навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ОТ 4 ЮНИ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОБРАЗЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ, КАКТО И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

Издадена от министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.51 от 19 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 28 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 31 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 1 Октомври 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 10 Април 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците;
2. редът и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците;
3. редът за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;
4. редът за водене на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
5. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) изграждането и поддържането на Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО) по чл. 48, ал. 8 ЗУО.

Чл. 2. Целта на тази наредба е:
1. получаване на пълна и достоверна информация за дейностите по отпадъците чрез определяне на реда за водене на отчетност и за реда и сроковете за предоставяне на информация по съответните образци от лицата по чл. 44 ЗУО;
2. получаване на пълна и достоверна информация за пуснатите на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО.


Чл. 3. Информацията по чл. 2 се събира чрез:
1. документите относно отчета, определени с тази наредба;
2. документите, изискващи се съгласно:
а) наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО от лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;
б) наредбата по чл. 43, ал. 3 ЗУО;
в) наредбата по чл. 43, ал. 4 ЗУО;
г) наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО;
д) наредбата по чл. 43, ал. 6 ЗУО.


Чл. 4. Задължени лица по тази наредба са:
1. лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или опасни отпадъци, с изключение на отпадъците, образувани от домакинства, търговските и административните сгради;
2. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци;
3. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци;
4. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване и/или третиране на масово разпространени отпадъци;
5. лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;
6. организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО;
7. регионални сдружения за управление на отпадъци;
8. лицата, извършващи дейности като търговец и/или брокер на отпадъци;
9. (нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) лицата, чиято дейност е свързана с временно съхраняване на отпадъци от живак по чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (ОВ, L 137/1), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2017/852";
10. (нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) лицата, чиято дейност е свързана с преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване на отпадъци от живак по чл. 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/852;
11. (нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци съгласно актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО, или съгласно критерии, определени с наредба на министъра на околната среда и водите по чл. 5, ал. 2 от ЗУО;
12. (нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) лицата, при чийто производствен процес се образува вещество или предмет, определено като страничен продукт с мотивирано решение на министъра на околната среда и водите по чл. 4, ал. 2 от ЗУО.


Чл. 5. (1) Документи за водене на отчетност и предоставяне на информация за дейностите по отпадъци са:
1. отчетни книги по чл. 44, ал. 1 ЗУО;
2. годишни отчети по чл. 44, ал. 6 ЗУО;
3. идентификационен документ по чл. 29, ал. 5 ЗУО.
(2) Документи за регистриране в публичните регистри са регистрационни образци.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2023 г., в сила от 10.04.2023 г.)

Чл. 6. Разпоредбите на чл. 39, ал. 1 ЗУО се прилагат при предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), които нямат битов характер, от лицата, при чиято дейност се образуват отпадъците. Приемането и предаването на тези отпадъци се отчита чрез вписване в отчетните книги.

Глава втора.
РЕД И ОБРАЗЦИ ЗА ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ

Раздел I.
Ред и образци за водене на отчетните книги


Чл. 7. Отчетните книги се водят от:
1. лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или опасни отпадъци, по образец съгласно приложение № 1;
2. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране на отпадъци, с изключение на ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 2;
3. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО) на отпадъци, с изключение на отпадъци от ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 2;
4. лицата, чиято дейност е свързана с депониране на отпадъци, по образец съгласно приложение № 3;
5. лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците, вкл. предварително третиране преди оползотворяване (код R12 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от ДР на ЗУО и/или предварително третиране преди обезвреждане с код D13 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО), с изключение на дейностите по т. 3 и 4, по образец съгласно приложение № 4;
6. търговците и брокерите на отпадъци по образец съгласно приложение № 5;
7. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране на ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 6;
8. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от ДР на ЗУО) на ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 6;
9. лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване на ОЧЦМ, с изключение на дейностите по т. 8, по образец съгласно приложение № 4;
10. (нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) лицата, чиято дейност е свързана с временно съхраняване на отпадъци от живак по чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852, по образец съгласно приложение № 48;
11. (нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) лицата, чиято дейност е свързана с преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване на отпадъци от живак по чл. 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/852, по образец съгласно приложение № 49.


