навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - РЕШЕНИЕ № 497 ПО ПРОТОКОЛ № 496 ОТ 23.07.2015 Г.)

Приет с Решение № 122 на СОС по Протокол № 58 от 13.03.2014 г., изм. и доп. с Решение № 497 по Протокол № 496 от 23.07.2015 г., изм. с Решение № 826 по Протокол № 26 от 22.12.2016 г., изм. и доп. с Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г., изм. и доп. с Решение № 56 по Протокол № 7 от 28.03.2024 г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. (1) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) е създадена с Решение на Столичния общински съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
(2) (Нова - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) СОАПИ има за основна цел от името на Столична община да стимулира развитието на бизнеса в столицата, да привлече чуждестранни партньори и инвеститори, да подпомогне дейността на фирмите, които са регистрирани и развиват дейността си на територията на общината, да стимулира заетост и да подобри бизнес-климата в най-големия икономически регион на България. Приоритет в дейността на СОАПИ е насърчаване използването на иновациите и иновативните технологии с цел да се създаде устойчива бизнес среда, която да стане пресечна точка за българския и чуждия бизнес в София.
Чл. 2. (1) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) СОАПИ е специализиран орган на СОС за организация, осъществяване и следприватизационен контрол на процеса по преструктуриране и приватизация на общинските предприятия и обекти в съответствие със:
- Закона за приватизация и следприватизационен контрол ( ЗПСК);
- Решенията на СОС;
- Всички нормативни актове, третиращи процеса на преструктуриране, приватизация и следприватизационен контрол на общинските предприятия и обекти.
(2) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) СОАПИ след изрично упълномощаване с Решение от Столичен общински съвет:
- организира и провежда търгове и конкурси за продажба на нежилищни имоти - частна общинска собственост по изричен ред, предвиден в Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и при спазване изискванията на ЗОС;
- организира и провежда търгове и конкурси за продажба на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества - собственост на общината по изричен ред, предвиден в Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правото на собственост на общината в търговските дружества на Столичен общински съвет и при спазване изискванията на ТЗ.
(3) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) По ред определен от Столичен общински съвет, на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции може да бъде възлагано извършването на други дейности по управление и разпореждане с общинско имущество, в това число извършване на действия по инвестиционно проучване и възможности за осъществяване на публично-частно партньорство, както и на действия по реализиране на публично-частни проекти на територията на Столична община.
(4) (Нова - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) СОАПИ осъществява и осигурява провеждането на политиката за насърчаване, привличане и подпомагане на инвестициите на територията на Столична община, съдейства за прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите по Закона за насърчаване на инвестициите ( ЗНИ), прави предложения до Кмета на Столична община (СО) за издаване на сертификат за инвестиционни проекти с общинско значение и спомага за прилагане на насърчителните мерки от неговата компетентност.
(5) (Нова - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) СОАПИ, съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, извършва действия възложени от Столичен общински съвет за разработване и изпълнение на дългосрочни и средносрочни програми за насърчаване на малките и средните предприятия на територията на Столична община, и оказва съдействие на малките и средните предприятия, на Агенцията по заетостта и на други организации за реализиране на програми за обучение и повишаване квалификацията на ръководителите и на заетите лица в малките и средните предприятия.

Чл. 3. (1) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Размерът на издръжката на СОАПИ е част от бюджета на Столична община и се гласува от Столичен общински съвет с годишния бюджет на общината.
(2) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) Проектът за приходите и разчета на разходите за дейността на Агенцията се изготвя от Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции и става част от проекта за бюджет на Столична община, който се гласува ежегодно от Столичен общински съвет.
(3) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Предвидените в общинския бюджет средства за издръжка на СОАПИ се изразходват в рамките на утвърдените от НС на СОАПИ лимити съгласно единната бюджетна класификация за съответната година.
(4) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) Средствата се изразходват с разрешение на Главния изпълнителен директор, след съгласуване с главния счетоводител въз основа на утвърдените лимити по отделните видове разходи от Надзорния съвет на СОАПИ, съгласно чл. 9, ал. 5 от Правилника за дейността на СОАПИ.
(5) Годишният отчет за изразходваните средства се внася от Надзорния съвет заедно с отчета на годишния план за работа по приватизация за утвърждаване в Столичния общински съвет.


Чл. 4. (1) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) Преструктурирането и приватизацията на общинските предприятия и обекти се извършва въз основа на годишния общински план за работа по приватизация (ГОПРП), който се изготвя от СОАПИ и се приема от СОС.
(2) ГОПРП съдържа:
1. приоритетите в дейността на СОС по приватизация за годината, в това число списъка по чл. 3, ал. 2, изр. първо от ЗПСК, както и списък на обектите по реда на чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, които ще се приватизират през годината;
2. прогноза за приходите и разходите по приватизация.
(3) ГОПРП се оповестява публично със съдържанието по предходната алинея.
(4) ГОПРП не е условие за вземане на решения и за действителността на сключените сделки.


