недействителна възложителят не дължи връщане на полученото по сделката, както и компенсации и обезщетения;
5. член 3, т. 10 - обявява се недействителност на продажбата, съответно замяната; при обявяване на сделката за недействителна възложителят не дължи връщане на полученото по сделката, както и компенсации и обезщетения;
6. член 3, т. 11 - отказва се предоставяне на лиценз, съответно се отнема, когато е издаден;
7. член 3, т. 12 - отказва се предоставяне на лиценз на клуба, съответно се отнема лицензът, когато е издаден;
8. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) член 3, т. 13 - отказва се издаването на сертификат за инвестиция клас А, клас Б, клас В или за приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите, съответно се отнема, когато такъв е издаден;
9. (изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) член 3, т. 14 - 17 - отказва се предоставяне на лиценз или разрешение, съответно се отнемат, когато са издадени;
10. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) член 3, т. 18 - 19 - отказва се възлагане на договор за извършване на дейност, съответно се прекратява, когато съответният договор е сключен;
11. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) член 3, т. 20 - отказва се предоставяне на лицензия за радио- и телевизионен оператор, съответно отнема се лицензията, когато е издадена;
12. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.)
13. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) член 3, т. 27 - отказва се сключването на договори, съответно се обявява недействителност на сключените договори; при обявяване на сделката за недействителна държавата или общината, съответно търговското дружество с 33 или над 33 на сто държавно или общинско участие в капитала, не дължат връщане на полученото по сделката, както и компенсации и обезщетения;
14. член 3, т. 28 - обявява се недействителност на продажбата; при обявяване на сделката за недействителна продавачът не дължи връщане на полученото по сделката, както и компенсации и обезщетения.
(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) В случаите по ал. 1, когато въз основа на изключение по чл. 4 е сключен договор и несъответствието в данните е отстранено в тримесечен срок от датата на установяване на несъответствието по начин, който позволява прилагането на изключение по чл. 4, договорът не се прекратява, съответно не се обявява за недействителен.


Вписване в търговския регистър на обстоятелства и данни за дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (Загл. изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) В търговския регистър по чл. 3, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват обстоятелства и данни за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, които пряко и/или косвено осъществяват или ще осъществяват дейност по чл. 3, както и данни за техните действителни собственици.
(2) Вписването се извършва по делото/партидата на дружеството, контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, което осъществява или ще осъществява дейност по чл. 3. Когато дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, осъществява или ще осъществява дейност по чл. 3 пряко или чрез нерегистрирано в търговския регистър лице, наличието на обстоятелство по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 е основание за самостоятелното му вписване в регистъра по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) В регистъра по ал. 1 се вписват обстоятелствата по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8, както и:
1. данните за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, идентификационните данни за действителните собственици и данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари;
2. всяка промяна в обстоятелствата по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 и данните по т. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) Обстоятелствата по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 и данните по ал. 3 се вписват в регистъра по ал. 1 преди участие в процедура по чл. 3, съответно в 30-дневен срок от настъпване на промяната по ал. 3, т. 2.
(5) Органът на съответната администрация, компетентна в процедурите по чл. 3, извършва проверка за наличието на вписване на обстоятелствата по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 и данните по ал. 3 в регистъра по ал. 1.
(6) При неспазване на изискванията на ал. 3 и 4 се прилагат съответно чл. 3, 5 или 7.

Указания по прилагането на закона

Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) Министърът на финансите съвместно с министъра на икономиката и индустрията и министъра на правосъдието издава указания по прилагането на този закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) Указанията по ал. 1 се публикуват на интернет страниците на Министерството на финансите, Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на правосъдието.

Административнонаказателна отговорност

Чл. 7. (1) Който представи документи с невярно съдържание, за да удостовери обстоятелствата по чл. 4, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 50 000 до 100 000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) На дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или контролирано от него лице, което учреди или придобие участие в юридическо лице - издател на периодични печатни произведения, и за което не се прилагат изключенията по чл. 4, се налага имуществена санкция в размер от 100 000 до 500 000 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Който не подаде заявление за вписване на промяна в обстоятелствата по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 и на данните по чл. 6, ал. 3 или подаде заявлението след срока по чл. 6, ал. 4, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 50 000 лв.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 100 000 до 200 000 лв., по ал. 3 глобата е в размер от 20 000 до 100 000 лв., съответно при повторно нарушение по ал. 2 имуществената санкция е в размер от 500 000 до 1 000 000 лв.

Установяване на административните нарушения и налагане на административните наказания

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Административните нарушения се установяват от органите на съответната администрация, компетентна в производствата и процедурите по чл. 3, а административните наказания се налагат от ръководителя на съответната администрация или от оправомощени от него длъжностни лица.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.
2. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
3. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)
4. "Земи" са всички земи от поземления фонд;
5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) "Контрол" е понятие по смисъла на § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
6. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) "Действителен собственик" е понятие по смисъла на § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
7. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) "Издател на периодични печатни издания" е лице, което организира и финансира възпроизвеждането на вестници и списания, излизащи в последователна поредица с интервал между отделните броеве не по-голям от 6 месеца.
8. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) "Регулиран пазар" е понятие по смисъла на чл. 152 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
9. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) "Многостранна система за търговия" е понятие по смисъла на § 1, т. 18, буква "а" от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.
10. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същото по вид нарушение.