Чл. 8. (1) Отчетните книги по чл. 7, т. 1 се водят за всяка площадка по кодове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2023 г., в сила от 10.04.2023 г.) Отчетните книги по чл. 7, т. 3, 4, 5, 8 и 9 се водят по съоръжение/инсталация/площадка, в което се третират отпадъци.
(3) Отчетните книги по чл. 7, т. 2, 6 и 7 се водят по една за съответната дейност с отпадъци.
(4) В случай на образуване на отпадъци от третиране на отпадъци, както и от дейността на площадка/съоръжение/инсталация за третиране на отпадъци се води само отчетна книга по чл. 7, т. 5, а в случай на третиране на отпадъци от ОЧЦМ се попълва само отчетна книга по чл. 7, т. 9.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
(6) В случай че на една и съща площадка се извършват дейности с отпадъци, за които се изисква водене на отчетни книги по чл. 7, т. 3 и 5, се води само отчетна книга по приложение № 4.
(7) В случай че на една и съща площадка се извършват дейности с ОЧЦМ, за които се изисква водене на отчетни книги по чл. 7, т. 8 и 9, се води само отчетна книга по приложение № 4.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Лицата по чл. 7 са длъжни да поискат заверяване на отчетната книга при подаване на работни листове и/или издаване, изменение и/или допълнение на разрешение по чл. 67 и регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО при подаване на заявленията за търговци и/или брокери.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2023 г., в сила от 10.04.2023 г.) Отчетните книги по чл. 7 се заверяват по електронен път чрез НИСО.
(3) Отчетните книги по чл. 7, т. 1 се заверяват от РИОСВ, на чиято територия се намира площадката.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2023 г., в сила от 10.04.2023 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) В случаите по чл. 36 ЗУО, както и след изтичане срока за утвърждаване на работни листа по реда на наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО лицата могат да водят отчетни книги, генерирани от НИСО на базата на подадените работни листове и/или заявления за издаване, изменение и/или допълнение на разрешение по чл. 67 и регистрационен документ по чл. 78 ЗУО и/или регистрационни форми за търговци и/или брокери, до произнасяне на компетентния орган.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2023 г., в сила от 10.04.2023 г.) Отчетните книги по чл. 7 се попълват за всеки календарен месец до 15 дни след изтичането му, като всеки запис се отразява по дата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2023 г., в сила от 10.04.2023 г.) В случай на необходимост от коригиране на данните, въведени в отчетните книги по чл. 7, се допуска извършване на корекция през текущия месец на вече въведени данни в отчетната книга за предходните 2 месеца. Корекцията се отразява, като се попълват коректно всички нормативно изискуеми данни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2023 г., в сила от 10.04.2023 г.) В случай че през календарен месец не са извършвани дейности с отпадъци, респективно с конкретен отпадък, това също се отразява в отчетната книга, като в "Други бележки" еднократно се записва "не е извършвана дейност с отпадъци за месец" и се посочва месецът, през който не е извършвана дейност с отпадъци.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2023 г., в сила от 10.04.2023 г.) Отчетните книги по чл. 7, т. 2 за отпадъци с произход от общинските системи за събиране на смесени битови отпадъци с код 20 03 01 (смесени битови отпадъци) могат да се попълват с един запис за общото количество транспортирани отпадъци по дати.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
(8) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) В случай че третираните отпадъци са придобили статус "край на отпадъка", в отчетните книги вместо код се записва "край на отпадъка".

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2023 г., в сила от 10.04.2023 г.) Отчетните книги по чл. 7 се водят по електронен път в НИСО, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Чл. 12. (1) В случаите на превоз на опасни отпадъци товародателят изготвя идентификационен документ по образец съгласно приложение № 8.
(2) Идентификационният документ по ал. 1 се попълва на хартиен носител от товародателя, превозвача и товарополучателя в случаите, когато:
1. се променя притежателят на отпадъка и се извършва транспортиране между две площадки;
2. две от лицата - товародател, превозвач или товарополучател, съвпадат;
3. не се променя притежателят, но отпадъкът се транспортира по републиканската пътна мрежа между две площадки.
(3) Идентификационният документ се попълва за всеки отпадък последователно от товародателя, превозвача и товарополучателя.
(4) Идентификационният документ задължително съдържа трите имена, подпис и длъжност на лице с представителна власт или пълномощник.
(5) Идентификационният документ се попълва за всеки отпадък в шест еднакви екземпляра.
(6) Екземплярите с номера 1, 2 и 3 се съхраняват съответно от товародателя, превозвача и товарополучателя.
(7) В 15-дневен срок след получаване на товара товарополучателят изпраща екземпляр № 4 на РИОСВ, на чиято територия се намира товародателят, екземпляр № 5 - на РИОСВ, на чиято територия се намира товарополучателят, и екземпляр № 6 - на товародателя.

Раздел II.
Ред и образци за изготвяне и предоставяне на годишните отчети по отпадъци


Чл. 13. Лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени или опасни отпадъци, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 9.


Чл. 14. Лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране, предоставят годишен отчет за:
1. производствени и/или опасни отпадъци, с изключение на ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 10;
2. битови и/или строителни отпадъци по образец съгласно приложение № 11;
3. ОЧЦМ по образец съгласно приложение № 17.


Чл. 15. (1) Лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 ДРЗУО) на производствени и/или опасни отпадъци (в т. ч. излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), извън обхвата на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7 от 2013 г.), с изключение на ОЧЦМ, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 12.
(2) Лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 ДРЗУО) на следните масово разпространени отпадъци, предоставят годишен отчет за:
1. негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) по образец съгласно приложение № 13;
2. излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) по образец съгласно приложение № 14;
3. излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), попадащи в обхвата на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, по образец съгласно приложение № 15;
4. отработени масла по образец съгласно приложение № 16.
(3) Лицата по ал. 2 не попълват годишен отчет по ал. 1.
(4) Лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване на ОЧЦМ (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 ДРЗУО), предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 7.


Чл. 16. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане (с изключение на депониране) на производствени и/или опасни отпадъци (в т. ч. ИУМПС, извън обхвата на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства), предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 18.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) В случай на образуване на отпадъци от дейността на съоръжение/инсталация/площадка за третиране на отпадъци се предоставя годишен отчет по образец съгласно приложение № 9.
(3) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или обезвреждане на отпадъци от опаковки, предоставят годишен отчет за:
1. стъклени опаковки по образец съгласно приложение № 19а;
2. хартиени и картонени опаковки по образец съгласно приложение № 19б;
3. метални опаковки по образец съгласно приложение № 19в;
4. пластмасови опаковки по образец съгласно приложение № 19г;
5. дървени опаковки по образец съгласно приложение № 19д;
6. композитни опаковки или опаковки от други опаковъчни материали по образец съгласно приложение № 19е.
(4) Лицата, чиято дейност е свързана с подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на отпадъци от опаковки, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 20.
(5) Лицата, чиято дейност е свързана с образуване на утайки от пречиствателни станции на отпадъчни води, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 21.
(6) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване и/или обезвреждане (с изключение на депониране) на утайки от пречиствателни станции на отпадъчни води, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 18.
(7) Лицата по ал. 3 и 4 не попълват годишен отчет по ал. 1.
(8) Лицата по ал. 5 не попълват годишен отчет по чл. 13.
(9) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане (с изключение на депониране) на ОЧЦМ, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 18.


Чл. 17. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на масово разпространени отпадъци (с изключение на депониране), предоставят годишен отчет за:
1. (В сила от 01.01.2014 г.) НУБА в зависимост от химичния състав по приложения IV, V или VI от Регламент (ЕС) № 493/2012 г. на Комисията за определяне, в съответствие с Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на подробни правила за изчисляване на ефективността на рециклирането на процесите на рециклиране на отпадъчни батерии и акумулатори (ОВ, 151/12.06.2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 493/2012 г.";
2. ИУЕЕО по образец съгласно приложение № 22;
3. ИУМПС, попадащи в обхвата на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, по образец съгласно приложение № 23;
4. отработени масла по образец съгласно приложение № 24;
5. излезли от употреба гуми (ИУГ) по образец съгласно приложение № 25.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Лицата по ал. 1 не попълват годишен отчет по чл. 16, ал. 1 и в случай на образуване на отпадъци от дейността на съоръжение/инсталация/площадка за третиране на отпадъци попълват годишен отчет по чл. 13.
(3) (В сила от 01.01.2014 г.) Лицата, предоставящи годишен отчет по ал. 1, т. 1, предоставят и годишен отчет по образец съгласно приложение № 26 за произхода и лицата, от името и за сметка на които са рециклирани НУБА за изпълнение на целите, в т.ч. и за количеството рециклирани НУБА.
(4) (В сила от 01.01.2014 г.) Приложенията по ал. 1, т. 1 се попълват при спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 493/2012 г.
(5) В случай на образуване на отпадъци от дейност по оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане (с изключение на депониране) на отпадъци от ИУМПС и ИУЕЕО, в годишните отчети по ал. 1, т. 2 и 3 се записват всички образувани кодове отпадъци в резултат от дейността.


Чл. 18. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на отпадъци с произход от бита, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 20.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2023 г., в сила от 10.04.2023 г.) В случай че съвместно се извършват дейностите по ал. 1 и по чл. 17, ал. 1, се предоставят съответните годишни отчети по чл. 17, ал. 1.
(3) В случай че съвместно се извършват дейностите по ал. 1 и по чл. 16, ал. 4, се предоставя само годишният отчет по ал. 1.


Чл. 19. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на строителни отпадъци, както и за произведените рециклирани строителни материали, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 28.
(2) Лицата, чиято дейност е свързана с влагане на строителни материали от оползотворени строителни отпадъци, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 29.
(3) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 30.


Чл. 20. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с депониране на отпадъци, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 31.
(2) Регионалните сдружения по чл. 24, ал. 1 ЗУО предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 32.
(3) Лицата, чиято дейност е свързана с компостиране, анаеробно разграждане и механично-биологично третиране на биоотпадъци, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 33.
(4) Лицата по ал. 3 не попълват годишен отчет по чл. 18.


Чл. 21. (1) Лицата, извършващи дейности като търговец по § 1, т. 45 ДРЗУО, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 34.
(2) Лицата, извършващи дейности като брокер по § 1, т. 5 ДРЗУО, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 34.


Чл. 22. (1) Лицата, извършващи дейности по Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (OB L 190/1), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1013/2006", в качеството си на нотификатори, получатели на отпадъци или съоръжения за оползотворяване, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 35.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) Лицата, уреждащи превози, и получателите на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006, в случаите, за които не се изисква нотификация, предоставят годишна справка-декларация по образец съгласно приложение № 36.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) Към годишната справка-декларация по ал. 2 се прилагат копия на формулярите по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, попълнени и подписани в полета 13 и 14, за всеки извършен превоз/износ/внос.
(4) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) В случаите, за които не се изисква нотификация за превози на отпадъци за или внос в Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2006, се изпраща по електронна поща до РИОСВ по местоназначение на отпадъците не по-късно от един ден от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12 от лицата, уреждащи превози, или копие на попълнен формуляр по образец съгласно приложение № 52 от получателите на отпадъците.
(5) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) В случай на превози на отпадъци от хартия и картон (с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01), класифицирани с код В3020 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, или на пластмасови отпадъци (с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39), класифицирани с код В3011 или с код EU3011 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, лицата, уреждащи превози изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по електронна поща не по-късно от деня на натоварване декларация по образец съгласно приложение № 51, с която декларират, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.
(6) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) В случай че при проверка от страна на контролните органи по чл. 116 от ЗУО се установи, че не е спазено изискването за състава на транспортираните отпадъци по ал. 5 и съдържанието на други материали, примеси или замърсители в конкретна пратка надхвърля десет тегловни процента, превозът се класифицира като незаконен по смисъла на чл. 2, параграф 35 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.
(7) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) Вземането на проби и анализът за установяване на съответствието с ал. 5 се извършват въз основа на методика, утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите.


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) (1) Производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци съгласно актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО, или съгласно критерии, определени с наредба на министъра на околната среда и водите по чл. 5, ал. 2 от ЗУО, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 46.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2023 г., в сила от 10.04.2023 г.) Лицата, при чийто производствен процес се образува вещество или предмет, определено като страничен продукт с мотивирано решение на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице по чл. 4, ал. 2 от ЗУО, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 47.

Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Икономическите оператори в промишлените отрасли, посочени в чл. 11, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/852, предоставят годишен отчет по чл. 12 от Регламент (ЕС) 2017/852 по образец съгласно приложение № 50.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2023 г., в сила от 10.04.2023 г.) (1) Годишни отчети по чл. 13 - 22 за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 31 март на текущата година чрез НИСО с квалифициран електронен подпис (КЕП) по смисъла на чл. 13, ал. 3 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).
(2) След изтичане на срока по ал. 1 лицата не могат да извършват промяна на предоставените данни.

Глава трета.
РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ


Чл. 24. (Предишен текст на ал. 1 - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Изпълнителният директор на ИАОС или оправомощено от него длъжностно лице води публични регистри на:
1. лицата, които пускат на пазара:
а) батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства;
б) електрическо и електронно оборудване (ЕЕО);
в) масла по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, приета с ПМС № 352 от 2012 г. (ДВ, бр. 2 от 2013 г.);
г) гуми;
д) полимерни торбички;
е) (нова - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) обувки и текстил;
ж) (нова - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) опаковани стоки.
2. разрешенията по чл. 67 ЗУО, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие, и регистрационните документи по чл. 78 ЗУО, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие;
3. площадки за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА;
4. лицата, извършващи дейности като търговец и/или като брокер на отпадъци;
5. (нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци, съгласно актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО, или съгласно критерии, определени с наредба на министъра на околната среда и водите по чл. 5, ал. 2 от ЗУО;
6. (нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) лицата, при чийто производствен процес се образува вещество или предмет, определено като страничен продукт с мотивирано решение на министъра на околната среда и водите по чл. 4, ал. 2 от ЗУО.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2023 г., в сила от 10.04.2023 г.) За вписването в регистрите по чл. 24, т. 1, 4 и 5 лицата предоставят регистрационни образци чрез НИСО, както следва за:
1. батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства, по образец съгласно приложение № 37;
2. електрическо и електронно оборудване по образец съгласно приложение № 38;
3. масла по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти по образец съгласно приложение № 39;
4. гуми по образец съгласно приложение № 40;
5. полимерни торбички по образец съгласно приложение № 41;
6. търговец и/или брокер на отпадъци по образец съгласно приложение № 42;
7. (нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) отпадъците, които са престанали да бъдат отпадъци, по образец съгласно приложение № 45.
(2) За вписване в регистъра по ал. 1, т. 6 към заявлението се предоставя и документ за платена такса по реда на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с ПМС № 136 от 2011 г. (ДВ, бр. 39 от 2011 г.).


Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2023 г., в сила от 10.04.2023 г.) За вписване в регистрите по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 5 задължените лица в едномесечен срок от започване на дейността си попълват и предоставят по електронен път чрез НИСО с КЕП съответния регистрационен образец по чл. 25, ал. 1, т. 1 - 5 и 7.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) При промяна на някои от данните, представени с информацията по чл. 25, ал. 1, т. 1 - 5 и 7, лицата са длъжни в едномесечен срок от настъпване на промяната да уведомят изпълнителния директор на ИАОС, предоставяйки актуализиран регистрационен образец.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Когато лицата по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 5 престанат да извършват съответна дейност, са длъжни в едномесечен срок да се отпишат от съответния регистър, като уведомят за това изпълнителния директор на ИАОС, предоставяйки актуализиран регистрационен образец по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 5.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) В 10-дневен срок от получаване на информацията по съответния регистрационен образец по чл. 25, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5 и 7 изпълнителният директор на ИАОС предоставя по подходящ начин на заявителя регистрационен номер.
(5) В 7-дневен срок от получаване на регистрационния образец по чл. 25, ал. 1, т. 3 изпълнителният директор на ИАОС предоставя по подходящ начин на заявителя регистрационен номер.
(6) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 2 и 3 изпълнителният директор на ИАОС отразява промените.
(7) Всяка промяна в данните, вписани в регистрите, подлежи на отбелязване, в т.ч. отписването, като се извършва по начин, който не засяга целостта на информацията за вписаните вече данни.
(8) В случаите по ал. 7 в регистрите се вписва основанието и датата на извършеното действие.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2023 г., в сила от 10.04.2023 г.) За вписване в регистъра по чл. 24, т. 4 преди започване на дейността задължените лица попълват и предоставят по електронен път чрез НИСО с КЕП на директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището на лицето регистрационен образец по чл. 25, ал. 1, т. 6 и документ съгласно чл. 25, ал. 2.
(2) Алинея 1 не се прилага за лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2023 г., в сила от 10.04.2023 г.) При нередности в предоставените данни за вписване в регистъра по чл. 24, т. 4 директорът на РИОСВ, на чиято територия е седалището на лицето в 15-дневен срок уведомява по електронен път чрез НИСО лицето за това и определя срок за отстраняването им.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2023 г., в сила от 10.04.2023 г.) В 15-дневен срок от предоставяне на заявлението за вписване в регистъра по чл. 24, т. 4 или от отстраняване на нередностите по ал. 3 изпълнителният директор на ИАОС вписва лицето в регистъра.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2023 г., в сила от 10.04.2023 г.) При промяна на някои от данните, предоставени с информацията по чл. 25, ал. 1, т. 6, лицата са длъжни в 7-дневен срок от настъпване на промяната да уведомят директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището на лицето, предоставяйки актуализиран регистрационен образец и документ по чл. 25, ал. 2 по електронен път чрез НИСО.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2023 г., в сила от 10.04.2023 г.) Когато лицата по чл. 24, т. 4 престанат да извършват съответна дейност, са длъжни в едномесечен срок да се отпишат от съответния регистър, като уведомят за това директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището на лицето, предоставяйки актуализиран регистрационен образец по електронен път чрез НИСО.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2023 г., в сила от 10.04.2023 г.) Изпълнителният директор на ИАОС прекратява регистрацията на вписан в регистъра по чл. 24, т. 4 търговец или брокер съгласно условията на чл. 107 ЗУО.
(9) В 15-дневен срок от получаване на информацията по ал. 6 и 7 изпълнителният директор на ИАОС отразява промените.


Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Публичните регистри по чл. 24 се водят и поддържат в НИСО.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) На обществен достъп се предоставят данните от чл. 45, ал. 2 - 9 и 11 ЗУО, публикувани на интернет страницата на ИАОС.

Глава четвърта.
НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА "ОТПАДЪЦИ" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2021 Г.)

Глава четвърта.
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Националната информационна система "Отпадъци" се изгражда с цел:
1. регистриране на задължените лица съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО и тази наредба;
2. водене на отчетност съгласно разпоредбите на тази наредба;
3. предоставяне на информация съгласно:
а) наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО;
б) наредбите по чл. 43, ал. 3 - 6 ЗУО;
в) тази наредба;
4. (нова - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) подаване на заявление за издаване, изменение и/или допълнение или прекратяване на документи за извършване на дейности с отпадъци по реда на чл. 67 и 78 ЗУО;
5. (нова - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) подаване за утвърждаване или прекратяване на действието на работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 5 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.);
6. (нова - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) регистриране на задължените лица в регистъра на производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци;
7. (нова - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) регистриране на лицата, извършващи дейности като търговец или като брокер на отпадъци.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2023 г., в сила от 10.04.2023 г.) За достъп до НИСО потребителите извършват регистрация, като попълват и предоставят регистрационни образци по електронен път с КЕП по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ.
(2) За приемане или отказ за регистрация на потребител информационната система визуализира съобщение.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2023 г., в сила от 10.04.2023 г.) Регистрацията, изменението и/или допълнението или прекратяването на регистрация в публичните регистри по чл. 45, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 12 и 13 ЗУО се извършва след подаване на заявление от задълженото лице съгласно реда, сроковете и образците, определени в наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО, наредбата по чл. 59 ЗУО и тази наредба.
(2) Регистрацията, изменението и/или допълнението или прекратяването на регистрация в публичния регистър по чл. 45, ал. 1, т. 6 ЗУО се извършва след подаване на заявление от задълженото лице съгласно реда, сроковете и образците, определени в чл. 104 ЗУО и тази наредба.
(3) Регистрацията в публичния регистър по чл. 45, ал. 1, т. 10 ЗУО се извършва след подаване на заявление от задълженото лице съгласно реда, сроковете и образците, определени в ЗУО и тази наредба.
(4) Подаването на заявления за издаване, изменение и/или допълнение или прекратяване действието на документи за извършване на дейности с отпадъци се извършва съгласно реда, сроковете и образците, определени в чл. 67 и 78 ЗУО.
(5) Подаването на работни листа за утвърждаване, изменение и/или допълнение или прекратяване на действието им се извършва съгласно реда, сроковете и образците, определени в наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
(6) Воденето на отчетност и предоставянето на информация се извършва съгласно реда, сроковете и образците, определени с тази наредба.
(7) След изтичане на срока за издаване, изменение и/или допълнение на документи за извършване на дейности с отпадъци, определени в чл. 67 и 78 ЗУО, НИСО предоставя възможност на задълженото лице за водене на отчетност и предоставяне на информация съгласно реда, сроковете и образците по тази наредба.
(8) След изтичане на срока за утвърждаване или актуализиране на работни листа, определени в наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО, НИСО предоставя възможност на задълженото лице за водене на отчетност и предоставяне на информация съгласно тази наредба.

Чл. 33. Информационната система протоколира чрез системни записи датата и часа на извършването на следните действия:
1. регистрация;
2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) подаване на заявление за утвърждаване, актуализация или прекратяване на действието на работен лист;
3. заверяване на отчетни книги;
4. хронология на воденето на отчетните книги;
5. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2023 г., в сила от 10.04.2023 г.) предоставянето на отчети;
6. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) подаване на заявление за издаване, изменение и/или допълнение или прекратяване на действието на документи за извършване на дейности с отпадъци по реда на чл. 67 и 78 ЗУО.


Чл. 34. (1) При попълване и предоставяне на отчетите се извършва автоматична верификация на предоставените данни от информационната система.
(2) В случаите, когато отчетът не отговаря на верификационните правила, не може да бъде предоставен до отстраняване на грешките.
(3) (изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) След преминаване на отчета през верификация на лицето се визуализира съобщение за потвърждение за успешно предоставяне на отчета.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) След изтичане на нормативните срокове за предоставяне на информация задължените лица не могат да извършват промяна на предоставените данни.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Водене на отчетност" е попълване на отчетни книги, идентификационни документи и отчети, определени с тази наредба.
2. "Информационна система" е съвкупност от системен и приложен софтуер, хардуер, мрежи и комуникации, използвани за регистриране, събиране, обработка, натрупване, съхранение, търсене и използване на информацията от документите по чл. 3, осигуряващи изпълнение на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
3. "Товародател" е едноличен търговец или юридическото лице, регистрирани по ЗТР, предаващо отпадъци за транспортиране.
4. "Превозвач" е едноличен търговец или юридическото лице, извършващо транспортиране на отпадъци между площадките на товародателя и товарополучателя.
5. "Товарополучател" е едноличен търговец или юридическото лице, приело отпадъци за третиране.
6. "Отчети" са годишните отчети съгласно чл. 44, ал. 6 ЗУО и информация за продуктите, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО.
7. "Отчетна книга" е документ за водене на отчетност, в който се записва в хронологичен ред информация за количеството, естеството и произхода на отпадъците, както и други данни, определени с тази наредба.
8. "Съоръжение" е техническо средство за осъществяване на една или повече дейности с отпадъци, както и всякакви други дейности, има техническа връзка с другите дейности на този обект и би могло да повлияе върху замърсяването на околната среда.
9. "Инсталация" е система от съоръжения за осъществяване на дейности с отпадъци.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 48, ал. 1 ЗУО.

§ 3. (Отм. с Решение № 411 от 10.01.2018 г. на ВАС - ДВ, бр. 51 от 2018 г., в сила от 19.06.2018 г.)

§ 4. Указания по прилагане на наредбата дава изпълнителният директор на ИАОС.

§ 5. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)

§ 6. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)

§ 7. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)

§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)

§ 9. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)

§ 10. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОБРАЗЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ, КАКТО И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2020 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 11. Методиката по чл. 22, ал. 7 се утвърждава със заповед на министъра на околната среда и водите в тримесечен срок от влизането в сила на тази наредба.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 4 ЮНИ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОБРАЗЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ, КАКТО И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2021 Г.)

§ 34. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 35. Разпоредбите на § 5 и 8 влизат в сила от 1 октомври 2021 г.

§ 36. Разпоредбите на § 22 - 25, § 28, 30, 31 и 32 влизат в сила от 1 януари 2022 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 4 ЮНИ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОБРАЗЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ, КАКТО И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 10.04.2023 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 7, т. 1Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 и 3

(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)Приложение № 3 към чл. 7, т. 4Приложение № 4 към чл. 7, т. 5 и 8

(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)Приложение № 5 към чл. 7, т. 6Приложение № 6 към чл. 7, т. 7 и 8

(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)Приложение № 7 към чл. 15, ал. 4