Чл. 5. (Нов - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) (1) Насърчаването на инвестиции на територията на Столична община се извършва въз основа на годишен план за привличане на инвестиции, който се изготвя от СОАПИ и се приема от СОС.
(2) Годишният план за привличане на инвестиции на територията на Столична община включва приоритетите в дейността по насърчаване на инвестициите през годината, в това число и списък на недвижимите имоти - частна общинска собственост, които могат да бъдат предмет на продажба или да бъде учредено възмездно ограничено вещно право върху недвижим имот, включен в списъка.
(3) В бюджета на СОАПИ като част от бюджета на Столична община за съответната година се предвиждат средства за извършване на инвестиционен маркетинг от агенцията.

Чл. 6. (Предишен чл. 5 - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) (1) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции организира, осъществява и контролира практическото изпълнение на утвърдения от СОС годишен общински план за работа по приватизация и осъществява следприватизационен контрол по сключените сделки, както и организира, осъществява и контролира практическото изпълнение на възложените с изрично решение на СОС продажби на недвижими имоти съгласно чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник. За тази цел СОАПИ:
1. работи във взаимодействие с всички структури на общинската администрация;
2. (изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) в дейността си използва указанията на Агенцията за публичните предприятия и контрол по прилагането и тълкуването на нормативната уредба по приватизация и следприватизационен контрол;
3. подготвя, внася за утвърждаване от СОС и организира публичното оповестяване и обнародване на документите по чл. 4, ал. 2 от настоящия правилник;
4. подготвя и внася за утвърждаване списъка по чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК;
5. събира необходимата информация за всички подлежащи на приватизация обекти от нейната компетентност и извършва маркетинг;
6. внася в Столичен общински съвет предложение за избор на метод за приватизация на общинското участие по смисъла на чл. 3, ал. 2, изр. първо от ЗПСК;
7. (изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) внася в Столичен общински съвет предложение за откриване на процедура за приватизация и предложение за избор на метод за приватизация на търговските дружества с общинско участие, включени в списъка по чл. 3, ал. 2, изречение второ от ЗПСК, обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала, обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК;
8. внася в Столичен общински съвет предложение за избор на метод за продажба на обектите по чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник;
9. след вземане на решение от СОС по т. 6, т. 7 и т. 8 от настоящия правилник организира и провежда търговете и конкурсите. Извършва всички по-нататъшни действия, свързани с цялостното приложение на ЗПСК и съответните законови и подзаконови нормативни актове. Възлага и приема правните анализи на обектите, подлежащи на приватизация и продажба по реда на чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник. Възлага и приема приватизационните оценки и оценките на обектите по чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник, както и изготвянето на информационни меморандуми и сключва приватизационните сделки. Осъществява следприватизационен контрол по сключените приватизационни сделки и контрола по изпълнението на сделките с обектите по чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник;
10. създава и поддържа публичен регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол, включително по Интернет. Създава условия за запознаване с информацията в регистъра;
11. разглежда и съгласува проектите за преструктуриране на общински предприятия, внесени от общинската администрация в СОС;
12. (доп. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) организира обучение на специалисти и осъществява консултантска дейност по въпросите на общинската приватизация и инвестиции по ЗНИ, като използва и възможностите, предвидени в Закона за концесиите и ЗМСП;
13. (доп. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) разяснява целите на общинската приватизация, извършва широка дейност за информиране на обществеността за действията и намеренията на агенцията, осигурява прозрачност на общинския процес на приватизация и следприватизационен контрол и дейностите, свързани с реализирането на инвестиционни проекти на територията на СО;
14. осъществява международно сътрудничество с оглед осигуряване на чуждестранни инвестиции, финансиране и осигуряване на техническа помощ;
15. работи във взаимодействие с лицата по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК;
16. осъществява дейността по джиросване на временните удостоверения за определения от СОС брой акции по приватизационните сделки, както и за удовлетворяване на уважените реституционни претенции от приватизираните общински дружества;
17. извършва проверки относно изпълнението на поетите с приватизационни договори задължения в приватизираните обекти;
18. осъществява действия по предявяване и събиране на предвидените в договорите неустойки в случаите на неизпълнение, както и действия по развалянето на приватизационните договори в съответствие с нормативната уредба;
19. контролира плащанията по приватизационните договори и съвместно със Столична община плащанията по договорите за продажба на обекти по чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник в случаите на разсрочено плащане на покупната цена;
20. изисква информация в случаите на постъпили сигнали за неизпълнение на приватизационните договори;
21. дава съгласие и одобрение от името на продавача в случаите, когато е предвидено в приватизационните договори.
22. (настояща ал. 5 - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)
23. (настояща ал. 3 - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)
(2) (Нова - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Във връзка с осъществяване и провеждане на политиката за насърчаване, привличане и подпомагане на инвестициите на територията на Столична община СОАПИ:
1. (изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) разработва план и отчет на Столична община за насърчаване на инвестициите и за провеждане на общинската политика в областта на инвестициите;
2. извършва инвестиционен маркетинг, като представя и рекламира възможностите за инвестиране на територията на Столична община;
3. предоставя подробна информация на потенциалните инвеститори относно съдържанието на инвестиционния проект, необходимите документи и процедурата за сертифициране;
4. съдейства на Кмета на Столична община за прилагането на насърчителните мерки по реда чл. 22з, ал. 3 от Закона за насърчаване на инвестициите.
5. (изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) по заявление на инвеститор за издаване на сертификат за инвестиция клас В извършва оценка на инвестиционния проект заедно с приложените към него документи по реда на чл. 18, ал. 5 от ЗНИ и Наредбата за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В, приета от Столичен общински съвет. Изготвя становище за съответствие на инвестицията с условията по чл. 14 от ЗНИ и чрез Кмета на Столична община внася в Столичен общински съвет мотивирано предложение за издаване или отказ за издаване от Кмета на Столична община на сертификат за клас инвестиция В по чл. 19, ал. 2, т. 3 от ЗНИ.
6. съдейства на инвеститорите за реализиране на инвестиционните им проекти, като подпомага информационното и индивидуално административно обслужване, и съдейства за прилагане на мярката за съкратени срокове за административно обслужване при условията и по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за прилагането му;
7. оказва съдействие на инвеститорите за решаване на възникнали правни проблеми и при необходимост осъществява посредничество при решаването им;
8. съдейства на инвеститорите за осъществяване на контакти с потенциални партньори, като организира и участва в срещи с тях. За тази цел осъществява и поддържа контакти с браншови и други бизнес организации;
9. за подпомагане на инвестиционни проекти в областта на малкия и среден бизнес извършва консултации на потенциалните инвеститори относно възможностите за реализиране на проектите и разяснява необходимите конкретни действия. В тази връзка работи в тясно сътрудничество с Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия с оглед използване на неговите възможности за подпомагане осъществяването на инвестиционни проекти в областта на малкия и среден бизнес.
10. осъществява, предвидените в нормативната уредба действия за подпомагане и осъществяване на предложените инвестиционни проекти, проекти в областта на публично-частното партньорство и по Закона за малките и средни предприятия;
11. създава и поддържа база данни за обслужваните инвестиционни проекти, за фазите на тяхната реализация, както и за издадените сертификати за инвестиция клас В от общината. Поддържа регистър на инвестиционните проекти;
12. осъществява слединвестиционно съдействие на инвеститорите;
13. следи за изпълнението на инвестиционните проекти по отношение на срока и размера на инвестициите и взаимодейства с компетентните органи за прилагане на чл. 19, ал. 2 от ЗНИ;
14. след изрично възлагане със заповед на Кмета на Столична община осъществява от името на Кмета на Столична община контрола по изпълнението на инвестиционните проекти от общинско значение, като в тази връзка осъществява действия по предявяване и събиране на предвидените в договорите неустойки в случаите на неизпълнение, както и действия по развалянето на договорите за прехвърляне на права по ЗНИ в съответствие с нормативната уредба.
15. осъществява сътрудничество с областните управители и с органите на местното самоуправление, както и с регионални и национални сдружения с нестопанска цел за привличане на инвестиции и за развитие на инвестиционния потенциал на територията на Столична община;
16. осъществява контакти с Българската агенция за инвестиции, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и други органи на централната изпълнителна власт с правомощия и функции в областта на насърчаване на инвестициите в страната, както и с търговските камари;
17. съдейства за издаването на документ от Кмета на Столична община, удостоверяващ изпълнението на инвестиционния проект по реда на чл. 11б, т. 8 от Закона за насърчаване на инвестициите;
18. изготвя годишен доклад за издадените сертификати за инвестиция клас В и предоставените насърчителни мерки и го внася в Столичен общински съвет. Изпраща доклада на Кмета на Столична община за предоставянето му на областния управител и изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции и за включването му в годишния доклад за инвестициите в страната по чл. 11б, т. 5 от ЗНИ;
19. поддържа на интернет страницата на СОАПИ:
а) актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции;
б) формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат за инвестиция клас В и ползване на насърчителните мерки по ЗНИ;
в) информация за издадените сертификати за инвестиция клас В от общината.
(3) (Предишна т. 23 на ал. 1, изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) В предвидените от ЗПСК случаи съставя актове за констатирани административни нарушения, съгласно Глава 9 от ЗПСК и ги изпраща на съответните компетентни органи за продължаване на административно-наказателното производство. Сигнализира Кмета на СО при установяване на извършени административни нарушения по реда на глава седма от Закона за насърчаване на инвестициите.
(4) (Нова - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) За осъществяване на дейността в областта на насърчаване на инвестициите СОАПИ може да бъде подпомагана и да ползва услугите на външни експерти съобразно действащото законодателство.
(5) (Предишна т. 22 на ал. 1 - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) Разработва инструкции, процедурни правила и други документи по всички предходни алинеи в съответствие с нормативната уредба и решенията на СОС.


Чл. 7. (Предишен чл. 6, изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции се ръководи от Надзорен съвет и Изпълнителен съвет. Изпълнителният съвет се състои от Главен изпълнителен директор и двама изпълнителни директори.


Чл. 8. (Предишен чл. 7 - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) (1) (Изм. - Решение № 826 по Протокол № 26 от 22.12.2016 г.) Надзорният съвет се избира за времето на мандата на Столичния общински съвет и се състои от 9 до 13 члена. Решението на Общинския съвет се взема с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците. При прекратяване мандата на Столичния общински съвет избраният Надзорен съвет продължава работата си до избор на нов Надзорен съвет.
(2) Членовете на Надзорния съвет се избират и освобождават от СОС с явно гласуване.
(3) За членовете на Надзорния съвет се прилага чл. 22в, ал. 2 от ЗПСК.
(4) (Изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г., в сила от 01.10.2020 г.) В двуседмичен срок от избирането си членовете на Надзорния съвет избират помежду си председател и двама заместник председатели. Надзорният съвет заседава по определен от председателя и предварително оповестен дневен ред не по-малко от два пъти в месеца. По изключение в дневния ред може да се включат въпроси, които не са предварително оповестени, ако всичките членове на надзорния съвет се съгласят с това. Периодичността на заседанията е в зависимост от характера и обема на текущата работа на агенцията. Извънредни заседания на Надзорния съвет могат да се свикват от Председателя на Надзорния съвет, Изпълнителния съвет или най-малко от трима от членовете на Надзорния съвет. При отсъствие на Председателя на Надзорния съвет неговите функции се поемат от един от заместниците му, а ако и те отсъстват от най-възрастния член на съвета.
(5) (Изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) Заседанията на Надзорния съвет са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете му. Заседанията могат да се провеждат и дистанционно (онлайн), като присъствието на членовете се осигурява чрез конферентна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността и позволяваща участие в обсъждането и приемането на решенията.
(6) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Главният изпълнителен директор и двамата изпълнителни директори присъстват на заседанията на Надзорния съвет с право на съвещателен глас. За въпросите, по които следва да докладват пред Надзорния съвет, те трябва да бъдат уведомени най-малко 3 работни дни предварително.
(7) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) На заседанията на Надзорния съвет на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции се допуска присъствието на външни лица само след покана от НС на СОАПИ или при направено искане, след изрично решение на Надзорния съвет за всеки конкретен случай.
(8) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) За всяко заседание на Надзорния съвет се води протокол, който се подписва от присъстващите членове най-късно до следващото заседание. Протоколите се водят и се съхраняват от експерта на Надзорния съвет, който предава препис-извлечение от взетите решения в тридневен срок в деловодството на СОАПИ за съхранение.
(9) По въпросите от своята компетентност Надзорният съвет се произнася с решение. Надзорният съвет приема решенията, ако за тях са гласували повече от половината от неговите членове. Решенията на Надзорния съвет се съобщават писмено на заинтересованите лица.
(10) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г., отм. - Решение № 56 по Протокол № 7 от 28.03.2024 г., в сила от 15.04.2024 г.)
(11) Членовете на Надзорния съвет не могат да заемат платени длъжности в агенцията.
(12) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) Членовете на НС на СОАПИ, които са общински съветници не могат да бъдат народни представители, министри или областни управители, заместник-министри и заместник-областни управители, кметове и заместник-кметове, кметове и заместник-кметове на районни администрации и кметски наместници; не могат да заемат щатна длъжност в администрацията на Столична община; както и не могат да бъдат членове на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие.
(13) (Нова - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) При възникване на някое от обстоятелствата по предходната алинея, съответният член на НС на СОАПИ уведомява писмено Председателя на СОС за възникналата несъвместимост с оглед прекратяване на правомощията му като член на НС на СОАПИ, считано от датата на възникване на конкретното обстоятелство по ал. 12.