Заключителни разпоредби


§ 2. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 116:
а) алинея 3 се отменя;
б) в ал. 4 думите "2 и 3" се заменят с "и 2";
в) в ал. 6 думите "ал. 3" се заменят с "§ 1, т. 3, буква "н" от допълнителните разпоредби".
2. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби са създават букви "н" и "о":
"н) местно и чуждестранно лице, с което местното лице е сключило сделка, ако:
аа) чуждестранното лице е регистрирано в държава, която не е страна - членка на Европейския съюз, и в която дължимият подоходен или корпоративен данък върху доходите, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира в резултат на сделките, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък в страната, освен ако местното лице не представи доказателства, че чуждестранното лице дължи данък, който не е обект на преференциален режим, или че чуждестранното лице е реализирало стоките или извършило услугите на местния пазар, и
бб) държавата, в която е регистрирано чуждестранното лице, отказва или не е в състояние да обмени информация относно осъществените сделки или отношения, когато е налице сключена и влязла в сила международна данъчна спогодба.
За чуждестранно лице по смисъла на тази разпоредба се смята и всяко юридическо лице, независимо дали е местно за Република България, или не, върху което контрол упражнява лице, отговарящо на условията по букви "аа" и "бб".
За местни лица по смисъла на тази разпоредба се смятат и чуждестранните юридически лица, извършващи дейност в страната чрез място на стопанска дейност, и чуждестранните физически лица, реализиращи доходи от източник в страната чрез определена база за сделки, осъществени чрез мястото на стопанска дейност или определената база;
о) собствениците на местното юридическо лице и чуждестранното лице в случаите по буква "н"."


§ 3. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г. и бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г.) в чл. 8 ал. 11 се изменя така:
"(11) Неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията по застрахователни договори, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, са доходи от източник в страната."


§ 4. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г. и бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г.) в чл. 12 ал. 9 се изменя така:
"(9) Неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията по застрахователни договори, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната в полза на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, са доходи от източник в страната."


§ 5. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г.) в § 39 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 101 от 2013 г.) накрая се добавя "и на § 21 относно ал. 10 и 11 и § 22, които влизат в сила от 1 април 2014 г.".


§ 6. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г. и бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г.) в чл. 118, ал. 3 изречение второ се изменя така: "В случаите на продажби на услуги с развлекателен характер или на стоки чрез фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване, с електрическо захранване фискалният бон, регистриращ продажбата, може да се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ по ред и начин, определени с наредбата по ал. 4."


§ 7. (1) Лицата, за които се прилагат забраните по чл. 3, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона в 6-месечен срок от влизането му в сила.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 за лицата, които не са привели дейността си в съответствие с изискванията на закона, се прилага чл. 5.


§ 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.
-------------------------
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 20 декември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 24.03.2015 Г.)

§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г. с изключение на § 3, § 6, т. 1, 3 - 6, § 8, 14 и 15, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

§ 50. (1) Този кодекс влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на чл. 574, ал. 8, който влиза в сила от 1 юли 2016 г.
(2) До 1 юли 2016 г. обменът на данни по чл. 574, ал. 3 - 7 се извършва ежеседмично, като всеки първи работен ден от седмицата:
1. Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" предоставят на Информационния център актуалните данни по чл. 574, ал. 3 и 4;
2. Информационният център предоставя на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" актуалните данни по чл. 574, ал. 5 - 7.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2016 Г.)

§ 14. (1) Лицата, за които се прилагат забраните по чл. 3, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 за лицата, които не са привели дейността си в съответствие с изискванията на този закон, се прилага чл. 5 или 7.

§ 15. Министърът на правосъдието утвърждава образец на декларация по чл. 6, ал. 3 в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 16. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Комисията за финансов надзор приема наредбата по чл. 4, т. 1.

§ 17. Законът влиза в сила от 1 юли 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 02.01.2018 Г.)

§ 41. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. член 45, ал. 5, която влиза в сила в 12-месечен срок от обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. член 191, ал. 2 - 5, чл. 192 и 193, които влизат в сила от 31 януари 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 16.02.2018 Г.)

§ 42. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. член 222, ал. 1 - 3, които влизат в сила от 3 септември 2019 г.;
2. параграф 13, т. 12, буква "а", която влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
3. параграф 13, т. 12, буква "б", която влиза в сила от 21 ноември 2017 г.;
4. параграф 17, т. 37 относно чл. 264а и т. 39 относно чл. 273б, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА


(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 10.05.2024 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума