навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА

Обн. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 21 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2024г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 302-01-10/31.07.2013 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Предмет


Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани със:
1. фитосанитарните мерки по Международната конвенция по растителна защита, одобрена от Конференцията на Международната организация по земеделие и прехранване - ноември 1997 г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) (ДВ, бр. 75 от 2005 г.);
2. опазването на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители;
3. наблюдението, диагностиката, прогнозата и сигнализацията в растителната защита;
4. интегрираното производство на растения и растителни продукти и контрола върху интегрираното производство;
5. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) мерките по прилагане на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (ОВ, L 317/4 от 23 ноември 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/2031";
6. мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309/1 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1107/2009";
7. изискванията към продуктите за растителна защита с цел защита на здравето на хората и животните и опазване на околната среда, биологичното им изпитване, тяхната употреба съгласно изискванията на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди (ОВ, L 309/71 от 24 ноември 2009 г.), наричана по-нататък "Директива 2009/128/ЕО", и контрола върху производството, пускането на пазара, търговията, преопаковането и употребата им;
8. изискванията за извършване на специализирани растителнозащитни услуги и последващия контрол върху тях;
9. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) мерките по прилагане на Регламент (ЕС) 2019/1009 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. за определяне на правила за предоставяне на пазара на ЕС продукти за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2003/2003 (ОВ, L 170/1 от 25 юни 2019 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2019/1009";
10. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) изискванията към торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати, които се пускат на пазара без нанесена маркировка "СЕ", и контрола при производството, пускането на пазара и употребата им;
11. (нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) специалните правила за официалния контрол върху растения, растителни продукти и други обекти и за действията, предприемани от компетентните органи във връзка със здравето на растенията, съгласно чл. 22 от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ, L 95/1 от 7 април 2017 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2017/625";
12. (нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) специалните правила за официалния контрол и за действията, предприемани от компетентните органи във връзка с продуктите за растителна защита, съгласно чл. 24 от Регламент (ЕС) 2017/625.

Раздел II.
Организация на дейностите

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните провежда държавната политика в областта на растителната защита.


Чл. 3. (1) Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) осъществява:
1. наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация в областта на растителната защита;
2. контрол върху интегрираното производство на растения и растителни продукти;
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) фитосанитарен контрол върху растения, растителни продукти и други обекти, с които могат да се пренасят и разпространяват карантинни и регулирани некарантинни вредители, съгласно Регламент (ЕС) 2016/2031;
4. биологично изпитване на продукти за растителна защита и техни смеси;
5. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) разрешаване на продукти за растителна защита за пускане на пазара и употреба;
6. контрол върху лицата, които търгуват и преопаковат продукти за растителна защита и които извършват биологично изпитване и специализирани растителнозащитни услуги;
7. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) контрол при производството, пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, антидоти, синергисти и коформуланти съгласно Регламент (ЕС) 2017/625;
8. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2020 г., в сила от 20.06.2020 г.) контрол по прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009;
9. (нова - ДВ, бр. 51 от 2020 г., в сила от 20.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) контрол по прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1009 и надзор на пазара на ЕС продукти за наторяване;
10. (нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1 на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, които се пускат на пазара без нанесена маркировка "СЕ", и контрол при тяхното производство, пускане на пазара и употреба.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., в сила от 10.06.2016 г.) Българската агенция по безопасност на храните е компетентен и координиращ национален орган по смисъла на чл. 75, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, освен в случаите по чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Българската агенция по безопасност на храните като администратор на лични данни обработва събраните данни при осъществяване на дейностите по ал. 1 в съответствие с изискванията за защита на личните данни.
(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Българската агенция по безопасност на храните е компетентен орган по смисъла на чл. 4 във връзка с чл. 1, параграф 2, букви "ж" и "з" от Регламент (ЕС) 2017/625.
(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Българската агенция по безопасност на храните е орган за надзор на пазара на ЕС продукти за наторяване по смисъла на чл. 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 (ОВ, L 169/1 от 25 юни 2019 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2019/1020".


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2020 г., в сила от 20.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Официалният контрол и другите официални дейности по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 8 и 10 се осъществяват по реда на Регламент (ЕС) 2017/625, Закона за управление на агрохранителната верига, този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

Чл. 4. За осъществяване на дейностите по чл. 3, ал. 1 изпълнителният директор на БАБХ дава задължителни указания и утвърждава образци на заявления, разрешения, удостоверения, уведомления, декларации, дневници и други по този закон.


Чл. 5. (1) За извършване на дейностите по този закон, за издаване на разрешения, удостоверения и сертификати, за извършване на контрол, за лабораторни изследвания и в други предвидени от закона случаи, както и за извършване на услуги на физически и юридически лица се събират такси съгласно тарифата по чл. 3, ал. 4, съответно ценоразписа по чл. 3, ал. 5 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
(2) Когато процедурите за издаване на разрешения, удостоверения и сертификати по този закон бъдат прекратени по причини, свързани със заявителите, платените такси не подлежат на възстановяване.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на:
1. продуктите за растителна защита, за които е издадено разрешение за:
а) пускане на пазара и употреба;
б) употреба при извършване на научноизследователска и/или развойна дейност;
в) (В сила от 01.01.2015 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.)
г) паралелна търговия;
2. продуктите за растителна защита, които са преопаковани;
3. официалните бази на БАБХ и одобрените бази на физически и юридически лица за биологично изпитване на продукти за растителна защита;
4. лицата, които притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, и на съответните обекти за търговия с продукти за растителна защита;
5. лицата, които притежават удостоверение за преопаковане на продукти за растителна защита, и на съответните обекти за преопаковане на продукти за растителна защита;
6. лицата, които произвеждат продукти за растителна защита на територията на Република България;
7. лицата, които притежават удостоверение за внос или въвеждане на партида от неодобрени активни вещества;
8. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) издадените разрешения за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане и уведомленията за прилагане на продукти за растителна защита чрез безпилотна летателна система;
9. лицата, които извършват специализирани растителнозащитни услуги:
а) фумигация на растения, растителни продукти и други обекти;
б) третиране с продукти за растителна защита на семена за посев;
в) консултантски услуги за интегрирано управление на вредители;
10. лицата, които извършват интегрирано производство на растения и растителни продукти;
11. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) лицата, вписани в официалния регистър на професионалните оператори по чл. 65 от Регламент (ЕС) 2016/2031;
12. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) лицата, на които се издава временно разрешение за въвеждане, движение, притежаване и размножаване на карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор и селекция, съгласно чл. 8, параграф 1, чл. 39 и 48, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031;
13. лицата, които притежават сертификат по чл. 83;
14. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, които се пускат на пазара без нанесена маркировка "СЕ";
15. адювантите, които се пускат на пазара и се употребяват;
16. (нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) търгуваните на територията на Република България семена, третирани с продукти за растителна защита, които са разрешени в поне една държава - членка на Европейския съюз, по смисъла на чл. 49, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Съдържанието и редът за воденето на регистъра по ал. 1 се определят в наредба на министъра на земеделието и храните. Регистърът по ал. 1, т. 11 и 12 е официален по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/2031 и съдържа елементите по чл. 67 от същия регламент.

Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Контролът по прилагането на този закон се осъществява от официалните фитосанитарни инспектори по смисъла на чл. 3, т. 33 от Регламент (ЕС) 2017/625 и от инспекторите по растителна защита на БАБХ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Официалните фитосанитарни инспектори по ал. 1 осъществяват фитосанитарния контрол съгласно Регламент (ЕС) 2016/2031, като:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) извършват проверки на растения, растителни продукти и други обекти;
2. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) извършват проверки в обектите, в които се произвеждат, преработват, отглеждат, изследват, селектират, преопаковат, съхраняват, превозват, търгуват или са налични по друг начин растения, растителни продукти и други обекти;
5. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) вземат проби от растения, растителни продукти и други обекти за извършване на лабораторни изследвания;
6. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) прилагат защитни мерки срещу вредителите по растенията, растителните продукти и другите обекти;
7. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) отнемат в полза на държавата, изземват, разпореждат унищожаване, третиране или ограничаване движението на растения, растителни продукти и други обекти, които не отговарят на изискванията на закона и/или на актовете по прилагането му;
8. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.)
9. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.)
10. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.)
11. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.)
12. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Инспекторите по растителна защита по ал. 1:
1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) извършват проверки на продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, както и на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, които се пускат на пазара без нанесена маркировка "СЕ";
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) извършват проверки в обектите, в които се произвеждат, изпитват, изследват, преопаковат, съхраняват, превозват, търгуват или са налични по друг начин продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, както и торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, които се пускат на пазара без нанесена маркировка "СЕ";
3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) вземат контролни проби от продукти за растителна защита и работни разтвори, растения и растителни продукти, както и от торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, които се пускат на пазара без нанесена маркировка "СЕ", за извършване на лабораторни изследвания;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) изземват, поставят под възбрана, разпореждат обезвреждане на биологични агенти, продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, антидоти, синергисти, коформуланти както и на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, които се пускат на пазара без нанесена маркировка "СЕ", които не отговарят на изискванията на закона и/или на актовете по прилагането му;
5. (нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) извършват надзор на пазара на ЕС продукти за наторяване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Инспекторите по ал. 1:
1. изискват сведения и документи, включително писмени обяснения, свързани с контролната им дейност;
2. издават разпореждания и предписания за провеждане на мерки за отстраняване на констатирани несъответствия, като определят срокове за тяхното изпълнение, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/2031 и Регламент (ЕС) 2017/625;
3. съставят актове за установяване на административни нарушения по този закон и/или актовете по прилагането му;
4. сезират съответните компетентни и контролни органи за констатирани нарушения;
5. искат съдействие от други компетентни и контролни органи.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) За осъществяване на правомощията си по ал. 2 - 4 инспекторите по ал. 1 имат право на достъп до обектите по ал. 2, т. 4 и ал. 3, т. 2, включително до защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Инспекторите по растителна защита по ал. 1 при осъществяване надзора на пазара на ЕС продукти за наторяване:
1. извършват планови или внезапни проверки;
2. имат право на достъп до всички обекти, помещения, терени или превозни средства, които икономическите оператори използват за целите на търговската си дейност;
3. изискват от икономическите оператори да предоставят документи, технически спецификации, данни или информация за съответствието на ЕС продукти за наторяване във всякаква форма или формат и независимо от техния носител за съхранение или място на съхранение и правят или получават копия от тях;
4. изискват от икономическите оператори да предоставят информация относно веригата на доставка, дистрибуторската мрежа и количествата ЕС продукти за наторяване на пазара;
5. изискват от икономическите оператори да предоставят информация, необходима за установяване на собствеността върху онлайн интерфейса, когато информацията е свързана с надзорната им дейност;
6. имат право да вземат проби от ЕС продукти за наторяване, включително под прикрита самоличност, с цел извършване на проверки и лабораторни изследвания за установяване и доказване на несъответствия на продукта;
7. изискват от икономическите оператори да предприемат подходящи коригиращи действия за преустановяване на случай на несъответствие на продукта или за отстраняване на риска за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда;
8. когато икономически оператор не предприеме подходящи коригиращи действия или когато несъответствието или рискът продължава да съществува, предприемат подходящи мерки, с които се забранява или ограничава предоставянето на пазара на даден ЕС продукт за наторяване, или се разпорежда изтеглянето или изземването на продукта;
9. когато няма други налични ефективни средства за отстраняване на сериозен риск по смисъла на Регламент (ЕС) 2019/1020, със съдействието на съответните компетентни органи, изискват премахването на съдържание от онлайн интерфейс, което се отнася до ЕС продукти за наторяване, свързани с този риск, или изискват изрично показването на предупреждение на крайните ползватели при достъпа им до онлайн интерфейса;
10. когато икономически оператор не изпълни изискване по т. 9, изискват от доставчиците на услуги на информационното общество да ограничат достъпа до онлайн интерфейса, включително могат да изискат от съответното трето лице да приложи такива мерки;
11. съставят актове за установяване на административни нарушения по Регламент (ЕС) 2019/1009, този закон и/или актовете по прилагането му;
12. искат съдействие от други компетентни и контролни органи.

Глава втора.
КОНТРОЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИ ВРЕДИТЕЛИ


Чл. 8. (1) Изпълнителният директор на БАБХ ежегодно до 31 януари утвърждава списък на икономически важните вредители по земеделските култури по административно-териториални единици - области. Вредителите, включени в списъка, са обект на системни и постоянни наблюдения.
(2) Изпълнителният директор на БАБХ определя прагове на икономическа вредност за вредителите по ал. 1.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Опазването на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители се извършва при условия и по ред, определени в наредба на министъра на земеделието и храните.
(2) При опазването на растенията и растителните продукти се прилага добра растителнозащитна практика. Заинтересованите лица разработват правила за добра растителнозащитна практика по ред, определен в наредбата по ал. 1.
(3) (В сила от 26.10.2014 г.) Опазването на растенията и растителните продукти се извършва съобразно общи принципи за интегрирано управление на вредители, определени в приложение № 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) При опазването на растенията и растителните продукти могат да се приложат и специфични принципи за интегрирано управление на вредители, определени в наредба на министъра на земеделието и храните.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) За прилагане принципите на интегрирано управление на вредители по ал. 3 и 4 земеделските стопани могат да ползват консултантски услуги.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните и министърът на околната среда и водите утвърждават списък на биологичните агенти, които могат да се прилагат в страната при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 9, ал. 1.
(2) Забраняват се вносът, въвеждането, движението и прилагането на територията на страната на биологични агенти извън списъка по ал. 1.


Чл. 11. (1) При извършване на интегрирано производство на растения и растителни продукти за опазването им се прилагат общите и специфичните принципи за интегрирано управление на вредители.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Интегрирано производство по ал. 1 се извършва за непрекъснат период от 5 години от земеделски стопани, които:
1. са осигурили лице, което е завършило курс за интегрирано производство на растения и растителни продукти във висше училище или институция в системата на професионалното образование и обучение по програма, одобрена от изпълнителния директор на БАБХ, или притежава висше образование в областта на аграрните науки;
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) ползват консултантски услуги на лица, вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1;
3. са разработили план за интегрирано производство съгласно изисквания, определени в наредбата по чл. 9, ал. 4.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 консултантите трябва да притежават висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или да са осигурили лице с такова образование.
(4) Интегрирано производство по ал. 1 и контрол върху него се извършват при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 9, ал. 4.
(5) Не може да се извършва друг вид земеделско производство върху площите, върху които се извършва интегрирано производство по ал. 1.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Земеделски стопани, които извършват интегрирано производство на растения и растителни продукти, могат да се впишат в регистъра по чл. 6, ал. 1 при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 9, ал. 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Вписаните земеделски стопани по ал. 1 имат право да поставят знак, който съдържа думите "ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО", върху растенията и растителните продукти, които произвеждат чрез интегрирано производство. Със знака се удостоверява начинът, по който растенията и растителните продукти са произведени, без да се характеризира тяхното качество.
(3) Забранява се поставянето на знак, който съдържа думите "ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО", върху растения и растителни продукти, които не са произведени чрез интегрирано производство.


Чл. 13. (1) Българската агенция по безопасност на храните създава, поддържа и съхранява национална база данни за появата, разпространението, плътността, развитието и степента на нападение от икономически важни вредители по земеделските култури при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 9, ал. 1.
(2) Българската агенция по безопасност на храните издава периодични бюлетини и други материали за оповестяване на появата, разпространението и развитието на икономически важни вредители по земеделските култури и средствата за борба с тях.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) При осъществяване на дейностите по ал. 1 и 2 БАБХ взаимодейства със земеделски стопани, агрономи, консултанти, браншови и други неправителствени организации в областта на растителната защита.


Чл. 14. Всички лица са длъжни да поддържат в добро здравно състояние растенията и растителните продукти, които притежават, отглеждат, произвеждат или съхраняват.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните обявява със заповед каламитет или епифитотия от икономически важни вредители за определен район, област или за територията на цялата страна.
(2) В заповедта по ал. 1 се определят:
1. съответната територия на страната;
2. видът на икономически важния вредител;
3. видът на мерките за контрол срещу съответния вредител и срокът за прилагането им.
(3) Средствата за контрол на вредителите се осигуряват по реда на Закона за защита при бедствия.
(4) При обявен каламитет или епифитотия всички лица, включително държавните и общинските органи в района, областта или на територията на цялата страна, прилагат мерките за контрол срещу съответния вредител.

Глава трета.
ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ

Раздел I.
Общи условия


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Фитосанитарният контрол върху растения, растителни продукти и други обекти се извършва с цел предотвратяване на навлизането, установяването и разпространението на карантинни и регулирани некарантинни вредители по растенията и растителните продукти, включително определяне и управление на фитосанитарните рискове, които те пораждат.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Фитосанитарният контрол се извършва при условия и по ред, определени в Регламент (ЕС) 2016/2031.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Вредителите по ал. 1 се категоризират съгласно критериите по Приложение I към Регламент (ЕС) 2016/2031 при условията на чл. 3, 6, 7, 29, 30, 36, 38 и 49 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Фитосанитарните мерки за определяне и управление на фитосанитарните рискове от вредителите, растенията, растителните продукти и другите обекти по ал. 1 се основават на принципите по Приложение II към Регламент (ЕС) 2016/2031 съгласно чл. 17, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 37, 40, 41, 42, 46, 49, 53, 54, 72, 74, 75, 79 и 80 от същия регламент.
(5) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) При наличие на доказателства за непосредствена опасност от въвеждане или при установяване на карантинни вредители и предприемане на фитосанитарни мерки БАБХ писмено уведомява Европейската комисия и компетентните органи на другите държави членки по реда на чл. 9 - 11 от Регламент (ЕС) 2016/2031. Уведомлението включва вида на вредителите и предприетите фитосанитарни мерки по реда на чл. 17 и 18 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
(6) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Българската агенция по безопасност на храните предоставя информация на обществеността и професионалните оператори за установен вредител и предприетите мерки по реда на чл. 12 и 13 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
(7) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) При съмнение или узнаване за наличието на вредител професионалните оператори и лицата, различни от професионалните оператори, уведомяват БАБХ по реда на чл. 14 и 15 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
(8) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) При извършване на фитосанитарния контрол БАБХ може да бъде подпомагана от експерти на други държави членки или от експерти, определени от Европейската комисия. При извършване на фитосанитарен контрол тези експерти имат правомощията на официалните фитосанитарни инспектори.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) По искане на Европейската комисия или на компетентен орган на друга държава членка министърът на земеделието и храните или изпълнителният директор на БАБХ могат да определят експерти за оказване на помощ или за участие в мисии в други държави членки или в трети държави.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) (1) Забраняват се въвеждането, притежаването, съхранението, размножаването, движението или освобождаването на карантинни вредители съгласно чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(2) Забраняват се въвеждането и движението на регулирани некарантинни вредители съгласно чл. 37 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(3) Забранява се въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти от трети държави съгласно чл. 40 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(4) Ограничава се въвеждането на високорискови растения, растителни продукти и други обекти, определени като такива след предварителна оценка на риска, които пораждат риск от вредители на неприемливо ниво, съгласно чл. 42 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(5) Специалните и еквивалентни изисквания при въвеждане и движение на определени растения, растителни продукти и други обекти се определят при условията и по реда на чл. 41 и 44 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(6) Дървеният опаковъчен материал се въвежда и движи на територията на Република България при условията на чл. 43 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(7) Общите изисквания по отношение на транспортните средства, техниката и опаковъчния материал са посочените в чл. 59 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(8) За пощенски и куриерски пратки, които съдържат растения и растителни продукти, подлежащи на фитосанитарен контрол, се прилагат изискванията на този закон и на актовете по прилагането му.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Изключения от забраните по чл. 17, ал. 1 - 3 се допускат:
1. с цел извършване на официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция след издаване на временно разрешение от изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от него длъжностно лице при условия и по ред, определени в чл. 8 и 48 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му;
2. при транзитно преминаване или претоварване - при условията на чл. 47 от Регламент (ЕС) 2016/2031;
3. при въвеждане в погранични зони на трети държави и държави членки - при условията на чл. 46 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) (1) Движението на растения и растителни продукти, за които се изисква растителен паспорт, се извършва само при наличие на такъв.
(2) Растителният паспорт е официален етикет по смисъла на чл. 78 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 3, т. 28 от Регламент (ЕС) 2017/625. Съдържанието и форматът на растителния паспорт са съгласно образците по Приложение VII към чл. 83 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(3) Изключения по ал. 1 се допускат в случаите по чл. 79, параграф 5, чл. 80, параграф 5 и при условията на чл. 81 и 82 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
(4) Компетентният орган дава на професионалните оператори разрешение да издават растителни паспорти, когато:
1. са вписани в официалния регистър на професионалните оператори по чл. 65 от Регламент (ЕС) 2016/2031;
2. отговарят на условията на чл. 89 от Регламент 2016/2031;
3. изпълняват задълженията си по чл. 69 и 90 от Регламент 2016/2031 относно проследимостта;
4. разполагат с разработени и прилагат планове за управление на риска от вредители съгласно чл. 91 от Регламент 2016/2031.
(5) Растителните паспорти се издават, заменят и обезсилват от професионалните оператори, получили разрешение по ал. 4, под надзора на БАБХ, както и от официалните фитосанитарни инспектори, при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 91 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(6) Поставянето на маркировка върху дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти, поправка на дървен опаковъчен материал, на който е поставена маркировка, се извършва от получили разрешение професионални оператори при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 91 от Регламент (ЕС) 2017/625 и под надзора на БАБХ.
(7) За получаване на разрешение за издаване на растителни паспорти или за поставяне на маркировка върху дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти професионалните оператори посочват това намерение в заявлението за регистрация по чл. 22, ал. 3.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) (1) При опасност от новоустановени рискове от вредители или други фитосанитарни рискове за растенията, растителните продукти и другите обекти Европейската комисия чрез актове за изпълнение приема временни мерки по отношение на въвеждането и движението в рамките на територията на Европейския съюз на растения, растителни продукти и други обекти от трети държави при условията на чл. 49 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
(2) Българската агенция по безопасност на храните своевременно уведомява Европейската комисия, компетентните органи на другите държави членки и всички заинтересовани страни за съществуващата опасност и за прилагането на мерките по ал. 1.
(3) Мерките по ал. 1 се прилагат до определяне характеристиките на вредителите и изготвяне на пълна оценка на риска за съответните растения, растителни продукти и други обекти.
(4) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед определя карантинни пунктове и/или съоръжения за задържане на територията на Република България за прилагане на мерките по ал. 1 и за целите на чл. 8, 48 и 58 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
(5) Изискванията и условията за определяне и работа на карантинните пунктове и съоръженията за задържане по ал. 4, надзорът и освобождаването на растения, растителни продукти и други обекти от тях се извършват при условията и по реда на чл. 60 - 64 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Средствата за покриване на разходите за изпълнение на мерките по ал. 1 се осигуряват от бюджета на БАБХ. При необходимост изпълнителният директор на БАБХ прави предложение до министъра на земеделието и храните за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване прилагането на временните мерки.


Чл. 21. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, причинени от задържането на растения, растителни продукти и други обекти за осъществяване на фитосанитарния контрол, както и от прилагането на други фитосанитарни мерки.

Раздел II.
Фитосанитарен контрол на територията на страната, при внос и транзитно преминаване, при износ и реекспорт


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) (1) Лицата по чл. 6, ал. 1, т. 11 и 12, включително лицата, които внасят, произвеждат, преработват и/или отглеждат растения и растителни продукти, както и събирателните и разпределителните центрове, стоковите тържища и пазарите на производители на такива растения и растителни продукти, се регистрират в областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия ще осъществяват дейността си.
(2) Лицата, които произвеждат и/или отглеждат растения и растителни продукти, се регистрират в срок до 30 април на годината на започване на дейността.
(3) За регистрация по ал. 1 лицата подават в ОДБХ, на чиято територия ще осъществяват дейността си, заявление по образец при условия и по ред съгласно чл. 66 от Регламент (ЕС) 2016/2031. Когато дейността ще се осъществява на територията на повече от една ОДБХ, подаденото в една от дирекциите заявление се изпраща служебно в останалите.
(4) Заявлението по ал. 3 и приложените към него документи се проверяват от официален фитосанитарен инспектор, определен със заповед на директора на ОДБХ. При установяване на непълноти и/или несъответствия директорът на ОДБХ писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от три работни дни и по-дълъг от 10 работни дни.
(5) При неотстраняване на непълнотите и/или несъответствията в срока по ал. 4 процедурата се прекратява със заповед на директора на съответната ОДБХ. Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) В тридневен срок от подаването на заявлението или от отстраняването на непълнотите и/или несъответствията по ал. 4 официалният фитосанитарен инспектор извършва проверка на документите за съответствие с изискванията по ал. 3, а при необходимост - и проверка на място. При установяване на несъответствия с изискванията по ал. 3 директорът на ОДБХ писмено уведомява заявителя и определя срок 5 работни дни за отстраняването им.
(7) Когато при проверките по ал. 4 и 6 се установи, че не съществува опасност от разпространение на карантинни вредители и е налице един или повече от критериите по чл. 65, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031, процедурата по регистрация се прекратява със заповед на директора на съответната ОДБХ.
(8) В тридневен срок от извършването на проверката за съответствие с изискванията по ал. 3 или от отстраняване на несъответствията по ал. 6 официалният фитосанитарен инспектор изготвя писмено становище до директора на ОДБХ с предложение за регистрация или отказ.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) В тридневен срок от получаването на становището по чл. 22, ал. 8 директорът на ОДБХ издава заповед и удостоверение за регистрация или заповед за отказ, които се съобщават по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Действието на регистрацията, съответно удостоверението е безсрочно.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Заповедта за отказ по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Непроизнасянето в срока по ал. 1 не се смята за мълчаливо съгласие.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Издаденото удостоверение за регистрация се вписва в регистъра по чл. 6, ал. 1. За издаването на удостоверение за регистрация такси не се дължат.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Ежегодно в срок до 30 април регистрираните по чл. 22 лица подават в съответната ОДБХ:
1. декларация за липса на промяна във вписаните в регистъра обстоятелства, или
2. заявление и документи, удостоверяващи актуализацията на данните от предходната година - при промяна в обстоятелствата по чл. 66, параграф 2, букви "б", "в", "г" и "д" от Регламент (ЕС) 2016/2031.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) При промяна в обстоятелствата по чл. 66, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС) 2016/2031 регистрираните по чл. 22 лица подават в съответната ОДБХ заявление и прилагат документи, удостоверяващи промяната, в срок не по-късно от 30 дни от датата на настъпването и.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) В случаите на ал. 1, т. 2 и ал. 2 удостоверението за регистрация се преиздава при условията и по реда на чл. 22, ал. 4 - 8 и чл. 23. Ако промяната е в обстоятелства, за които не е необходимо извършване на проверка на място, удостоверението се преиздава в 7-дневен срок.


Чл. 25. (1) Директорът на ОДБХ със заповед заличава регистрацията:
1. по писмено искане на притежателя на удостоверението;
2. при груби или системни нарушения;
3. (нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) при неподаване на декларация и/или на заявление по чл. 24 в продължение на две или повече последователни години;
4. (нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) при заличаване на юридическото лице в търговския регистър или при смърт на физическото лице.
(2) При заличаване на регистрацията съгласно ал. 1 издаденото удостоверение по чл. 23, ал. 1 се обезсилва.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Заповедта по ал. 1, т. 2 и 3 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) (1) Контрол за съответствие с правилата и мерките съгласно Регламент (ЕС) 2016/2031 относно растенията, растителните продукти и другите обекти се извършва от официалните фитосанитарни инспектори по реда на дял II, глава II, раздел I от Регламент (ЕС) 2017/625 включително чрез проверки на документи, проверки за идентичност и физически проверки, извършвани с подходяща честота в зависимост от риска.
(2) Проверките по ал. 1 обхващат:
1. растенията, растителните продукти и другите обекти на всички етапи на производство, преработка, разпространение и използване;
2. професионалните оператори и дейностите, които се намират под техен контрол, включително всички съоръжения, оборудване, помещения, транспортни средства, работна техника и инструменти, заобикалящата ги среда и свързаната с дейностите документация.
(3) Официалният контрол се извършва без предварително уведомяване, освен когато предварителното уведомяване е необходимо за неговото извършване.
(4) Резултатите от официалния контрол се предоставят на професионалните оператори в писмен вид от официалните фитосанитарни инспектори.
(5) Професионалните оператори предоставят на официалните фитосанитарни инспектори достъп до обектите по ал. 2.

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) (1) Българската агенция по безопасност на храните организира провеждането на основани на риска наблюдения през определени периоди от време за присъствие или отсъствие на карантинни вредители съгласно чл. 22 - 24 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(2) Наблюденията за карантинни вредители по отношение на защитена зона и признаването на територията на Република България или на част от нея за защитена зона се извършват по реда на глава II, раздел 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(3) Наблюденията се извършват от официалните фитосанитарни инспектори на БАБХ най-малко веднъж годишно и най-малко чрез визуално наблюдение.
(4) При извършване на наблюденията по ал. 3 се вземат проби за лабораторно изпитване, когато е целесъобразно.
(5) Българската агенция по безопасност на храните докладва до 30 април всяка година на Европейската комисия и другите държави членки за резултатите от извършените наблюдения през предходната календарна година.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) (1) Българската агенция по безопасност на храните изготвя планове за действия срещу приоритетни вредители по реда на чл. 25 и 27 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(2) За изпълнение на плановете по ал. 1 БАБХ организира и провежда симулационни учения по реда на чл. 26 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Когато при извършване на наблюденията по чл. 26а, ал. 3 има съмнение или се установи зараза от карантинен вредител, официалните фитосанитарни инспектори:
1. поставят под карантина растенията, растителните продукти и другите обекти, свързани с наблюденията;
2. издават писмени предписания за мерките и ограниченията, които операторите следва да спазват;
3. вземат контролни проби за лабораторно изпитване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Когато при лабораторните изпитвания се установи или потвърди зараза от карантинен вредител, се прилагат една или повече от мерките по чл. 30, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Когато при лабораторните изпитвания не се установи или потвърди зараза от карантинен вредител, карантината по ал. 1, т. 1 се отменя.
(4) Актът по ал. 1, т. 1 може да се обжалва пред директора на съответната ОДБХ по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(5) Актът по ал. 1, т. 1 може да се обжалва по съдебен ред само ако е обжалван по административен ред по реда на ал. 4. Обжалването не спира изпълнението.
(6) Непроизнасянето в срок на директора на ОДБХ по ал. 4 се смята за потвърждаване на акта в обжалваната част.
(7) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Вземането на проби, извършването на анализи и изпитвания и определянето на лаборатории за целите на официалния контрол и на национални референтни лаборатории се извършват при условията и по реда на Закона за управление на агрохранителната верига, включително и за обекти, които не са елементи на агрохранителната верига.


Чл. 29. Всяко лице, което има съмнение или установи зараза от карантинен вредител, е длъжно незабавно да уведоми съответната ОДБХ, която извършва проверка по реда на чл. 28.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) При установяване на зараза от карантинен вредител се прилагат една или няколко от мерките по чл. 17 - 19 и по Приложение II към Регламент (ЕС) 2016/2031, включително:
1. поставяне под карантина на растения, растителни продукти и други обекти;
2. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) забрана за засяване на семена, засаждане и размножаване на гостоприемни растения;
3. химична, физична или механична обработка на растения, растителни продукти и други обекти;
4. унищожаване на растения, растителни продукти и други обекти;
5. (нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) определяне на демаркационни области и наблюдения в демаркационните области.
(2) Когато установеният карантинен вредител не присъства и не е разпространен на територията на страната, мерките по ал. 1 се прилагат със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.
(3) Когато установеният карантинен вредител присъства и е ограничено разпространен на територията на страната, мерките по ал. 1 се прилагат със заповед на директора на съответната ОДБХ.
(4) В заповедите по ал. 2 и 3 се определят:
1. срокът за прилагане на мерките - в случаите по ал. 1, т. 1 и 2;
2. срокът и начинът за извършване на обработката - в случаите по ал. 1, т. 3;
3. срокът, мястото и начинът на унищожаване - в случаите по ал. 1, т. 4.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Унищожаване на растения, растителни продукти и други обекти се извършва от засегнатите от мерките лица в съответствие с Приложение II към Регламент (ЕС) 2016/2031, актовете по прилагането му и чл. 137 от Регламент (ЕС) 2017/625, както и при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците. Унищожаването се извършва в присъствието на официален фитосанитарен инспектор и на кмета на населеното място или на оправомощено от него длъжностно лице.
(6) В случай на неизпълнение на заповедите по ал. 2 и 3 БАБХ прилага мерките по ал. 1, т. 3 и 4 вместо задължените лица.
(7) Заповедите по ал. 2 и 3 се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(8) Средствата за покриване на разходите за изпълнение на мерките по ал. 1 се осигуряват от бюджета на БАБХ.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) При недостиг на средства по чл. 20, ал. 6 и чл. 30, ал. 8, включително за обезщетяване на собственици на унищожени растения, растителни продукти и други обекти, предвидени в бюджета на БАБХ, необходимите средства за прилагане на мерките по чл. 20, ал. 1 и чл. 30, ал. 1 се осигуряват допълнително от държавния бюджет. Средствата се осигуряват и предоставят при спазване на:
1. разпоредбите на правото на Европейския съюз в областта на държавните помощи;
2. правилата за финансиране на допустимите мерки при условията и по реда на чл. 16 - 24 от Регламент (ЕС) 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (ОВ, L 189/1 от 27 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 652/2014".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Условията и редът за разходване на средствата по ал. 1 се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Обезщетения на собственици на унищожени растения, растителни продукти и други обекти не се изплащат, когато лицата по чл. 22, ал. 1 не са изпълнили задълженията си по чл. 29 и/или по издадени предписания на официалните фитосанитарни инспектори.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) (1) Фитосанитарният контрол върху растения, растителни продукти и други обекти, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове и на контролни пунктове, различни от гранични контролни пунктове, се извършва при условията и по реда на глава V, раздел II от Регламент (ЕС) 2017/625.
(2) На официален фитосанитарен контрол при внос подлежат растения, растителни продукти и други обекти по чл. 72 - 74 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му и чл. 47, параграф 1, букви "г", "д" и "е" от Регламент (ЕС) 2017/625.
(3) Изключения по ал. 2 са допустими в случаите по чл. 48 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(4) При внос на растения, растителни продукти и други обекти те следва да са придружавани от оригинални официални фитосанитарни сертификати за въвеждане на територията на Република България и Европейския съюз или в защитени зони или от документи или електронните им еквиваленти съгласно глава VI, раздел 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 50 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(5) Изключения по ал. 4 се допускат при условията на чл. 75 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
(6) Официален контрол върху растения, растителни продукти и други обекти, различни от тези по ал. 2, се извършва при условия и по ред, определени в глава V, раздел I от Регламент (ЕС) 2017/625.
(7) Официален контрол при фитосанитарен транзит или претоварване на растения, растителни продукти и други обекти по смисъла на чл. 3, параграф 44, букви "а" и "б" от Регламент (ЕС) 2017/625 се извършва при условията на чл. 47 и 57 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Граничните контролни пунктове се определят или оттеглят със заповед на министъра на земеделието и храните и се съобщават на Европейската комисия при условията и по реда на чл. 59 - 63 от Регламент (ЕС) 2017/625 и чл. 33 от Закона за управление на агрохранителната верига.
(9) Официален контрол върху растения, растителни продукти и други обекти може да бъде извършван и на контролни пунктове, различни от граничните контролни пунктове, по реда на чл. 53 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(10) Граничните контролни пунктове и другите контролни пунктове, различни от гранични контролни пунктове, трябва да отговарят на изискванията по чл. 64 от Регламент (ЕС) 2017/625 и актовете по прилагането му.
(11) За извършване на проверки при внос и фитосанитарен транзит се заплащат такси съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Когато при извършване на фитосанитарен контрол при внос се установи, че растенията, растителните продукти и другите обекти отговарят на изискванията на този закон и/или на актовете по прилагането му, официалният фитосанитарен инспектор ги допуска за свободно движение в Европейския съюз и издава растителен паспорт за движение в рамките на територията на Република България и Европейския съюз, както и за въвеждане и движение в защитени зони при условията и по реда на глава VI, раздел 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Когато при извършване на проверка при внос се появи съмнение и/или се установи, че растенията, растителните продукти и другите обекти не отговарят на изискванията на този закон и/или на актовете по прилагането му, официалният фитосанитарен инспектор незабавно прилага една или повече от мерките по глава V, раздел III от Регламент (ЕС) 2017/625.
(3) Разходите за изпълнение на мерките по ал. 2 са за сметка на вносителя.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Митническите органи незабавно информират официалните фитосанитарни инспектори, когато установят, че не е осъществен фитосанитарен контрол на внесени растения, растителни продукти и други обекти по чл. 32, ал. 1.
(2) Освобождаване от митническите органи, съответно движение от превозвачите на растенията, растителните продукти и другите обекти по ал. 1 не се допуска, преди да бъде извършен фитосанитарен контрол.


Чл. 35. (1) (Предишен текст на чл. 35 - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Лицата, които внасят растения, растителни продукти и други обекти по чл. 32, ал. 1, са длъжни да:
1. спазват изискванията на този закон и на актовете по прилагането му;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) декларират пред официалните фитосанитарни инспектори растенията, растителните продукти и другите обекти, които внасят;
3. предоставят за фитосанитарен контрол внасяните растения, растителни продукти и други обекти;
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) представят фитосанитарен сертификат за въвеждане на територията на Европейския съюз, издаден от държавата, в която са произведени или от която се изнасят растенията, растителните продукти и другите обекти, а в случаите на реекспорт - и фитосанитарен сертификат за реекспорт.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Фитосанитарните сертификати за въвеждане на територията на Европейския съюз, тяхното съдържание и условията, на които отговарят, са в съответствие с глава VI, раздел 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Фитосанитарен контрол при износ и реекспорт на растения, растителни продукти и други обекти се извършва съгласно фитосанитарните изисквания на държавата вносител при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
(2) След извършване на проверка за съответствие с изискванията по ал. 1 се издава фитосанитарен сертификат за износ или реекспорт.
(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Фитосанитарният сертификат е официален сертификат по смисъла на чл. 3, т. 27 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Фитосанитарни сертификати и предекспортни сертификати се издават и подписват само от официалните фитосанитарни инспектори на БАБХ при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и глава VII от Регламент (ЕС) 2017/625.
(5) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Образците и съдържанието на фитосанитарните сертификати за износ и за реекспорт са съгласно образците по приложение VIII, част А и Б към чл. 100, параграф 3 и чл. 101, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
(6) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Образецът и съдържанието на предекспортния сертификат е съгласно образеца в приложение VIII, част В към чл. 102, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
(7) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) За извършване на проверка и издаване на фитосанитарен сертификат за износ или за реекспорт и за издаване на предекспортен сертификат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1.
(8) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Когато официален фитосанитарен инспектор или друго оправомощено длъжностно лице издаде неверни или подвеждащи официални сертификати или удостоверения или злоупотреби с такива, се прилагат една или повече от мерките по чл. 138, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(9) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Когато лице, на което са делегирани задачи по реда на чл. 31 от Регламент (ЕС) 2017/625, издаде неверни или подвеждащи официални документи или злоупотреби с такива, се прилагат една или повече от мерките по чл. 33 от същия регламент.

Глава четвърта.
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, АНТИДОТИ, СИНЕРГИСТИ И КОФОРМУЛАНТИ


Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., в сила от 10.06.2016 г.) Активни вещества, антидоти и синергисти се одобряват, подновяват и преразглеждат от Центъра за оценка на риска по хранителната верига по реда на глава ІІ, раздели 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.
(2) Коформуланти не се включват в продукти за растителна защита в случаите по чл. 27 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.


Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., в сила от 10.06.2016 г.)

Чл. 39. (1) (Изм - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Лицата, които произвеждат на територията на страната активни вещества, антидоти или синергисти, подават в Централното управление (ЦУ) на БАБХ уведомление по образец за активните вещества, антидотите или синергистите, които произвеждат.
(2) Лицата, които внасят или въвеждат антидоти, синергисти или одобрени активни вещества с цел производство на продукти за растителна защита, подават в ЦУ на БАБХ уведомление по образец най-малко един месец преди осъществяване на всеки внос или въвеждане.
(3) Лицата, които доставят активни вещества, антидоти или синергисти, предоставят информационен лист за безопасност на български език в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)".


Чл. 40. Активните вещества, антидотите и синергистите се класифицират, опаковат и етикетират съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)".


Чл. 41. (1) Неодобрени активни вещества се внасят или въвеждат след издаване на удостоверение за внос или въвеждане на партида от неодобрени активни вещества от изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от него длъжностно лице, ако са предназначени за производство на територията на страната на продукти за растителна защита, предназначени за износ.
(2) Неодобрени активни вещества се произвеждат, ако са предназначени за производство на територията на страната на продукти за растителна защита, предназначени за износ. Производство на неодобрени активни вещества се допуска и с цел износ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., в сила от 10.06.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Неодобрени активни вещества се съхраняват, транспортират и изнасят от територията на страната при условия и по ред, определени в наредба на министъра на земеделието и храните.
(4) Алинеи 1 - 3 се прилагат при наличие на система за контрол върху вноса или въвеждането, производството, съхранението, транспортирането и износа на неодобрени активни вещества.


Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., в сила от 10.06.2016 г.) За получаване на удостоверение за внос или въвеждане в страната на партида от неодобрени активни вещества лицата подават в ЦУ на БАБХ заявление по образец, към което прилагат документите, определени в наредбата по чл. 41, ал. 3.
(2) Заявлението и приложените документи по ал. 1 се проверяват от експерти от БАБХ. При установяване на непълноти и/или несъответствия изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им.
(3) При неотстраняване на непълнотите и/или несъответствията по ал. 2 заявлението се оставя без разглеждане, за което заявителят писмено се уведомява.


Чл. 43. (1) В 7-дневен срок от извършване на проверката по чл. 42, ал. 2 или от отстраняване на непълнотите и/или несъответствията изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за внос или въвеждане на партида от неодобрени активни вещества.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Удостоверението по ал. 1 се издава със срок на валидност една година и се вписва в регистъра по чл. 6, ал. 1.
(3) За издаване на удостоверението по ал. 1 се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1.
(4) При непроизнасяне в срока по ал. 1 е налице мълчаливо съгласие и се прилагат съответно чл. 28 и 29 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Заявителят има право да внесе или въведе заявените неодобрени активни вещества, след като предварително писмено уведоми за това ЦУ на БАБХ и изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице не се произнесе с отказ в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.
(5) В случаите на мълчаливо съгласие вписването в регистъра се извършва в 14-дневен срок от уведомяването по ал. 4.

Глава пета.
ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Раздел I.
Общи условия


Чл. 44. (1) Продукти за растителна защита се пускат на пазара и се употребяват след издаване на разрешение за пускане на пазара и употреба съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009.
(2) Продуктите за растителна защита се пускат на пазара в оригинални опаковки или преопаковани, с етикет на български език.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.)
(4) Когато продукт за растителна защита е разрешен или заявен за разрешаване за пускане на пазара и употреба с определено търговско наименование, същото наименование не може да бъде използвано при заявяване за разрешаване за пускане на пазара и употреба за друг продукт от друг заявител.
(5) В срок 5 години след отнемане или изтичане срока на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита търговското му наименование не може да се използва за друг продукт.


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита се издава от изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от него длъжностно лице на лице, установено на територията на държава членка, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на земеделието и храните.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., в сила от 10.06.2016 г.) За дейностите по разрешаване на продукти за растителна защита, с изключение на извършването на оценки с доклади за оценки за продукти за растителна защита, се заплащат съответните такси съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.)
(4) Притежателят на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита носи отговорност за пуснатите на пазара продукти за растителна защита. Определянето на упълномощен представител не освобождава притежателя на разрешението от отговорност.


Чл. 46. (1) Продукт за растителна защита се разрешава за пускане на пазара и употреба, когато отговаря на изискванията на глава III, раздел 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., в сила от 10.06.2016 г.) Съответствието на продукт за растителна защита с изискванията по ал. 1 се установява с извършване на оценка на продукта.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., в сила от 10.06.2016 г.) Видът и изискванията към оценката по ал. 2 се определят в наредбата по чл. 45, ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., в сила от 10.06.2016 г.) Оценката по ал. 2 се извършва от ЦОРХВ след получаване на екземпляр от необходимите документи.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., в сила от 10.06.2016 г.)

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Продуктите за растителна защита се произвеждат, пускат на пазара, търгуват, преопаковат, транспортират и съхраняват при условия и по ред, определени в наредба на министъра на земеделието и храните.


Чл. 48. (1) Продукти за растителна защита, които не са разрешени за пускане на пазара и употреба, могат да се произвеждат, съхраняват и транспортират на територията на страната само в случаите по чл. 28, параграф 2, букви "в" и "г" от Регламент (ЕО) № 1107/2009.
(2) Произведените продукти за растителна защита по ал. 1 не се употребяват на територията на страната и се изнасят от нея най-късно до 6 месеца преди изтичане на срока им на годност.
(3) Производителите на продукти за растителна защита по ал. 1 уведомяват ЦУ на БАБХ за складовете, в които съхраняват произведените от тях продукти.


Чл. 49. (1) Производителите на продукти за растителна защита подават в ЦУ на БАБХ уведомление по образец за продуктите за растителна защита, които произвеждат на територията на страната.
(2) Притежателите на разрешения за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита подават в ЦУ на БАБХ декларация по образец съгласно чл. 67, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.
(3) Лицата, които произвеждат, преопаковат, пускат на пазара и търгуват с продукти за растителна защита, водят и съхраняват документация съгласно чл. 67, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.
(4) Лицата, които доставят продукти за растителна защита, предоставят информационен лист за безопасност на български език в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).
(5) Лицата, които пускат на пазара продукти за растителна защита, разработват и прилагат система за блокиране и изтегляне от пазара на продукти за растителна защита.
(6) (В сила от 01.01.2016 г.) Лицата, които пускат на пазара продукти за растителна защита, и лицата, които преопаковат продукти за растителна защита, разработват и прилагат система за обратно изземване на празните опаковки от крайния потребител на продукти за растителна защита.
(7) Системата по ал. 6 се разработва и прилага в съответствие със Закона за управление на отпадъците.
(8) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Лицата, които притежават разрешения за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита и не са установени на територията на Република България, предоставят в ЦУ на БАБХ информация за търговските субекти, на които са предоставили правото да дистрибутират разрешените продукти за растителна защита. Информацията се предоставя в срок до три месеца от издаване на разрешението или при всяка настъпила промяна.
(9) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Лицата, които пускат на пазара третирани семена по смисъла на чл. 49, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, уведомяват ЦУ на БАБХ за търгуваните на територията на Република България семена, като прилагат разрешението, издадено от съответната държава членка за пускане на пазара и употреба на нейна територия на продукта за растителна защита, с който са третирани семената.

Чл. 50. (1) Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа база данни за пуснатите на пазара и съхраняваните на територията на страната продукти за растителна защита.
(2) Българската агенция по безопасност на храните предоставя информация за рисковете и възможните остри и хронични последици за здравето на хората, неприцелните организми и околната среда вследствие употребата на продукти за растителна защита, както и относно използването на нехимични алтернативи. Информацията се публикува на интернет страницата на БАБХ.
(3) Българската агенция по безопасност на храните при поискване предоставя на Министерството на околната среда и водите и на Министерството на здравеопазването налични данни за употребени в страната видове продукти за растителна защита. Данните се предоставят по области.
(4) Българската агенция по безопасност на храните участва в събирането на информация при провеждане на проучвания и проверки за употребени видове продукти за растителна защита на териториите на санитарно-охранителните зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични и питейни и хигиенни нужди. Информацията се предоставя на Министерството на околната среда и водите, на Министерството на здравеопазването или на техните териториални звена.


Чл. 51. Продуктите за растителна защита са негодни, когато:
1. срокът им на годност е изтекъл;
2. физичните, химичните или техническите им показатели, съставът им, видът на формулацията или други техни характеристики не съответстват на одобрените при разрешаването и/или са с увредени опаковки или етикети.


Чл. 52. Забранява се вносът, въвеждането в страната, пускането на пазара или употребата на:
1. неразрешени или негодни продукти за растителна защита;
2. продукти за растителна защита от лица, които не притежават разрешение за пускане на пазара и употреба.

Раздел II.
Съвет по продуктите за растителна защита


Чл. 53. (1) Към изпълнителния директор на БАБХ се създава Съвет по продуктите за растителна защита (СПРЗ), който е постоянно действащ консултативен орган по въпросите, свързани с продукти за растителна защита.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните издава правилник за организацията и дейността на СПРЗ и по предложение на изпълнителния директор на БАБХ определя състава му, като в него могат да се включват представители на Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите и научни институти.
(3) Членовете на СПРЗ подписват декларация за конфиденциалност по образец, с която се задължават да не разпространяват представената им при разрешаване на продуктите за растителна защита информация и да не я използват в своя полза или в полза на трети лица.


Чл. 54. Съветът по продуктите за растителна защита взема решения и прави предложения до изпълнителния директор на БАБХ за:
1. разрешаване пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита съгласно глава III, раздел 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 или отказ;
2. (В сила от 01.01.2015 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.)
3. подновяване разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита или отказ;
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) изменение на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита, или за отказ;
5. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) отнемане или прекратяване на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита.

Раздел III.
Разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита


Чл. 55. (1) Продукт за растителна защита се разрешава за пускане на пазара и употреба при условията и по реда на чл. 33 - 39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и на наредбата по чл. 45, ал. 1.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) В 14-дневен срок от получаване на предложение на СПРЗ по чл. 54 изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице със заповед разрешава пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита и издава разрешение или мотивирано отказва разрешаването на продукта за растителна защита, когато той не отговаря на някое от изискванията по чл. 46, ал. 1.
(3) Отказът по ал. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Издаденото разрешение по ал. 2 се вписва в регистъра по чл. 6, ал. 1.
(5) В 14-дневен срок от получаване на разрешението по ал. 2 притежателят му представя в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.


Чл. 56. Продукт за растителна защита се разрешава за временно пускане на пазара и употреба при условията и по реда на чл. 30 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и чл. 55.


Чл. 57. Продукт за растителна защита се разрешава за пускане на пазара и употреба чрез взаимно признаване на разрешения при условията и по реда на чл. 40 - 42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, на наредбата по чл. 45, ал. 1 и по реда на чл. 55, ал. 2 - 5.


Чл. 58. (1) (Предишен текст на чл. 58 - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Продукт за растителна защита с нисък риск се разрешава за пускане на пазара и употреба при условията и по реда на чл. 47 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и чл. 55.
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Не се събират такси за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита с нисък риск, когато Република България е заинтересована държава членка и при взаимно признаване на разрешения.


Чл. 59. Продукт за растителна защита, който съдържа генетично модифициран организъм, се разрешава за пускане на пазара и употреба съгласно изискванията на Закона за генетично модифицирани организми и при условията и по реда на чл. 48 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и чл. 55.


Чл. 60. (1) Разширяването на обхвата на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита за минимална употреба се разрешава при условията и по реда на чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, на наредбата по чл. 45, ал. 1 и по реда на чл. 55, ал. 2 - 5.
(2) За издаване на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита за минимална употреба такси не се дължат.
(3) Ако в срока по чл. 55, ал. 5 притежателят на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита не представи образец на етикет, разрешението по чл. 55, ал. 2 се публикува на интернет страницата на БАБХ.


Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Продукт за растителна защита се разрешава за паралелна търговия при условията и по реда на чл. 52 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и на наредбата по чл. 45, ал. 1.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) В 14-дневен срок от получаване на предложение на СПРЗ по чл. 54 изпълнителният директор на БАБХ със заповед разрешава продукта за растителна защита за паралелна търговия и издава разрешение или мотивирано отказва разрешаването му, когато продуктът за растителна защита не е идентичен с референтния продукт или заявеният и/или референтният продукт не е оценен съгласно единните принципи по чл. 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.
(3) Отказът по ал. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Издаденото разрешение по ал. 2 се вписва в регистъра по чл. 6, ал. 1.
(5) В 14-дневен срок от получаване на разрешението по ал. 2 притежателят му представя в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
(6) Преди пускане на пазара на продукт за растителна защита по ал. 1 притежателят на разрешението за паралелна търговия писмено уведомява ЦУ на БАБХ за количеството и номера на съответната партида от продукта за растителна защита, който ще се пуска на пазара, както и за вземане на контролна проба от продукта.


Чл. 61а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) (1) Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице със заповед отнема разрешението за паралелна търговия:
1. по писмено искане на притежателя на разрешението;
2. когато разрешението на продукта в държавата членка по произход е с изтекъл срок на валидност или е отнето;
3. когато се установи, че партида от продукт, разрешен за паралелна търговия, не съответства по физични, химични или технически показатели, състав, вид на формулацията или други характеристики на референтния продукт;
4. когато се установи, че продукт, разрешен за паралелна търговия, не отговаря на условията, при които е издадено разрешението;
5. при подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на референтния продукт;
6. при прекратяване на дейността или заличаване на юридическото лице или на едноличния търговец, притежател на разрешението за паралелна търговия.
(2) В заповедта по ал. 1 може да се определи гратисен период съгласно чл. 69.
(3) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.

Чл. 62. (1) Продукт за растителна защита се разрешава за пускане на пазара за ограничена и контролирана употреба при условията и по реда на чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и на наредбата по чл. 45, ал. 1 при опасност за растенията и растителните продукти, която не може да бъде овладяна чрез приложимите в Добрата растителнозащитна практика продукти за растителна защита, средства и методи.
(2) В тридневен срок от получаване на предложение на СПРЗ по чл. 54 изпълнителният директор на БАБХ със заповед разрешава пускането на пазара за ограничена и контролирана употреба на продукт за растителна защита или мотивирано отказва разрешаването на продукта за растителна защита за пускане на пазара за ограничена и контролирана употреба, когато няма опасност за растенията и растителните продукти или опасността може да бъде овладяна по друг начин.
(3) Когато продуктът за растителна защита не е разрешен за пускане на пазара и употреба, в заповедта по ал. 2 се определят и количествата за пускане на пазара за ограничена и контролирана употреба.
(4) Отказът по ал. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Разрешеният със заповедта по ал. 2 продукт за растителна защита за пускане на пазара за ограничена и контролирана употреба се вписва в регистъра по чл. 6, ал. 1.
(6) В еднодневен срок от получаване на заповедта по ал. 2 заявителят представя в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара за ограничена и контролирана употреба.
(7) Разрешен за пускане на пазара и употреба продукт за растителна защита може да бъде разрешен за пускане на пазара за ограничена и контролирана употреба и по инициатива на БАБХ, когато употребата, за която ще се прилага, не е включена в разрешението на продукта.
(8) В случая по ал. 7 в еднодневен срок от издаване на заповедта по ал. 2 БАБХ я съобщава на притежателя на разрешението, като му определя срок до три дни за представяне на образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара за ограничена и контролирана употреба.
(9) Когато в срока по ал. 8 притежателят на разрешението не представи образец на етикет, заповедта по ал. 2 се публикува на интернет страницата на БАБХ.


Чл. 63. (1) Продукт за растителна защита, който не е разрешен за други употреби, а е разрешен само за пускане на пазара за ограничена и контролирана употреба, се употребява само в областите, за които е разрешен.
(2) При всяка доставка лице, което пуска на пазара продукт по ал. 1, уведомява ЦУ на БАБХ за доставените в страната количества от продукта за растителна защита.
(3) Лице, което е пуснало на пазара продукт по ал. 1, до 14 дни след изтичането на срока на разрешаване на продукта уведомява ЦУ на БАБХ за пуснатите на пазара и за нереализираните количества от продукта за растителна защита.
(4) Когато от продукта по ал. 1 са останали нереализирани количества, в уведомлението по ал. 3 лицето, което го е пуснало на пазара, посочва дали продуктът ще бъде обезвреден, или изнесен от страната.
(5) В 7-дневен срок от обезвреждането или изнасянето на продукта по ал. 1 лицето, което го е пуснало на пазара, представя в ЦУ на БАБХ писмени доказателства за това.


Чл. 64. (1) Продукт за растителна защита се разрешава за употреба при извършване на научноизследователска и/или развойна дейност при условията и по реда на чл. 54 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и на наредбата по чл. 45, ал. 1.
(2) Срокът на разрешението по ал. 1 не може да бъде по-дълъг от срока на опита, серията от опити или програмата от опити.


Чл. 65. (В сила от 01.01.2015 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.)

Чл. 66. (1) Разрешението за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита се подновява при условията и по реда на чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и на наредбата по чл. 45, ал. 1.
(2) В случаите по чл. 43, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 изпълнителният директор на БАБХ със заповед удължава срока, за който продуктът за растителна защита е разрешен, и преиздава разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита.


Чл. 67. (1) Изменение или отнемане на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита се извършва след преразглеждането му в срока на неговата валидност при условията и по реда на чл. 44 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и по ред, определен в наредбата по чл. 45, ал. 1. Разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита се отнема и когато не е подновено по реда на чл. 66.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) В 14-дневен срок от получаване на предложението на СПРЗ по чл. 54 изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице със заповед изменя разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита и го преиздава, съответно със заповед отнема разрешението.
(3) Заповедта по ал. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Когато със заповедта се отнема разрешението, обжалването не спира изпълнението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Преиздаденото разрешение, съответно заповедта за отнемане на разрешението се вписва в регистъра по чл. 6, ал. 1.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) По реда на ал. 1 - 4 съответно се изменят или отнемат и разрешенията за паралелна търговия на продукти за растителна защита, за които продуктът за растителна защита с отнето или изменено със заповедта по ал. 2 разрешение за пускане на пазара и употреба е референтен по смисъла на чл. 52 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.


Чл. 68. (1) Изменение или прекратяване на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита се извършва по искане на притежателя му при условията и по реда на чл. 45 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 45, ал. 1.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) В 14-дневен срок от получаване на предложение на СПРЗ по чл. 54 изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице със заповед изменя разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита и го преиздава или мотивирано отказва изменението, когато продуктът не отговаря на някое от изискванията по чл. 46, ал. 1, съответно със заповед прекратява разрешението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Заповедта за прекратяване или за отказ по ал. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Преиздаденото разрешение, съответно заповедта за прекратяване на разрешението се вписва в регистъра по чл. 6, ал. 1.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Когато изменението е свързано с обстоятелства и данни, за които не е необходимо установяване на съответствие с изискванията по чл. 46, ал. 1, заповедта по ал. 2 се издава в срок до 30 работни дни от получаване на искане по ал. 1.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) По реда на ал. 2 - 4 съответно се изменят или прекратяват и разрешенията за паралелна търговия на продукти за растителна защита, за които продуктът за растителна защита с преиздадено или прекратено със заповедта по ал. 2 разрешение за пускане на пазара и употреба е референтен по смисъла на чл. 52 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.


Чл. 69. (1) За продукти за растителна защита, чиито разрешения за пускане на пазара и употреба са изменени, отнети или прекратени, се определят гратисни периоди за обезвреждане, съхранение, пускане на пазара и употреба при условията на чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и по ред, определен в наредбата по чл. 45, ал. 1.
(2) Когато разрешението за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита е отнето поради причини, свързани със защитата на здравето на хората и животните или на околната среда, пускането на пазара и употребата на продукта се преустановяват незабавно, като за наличните количества се определя срок за изтегляне от пазара, съхранение и обезвреждане, не по-дълъг от 6 месеца.
(3) Гратисните периоди по ал. 1 и срокът по ал. 2 се определят в заповедта, с която се изменя, отнема или прекратява разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита.


Чл. 69а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Притежателят на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита е длъжен да уведоми БАБХ за всяка нова информация за потенциално вредно или неприемливо въздействие съгласно чл. 56 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

Раздел IV.
Биологично изпитване на продукти за растителна защита


Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Биологичното изпитване на продукти за растителна защита се осъществява в официални бази на БАБХ и в одобрени бази на физически и юридически лица, вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1.
(2) Българската агенция по безопасност на храните може да възлага биологичното изпитване на продукти за растителна защита на научноизследователски институти.
(3) Българската агенция по безопасност на храните контролира провеждането на биологичното изпитване в местата по ал. 1 и 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Биологичното изпитване на продукти за растителна защита се извършва при условия и по ред, определени в наредба на министъра на земеделието и храните.
(5) Официалните бази на БАБХ се определят със заповед на изпълнителния директор. За биологично изпитване в официалните бази се заплащат цени съгласно ценоразписа по чл. 5, ал. 1.


Чл. 71. (1) Биологичното изпитване на продукти за растителна защита се извършва в съответствие с правилата на Добрата експериментална практика.
(2) На биологично изпитване подлежат продукти за растителна защита, които имат търговско наименование или номер на кода на производителя за разработката на съответния продукт.
(3) Третираните растения и растителни продукти с продукти за растителна защита, в състава на които са включени едно или повече активни вещества, които не се съдържат в състава на разрешен продукт или се съдържат в състава на продукт, разрешен за употреба срещу друг вредител, се унищожават по ред, определен в наредбата по чл. 70, ал. 4.


Чл. 72. (1) За извършване на биологично изпитване на продукт за растителна защита заявителят сключва договор с БАБХ, съответно с притежател на сертификат за биологично изпитване на продукти за растителна защита.
(2) При необходимост БАБХ сключва договори със собственици и/или ползватели на земеделски земи, съгласно които извършва биологично изпитване на продукти за растителна защита върху отглежданите земеделски култури.
(3) В случаите по ал. 2 собствениците на унищожени по чл. 71, ал. 3 растения и растителни продукти се обезщетяват със средства от бюджета на БАБХ по ред, определен в наредбата по чл. 31, ал. 2. Средствата се предоставят при спазване разпоредбите на правото на Европейския съюз в областта на държавните помощи.


Чл. 73. (1) База на физическо или юридическо лице за биологично изпитване на продукти за растителна защита се одобрява, когато отговаря на изискванията, определени в наредбата по чл. 70, ал. 4, и:
1. разполага с най-малко две места за изпитване, разположени в северната и южната част на територията на страната;
2. за всяко от местата по т. 1 е осигурено по едно лице:
а) с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" и сертификат по чл. 83, което да ръководи биологичното изпитване;
б) с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство" или средно професионално образование в областта на растениевъдството и сертификат по чл. 83, което да извършва биологичното изпитване;
3. физическото или юридическото лице или свързани с него лица по смисъла на Закона за малките и средните предприятия не са заинтересовани от резултатите от биологичното изпитване и не извършват дейност, подлежаща на контрол по този закон.
(2) Когато базата за биологично изпитване на продукти за растителна защита се ползва от физическо или юридическо лице на основание учредено право на ползване, условията по ал. 1, т. 3 се прилагат и по отношение на собственика на базата.
(3) Ръководителите на биологичното изпитване по места могат да изпълняват функциите и на лицата по ал. 1, т. 2, буква "б".
(4) Задълженията на ръководителите на биологичното изпитване и лицата по ал. 1, т. 2, буква "б" се определят в наредбата по чл. 70, ал. 4.


Чл. 74. (1) За одобряване на база за биологично изпитване лицата подават в ЦУ на БАБХ заявление по образец, към което прилагат документите, определени в наредбата по чл. 70, ал. 4.
(2) Заявлението и приложените документи по ал. 1 се проверяват от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на БАБХ. При установяване на непълноти изпълнителният директор или оправомощено от него длъжностно лице писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им.
(3) При неотстраняване на непълнотите по ал. 2 заявлението се оставя без разглеждане, за което заявителят писмено се уведомява.
(4) В 30-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите по ал. 2 комисията извършва проверка на документите и на местата, в които ще се извършва биологичното изпитване, за съответствието им с изискванията на наредбата по чл. 70, ал. 4. При установяване на несъответствия комисията дава предписания и определя срок за отстраняването им. В тридневен срок от отстраняване на несъответствията се извършва повторна проверка.
(5) В 7-дневен срок от извършване на проверката по ал. 4 комисията изготвя писмено становище до изпълнителния директор на БАБХ с предложение за одобряване на базата за биологично изпитване на продукти за растителна защита или за отказ.


Чл. 75. (1) В 7-дневен срок от получаване на становището по чл. 74, ал. 5 изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице одобрява базата за биологично изпитване на продукти за растителна защита и издава сертификат за биологично изпитване или мотивирано отказва издаването му, когато са установени несъответствия с изискванията на наредбата по чл. 70, ал. 4.
(2) Отказът по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Непроизнасянето в срока по ал. 1 не се смята за мълчаливо съгласие.
(4) Сертификатът се издава за срок 10 години и правата и задълженията по него не може да се прехвърлят на друго лице.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Издадените сертификати по ал. 1 се вписват в регистъра по чл. 6, ал. 1.
(6) За одобряване на база за биологично изпитване на продукти за растителна защита и издаване на сертификат за биологично изпитване се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1.


Чл. 76. (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) В 7-дневен срок от настъпване на промяна в обстоятелствата, свързани с издаден сертификат по чл. 75, ал. 1, притежателят му подава в ЦУ на БАБХ заявление по образец, към което прилага документите, удостоверяващи промяната, и документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1, когато плащането не е извършено по електронен път.
(2) Сертификатът се преиздава при условията и по реда на чл. 74, ал. 2 - 5 и чл. 75, ал. 1 - 5. Ако промяната е в обстоятелства, за които не е необходимо извършване на проверка на място, сертификатът се преиздава в 7-дневен срок.


Чл. 77. (1) Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице със заповед обезсилва издаден сертификат за биологично изпитване на продукти за растителна защита:
1. по писмено искане на притежателя му;
2. при груби или системни нарушения.
(2) Заповедта по ал. 1, т. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 78. (1) Вносът или въвеждането на продукти за растителна защита, предназначени за биологично изпитване, се извършва само от лицата, заявили тези продукти за биологично изпитване след издаване на удостоверение от изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Редът и условията за издаване на удостоверение по ал. 1 се определят в наредбата по чл. 70, ал. 4.

Раздел V.
Класифициране, опаковане, етикетиране и категоризиране на продукти за растителна защита


Чл. 79. (1) Продуктите за растителна защита се:
1. класифицират в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);
2. етикетират в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009, Регламент (ЕС) № 547/2011, Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).
(2) Продуктите за растителна защита се опаковат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 и Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP). Приспособлението за затваряне на опаковката трябва да съдържа пломба или друго запечатващо устройство, така че при отваряне целостта на пломбата или запечатващото устройство да се нарушават непоправимо.


Чл. 80. (1) Продуктите за растителна защита се категоризират в две категории на употреба - професионална и непрофесионална.
(2) Професионалната категория на употреба се разделя на две подкатегории - първа професионална и втора професионална.
(3) Категорията на употреба на продукт за растителна защита се определя при разрешаването му за пускане на пазара и за употреба съгласно критерии, определени в наредбата по чл. 45, ал. 1, съобразно:
1. условията и ограниченията при одобрението на активните вещества, антидотите и синергистите;
2. класифицирането на продукта за растителна защита в една или повече категории съгласно чл. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси или в един или повече класове на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);
3. оценката на токсикологичните и екотоксикологичните характеристики на продукта за растителна защита, физичните и химичните му свойства и съществуването и поведението му в околната среда;
4. заявените употреби и категорията потребители съгласно Регламент (ЕС) № 547/2011.
(4) Продукти за растителна защита, които съдържат активно вещество - кандидат за замяна, се категоризират в категория професионална.
(5) Продукти за растителна защита, които съдържат активни вещества с нисък риск или основни вещества, се категоризират в категория непрофесионална.
(6) Категорията на употреба се вписва в разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита.

Раздел VI.
Реклама на продукти за растителна защита и публикации


Чл. 81. (1) Рекламата на продукт за растителна защита се извършва в съответствие с условията на разрешението му за пускане на пазара и употреба в Република България и с изискванията на чл. 66 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.
(2) Рекламата на продукт за растителна защита трябва да съдържа информация за ограниченията при ползване и предупредителните фрази и символи, установени при етикетирането, или да препраща към етикета на продукта или към интернет страницата на производителя, където тези ограничения, знаци и символи са посочени.


Чл. 82. Забраняват се:
1. рекламата на неразрешен продукт за растителна защита или на продукт извън разрешената му употреба;
2. рекламата и публикуване на неверни указания за търговия, съхранение и употреба на продукт за растителна защита;
3. предоставянето на неверни консултации за употреба на продукт за растителна защита;
4. посочването на несъществуващи качества на продукт за растителна защита;
5. непосочването на опасните свойства на продукт за растителна защита;
6. използването на думи, които представят продукт за растителна защита като безопасен или създават възможност за подценяване на опасността му;
7. сравняването на качествата на рекламиран продукт за растителна защита с качествата на аналогични продукти на други производители.

Раздел VII.
Обучение и сертифициране на лицата, които имат право да използват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба


Чл. 83. Дистрибуторите, консултантите и професионалните потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба трябва да притежават сертификат, издаден от изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от него длъжностно лице.


Чл. 84. (1) Професионалните потребители, дистрибуторите и консултантите с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство" получават сертификат по чл. 83 по право.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Извън случая по ал. 1 всеки професионален потребител и дистрибутор получава сертификат по чл. 83 след преминаване на обучение по програма, одобрена от изпълнителния директор на БАБХ, и успешно полагане на изпит. Обучението може да бъде присъствено или дистанционно. Професионалните потребители на продукти за растителна защита трябва да имат най-малко средно образование.


Чл. 85. (1) Обучение по чл. 84, ал. 2 се провежда от БАБХ, висши училища или институции в системата на професионалното образование и обучение по програми, които включват минимум темите, посочени в приложение № 2.
(2) Програмите по ал. 1 се разработват от обучаващите институции, като се вземат предвид конкретните функции и отговорности на лицата по чл. 84, ал. 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Програмата и прилежащата към нея документация се предоставят в БАБХ за оценка за съответствие с изискванията по ал. 1 и 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) При установяване на непълноти и/или несъответствия БАБХ писмено уведомява обучаващата институция и определя срок за отстраняването им.
(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) При неотстраняване на непълнотите и/или несъответствията в срока по ал. 4 процедурата за одобряване на програма по чл. 84, ал. 2 се прекратява, за което обучаващата институция писмено се уведомява.
(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед:
1. одобрява програмата, когато са изпълнени изискванията по ал. 1 и 2;
2. мотивирано отказва да одобри програмата, когато не са изпълнени изискванията по ал. 1 и 2.
(7) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Заповедта по ал. 6 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(8) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) За одобряване на програма по чл. 84, ал. 2 се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1.

Чл. 86. (1) (Предишен текст на чл. 86 - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) За получаване на сертификат по чл. 83 професионалните потребители, дистрибуторите и консултантите подават в ОДБХ по постоянния си адрес заявление по образец, към което прилагат:
1. заверено копие от диплома за висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство" - за лицата по чл. 84, ал. 1;
2. заверено копие от документ за преминато обучение - за лицата по чл. 84, ал. 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 заявлението се подава в срок до една година от преминаване на обучението по чл. 84, ал. 2.


Чл. 87. (1) В 14-дневен срок от подаването на заявление по чл. 86 изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице издава сертификат за използване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба по образец.
(2) Сертификатът се издава на лицата:
1. по чл. 84, ал. 1 - безсрочно;
2. по чл. 84, ал. 2 - със срок на валидност 10 години.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Издаденият сертификат се вписва в регистъра по чл. 6, ал. 1.


Чл. 88. (1) Сертификатът със срок на валидност 10 години се подновява по реда на чл. 86 и 87.
(2) Обучението по чл. 84, ал. 2 трябва да е преминато в срок до една година преди подаване на заявлението за подновяване на сертификата.


Чл. 89. (1) Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице със заповед обезсилва сертификата по чл. 83:
1. по писмено искане на неговия притежател;
2. при груби или системни нарушения.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 сертификатът се обезсилва за срок до три години.
(3) Заповедта по ал. 1, т. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Нов сертификат в случаите по ал. 1, т. 2 се издава след изтичане на срока по ал. 2 и по реда на чл. 86, 87 и чл. 88, ал. 2. Когато обезсиленият сертификат е издаден на основание чл. 87, ал. 2, т. 2, новият сертификат се издава за остатъка от срока на валидност на обезсиления.
(5) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) За издаване на нов сертификат в случаите по ал. 1, т. 2 лицата по чл. 84, ал. 1 са длъжни да преминат обучение и да представят документа по чл. 86, ал. 1, т. 2.

Чл. 90. (1) Българската агенция по безопасност на храните ежегодно изготвя актуална информация по темите за обучение по приложение № 2.
(2) Информацията по ал. 1 се публикува на интернет страницата на БАБХ и се предоставя чрез ОДБХ на притежателите на сертификат по чл. 83 за актуализиране на знанията им.

Раздел VIII.
Търговия, преопаковане и съхранение на продукти за растителна защита


Чл. 91. (1) Търговията с продукти за растителна защита се осъществява от лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, издадено от директора на ОДБХ.
(2) За осъществяване на дейността си лицата по ал. 1 трябва да разполагат с обекти за търговия, които са:
1. складове за търговия на продукти за растителна защита, и/или
2. селскостопански аптеки.
(3) За обектите по ал. 2, т. 1 търговците следва да са осигурили лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство".
(4) В обектите по ал. 2, т. 2 се търгуват само продукти за растителна защита от втора професионална и/или непрофесионална категория на употреба в опаковки с вместимост до 1 литър/килограм включително.
(5) Продукти за растителна защита от професионална категория на употреба се продават само на лица, които притежават сертификат по чл. 83.


Чл. 92. (1) В обектите по чл. 91, ал. 2 се осигурява лице със сертификат по чл. 83.
(2) Лицето по ал. 1 присъства в обекта за извършване на търговия с продукти за растителна защита по време на продажбата и предоставя информация относно употребата на продуктите за растителна защита, рисковете за здравето на хората, животните и околната среда и инструкции за безопасност. При продажба на непрофесионални потребители се предоставя и информация за опасностите, експозицията, правилното съхранение, използването, прилагането на продуктите за растителна защита и безопасното обезвреждане на отпадъците от тях в съответствие със Закона за управление на отпадъците, както и относно алтернативи с нисък риск.
(3) Задълженията на лицето по ал. 1 се определят в наредбата по чл. 47.


Чл. 93. (1) За получаване на удостоверение за търговия с продукти за растителна защита лицата подават в ОДБХ, на чиято територия се намира обектът за търговия, заявление по образец, към което прилагат документите, определени в наредбата по чл. 47.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Заявлението и приложените документи по ал. 1 се проверяват от инспектори по растителна защита от ОДБХ. При установяване на непълноти и/или несъответствия директорът на ОДБХ или оправомощено от него длъжностно лице писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им.
(3) При неотстраняване на непълнотите и/или несъответствията заявлението се оставя без разглеждане, за което заявителят писмено се уведомява.
(4) В тридневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 или от отстраняване на непълнотите и/или несъответствията по ал. 2 инспекторът изготвя писмено становище до директора на ОДБХ с предложение за издаване на удостоверение за търговия с продукти за растителна защита.


Чл. 94. (1) В тридневен срок от получаване на становището по чл. 93, ал. 4 директорът на ОДБХ издава удостоверение по чл. 91, ал. 1 за търговия с продукти за растителна защита.
(2) Удостоверението се издава със срок на валидност 10 години.
(3) За издаване на удостоверение за търговия с продукти за растителна защита се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Издаденото удостоверение се вписва в регистъра по чл. 6, ал. 1.


Чл. 95. (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) В 7-дневен срок от настъпване на промяна в обстоятелствата, свързани с издаденото удостоверение по чл. 94, ал. 1, притежателят му подава в съответната ОДБХ заявление по образец, към което прилага документи, удостоверяващи промяната, и документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1, когато плащането не е извършено по електронен път.
(2) Удостоверението се преиздава при условията и по реда на чл. 93, ал. 2 - 4 и чл. 94.


Чл. 96. (1) Продуктите за растителна защита се преопаковат, когато за тях са издадени разрешения за пускане на пазара и употреба или за паралелна търговия.
(2) Продуктите за растителна защита се преопаковат в опаковки, които отговарят на изискванията за съхранение и транспорт на съответния продукт за растителна защита.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Преопакованите продукти за растителна защита се вписват в регистъра по чл. 6, ал. 1.
(4) Преопаковане на продукти за растителна защита се извършва от лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и притежават удостоверение за преопаковане на продукти за растителна защита, издадено от директора на ОДБХ.
(5) Преопаковането се извършва в обект за преопаковане на продукти за растителна защита, който отговаря на изискванията, определени в наредбата по чл. 47.
(6) Дейностите в обект за преопаковане на продукти за растителна защита се извършват от лица със сертификат по чл. 83.
(7) Задълженията на лицата по ал. 6 се определят в наредбата по чл. 47.


Чл. 97. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Удостоверението за преопаковане на продукти за растителна защита се издава при условията и по реда на чл. 93 и чл. 94, ал. 1 - 3 и се вписва в регистъра по чл. 6, ал. 1.
(2) При промяна в обстоятелствата, свързани с издаденото удостоверение по ал. 1, се прилага чл. 95.


Чл. 98. Притежателите на удостоверение за преопаковане на продукти за растителна защита са длъжни:
1. да сключват договори за преопаковане с притежателите на разрешения за пускане на пазара и употреба или на разрешения за паралелна търговия на продукти за растителна защита;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) в 7-дневен срок от сключване на договор по т. 1 да представят в ЦУ на БАБХ заверено копие от договора в частта му относно срока на договора, вида на продуктите за растителна защита, които ще се преопаковат, материала и вместимостта на опаковката, включително на изходната опаковка, от която ще се преопаковат;
3. да съхраняват документацията за продуктите за растителна защита, които са преопаковани, най-малко 5 години от датата на преопаковането.


Чл. 99. (1) Продуктите за растителна защита се съхраняват съобразно изискванията, посочени върху етикета, на специално обособени места във:
1. складове на производител на продукти за растителна защита;
2. обекти за търговия с продукти за растителна защита;
3. обекти за преопаковане на продукти за растителна защита;
4. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) складове за съхранение на продукти за растителна защита при земеделски стопанин, когато са предназначени за употреба в стопанството на земеделския стопанин.
(2) Изискванията към складовете по ал. 1, т. 1 и 4 се определят в наредбата по чл. 47.


Чл. 100. (1) Продуктите за растителна защита, които са негодни или не са разрешени за пускане на пазара и употреба, се съхраняват на специално обособени места в обектите и складовете по чл. 99, ал. 1 и се обозначават с надпис съответно "НЕГОДНИ" или "НЕРАЗРЕШЕНИ".
(2) Подлежащите на обезвреждане продукти за растителна защита се обезвреждат съгласно Закона за управление на отпадъците.


Чл. 101. Забраняват се:
1. съхранението с цел продажба, търговията и преопаковането на неразрешени и/или негодни продукти за растителна защита;
2. съхранението с цел продажба и търговията на продукти за растителна защита извън обекти по чл. 91, ал. 2;
3. търговията на продукти за растителна защита в обекти по чл. 91, ал. 2 в отсъствието на лицата по чл. 92, ал. 1;
4. съхранението и търговията на продукти за растителна защита от първа професионална категория на употреба в селскостопански аптеки;
5. съхранението и търговията на продукти за растителна защита в опаковки с вместимост, по-голяма от 1 литър/килограм, в селскостопански аптеки;
6. (В сила от 26.11.2015 г.) продажбата на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба на лица, които не притежават сертификат по чл. 83;
7. продажбата на продукти за растителна защита с нарушена цялост на опаковката или на етикета;
8. преопаковането на продукти за растителна защита извън обектите по чл. 96, ал. 5;
9. преопаковането на продукти за растителна защита, за които няма сключени договори по чл. 98, т. 1.


Чл. 102. (1) Директорът на ОДБХ със заповед спира действието на удостоверение за:
1. търговия с продукти за растителна защита за срок:
а) две години - при груби или системни нарушения;
б) една година - при търговия с неразрешени или негодни продукти за растителна защита, с изключение на случаите по чл. 100, ал. 1;
в) шест месеца - при неизпълнение на най-малко две предписания, издадени в рамките на една година;
г) три месеца - при продажба на продукти за растителна защита в селскостопанска аптека от лице, различно от лицата по чл. 92, ал. 1;
2. преопаковане на продукти за растителна защита за срок:
а) две години - при груби или системни нарушения;
б) една година - при преопаковане на неразрешени или негодни продукти за растителна защита;
в) осем месеца - при преопаковане на продукти за растителна защита без сключен договор по чл. 98, т. 1;
г) шест месеца - при неизпълнение на най-малко две предписания, издадени в рамките на една година;
д) три месеца - при преопаковане на продукти за растителна защита, когато дейностите в обекта се извършват от лица без сертификат по чл. 83.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Спирането на действието на удостоверението се отразява в регистъра по чл. 6, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) След изтичане на съответния срок по ал. 1 действието на удостоверение за търговия с продукти за растителна защита или за преопаковане на продукти за растителна защита се възобновява служебно, като това обстоятелство се отразява в регистъра по чл. 6, ал. 1.


Чл. 103. Директорът на ОДБХ със заповед обезсилва удостоверение за търговия с продукти за растителна защита или за преопаковане на продукти за растителна защита:
1. по писмено искане на притежателя на удостоверението;
2. при прекратяване на дейността или заличаване на юридическото лице или на едноличния търговец.

Раздел IX.
Употреба на продукти за растителна защита


Чл. 104. (1) Продуктите за растителна защита се употребяват:
1. в съответствие с чл. 55 от Регламент (ЕО) № 1107/2009;
2. съобразно специфичните мерки за опазване на водната среда (повърхностни и подземни води) и на питейната вода по чл. 125, ал. 2;
3. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) при условия и по ред, определени в наредба на министъра на земеделието и храните.
(2) Продуктите за растителна защита могат да се употребяват и съобразно специфичните принципи за интегрирано управление на вредителите.
(3) При употребата на продукти за растителна защита се спазват защитни зони и отстояния от съседни чувствителни култури. Защитните зони и отстояния се определят в наредбата по ал. 1, т. 3.


Чл. 105. В зависимост от категорията им на употреба продуктите за растителна защита се прилагат от потребителите, както следва:
1. продукти за растителна защита от първа професионална категория на употреба - от потребители със сертификат по чл. 83 и под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство";
2. продукти за растителна защита от втора професионална категория на употреба - от потребители със сертификат по чл. 83;
3. продукти за растителна защита от непрофесионална категория на употреба - от лица, навършили 18 години.


Чл. 106. Продуктите за растителна защита се прилагат със специализирана техника и оборудване за прилагане на продукти за растителна защита, които отговарят на изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и/или на Закона за гражданското въздухоплаване.


Чл. 107. Забраняват се:
1. съхранението с цел употреба и употребата на неразрешени или негодни продукти за растителна защита;
2. употребата на продукти за растителна защита извън обхвата на разрешената употреба или в доза, която надвишава максималната разрешена доза на единица площ;
3. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) прилагането на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане или чрез безпилотна летателна система;
4. прибирането на земеделска продукция преди изтичането на карантинния срок на употребените продукти за растителна защита;
5. използването на семена за посев, третирани с продукти за растителна защита, за други цели освен за посев;
6. употребата на продукти за растителна защита в нарушение на забраните и ограниченията, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите.


Чл. 108. (1) Забранява се употребата на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба върху:
1. площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни или лечебни заведения;
2. зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите;
3. площи, в които в момента на третирането работят селскостопански работници.
(2) При необходимост от третиране на площи или зони по ал. 1, т. 1 или 2 се употребяват продукти за растителна защита от непрофесионална категория на употреба или продукти за растителна защита с нисък риск или се прилагат биологични агенти.


Чл. 109. (1) Като изключение от забраната по чл. 107, т. 3 продукти за растителна защита могат да се прилагат чрез въздушно пръскане само след писмено разрешение, издадено от директора на ОДБХ, при опасност за растенията и растителните продукти, когато е налице:
1. невъзможност за прилагане на продукти за растителна защита чрез специализирана наземна техника и оборудване поради:
а) преовлажнени терени и площи или други неблагоприятни агроклиматични условия;
б) силно пресечени и/или недостъпни терени, включително горски територии;
в) опасност от ерозия или уплътняване на почвите;
2. необходимост от третиране в кратки срокове за спазване на условията на употреба на продукта за растителна защита.
(2) Разрешение по ал. 1 се издава, когато:
1. продуктите за растителна защита са одобрени за прилагане чрез въздушно пръскане;
2. авиационният оператор, който ще извършва въздушното пръскане, притежава свидетелство за извършване на специализирани авиационни работи по чл. 64, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване;
3. въздухоплавателното средство, с което ще се извършва въздушното пръскане, е оборудвано с най-добрата налична технология за намаляване отнасянето на струята и отговаря на изискванията на Закона за гражданското въздухоплаване и на актовете по прилагането му;
4. лице от персонала на авиационния оператор притежава сертификат по чл. 83;
5. площите, които ще бъдат третирани, не попадат във:
а) пояси І, II и III на санитарно-охранителните зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води и в пояси І и II около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от подземни води и за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, посочени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите;
б) близост до жилищни територии, територии за паркове и градини или територии за спорт и забавления.


Чл. 109а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) (1) Изключения от забраната по чл. 107, т. 3 се допускат при прилагане на продукти за растителна защита чрез безпилотна летателна система, когато:
1. към нея е прикрепено оборудване, за което от компетентен орган е издаден сертификат за съответствие с изискванията на стандарт ISO 23117-1 или прилагането няма да се извършва с течен разтвор;
2. са спазени следните условия:
а) температурата на въздуха, измерена на сянка, е по-ниска или равна на 25 °C;
б) влажността на въздуха е по-висока от 50 на сто;
в) скоростта на вятъра е от 1 до 5 м/сек;
г) скоростта на движение на безпилотното въздухоплавателно средство е по-ниска или равна на 7 м/сек;
д) височината на прилагане е по-малка или равна на 2 м над най-високите части на растенията;
е) продуктите за растителна защита, които се прилагат, са одобрени след оценка на риска, извършена съгласно наредбата по чл. 104, ал. 1, т. 3;
3. всяко прилагане на продукти за растителна защита се записва от системата за управление и/или видеонаблюдение на безпилотното въздухоплавателно средство или по друг подходящ начин, доказващ спазването на условията по т. 2, букви "г" и "д", както и точното географско местоположение на всеки третиран парцел, датата и часа на прилагане и количеството използван продукт, общо или на единица площ;
4. операторът на безпилотната летателна система:
а) отговаря на изискванията на Закона за гражданското въздухоплаване и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, както и на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ, L 212/1 от 22 август 2018 г.) и регламентите за изпълнение и делегираните регламенти, приети въз основа на него;
б) притежава разрешение за експлоатация на безпилотната летателна система в специфичната категория или удостоверение за оператор на лека безпилотна летателна система, издадени съгласно наредбата по чл. 16а, т. 19 от Закона за гражданското въздухоплаване във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията от 24 май 2019 г. относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства (ОВ, L 152/45 от 11 юни 2019 г.);
в) притежава сертификат по чл. 83, в случай че използваните продукти за растителна защита са от професионална категория на употреба;
5. площите, които ще бъдат третирани, не попадат във:
а) пояси I, II и III на санитарно-охранителните зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води и в пояси I и II около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от подземни води и за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, посочени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите;
б) близост до жилищни територии, територии за паркове и градини или територии за спорт и забавления.
(2) В 7-дневен срок от прилагането операторът на безпилотната летателна система предоставя на съответната ОДБХ по електронен път или на технически носител записа по ал. 1, т. 3 при условията и по реда, определени в наредбата по чл. 104, ал. 1, т. 3.

Чл. 110. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) За получаване на разрешение за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане земеделските стопани подават в ОДБХ, на чиято територия се намира площта, която ще се третира, заявление по образец най-малко 6 дни преди датата на третирането.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. предписание за прилагане на продукти за растителна защита поради опасност за растенията и растителните продукти, издадено от лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство";
2. индивидуализиращи данни за имотите, които ще се третират;
3. копие от договор с авиационния оператор, който ще извършва въздушното пръскане;
4. декларация по образец за съответствие с изискването по чл. 109, ал. 2, т. 5;
5. (нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1, когато плащането не е извършено по електронен път.
(3) Разрешението по ал. 1 се издава по ред, определен в наредбата по чл. 104, ал. 1, т. 3.
(4) В тридневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 директорът на ОДБХ или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане или мотивирано отказва издаването му, когато не са спазени изискванията на чл. 109.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Разрешението по ал. 4 се издава за срок не по-дълъг от 5 дни и се вписва в регистъра по чл. 6, ал. 1. Разрешението съдържа и мерки и срокове, необходими за своевременното предупреждаване на населението и за опазване на околната среда в близост до площта, която ще бъде третирана.
(6) При необходимост от прилагане на спешни мерки заявлението по ал. 1 може да бъде подадено по изключение най-малко три дни преди датата на третирането.


Чл. 110а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) (1) За прилагане на продукти за растителна защита чрез безпилотна летателна система земеделските стопани подават в ОДБХ, на чиято територия се намира площта, която ще се третира, уведомление по образец най-малко 5 дни преди датата на третирането.
(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат:
1. информация за продуктите за растителна защита, които ще бъдат прилагани;
2. индивидуализиращи данни за площите, които ще се третират;
3. декларация по образец за съответствие с изискванията по чл. 109а, ал. 1, т. 4 и 5.
(3) В тридневен срок от подаване на уведомлението по ал. 1 директорът на съответната ОДБХ или оправомощено от него длъжностно лице вписва в регистъра по чл. 6 уведомлението за прилагане на продукти за растителна защита чрез безпилотна летателна система.
(4) При необходимост от прилагане на спешни мерки уведомлението по ал. 1 може по изключение да бъде подадено най-малко един ден преди датата на третирането.

Чл. 111. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Областните дирекции по безопасност на храните чрез кметствата и местните средства за масово осведомяване или по друг подходящ начин разпространяват информация относно предстоящо прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане. Информацията се публикува на интернет страницата на БАБХ и включва местонахождението на площите, които ще бъдат третирани, датата и часа, когато ще се извършва въздушното пръскане, и вида на продукта за растителна защита, който ще бъде прилаган.


Чл. 112. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Лицата, които употребяват продукти за растителна защита с наземна техника чрез въздушно пръскане или чрез безпилотна летателна система, уведомяват лично собствениците на пчелни семейства, разположени в землището на кметството по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и собствениците на пчелни семейства, разположени в граничещите землища, за датата и часа, в който ще се извършва всяко прилагане на продукти за растителна защита.


Чл. 112а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) (1) Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа на интернет страницата си публичен електронен регистър за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа географска информация за актуалните граници на слой "Физически блокове" от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), планираните и извършените растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и въведени местоположения на животновъдните обекти (пчелини).
(3) Регистърът по ал. 1 се поддържа като електронна информационна система, в която:
1. собственици и ползватели на животновъдни обекти (пчелини) въвеждат информация за местонахождението на всеки пчелин и я актуализират в срок до три дни при промяна на обстоятелствата;
2. лицата, които извършват или възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна, авиационна техника, и безпилотни летателни системи в срок не по-малко от три дни и не повече от 15 дни преди датата на третирането въвеждат информация за дейностите в регистъра, която включва:
а) обозначаване на блок/блокове от слой "Физически блокове" на СИЗП, в които са планирани дейностите, съответната площ в декари и вида на земеделската култура;
б) начална и крайна дата и час на извършване на дейностите;
в) продукт или препарат - търговско наименование, доза на декар.
(4) Лицата по ал. 3 отговарят за достоверността на въведената от тях информация.
(5) Когато пчелин на лице по ал. 3, т. 1 попада в трикилометровата зона около блок с планирана дейност по ал. 3, т. 2, информационната система по ал. 3 го уведомява чрез електронно съобщение с данните по ал. 3, т. 2, букви "а" - "в".
(6) Редът за воденето на регистъра се определя с наредбата по чл. 32, ал. 2 от Закона за пчеларството.

Чл. 113. (1) Продуктите за растителна защита се прилагат при фумигация на растения, растителни продукти и други обекти:
1. ако са одобрени за прилагане при фумигация;
2. от лица, които са преминали обучение за фумигация във висше училище или институция в системата на професионалното образование и обучение по програма, одобрена от изпълнителния директор на БАБХ.
(2) Фумигация на растения, растителни продукти и други обекти се извършва при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 104, ал. 1, т. 3.


Чл. 114. (1) При третиране на семена за посев продуктите за растителна защита се прилагат:
1. ако са одобрени за третиране на семена за посев;
2. със специализирана техника и оборудване за третиране на семена за посев;
3. в специализирани помещения, които отговарят на изисквания, определени в наредбата по чл. 104, ал. 1, т. 3.
(2) Третиране на семена за посев с продукти за растителна защита се извършва при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 104, ал. 1, т. 3.


Чл. 115. Случаи на остро и/или хронично отравяне с продукти за растителна защита на лица, изложени редовно на въздействие на продукти за растителна защита, като професионални потребители, селскостопански работници или лица, които живеят в близост до зони, в които се използват продукти за растителна защита, се докладват при условията и по реда на наредбата по чл. 7е, ал. 9 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.


Чл. 115а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Земеделските стопани, които произвеждат растения и растителни продукти, и професионалните потребители на продукти за растителна защита са длъжни да водят записи по чл. 67, параграф 1, изречение второ от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и по Приложение I, Част А, т. 9 и 10 към Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните.

Раздел X.
Специализирани растителнозащитни услуги


Чл. 116. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Фумигация на растения, растителни продукти и други обекти като специализирана растителнозащитна услуга се извършва от лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и са вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) За вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1 лицата по ал. 1 подават в ОДБХ, на чиято територия са установени, уведомление по образец, към което прилагат заверени копия от:
1. диплома за висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" на лицето, което ще контролира процеса по фумигация, и договор с него;
2. документ от завършено обучение за фумигация - за лицето по чл. 113, ал. 1, т. 2, и договор с него;
3. списък на техниката и/или оборудването за прилагане на продукти за растителна защита при фумигация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) В 7-дневен срок от подаване на уведомлението по ал. 2 директорът на ОДБХ издава заповед за вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1, която се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Вписването по ал. 3 е безсрочно и за него такси не се дължат.
(5) При непроизнасяне в срока по ал. 3 е налице мълчаливо съгласие и лицата по ал. 1 могат да извършват фумигация на растения, растителни продукти и други обекти като специализирана растителнозащитна услуга.


Чл. 117. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Третирането с продукти за растителна защита на семена за посев като специализирана растителнозащитна услуга се извършва от лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и са вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) За вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1 лицата по ал. 1 подават в ОДБХ, на чиято територия са установени, уведомление по образец, към което прилагат заверени копия от:
1. диплома за висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство" на лицето, което ще контролира третирането на семената, и договор с него;
2. документ за собственост или право на ползване върху специализирано помещение по чл. 114, ал. 1, т. 3;
3. списък на специализираната техника и оборудване за третиране на семена за посев.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) В 7-дневен срок от подаване на уведомлението по ал. 2 директорът на ОДБХ издава заповед за вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1, която се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Вписването по ал. 3 е безсрочно и за него такси не се дължат.
(5) При непроизнасяне в срока по ал. 3 е налице мълчаливо съгласие и лицата по ал. 1 могат да извършват третиране с продукти за растителна защита на семена за посев като специализирана растителнозащитна услуга.


Чл. 118. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Консултантски услуги за интегрирано управление на вредители като специализирана растителнозащитна услуга се извършват от физически или юридически лица, които са вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) За вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1 лицата по ал. 1 подават в ОДБХ по постоянен адрес или на чиято територия са установени, уведомление по образец, към което прилагат заверено копие от диплома за висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство" на консултанта и договор с него. В ОДБХ служебно се извършва справка за издадения сертификат по чл. 83 на консултанта.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) В 7-дневен срок от подаване на уведомлението по ал. 2 директорът на ОДБХ издава заповед за вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1, която се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Вписването по ал. 3 е безсрочно и за него такси не се дължат.
(5) При непроизнасяне в срока по ал. 3 е налице мълчаливо съгласие и лицата по ал. 1 могат да извършват консултантски услуги за интегрирано управление на вредители като специализирана растителнозащитна услуга.
(6) Консултантски услуги за интегрирано управление на вредители се предоставят при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 9, ал. 4.


Чл. 119. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) В 7-дневен срок от настъпването на промяна във вписаните в регистъра по чл. 6, ал. 1 обстоятелства лицата по чл. 116, ал. 1, чл. 117, ал. 1 и чл. 118, ал. 1 подават в съответната ОДБХ уведомление по образец, към което прилагат документи, удостоверяващи промяната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) В 7-дневен срок от подаване на уведомлението по ал. 1 директорът на ОДБХ издава заповед за вписване на промяната в регистъра по чл. 6, ал. 1.

Раздел XI.
Последващ контрол върху търговията, преопаковането, съхранението и употребата на продукти за растителна защита


Чл. 120. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Контролът върху продуктите за растителна защита и търговията, преопаковането, съхранението и употребата им се извършва при условия и по ред, определени в наредба на министъра на земеделието и храните.
(2) Контролът по ал. 1 се осъществява чрез планови и внезапни проверки и проверки при наличие на данни за нарушение и обхваща:
1. продуктите за растителна защита;
2. лицата, които извършват дейностите по ал. 1;
3. обектите, в които се извършват дейностите по ал. 1;
4. документацията, свързана с извършване на дейностите по ал. 1;
5. растенията и растителните продукти при първичното им производство и други обекти, върху които са употребени продукти за растителна защита.
(3) Контролните проби при извършване на проверките по ал. 2 се вземат по ред, определен в наредбата по ал. 1.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Контролните проби, взети при извършване на проверка по ал. 2, т. 1, се изследват в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол на БАБХ и/или от акредитирани лаборатории.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Контролните проби, взети при извършване на проверка по ал. 2, т. 5, се изследват в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол на БАБХ и/или от акредитирани лаборатории.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Когато за партида от продукт за растителна защита няма документ за лабораторен анализ или е установено несъответствие по чл. 122, ал. 1, разходите за лабораторните изследвания на контролните проби, взети при извършване на проверка по ал. 2, т. 1, са за сметка на притежателя на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита.


Чл. 121. (1) При установяване на несъответствие с нормативните изисквания при проверка по чл. 120, ал. 2 инспекторите по растителна защита дават предписания и могат да приложат една или няколко от следните мерки:
1. спиране на дейността в обекта;
2. поставяне под възбрана на партида/и от продукт/и за растителна защита или изземване на налични количества от тях;
3. поставяне под възбрана на растения и растителни продукти;
4. предприемане на всякакви други мерки, необходими за изпълнение на правомощията им.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Мерките по ал. 1 се прилагат с разпореждане, което може да се обжалва пред директора на съответната ОДБХ по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(3) Разпореждане по ал. 2 може да се обжалва по съдебен ред само ако е обжалвано по административен ред.
(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Иззетите по ал. 1, т. 2 продукти за растителна защита се транспортират и съхраняват за сметка на нарушителя и се унищожават при условията и по реда на чл. 174.


Чл. 122. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) При установяване на несъответствие в опаковката или в етикета на продукта, или когато срокът му на годност е изтекъл, изпълнителният директор на БАБХ със заповед прилага една или няколко от следните мерки:
1. незабавно преустановяване на търговията, преопаковането и употребата на продукта за растителна защита и изтеглянето му от пазара;
2. преетикетиране или преработка от производителя, когато продуктът за растителна защита е в оригинална опаковка;
3. износ на продукта за растителна защита;
4. обезвреждане на продукта за растителна защита съгласно Закона за управление на отпадъците.
(2) Мерките по ал. 1 могат да се прилагат и само по отношение на конкретни партиди от продукта за растителна защита.
(3) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(4) Разходите за изпълнение на мерките по ал. 1 са за сметка на притежателя на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита.
(5) В 7-дневен срок от изпълнението на мерките по ал. 1 задълженото лице представя в ЦУ на БАБХ писмени доказателства за изпълнението им.
(6) В случай на неизпълнение на мярка по ал. 1, т. 2 или 3 продуктът за растителна защита подлежи на обезвреждане съгласно Закона за управление на отпадъците.


Чл. 122а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) При установяване на несъответствие на продукт за растителна защита с физичните, химичните или техническите показатели, състава му, вида на формулацията или други негови характеристики, одобрени при разрешаването на продукта, изпълнителният директор на БАБХ със заповед незабавно отнема или изменя разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита при спазване на чл. 44, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. До издаването на заповедта изпълнителният директор на БАБХ прилага чл. 122.

Чл. 123. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) При установяване на употреба на неразрешен продукт за растителна защита върху растения и растителни продукти при първичното им производство или при установяване на неразрешена употреба на продукт за растителна защита, или при установено наличие на замърсители по смисъла на Регламент (ЕС) 2023/915 на Комисията от 25 април 2023 г. относно максимално допустимите количества на някои замърсители в храните и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1881/2006 (ОВ, L 119/103 от 5 май 2023 г.) директорът на съответната ОДБХ със заповед може да приложи една или няколко от следните мерки:
1. прилагане на една или няколко от мерките по чл. 138 от Регламент (ЕС) 2017/625;
2. унищожаване на растенията и растителните продукти съгласно Закона за управление на отпадъците и/или по методики, утвърдени от изпълнителния директор на БАБХ.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Разходите за изпълнение на мерките по ал. 1 са за сметка на земеделския стопанин.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) В 7-дневен срок от изпълнението на мерките по ал. 1 земеделският стопанин представя в съответната ОДБХ писмени доказателства за изпълнението им.
(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Когато растения и растителни продукти по ал. 1 са пуснати на пазара, директорът на съответната ОДБХ предприема действия по Закона за управление на агрохранителната верига, Закона за храните или Закона за фуражите.

Раздел XII.
Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди съгласно чл. 4 от Директива 2009/128/ЕО


Чл. 124. (1) Министерският съвет одобрява Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди с оглед намаляване на рисковете и въздействието на употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда и за насърчаване разработването и въвеждането на интегрирано управление на вредителите и на алтернативни подходи или методи.
(2) В изготвянето на плана участват представители на компетентните държавни органи и заинтересованите страни.
(3) Националният план за действие за устойчива употреба на пестициди се разработва в съответствие с други приети планове и мерки относно употребата на пестициди, включително плановете за управление на речните басейни по Закона за водите.
(4) След одобряване от Министерския съвет Националният план за действие за устойчива употреба на пестициди се представя на Европейската комисия и на компетентните органи на останалите държави членки.
(5) Националният план за действие за устойчива употреба на пестициди се преразглежда най-малко на всеки 5 години по реда на ал. 1 - 4.


Чл. 125. (1) Националният план за действие за устойчива употреба на пестициди:
1. определя количествени и други цели, мерки и срокове за намаляване на рисковете и въздействието на употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда;
2. насърчава въвеждането на интегрирано управление на вредителите и на алтернативни подходи или методи, за да се намали зависимостта от употребата на пестициди;
3. включва показатели за наблюдение на употребата на продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, които са одобрени в съответствие с Директива № 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, но не отговарят на критерии за одобрение по подточки 3.6 - 3.8 от Приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 1107/2009, когато активните вещества са обект на подновяване или одобрение по реда на същия регламент;
4. установява графици и цели за намаляване употребата на активните вещества по т. 3, по-специално ако намаляването на употребата представлява подходящ начин за постигане намаляване на риска по отношение на приоритетни обекти;
5. включва изисквания за информиране на лица, които биха могли да бъдат изложени на отнасяне на струята при прилагане на продукти за растителна защита;
6. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) установява хармонизирани показатели на риска в съответствие с Директива (ЕС) 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 г. за изменение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани показатели за риска (ОВ, L 127/4 от 16 май 2019 г.), определени в Приложение № 3, както и национални показатели за риска.
(2) В Националния план за действие за устойчива употреба на пестициди се определят специфични мерки за опазване на водната среда (повърхностни и подземни води) и на питейната вода от въздействието на пестициди.
(3) Мерките по ал. 2 включват:
1. даване предимство на продукти за растителна защита, които:
а) не са класифицирани като опасни за водната среда в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) и наредбата по чл. 5, ал. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;
б) не съдържат приоритетни опасни вещества, определени по реда на Закона за водите;
в) (нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) са с нисък риск;
2. даване предимство на най-ефикасните техники за прилагане, като използването на оборудване за прилагане на продукти за растителна защита с ограничено отнасяне на струята, по-специално за култури като хмелни насаждения, овощни градини и лозя;
3. намаляване на рисковете от замърсяване от продукти за растителна защита извън района на прилагането им поради отнасяне на струята при пръскане, оттичане или изтичане, в т.ч. установяване на:
а) нетретирани буферни зони до повърхностните води с цел опазване на неприцелните водни организми - буферните зони се определят индивидуално за всеки продукт за растителна защита в процеса на неговата оценка и разрешаването му за пускане на пазара и употреба, и се посочват върху етикета на продукта;
б) забрани и ограничения за употреба и съхранение на продукти за растителна защита в санитарно-охранителните зони за повърхностни и подземни води, които се използват за питейно-битово водоснабдяване, и/или минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
4. намаляване или прекратяване прилагането на продукти за растителна защита върху или по протежението на пътища, железопътни линии, силно пропускливи повърхности или друга инфраструктура, разположена в близост до повърхностни или подземни води или върху непропускливи повърхности, при които съществува голям риск от изтичане в повърхностните води или в канализационните мрежи.
5. (нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) насърчаване на употребата на продукти за растителна защита във възможно най-ниската разрешена доза.


Чл. 126. (1) С цел постигане на устойчива употреба на пестициди:
1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните:
а) установява приоритетни обекти, като активни вещества, земеделски култури, региони или практики, изискващи специално внимание, или добри практики;
б) насърчава разработването и въвеждането на интегрирано управление на вредителите и на алтернативни подходи и техники;
2. Българската агенция по безопасност на храните:
а) изчислява показатели за риска, като използва статистически данни за продуктите за растителна защита и други подходящи данни;
б) установява тенденциите в употребата на определени активни вещества.
(2) Българската агенция по безопасност на храните съобщава на Европейската комисия и на компетентните органи на останалите държави членки резултатите от извършените по ал. 1 дейности и публикува информация за тях на интернет страницата си.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) За обезпечаване на дейностите по ал. 1, т. 2 Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и храните, Националният статистически институт и Изпълнителната агенция по околна среда в рамките на своите компетенции предоставят на БАБХ налични данни при поискване. При необходимост такива данни могат да бъдат поискани и от други държавни органи.

Глава шеста.
АДЮВАНТИ


Чл. 127. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Адюванти се пускат на пазара и се употребяват при условията на чл. 58 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 след вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1.
(2) Адювантите се:
1. класифицират в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);
2. опаковат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 и Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);
3. етикетират в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 и Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).
(3) Адювантите се пускат на пазара в опаковката на производителя с етикет на български език. Приспособлението за затваряне на опаковката трябва да съдържа пломба или друго запечатващо устройство, така че при отваряне целостта на пломбата или запечатващото устройство да се нарушават непоправимо.
(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Адювантите се употребяват единствено съвместно с продукти за растителна защита и не могат да съдържат активни вещества и/или неприемливи коформуланти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1107/2009.
(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Не се разрешава включването на текст или изображение в етикета или друг носител на информация, че адювантът предпазва растенията от вредители.
(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Не се разрешава реклама, обявяване или приписване на свойства или действие на адюванта като продукт за растителна защита.

Чл. 128. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) За вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1 лицата подават в ЦУ на БАБХ уведомление по образец, в което посочват ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или идентификационния номер за регистрация на лицата, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, към което прилагат:
1. образец на етикет, с който адювантът ще се пуска на пазара, изготвен съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);
2. информационен лист за безопасност на адюванта, изготвен в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);
3. (нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1, когато плащането не е извършено по електронен път.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) В 7-дневен срок от подаване на уведомлението по ал. 1 изпълнителният директор на БАБХ издава заповед за вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1, която се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Вписването по ал. 2 е безсрочно.
(4) При непроизнасяне в срока по ал. 2 е налице мълчаливо съгласие и се прилагат съответно чл. 28 и 29 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Лицето по ал. 1 има право да пусне на пазара адюванта, след като предварително писмено уведоми за това ЦУ на БАБХ и изпълнителният директор на БАБХ не се произнесе с отказ в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.
(5) В случаите на мълчаливо съгласие вписването в регистъра се извършва в 14-дневен срок от уведомяването по ал. 4.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Когато продукт за растителна защита е разрешен за пускане на пазара и употреба с адювант, изпълнителният директор на БАБХ служебно вписва адюванта в регистъра по чл. 6, ал. 1.


Чл. 129. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) (1) Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице със заповед заличава вписването в регистъра по чл. 6, ал. 1 на адювант:
1. по писмено искане от лицето, което пуска на пазара адюванта;
2. когато се установи, че адювантът е вписан въз основа на неверни данни;
3. когато се установи, че адювантът вече не отговаря на условията, при които е вписан;
4. когато при пускането на пазара адювантът не отговаря на условията на чл. 127, ал. 2 - 4;
5. при констатирани несъответствия на състава на адюванта със състава, обявен при вписването;
6. когато адювантът не е ефикасен или има неблагоприятно въздействие върху хората, животните или околната среда.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.

Глава седма.
ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ, КОИТО СЕ ПУСКАТ НА ПАЗАРА БЕЗ НАНЕСЕНА МАРКИРОВКА "СЕ" И ЕС ПРОДУКТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 102 ОТ 2023 Г.)

Глава седма.
ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ

Раздел I.
Торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, които се пускат на пазара без нанесена маркировка "СЕ" (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.)


Чл. 130. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати които се пускат на пазара без нанесена маркировка "СЕ", подлежат на вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1 преди пускане на пазара и употреба.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Продуктите по ал. 1 се вписват в регистъра по чл. 6, ал. 1, когато са ефикасни и нямат неблагоприятно въздействие върху хората, животните или околната среда при предписаните от производителя условия за употреба. Критериите за ефикасност и безопасност се определят с наредбата по чл. 133, ал. 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008 (ОВ, L 91/1 от 29 март 2019 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2019/515", се прилага при разглеждане на заявлението за вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1 на продуктите по ал. 1, законно предлагани като такива продукти на пазара в друга държава членка съгласно същия регламент или в друга държава, с която Европейският съюз има сключено споразумение, което включва прилагането на регламента.
(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Продуктите по ал. 1 с един и същ състав и производител се вписват в регистъра по чл. 6, ал. 1 само под едно търговско наименование.

Чл. 131. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) На вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1 не подлежат продукти, които са:
1. оборски тор по смисъла на чл. 3, параграф 20 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.);
2. торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, предназначени за употреба само при саксийни растения;
3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) продукти, които се предоставят на пазара в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1009.


Чл. 132. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Към изпълнителния директор на БАБХ се създава Експертна комисия по торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, наричана по-нататък "Експертната комисия", която е постоянно действащ консултативен орган по въпросите, свързани с продуктите по чл. 130, ал. 1.
(2) Изпълнителният директор на БАБХ утвърждава правила за организацията и дейността на Експертната комисия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Съставът на Експертната комисия се определя със заповед на министъра на земеделието и храните и включва представители на Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите и Българската агенция по безопасност на храните.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Експертната комисия прави предложения до изпълнителния директор на БАБХ за:
1. вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1 на продукт по чл. 130, ал. 1;
2. отказ за вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1 на продукт по чл. 130, ал. 1;
3. промяна във вписаните в регистъра по чл. 6, ал. 1 обстоятелства за продукт по чл. 130, ал. 1;
4. отказ за промяна във вписаните в регистъра по чл. 6, ал. 1 обстоятелства за продукт по чл. 130, ал. 1;
5. заличаване от регистъра по чл. 6, ал. 1 на продукт по чл. 130, ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Алинея 4 не се прилага за продуктите по чл. 130, ал. 1, законно предлагани като такива продукти на пазара в друга държава членка съгласно Регламент (ЕС) 2019/515 или в друга държава, с която Европейският съюз има сключено споразумение, което включва прилагането на същия регламент.
(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице може да изиска становище от Експертната комисия относно ефикасността и/или безопасността на заявен продукт по ал. 5.

Чл. 133. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) За вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1 на продукт по чл. 130, ал. 1 лицата подават в ЦУ на БАБХ заявление по образец, в което посочват ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или идентификационния номер за регистрация на лицата, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, към което прилагат:
1. административно и техническо досие на продукта;
2. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1, когато плащането не е извършено по електронен път.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Вписването по ал. 1 се извършва при условия и по ред, определени в наредба на министъра на земеделието и храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Когато продукти по чл. 130, ал. 1 са законно предлагани като такива продукти на пазара в друга държава членка съгласно Регламент (ЕС) 2019/515 или в друга държава, с която Европейският съюз има сключено споразумение, което включва прилагането на същия регламент, вместо досието по ал. 1, т. 1 към заявлението се прилагат:
1. документи съгласно чл. 5, параграф 4 или 5 от Регламент (ЕС) 2019/515 в превод на български език;
2. информационен лист за безопасност на български език в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);
3. копие от оригиналния етикет на продукта, придружено с превод на български език;
4. проект на етикет на български език.


Чл. 134. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) В тримесечен срок от подаване на заявлението по чл. 133, ал. 1 изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице със заповед вписва в регистъра по чл. 6, ал. 1 продукт по чл. 130, ал. 1 или мотивирано отказва вписването, когато съответният продукт не отговаря на някое от изискванията по чл. 130, ал. 2 или 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Вписването в регистъра по чл. 6, ал. 1 е безсрочно.
(3) Отказът по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Непроизнасянето в срока по ал. 1 не се смята за мълчаливо съгласие.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) В случаите по чл. 133, ал. 3 заповедта по ал. 1 се издава в 30-дневен срок от подаване на заявлението.
(7) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Когато със заповедта по ал. 1 се отказва вписване на продукт по чл. 130, ал. 1, законно предлаган като такъв продукт на пазара в друга държава членка съгласно Регламент (ЕС) 2019/515 или в друга държава, с която Европейският съюз има сключено споразумение, което включва прилагането на същия регламент, заповедта се изготвя и съобщава съгласно чл. 5, параграфи 9 - 13 от регламента.


Чл. 135. (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) В 7-дневен срок от настъпване на промяна в обстоятелства, вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1, лицето по чл. 133, ал. 1 подава в ЦУ на БАБХ заявление по образец, към което прилага документи, удостоверяващи промяната, и документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1, когато плащането не е извършено по електронен път.
(2) Промяната се извършва при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 133, ал. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) В едномесечен срок от подаване на заявлението по ал. 1 изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице със заповед променя вписаните в регистъра по чл. 6, ал. 1 обстоятелства или мотивирано отказва промяната, когато след промяната му продуктът не отговаря на някое от изискванията по чл. 130, ал. 2.
(4) Отказът по ал. 3 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Когато със заповедта по ал. 3 се отказва вписването на промяна в обстоятелствата за продукти по чл. 130, ал. 1, законно предлагани като такива продукти на пазара в друга държава членка съгласно Регламент (ЕС) 2019/515 или в друга държава, с която Европейският съюз има сключено споразумение, което включва прилагането на същия регламент, заповедта се изготвя и съобщава съгласно чл. 5, параграфи 9 - 13 от регламента.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.)

Чл. 136. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Вписването в регистъра по чл. 6, ал. 1 на продукт по чл. 130, ал. 1 се заличава:
1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) по мотивирано писмено искане на лицето по чл. 133, ал. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) по предложение на Експертната комисия, когато продуктът по чл. 130, ал. 1:
а) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) вече не отговаря на условията, при които е вписан в регистъра по чл. 6, ал. 1;
б) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) е вписан в регистъра по чл. 6, ал. 1 въз основа на данни, които са неверни;
в) не е ефикасен или има неблагоприятно въздействие върху хората, животните или околната среда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) В 14-дневен срок от получаване на писменото искане или на предложението на Експертната комисия изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице със заповед заличава вписването в регистъра по чл. 6, ал. 1. В заповедта се определя срок за изразходване на наличните количества от съответния продукт по чл. 130, ал. 1.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Заповедта по ал. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Когато със заповедта по ал. 2 се заличава вписването на продукти по чл. 130, ал. 1, законно предлагани като такива продукти на пазара в друга държава членка съгласно Регламент (ЕС) 2019/515 или в друга държава, с която Европейският съюз има сключено споразумение, което включва прилагането на същия регламент, тя се изготвя и съобщава съгласно чл. 5, параграфи 9 - 13 от регламента.


Чл. 137. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Контролът върху продуктите по чл. 130, ал. 1 се извършва при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 133, ал. 2.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) При извършване на контрола по ал. 1 се вземат контролни проби по ред, определен в наредбата по чл. 133, ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Контролните проби, взети при извършване на проверка по ал. 1, се изследват в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол на БАБХ и/или в друга акредитирана лаборатория, определена от изпълнителния директор на БАБХ.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Когато за партида от продукти по чл. 130, ал. 1 няма документ за лабораторен анализ или е установено несъответствие по чл. 139, ал. 1, разходите за лабораторните изследвания на контролните проби, взети при извършване на контрол по ал. 1, са за сметка на лицето, което пуска на пазара съответния продукт.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.)

Чл. 138. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) При установяване на несъответствие с нормативните изисквания при проверка по чл. 137, ал. 1 инспекторите по растителна защита дават предписания и могат да:
1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) поставят под възбрана определено количество или партида/и от продукти по чл. 130, ал. 1 или изземват налични количества от тях;
2. предприемат всякакви други мерки, необходими за изпълнение на правомощията им.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Мерките по ал. 1 се прилагат с разпореждане, което може да се обжалва пред директора на съответната ОДБХ по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(3) Разпореждането по ал. 2 може да се обжалва по съдебен ред само ако е обжалвано по административен ред.


Чл. 139. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) При установяване на несъответствие на продукт по чл. 130, ал. 1 с обявените показатели или други негови характеристики или при установяване на несъответствие в опаковката или в етикета на продукта, или когато срокът му на годност е изтекъл, съответният директор на ОДБХ писмено уведомява ЦУ на БАБХ. Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице със заповед може да приложи една или няколко от следните мерки:
1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) незабавно преустановяване на търговията и употребата на съответния продукт по чл. 130, ал. 1 и изтеглянето му от пазара;
2. преетикетиране или преработка от производителя до достигане на обявените показатели;
3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) износ на съответния продукт по чл. 130, ал. 1;
4. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) обезвреждане съгласно Закона за управление на отпадъците, когато съответният продукт по чл. 130, ал. 1 представлява опасност за здравето на хората, животните или околната среда.
(2) Мерките по ал. 1 могат да се прилагат и само по отношение на определени количества или конкретни партиди от продукта.
(3) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Разходите за изпълнение на мерките по ал. 1 са за сметка на лицето, което пуска на пазара съответния продукт по чл. 130, ал. 1.
(5) В 7-дневен срок от изпълнение на мерките по ал. 1 задълженото лице представя в ЦУ на БАБХ писмени доказателства за изпълнението им.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) В случай на неизпълнение на мярка по ал. 1, т. 2 или 3 продуктът по чл. 130, ал. 1 подлежи на обезвреждане съгласно Закона за управление на отпадъците.


Чл. 140. (1) Амониево-нитратните торове с високо съдържание на азот се пускат на пазара при спазване на ограниченията по т. 58 от Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).
(2) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Амониево-нитратните торове с високо съдържание на азот, които се пускат на пазара без нанесена маркировка "СЕ", се предлагат на краен потребител само опаковани.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) На всеки три месеца производителите на амониево-нитратните торове с високо съдържание на азот, които се пускат на пазара без нанесена маркировка "СЕ", осигуряват провеждането от акредитирана лаборатория на изпитвания за устойчивост на детонация. Изпитванията се провеждат върху представителна проба по метод, определен в наредбата по чл. 133, ал. 2. Производителите и вносителите на амониево-нитратните торове с високо съдържание на азот, които се пускат на пазара без нанесена маркировка "СЕ", съхраняват протоколите от изпитванията и при поискване ги предоставят на инспекторите по растителна защита.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Всеки производител, вносител и лице, което пуска на пазара амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот, които се пускат на пазара без нанесена маркировка "СЕ", поддържа регистър, който съдържа информация за всяко лице, което му е доставило такъв продукт, и за всяко лице, на което е доставил такъв продукт.
(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Информацията по ал. 4 и документите, които доказват осъществената доставка, се съхраняват за период 5 години след датата на доставката и при поискване се предоставят на инспекторите по растителна защита.


Чл. 141. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Продуктите по чл. 130, ал. 1 се етикетират на български език при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 133, ал. 2.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.)

Чл. 142. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Лицата по чл. 133, ал. 1 са длъжни да информират БАБХ за появата на нови данни за действието им, свързани с тяхната ефикасност и безопасност за хората, животните или околната среда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Производителите, вносителите и лицата, които пускат на пазара продукти по чл. 130, ал. 1, водят и съхраняват документация за техния произход за целия период на предлагането им и две години след това.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.)

Чл. 143. Забраняват се:
1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) вносът, въвеждането, пускането на пазара, употребата и съхранението с цел пускане на пазара или употреба на невписани в регистъра по чл. 6, ал. 1 продукти по чл. 130, ал. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) включването на текст или изображение в етикета или друг носител на информация, че продуктът по чл. 130, ал. 1 предпазва растенията от вредители, както и обявяване или приписване на свойства или действие като продукт за растителна защита;
3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) рекламата на продукти по чл. 130, ал. 1, които не отговарят на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му.

Раздел II.
ЕС продукти за наторяване (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.)


Чл. 143а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) (1) ЕС продуктите за наторяване се предоставят на пазара само когато отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1009.
(2) Предоставянето на пазара на ЕС продукти за наторяване, които са в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1009, не се възпрепятства поради причини, свързани със състава, етикетирането или други аспекти, уредени от Регламент (ЕС) 2019/1009.

Чл. 143б. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) (1) Когато ЕС продукт за наторяване се пуска или предоставя на пазара на територията на Република България и ЕС декларацията за съответствие по чл. 16 от Регламент (ЕС) 2019/1009 не е съставена на български език, тя трябва да е налична в превод на български език.
(2) Информацията по чл. 6, параграф 7 и чл. 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/1009 се предоставя на български език.

Чл. 143в. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) (1) Производителят изпълнява задълженията по чл. 6 от Регламент (ЕС) 2019/1009, както и задълженията, определени в съответния модул на процедурата за оценяване на съответствието съгласно приложение IV към Регламент (ЕС) 2019/1009.
(2) В случаите по чл. 6, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2019/1009, когато даден ЕС продукт за наторяване представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, производителят предоставя изискваната информация на БАБХ и на компетентните органи на държавите членки, в които такива ЕС продукти за наторяване са предоставени на пазара.
(3) В случаите по чл. 6, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2019/1009 производителят предоставя изискваната информация на инспекторите по растителна защита на БАБХ на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тях.
(4) За нуждите на административно и/или административнонаказателно производство производителят предоставя информацията по ал. 3 на български език в определен от БАБХ срок.

Чл. 143г. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) (1) Производителят може да определи писмено свой упълномощен представител при спазване на изискванията по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/1009.
(2) Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощното от производителя.

Чл. 143д. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) (1) Вносителят изпълнява задълженията по чл. 8 от Регламент (ЕС) 2019/1009.
(2) В случаите по чл. 8, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2019/1009, когато даден ЕС продукт за наторяване представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, вносителят предоставя изискваната информация на БАБХ и на компетентните органи на държавите членки, в които такива ЕС продукти за наторяване са предоставени на пазара.
(3) В случаите по чл. 8, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2019/1009 вносителят предоставя изискваната информация на инспекторите по растителна защита на БАБХ на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тях.
(4) За нуждите на административно и/или административнонаказателно производство вносителят предоставя информацията по ал. 3 на български език в определен от БАБХ срок.

Чл. 143е. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) (1) Дистрибуторът изпълнява задълженията по чл. 9 от Регламент (ЕС) 2019/1009.
(2) В съответствие с изискванията на чл. 9, параграф 2, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2019/1009 дистрибуторът проверява дали ЕС продуктът за наторяване се придружава от информацията по чл. 6, параграф 7 или чл. 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/1009 на български език.
(3) В случаите по чл. 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/1009, когато даден ЕС продукт за наторяване представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, дистрибуторът предоставя изискваната информация на БАБХ и на компетентните органи на държавите членки, в които е предоставил на пазара такива ЕС продукти за наторяване.

Чл. 143ж. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) (1) В случаите по чл. 10 от Регламент (ЕС) 2019/1009 вносителят или дистрибуторът изпълнява задълженията на производителя по чл. 6 от Регламент (ЕС) 2019/1009.
(2) При опаковане или преопаковане на ЕС продукти за наторяване, извън случаите по чл. 10 от Регламент (ЕС) 2019/1009, вносителят или дистрибуторът спазва изискванията на чл. 11 от Регламент (ЕС) 2019/1009.

Чл. 143з. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) В изпълнение на задълженията по чл. 12 от Регламент (ЕС) 2019/1009 всеки икономически оператор, установен на територията на Република България, поддържа регистър, който съдържа информацията по чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/1009. Информацията и документите, които доказват осъществената доставка, се съхраняват за срока по чл. 12, параграф 2 и при поискване се предоставят на БАБХ и на компетентните органи на другите държави членки.

Чл. 143и. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) (1) Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" е нотифициращ орган съгласно чл. 21 от Регламент (ЕС) 2019/1009.
(2) Оценката на органите за оценяване на съответствието на ЕС продукти за наторяване и за наблюдението на нотифицираните органи по Регламент (ЕС) 2019/1009 се извършва съгласно Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и Регламент (ЕС) 2019/1009. Нотифицирането на органите за оценяване на съответствието на ЕС продукти за наторяване се извършва съгласно чл. 28 от Регламент (ЕС) 2019/1009.
(3) Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" изпълнява задълженията по чл. 31, параграф 2 и предприема съответните коригиращи действия по чл. 31, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/1009.

Чл. 143к. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) (1) При прекратяване на дейността си нотифицираните органи са длъжни да уведомят Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" и своите клиенти.
(2) Нотифицираният орган предоставя досиетата на своите клиенти на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" в 7-дневен срок от уведомлението по ал. 1.
(3) Нотифицираният орган информира съответно всички или заинтересованите свои клиенти и предава досиетата им на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта за ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификата за акредитация.
(4) Клиентите на нотифицирания орган, който е прекратил дейността си или чийто сертификат за акредитация е бил отнет или ограничен, могат писмено да поискат от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" да предостави техните досиета на друг, посочен от тях нотифициран орган, в едномесечен срок от уведомлението по ал. 1 или 3.
(5) Досиетата, които не са предоставени на друг нотифициран орган съгласно ал. 4, се съхраняват от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" и се предоставят на разположение на другите нотифициращи органи и на органите за надзор на пазара при искане от тяхна страна.

Чл. 143л. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Надзорът на пазара на ЕС продукти за наторяване се организира и извършва съгласно Регламент (ЕС) 2019/1020, доколкото в Регламент (ЕС) 2019/1009 не съществуват специални разпоредби със същата цел, които уреждат по специален начин конкретни аспекти на надзора на пазара на ЕС продукти за наторяване.

Раздел III.
Превоз, съхранение и употреба на торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати, които се пускат на пазара без нанесена маркировка "СЕ", и на ЕС продукти за наторяване (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.)


Чл. 143м. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати, които се пускат на пазара без нанесена маркировка "СЕ", както и ЕС продуктите за наторяване, се съхраняват и превозват при спазване на изискванията за пожарна и взривна безопасност по начин, който изключва увреждане на здравето на хората, животните и околната среда.

Чл. 143н. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Земеделските стопани са длъжни да водят записи за употребените количества и видове торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, които се пускат на пазара без нанесена маркировка "СЕ", както и за употребените количества и видове ЕС продукти за наторяване.

Глава осма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 144. (1) Който наруши забрана по чл. 10, ал. 2 или не изпълни задължение за уведомяване по чл. 112, се наказва с глоба от 1500 до 2400 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2400 до 3600 лв.


Чл. 145. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Който наруши забраната по чл. 12, ал. 3 или предоставя консултантски услуги за интегрирано управление на вредители, без да е вписан в регистъра по чл. 6, ал. 1, се наказва с глоба от 400 до 800 лв.
(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 800 до 1600 лв.


Чл. 146. (1) Който, при обявен каламитет или епифитотия, не приложи мерките за контрол срещу съответния вредител, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 800 до 1800 лв.


Чл. 147. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) (1) Който в нарушение на чл. 19, ал. 5 и глава VI, раздел 2 от Регламент (ЕС) № 2016/2031 издаде, замени или обезсили растителен паспорт, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.
(2) Който в нарушение на чл. 19, ал. 6 и глава VI, раздел 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031 постави маркировка върху дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.
(3) Официален фитосанитарен инспектор, който в нарушение на чл. 36, ал. 4, 5, 6 или 8 и глава VI, раздел 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031 издаде и/или подпише фитосанитарен сертификат или предекспортен сертификат, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.
(4) Когато нарушението по ал. 1 и/или 2 и/или чл. 36, ал. 9 е извършено от лице, на което са делегирани задачи, се налага глоба от 500 до 1000 лв. или имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв.

Чл. 148. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Който не спази изискване по чл. 19, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 800 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 2500 лв.


Чл. 149. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) (1) Който извършва дейностите по чл. 22, ал. 1, без да е вписан в регистъра по чл. 6, ал. 1 или не се регистрира в срока по чл. 22, ал. 2, или не изпълни задължение по чл. 24, се наказва с глоба от 800 до 1500 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 2000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2500 лв., а при повторно нарушение - от 2500 до 5000 лв.

Чл. 150. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Който наруши забрана или не спази изискване по чл. 17, или не изпълни мерки по чл. 20, ал. 1 и 5, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., ако деянието не съставлява престъпление, а при повторно нарушение - от 3000 до 5000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Който не изпълни мярка по чл. 28, ал. 1, т. 1 и 2 или мерки, приложени по реда на чл. 30, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., ако деянието не съставлява престъпление, а при повторно нарушение - от 3000 до 5000 лв.
(3) Когато нарушенията по ал. 1 или 2 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.


Чл. 151. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) (1) Който използва карантинни и регулирани некарантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти за извършване на официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция без разрешение по чл. 18, т. 1, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 3000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 5000 лв.

Чл. 152. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) (1) Който при съмнение или узнаване за наличието на вредител не уведоми БАБХ по реда на чл. 16, ал. 7, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 2500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2500 лв., а при повторно нарушение - от 2500 до 5000 лв.

Чл. 153. (1) Който не изпълни задължение по чл. 35, не изпълни задължение за уведомяване по чл. 61, ал. 6 или мярка по чл. 33, ал. 2, се наказва с глоба от 1500 до 2500 лв.
(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 4000 лв.


Чл. 154. (1) Който не изпълни задължение по чл. 49, ал. 1 - 5, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.
(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1500 до 3000 лв.


Чл. 155. (1) Който наруши забрана по чл. 52, чл. 101, т. 1 или 2, чл. 107, т. 1 или не изпълни условие или задължение по чл. 48, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.


Чл. 156. (1) Който, при извършване на научноизследователска и/или развойна дейност, употребява продукт за растителна защита без разрешение по чл. 64, ал. 1, се наказва с глоба от 400 до 800 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 800 до 1800 лв.


Чл. 157. (1) Който извършва биологично изпитване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, без да притежава сертификат по чл. 83, или на неразрешени продукти за растителна защита, за които няма издадено удостоверение за внос или въвеждане по чл. 78, ал. 1, или в нарушение на наредбата по чл. 70, ал. 4, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.
(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.


Чл. 158. (1) Който, при осъществяване на дейности по този закон, замърсява околната среда, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушенията по ал. 1 водят до риск за здравето на хората или животните, се налага глоба от 3000 до 6000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
(3) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв.
(4) Когато нарушенията по ал. 2 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 15 000 лв.


Чл. 159. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Който не спази изискването по чл. 44, ал. 2, не изпълни задължението по чл. 55, ал. 5, опакова или етикетира продукти за растителна защита или адюванти в нарушение на изискванията на чл. 79, ал. 1, т. 2 или ал. 2, съответно на чл. 127, ал. 2, т. 2 или 3, или ал. 3 - 6, се наказва с глоба от 1000 до 2400 лв.
(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1900 до 3600 лв.


Чл. 160. (1) Който търгува или преопакова продукти за растителна защита без удостоверение по чл. 91, ал. 1, съответно по чл. 96, ал. 4, или извършва специализирани растителнозащитни услуги, без да е уведомил съответната ОДБХ, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.


Чл. 161. (1) Който наруши изискванията на наредбата по чл. 47, не изпълни задължение по чл. 63 или 98, не изпълни задължение за уведомяване по чл. 95, ал. 1 или не предостави информация по чл. 92, ал. 2, се наказва с глоба от 500 до 2500 лв.
(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 4000 лв.


Чл. 162. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) (1) Който продава продукти за растителна защита от професионална категория на употреба на лица без сертификат по чл. 83, не води записи по чл. 115а или пуска на пазара, предлага или продава семена за посев, третирани с неразрешени продукти за растителна защита, в нарушение на чл. 49, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се наказва с глоба от 500 до 2500 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 4000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 8000 лв.

Чл. 163. (1) Който наруши изискванията на наредбата по чл. 104, ал. 1, т. 3, използва продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, без да притежава сертификат по чл. 83, не изпълни задължение по чл. 49, ал. 6 или не представи информация, предвидена в чл. 56 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се наказва с глоба от 400 до 1400 лв.
(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 800 до 2600 лв.


Чл. 164. (1) Който рекламира продукт за растителна защита в нарушение на чл. 81 или наруши забрана по чл. 82, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2500 лв.


Чл. 165. (1) Който наруши забрана по чл. 101, т. 3 - 9, чл. 107, т. 2 - 6 или чл. 108, ал. 1, се наказва с глоба от 1500 до 3800 лв.
(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3600 до 6000 лв.


Чл. 165а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) (1) Който не изпълни задължение по чл. 109а, ал. 2 и 110а, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1500 до 3000 лв.

Чл. 165б. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) (1) Който не изпълни задължение по чл. 112а, ал. 3, т. 1 и 2, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 166. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Който пуска на пазара продукти по чл. 130, ал. 1 с изтекъл срок на годност или такива, които не съответстват на обявеното в придружаващата ги документация и/или на етикета им, или наруши изискванията на наредбата по чл. 133, ал. 2, се наказва с глоба от 1000 до 2400 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Който не изпълни задължения по чл. 141, чл. 142, ал. 2 или чл. 143м, се наказва с глоба от 1000 до 2400 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Който наруши забраната по чл. 143, т. 1 или 2, се наказва с глоба от 1000 до 2400 лв.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Когато нарушенията по ал. 1, 2 или 3 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1900 до 3600 лв.


Чл. 167. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Който не изпълни задължение по чл. 140, ал. 2 - 4 или 5, се наказва с глоба от 1500 до 4000 лв.
(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 8000 лв.


Чл. 168. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Който не изпълни задължение по чл. 140, ал. 1, чл. 142, ал. 1 или чл. 143н, се наказва с глоба от 300 до 900 лв.
(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 600 до 1800 лв.


Чл. 169. (1) Който наруши забраната по чл. 143, т. 3, се наказва с глоба от 300 до 600 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1200 до 2800 лв.


Чл. 169а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) (1) Който пуска на пазара ЕС продукт за наторяване, без да е оценено съответствието му съгласно приложима процедура за оценяване на съответствието по чл. 15 от Регламент (ЕС) 2019/1009, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 169б. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) (1) Който пуска на пазара ЕС продукт за наторяване, който не отговаря на изискванията за съответната продуктова функционална категория или съответната категория съставни материали, определени в Приложение I и Приложение II към Регламент (ЕС) 2019/1009, се наказва с глоба от 2000 до 4000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 4000 до 8000 лв.

Чл. 169в. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) (1) Който предоставя на пазара ЕС продукт за наторяване, който не отговаря на изискванията за етикетиране, определени в Приложение III към Регламент (ЕС) 2019/1009, се наказва с глоба от 1500 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 5000 лв.

Чл. 169г. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) (1) Който предоставя на пазара ЕС продукт за наторяване, който не е придружен от информация на български език съгласно чл. 143б или за който ЕС декларацията за съответствие не е налична на български език, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 3000 лв.


Чл. 169д. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) (1) Който състави или използва ЕС декларация за съответствие със съдържание, което не съответства на изискванията по чл. 16 от Регламент (ЕС) 2019/1009, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 5000 лв.

Чл. 169е. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) (1) Който пуска на пазара ЕС продукт за наторяване с маркировка "СЕ", нанесена в нарушение на изискванията на чл. 17 и 18 от Регламент (ЕС) 2019/1009, се наказва с глоба от 1500 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 5000 лв.

Чл. 169ж. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) (1) Икономически оператор, който не изпълни свое задължение по Регламент (ЕС) 2019/1009 или по чл. 143в - 143з, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 169з. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Нотифициран орган, който не изпълни свое информационно задължение по чл. 34 от Регламент (ЕС) 2019/1009 или предвидено в съответната процедура за оценяване на съответствието, или по чл. 143к, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.