Чл. 9. (Предишен чл. 8, изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Надзорният съвет на СОАПИ:
(1) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Внася в СОС предложения за избиране и освобождаване на Главния изпълнителен директор и двамата изпълнителни директори.
(2) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Въз основа на решението на Столичния общински съвет за избор на Главен изпълнителен директор и изпълнителни директори Председателят на Надзорния съвет сключва трудови договори с тях.
(3) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Определя възнаграждението на Главния изпълнителен директор и двамата изпълнителни директори.
(4) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Приема устройствения правилник, структурата и щатното разписание на СОАПИ, правила за работната заплата и допълнителното материално стимулиране на служителите на СОАПИ.
(5) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Определя лимитите за отделните разходи по издръжката на СОАПИ в рамките на получените бюджетни средства.
(6) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Утвърждава общите правила и критерии за назначаването на служителите в СОАПИ.
(7) (Изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) Приема шестмесечните отчети за дейността по приватизация и следприватизационен контрол и инвестиции и ги внася в СОС за сведение.
(8) Приема годишния общински план за работа по приватизация със съдържанието по чл. 4, ал. 2 от настоящия правилник и го внася за утвърждаване в СОС.
(9) (Нова - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) Приема годишния план за привличане на инвестиции на територията на Столична община със съдържанието по чл. 5, ал. 2 от настоящия правилник и отчет за дейността по насърчаване на инвестициите и ги представя на Кмета на Столична община за утвърждаване и внасяне в СОС.
(10) (Предишна ал. 9, изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Приема отчета на СОАПИ за изпълнението на годишния общински план за работа по приватизация и за дейността по следприватизационен контрол и ги внася за утвърждаване от СОС.
(11) (Предишна ал. 10 - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Внася в СОС предложение за избор на метод за приватизация на общинското участие по смисъла на чл. 3, ал. 2, изр. първо от ЗПСК, както и предложение за избор на метод за продажбата на недвижимите имоти съгласно чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник.
(12) (Предишна ал. 11 - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Внася в СОС предложения за откриване на процедура за приватизация по реда на чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК и предложения за избор на метод за приватизация.
(13) (Нова - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) НС на СОАПИ внася в СОС чрез Кмета на Столична община мотивирано предложение за издаване на сертификат за инвестиция клас В или за отказ в предвидените от ЗНИ случаи.
(14) (Предишна ал. 12, изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) След решенията на Столичен общински съвет за откриване на процедура за приватизация и решение за метода за приватизация и на основание чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Надзорният съвет на СОАПИ взема решение в съответствие с подзаконовите нормативни актове по прилагане на ЗПСК, за:
1. насрочване, организация и провеждане на търгове и конкурси;
2. утвърждаване на приватизационните оценки;
3. обявяване и определяне на участника спечелил търга или конкурса;
4. одобряване на договорите за продажба, сключени по реда на ЗПСК;
5. взема решение по т. 1 до т. 3 за извършване на продажбата на недвижими имоти - общинска собственост по чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник. Одобрява договорите за продажба по този ред и след изтичане на законоустановения срок за обжалване на процедурата ги внася за подпис от Кмета на Столична община;
6. Взема решение по т. 1 до т. 3 за извършване на продажбата на обособени части от имуществото на търговски дружества - собственост на общината по чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник. Одобрява договорите за продажба по този ред и след изтичане на законоустановения срок за обжалване на процедурата ги предоставя за подпис от управителния орган на търговското дружество;
7. извършва всички други действия по прилагане на ЗПСК и всички други законови и подзаконови нормативни актове.
(15) (Нова - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Предлага на Кмета на СО прилагането на насърчителни мерки спрямо инвеститорите за реализиране на инвестиционните им проекти при условията и по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за прилагането му
(16) (Нова - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) След решение на СОС за издаване на сертификат за инвестиция клас В и издаването му от Кмета на Столична община, СОАПИ:
1. изготвя и утвърждава проектите на договорите за продажба или за учредяване на възмездно ограничено вещно право върху имот - частна общинска собственост.
2. по реда на чл. 22а от ЗНИ възлага извършването на оценки, разглежда и приема докладите на оценителите.
3. внася в СОС чрез Кмета на СО предложения за сключване на договор за покупко-продажба или за учредяване на възмездно ограничено вещно право върху имот-частна общинска собственост по реда на чл. 22а от ЗНИ.
(17) (Предишна ал. 13, изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Взема решения по доклади на ресорния изпълнителен директор, внесени чрез Главния изпълнителен директор, относно констатирани неизпълнения по приватизационните договори и договорите за обекти по чл. 2, ал. 2 и предприемане на действия по предявяване и събиране на предвидените в договорите неустойки, както и за разваляне на приватизационни договори и договорите за обекти по чл. 2, ал. 2 в съответствие с нормативната уредба.
(18) (Предишна ал. 14, изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Дава съгласие и одобрение от името на продавача, когато това е предвидено в приватизационните договори, след доклад на ресорния изпълнителен директор, внесен чрез Главния изпълнителен директор.
(19) (Предишна ал. 15, изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Взема решения за събиране по реда на чл. 418 от Гражданскопроцесуалния кодекс на изискуеми и дължими вноски за плащане на покупната цена и на изискуеми и дължими неустойки по приватизационни договори, неизпълнени в срок повече от един месец след изтичане на определения срок за доброволно изпълнение, и възлага на Главния изпълнителен директор на СОАПИ изпълнението им.
(20) (Предишна ал. 16, изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Взема решения за обезпечаване изпълнението на задължения по приватизационни договори и възлага на Главния изпълнителен директор на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции извършването на, необходимите действия за учредяване на ипотека, залог или друго обезпечение.
(21) (Предишна ал. 17 - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Разглежда и приема за сведение докладите на упълномощените от СОС лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК относно анализа на правното състояние на съответното дружество, предварителния анализ на финансово-икономическото състояние, относно схемата и начина на преструктуриране на предприятията, както и избрания метод за приватизация.
(22) (Предишна ал. 18 - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Утвърждава доклада относно оценката на предприятието, разглежда изготвените документи за провеждане на приватизационните процедури, утвърждава доклада на упълномощените от СОС лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК, относно избора на купувач и подготвения проекто-договор за продажба, приема заключителен доклад относно извършената от тях работа и подготвя докладна записка до Столичен общински съвет.
(23) (Нова - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Приема изготвения от СОАПИ годишен доклад за издадените сертификати за инвестиция клас В и предоставените насърчителни мерки, който изпраща на Кмета на Столична община за представяне на областния управител и изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции и за включването му в годишния доклад за инвестициите в страната по чл. 11б, т. 5 от ЗНИ.
(24) (Предишна ал. 21 - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Изпраща на Кмета на Столична община, изготвените и внесени от определените длъжностни лица актове за установени административни нарушения на основание Глава 9 от ЗПСК по реда на ЗАНН от длъжностни лица в съответните районни общински администрации и общински дружества. Взема решение за образуване на административнонаказателно производство и съставяне на актовете в случаите, в които същите следва да бъдат съставени на Кметовете на райони и Изпълнителните директори на общински дружества, като внася изготвените актове в Столичен общински съвет за предприемане на действия по продължаване на административнонаказателното производство.
(25) (Нова - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Изпраща информация за констатирани нарушения, свързани с неизпълнение по инвестиционни проекти и внася доклад до Кмета на Столична община за предприемане на действия за санкциониране на инвеститорите.
(26) (Предишна ал. 19 - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Дава указания на Изпълнителния съвет по прилагане на ЗПСК и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
(27) (Нова - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) Приема решения по доклади на Главния изпълнителен директор по въпроси от компетентността на СОАПИ в приложение на нормативната уредба.
(28) (Предишна ал. 20 - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., предишна ал. 27 - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) Огласява основанията за промяна на своята практика в съответствие с чл. 6, ал. 4 от ЗПСК.


Чл. 10. (Предишен чл. 9 - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) (1) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Главният изпълнителен директор на СОАПИ се избира за времето на мандата на Столичния общински съвет.
(2) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) Главният изпълнителен директор на СОАПИ се избира и освобождава от СОС по предложение на Надзорния съвет по реда на чл. 8, ал. 2 от този правилник.
(3) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Пълномощията на Главния изпълнителен директор могат да бъдат прекратени предсрочно по предложение на Надзорния съвет на СОАПИ или на една трета на общинските съветници. Решението на Столичния общински съвет се взема с мнозинство от повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(4) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) При предсрочно прекратяване пълномощията на Главния изпълнителен директор на СОАПИ в едномесечен срок Столичният общински съвет избира нов Главен изпълнителен директор по реда на чл. 8, ал. 2 от този правилник.
(5) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) При предсрочно прекратяване пълномощията на Главният изпълнителен директор на СОАПИ функциите му до произвеждането на нов избор се поемат от определен от НС на СОАПИ изпълнителен директор.
(6) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) При изтичане на мандата на СОС Главният изпълнителен директор на СОАПИ продължава да изпълнява функциите си до избора на нов Главен изпълнителен директор.


Чл. 11. (Отм., предишен чл. 10, изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Главният изпълнителен директор на СОАПИ:
(1) Представлява, организира и ръководи цялостната оперативна дейност на агенцията съобразно закона и решенията на Надзорния съвет.
(2) (Изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) Сключва приватизационните договори на основание чл. 4, ал. 4 от ЗПСК.
(3) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Сключва договорите с външни лица и организации за извършване на необходимите на СОАПИ услуги и дейности.
(4) Назначава тръжните и конкурсните комисии.
(5) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Разрешава извършването на разходи съгласно получените бюджетни средства и в рамките на утвърдените от НС на СОАПИ лимити.
(6) (Нова - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Анализира, подготвя и прилага мерки за:
1. опростяване на административната и нормативна уредба за бизнес структурите в Столицата;
2. подобряване на финансовото обслужване на регистрираните в столицата фирми;
3. подобряване на конкурентната среда и конкурентноспособността на предприемачите;
4. подпомагане на икономическата активност на столичния бизнес.
(7) (Нова - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Възлага на администрацията на СОАПИ конкретни задачи с цел създаване на обща благоприятна среда за бизнеса, свързана с намаляване на бариерите в търговията на местно ниво, редуциране на административно-правните бариери и издаване на необходимите разрешителни от съответните столични районни администрации.
(8) (Нова - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Организира административното подпомагане на стартирането и развитието на стартиращи фирми чрез оказване на директна подкрепа на предприемачи и стимулиране на процеса на европеизация и интернационализация на иновативни фирми чрез улесняване на достъпа им до информация за международни програми за обучение и подпомагане, до международни пазари и чуждестранни партньори.
(9) (Нова - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Организира предоставянето от страна на СОАПИ на административни услуги, свързани с:
1. провеждане на срещи с инвеститори и инициативи, свързани с промоциране на бизнес климата в столицата;
2. организиране и провеждане на срещи в общината с отговорните по конкретния въпрос служители;
3. събиране и поддържане на информация за гр. София и региона;
4. общи консултации и съдействие за стартиране на бизнес;
5. помощ с административни въпроси;
6. организиране на офис и конферентни зали в началната фаза;
7. съвети за бизнес планиране;
8. информация за стимули и финансиране;
9. помощ при намирането на персонал;
10. установяването на контакт с обществени институции, групи със специални интереси /камари/, банки;
11. информация за данъчното регулиране;
12. организиране на Бизнес Мероприятия;
13. придружаване до съответния терен (сграда)/представяне на неговите предимства и недостатъци;
14. представяне на възможностите за наемане или закупуване на терени, сгради, помещения и консултиране за процедурите за съответната сделка;
15. предоставяне на допълнителна информация за общината;
16. консултиране при решаване на проблемите от компетенцията на местните власти и съдействие при решаване на проблеми от компетенциите на полиция, пожарна, ХЕИ и др.
(10) (Нова - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Чрез администрацията на СОАПИ организира събирането и поддържането на информация относно:
1. налична общинска земя, която може да се отдаде под наем или продаде и конкретните условия за това;
2. налични свободни производствени или административни сгради и тяхното състояние и условия за инвестиции;
3. данни, касаещи работната сила - брой и структура на населението, степен на образование, квалификация, заетост, ниво на работните заплати (по сектори);
4. развити сектори и приоритети за развитие на общината и районите (предпоставки, ресурсни дадености, транспортна достъпност, профил на икономическа активност, наличие на маркетингов профил и т.н.);
5. налична общинска инфраструктура и възможности за развитието й чрез партньорство с частен сектор;
6. цени на земя, ток, вода, газ, централно отопление, транспорт,човешки ресурси и др.;
7. информация за сектора на услугите;
8. информация за проекти за икономическо развитие на общинско ниво;
9. информация за проекти на частни фирми.
(11) (Предишна ал. 6 - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Сключва и прекратява договорните отношения със служителите на агенцията след съгласуване със съответния ресорен Изпълнителен директор.
(12) (Предишна ал. 7, доп. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Внася в НС на СОАПИ предложенията за съставяне и съставените актове за установяване на административно нарушение от определените от СОС длъжностни лица в НС на СОАПИ за предприемане на действия за продължаване на административнонаказателното производство по реда на чл. 44 и 45 от ЗПСК и ЗАНН. Внася в НС на СОАПИ за разглеждане доклади за сигнализиране на Кмета на Столична община за извършени административни нарушения по реда на глава седма от ЗНИ.
(13) (Предишна ал. 8, изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Разрешава отпуските и командирова служителите от СОАПИ след съгласуване със съответния ресорен Изпълнителен директор.
(14) (Предишна ал. 9 - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Сключва договорите за приватизационни услуги с лицата по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК, в това число и с избраните с решение на СОС, след подписването им от Председателя на СОС.
(15) (Предишна ал. 10, изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Внася в Надзорния съвет на СОАПИ всички документи, свързани с организацията на приватизацията и следприватизационния контрол в СОАПИ, както и документите, свързани с подготовката и организацията на продажбите на обекти по чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник.
(16) (Нова - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Внася в Надзорния съвет на СОАПИ за разглеждане доклади относно организацията и действията, предприети по реда на ЗНИ.
(17) (Предишна ал. 11 - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Изпълнява и други правомощия, предоставени му с решение на Столичния общински съвет.
(18) (Предишна ал. 12 - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) Извършва всички други действия във връзка с чл. 9, ал. 14, т. 7 от настоящия правилник.


Чл. 12. (Отм., нов - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) (1) Изпълнителните директори на СОАПИ се избират за времето на мандата на Столичния общински съвет, като функционалните им задължения се определят с длъжностни характеристики, приети с решение от НС на СОАПИ.
(2) Изпълнителните директори се избират и освобождават от СОС по предложение на Надзорния съвет на СОАПИ по реда на чл. 8, ал. 2 от този правилник.
(3) Пълномощията на изпълнителните директори могат да бъдат прекратени предсрочно по предложение на Надзорния съвет на СОАПИ или на една трета от общинските съветници. Решението на Столичния общински съвет се взема с мнозинство от повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(4) При предсрочно прекратяване пълномощията на изпълнителен директор в едномесечен срок Столичният общински съвет избира нов изпълнителен директор по реда на чл. 8, ал. 2 от този правилник.
(5) (Изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) При предсрочно прекратяване пълномощията на някой от изпълнителните директори на СОАПИ функциите му до произвеждането на нов избор се поемат от определен от Надзорния съвет на СОАПИ служител на ръководна длъжност в СОАПИ.
(6) При изтичане на мандата на СОС, изпълнителните директори продължават да изпълняват функциите си до избора на нови изпълнителни директори.

Чл. 13. (Отм., нов - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Изпълнителните директори на СОАПИ, съобразно, определените им от НС на СОАПИ функционални задължения:
(1) Организират и ръководят цялостната оперативна дейност на агенцията по отношение на приватизацията, следприватизационния контрол и продажба, и контрола по изпълнението на договорните задължения по сключените договори за продажба на обекти по реда на чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник, съобразно закона, решенията на Столичен общински съвет и решенията на Надзорния съвет.
(2) (Изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) Внасят в Надзорния съвет на СОАПИ чрез Главния изпълнителен директор на СОАПИ документите по реда на чл. 9, ал. 7, 8, 9, 10, 17 и 18 от настоящия правилник.
(3) Внасят в Надзорния съвет на СОАПИ чрез Главния изпълнителен директор на СОАПИ предложения за организация и провеждане на приватизационните процедури в СОАПИ и процедурите по продажба на обекти по чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник.
(4) Внасят в Надзорния съвет на СОАПИ чрез Главния изпълнителен директор на СОАПИ доклади с предложение за вземане на решения по реда на чл. 9, ал. 18 от настоящия правилник.
(5) (Изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) Внасят в Надзорния съвет на СОАПИ чрез Главния изпълнителен директор на СОАПИ, съобразно утвърдените си от НС на СОАПИ длъжностни характеристики, доклади относно необходимостта от предприемането на действия, по осъществяване на правомощията на СОАПИ по чл. 6, ал. 2 от настоящия правилник, във връзка с дейността на агенцията по насърчаване на инвестициите и подпомагане на малкия и среден бизнес в столицата, контрола по изпълнение на инвестиционните проекти и всички други действия, свързани с дейността на СОАПИ съгласно ЗНИ, ЗМСП, Закона за концесиите.


Чл. 14. (Отм., предишен чл. 15 - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) (1) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) За членовете на Надзорния съвет, членовете на Изпълнителния съвет се прилагат съответно разпоредбите съгласно ЗПКОНПИ.
(2) (Изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) За лицата, извън тези по ал. 1, които са натоварени от СОАПИ служебно или по договор с провеждането на търгове и конкурси, изготвянето на правни анализи, оценки или експертизи се прилагат съответно разпоредбите съгласно ЗПКОНПИ.
(3) (Нова - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) Членовете на Надзорния съвет и членовете на Изпълнителния съвет нямат право да участват в подготовката, обсъждането, приемането, издаването, постановяването и контрола на актове, свързани с насърчаването на инвестиции по настоящия правилник, в случаите когато те или свързани с тях лица имат търговски, финансов или друг интерес. За посочените лица се прилагат ограниченията съгласно ЗПКОНПИ.
(4) (Нова - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Лицата, извън тези по ал. 3, които са натоварени от СОАПИ служебно с извършването на действия по ЗНИ съгласно настоящия правилник, както и членовете на техните семейства, нямат право да участват в инвестиционни проекти, реализиращи се на територията на Столична община или да придобиват право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - частна общинска собственост при условията и по реда на ЗНИ.


Чл. 15. (Предишен чл. 16 - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) За всички въпроси, неуредени в този правилник се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство и решенията на СОС.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Настоящият правилник е приет с Решение № 122 по Протокол № 58 от 13.03.2014 г. на Столичен общински съвет и отменя Правилник за дейността на Столична общинска агенция за приватизация, приет с Решение № 11 по Протокол № 38/25.05.2002 г. и допълнен с Решение № 55 по Протокол № 39/17.06.2002 г., с Решение № 170 по Протокол № 74/23.03.2006 г., с Решение № 363 по Протокол № 79/25.05.2006 г. и с Решение № 895 по Протокол № 93/23.11.2006 г., с Решение № 43 по Протокол № 5/17.01.2008 г., Решение № 809 по Протокол № 28/18.12.2008 г. на Столичния общински съвет и може да бъде изменян и допълван само от него по същия ред.


§ 2. (Нов - Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) Разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от Правилника влиза в сила от 01.10.2020 г.


§ 3. (Нов - Решение № 56 по Протокол № 7 от 28.03.2024 г.) Отмяната на чл. 8, ал. 10 влиза в сила от 15.04.2024 година.

РЕШЕНИЕ № 497 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 23.07.2015 Г.


(ПРИЕТО ПО ПРОТОКОЛ № 86 ОТ 23.07.2015 Г.)

19. Във всички текстове на правилника думите "Столична общинска агенция за приватизация (СОАП)" се заменят с думите "Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ)".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума