навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 25 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.100 от 5 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.84 от 20 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 19 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 4 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 10 Декември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 1 Март 2024г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя редът за организиране и осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДПК) от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР).

Чл. 2. (1) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението":
1. организира осъществяването на ДПК на територията на цялата страна;
2. ръководи, контролира и оценява дейността на Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН) и регионалните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) по осъществяването на ДПК;
3. осъществява ДПК на територията на цялата страна при извършване на проверки, разпоредени от министъра на вътрешните работи, от главния секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР) и от директора на ГДПБЗН - МВР;
4. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) осъществява ДПК на обектите и строежите, водени на отчет в ГДПБЗН - МВР, на инвестиционните проекти за същите строежи, на инфраструктурните строежи, които се изграждат на територията на две и повече области в страната, и в случаите, определени с друг нормативен акт.
(2) Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и РДПБЗН:
1. организират осъществяването на ДПК на територията на определения им район на действие;
2. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) ръководят, контролират и оценяват дейността на районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) по осъществяването на ДПК;
3. осъществяват ДПК на територията на определения им район на действие при извършване на проверки, разпоредени от директора на ГДПБЗН - МВР или от директора на СДПБЗН/РДПБЗН;
4. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) осъществяват ДПК на обектите и строежите, водени на отчет в СДПБЗН/РДПБЗН, на инвестиционните проекти за същите строежи, както и на инфраструктурните строежи, които се изграждат на територията на определения район на действие на две и повече РСПБЗН;
5. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) осъществяват ДПК на обекти и строежи, водени на отчет в ГДПБЗН - МВР, и на инвестиционни проекти за същите строежи;
6. изпълняват указанията на ГДПБЗН - МВР при осъществяване на ДПК.
(3) Районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението":
1. организират и осъществяват ДПК на територията на определения им район на действие;
2. организират, ръководят и контролират дейността на подчинените им участъци "Пожарна безопасност и защита на населението" (УПБЗН) по осъществяване на ДПК;
3. изпълняват указанията на СДПБЗН/РДПБЗН при осъществяване на ДПК.


Чл. 3. Дейността на СДПБЗН/РДПБЗН, РСПБЗН, УПБЗН и на звената, създадени по чл. 128, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), се проверява и оценява по методика, утвърдена от главния секретар на МВР.

Раздел II.
Организация, ръководство и контрол на органите, осъществяващи държавен противопожарен контрол


Чл. 4. Директорът на ГДПБЗН - МВР:
1. организира, ръководи и контролира дейността на органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК на територията на страната;
2. организира изпълнението на заповедите и разпорежданията на министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР;
3. информира и се отчита пред министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР за дейността по осъществяване на ДПК от органите за ПБЗН;
4. утвърждава график за извършване на проверки на СДПБЗН/РДПБЗН за дейността им по осъществяване на ДПК;
5. определя със заповед състава на комисии за извършване на проверки на СДПБЗН/РДПБЗН за дейността им по осъществяване на ДПК;
6. предлага за утвърждаване от главния секретар на МВР списък на обектите и строежите, които се водят на отчет в ГДПБЗН - МВР;
7. определя инвестиционните проекти, за които становищата по чл. 33, ал. 1, т. 1 се издават от ГДПБЗН - МВР извън определените по чл. 2, ал. 1, т. 4;
8. утвърждава график за извършване на проверки на обектите, водени на отчет в ГДПБЗН - МВР;
9. определя със заповед служители от ГДПБЗН - МВР, които водят отчетността по осъществявания ДПК в обектите и строежите по т. 6;
10. (нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) определя със заповед състава на комисии за извършване на комплексни проверки на обектите, водени на отчет в ГДПБЗН - МВР.


Чл. 5. (1) Директорът на СДПБЗН/РДПБЗН:
1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи ДПК в определения район на действие;
2. организира и отговаря за изпълнението на заповедите и указанията на директора на ГДПБЗН - МВР;
3. информира и се отчита пред директора на ГДПБЗН - МВР за дейността по осъществяване на ДПК;
4. утвърждава график за извършване на проверки на РСПБЗН за дейността им по осъществяване на ДПК;
5. определя със заповед състава на комисии за извършване на проверки на РСПБЗН за дейността им по осъществяване на ДПК;
6. определя със заповед списък на обекти, подлежащи на комплексни проверки, и утвърждава графиците за тяхното извършване;
7. определя със заповед списък на обекти и строежи, водени на отчет в СДПБЗН/РДПБЗН;
8. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) определя със заповед реда за осъществяване на ДПК на обектите, строежите и инвестиционните проекти по чл. 2, ал. 2, т. 4 и 5;
9. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) определя със заповед състава на комисии за извършване на комплексни проверки на обектите, които се водят на отчет в СДПБЗН/РДПБЗН;
10. определя със заповед видовете инвестиционни проекти, за които становищата по чл. 33, ал. 1, т. 1 се издават от СДПБЗН/РДПБЗН.
(2) В списъците и графиците по ал. 1, т. 6 се включва информация за наименованията на обектите, предмета на дейност, наименование на физическото или юридическото лице, експлоатиращо обекта, и адрес на обекта.


Чл. 6. Директорът на СДПБЗН/РДПБЗН с писмена заповед може да възложи временно на служител от една РСПБЗН задачи за осъществяване на ДПК в района на действие на друга РСПБЗН за период не по-дълъг от 6 месеца в рамките на една календарна година, когато:
1. служителят, който осъществява контрол в тях, отсъства поради отпуск или друга причина;
2. се извършват кампанийни проверки или се осигуряват значими обществени мероприятия от местен, регионален или национален характер;
3. длъжността е вакантна.


Чл. 7. (1) Началникът на РСПБЗН:
1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи ДПК в определения район на действие;
2. осъществява ДПК в определения район на действие;
3. организира и отговаря за изпълнението на заповедите и указанията на директора на СДПБЗН/РДПБЗН;
4. информира и се отчита пред директора на СДПБЗН/РДПБЗН за дейността по осъществяване на ДПК;
5. предлага на директора на СДПБЗН/РДПБЗН списък на обектите, подлежащи на комплексни проверки, и график за тяхното извършване;
6. определя със заповед териториален и/или специализиран участък на всеки служител, осъществяващ ДПК, съобразно спецификата на определения район на действие;
7. утвърждава за всеки служител, осъществяващ ДПК, списък и график за извършване на контролни проверки на обекти и строежи;
8. утвърждава график за извършване на тематични проверки на обекти.
(2) В списъците и графиците по ал. 1, т. 5 и 7 се включва информация за наименованията на обектите, предмета на дейност, наименование на физическото или юридическото лице, експлоатиращо обекта, и адрес на обекта.
(3) Когато със заповедта по ал. 1, т. 6 се създават специализирани участъци за осъществяване на ДПК, обектите, определени в тях, се изключват от териториалните участъци.


Чл. 8. Началникът на РСПБЗН с писмена заповед може да възложи на служител от един участък осъществяването на ДПК в други участъци за период не по-дълъг от 6 месеца в рамките на една календарна година, когато:
1. служителят, който осъществява контрол в тях, отсъства поради отпуск или друга причина;
2. (отм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)
3. се извършват кампанийни проверки или осигуряват значими обществени мероприятия от местен, регионален или национален характер;
4. длъжността е вакантна.


Чл. 9. Началникът на УПБЗН:
1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи ДПК в определения район на действие;
2. осъществява ДПК в определения район на действие;
3. организира и отговаря за изпълнението на заповедите и указанията на началника на РСПБЗН;
4. информира и се отчита пред началника на РСПБЗН за дейността по осъществяване на ДПК.


Чл. 10. Органите за ПБЗН, назначени за срока на действие на договор по чл. 128, ал. 1 ЗМВР, осъществяват контрол по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност на територията на съответния обект.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., предишен текст на чл. 11 - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) За обектите, подлежащи на комплексна проверка, се създава досие, което се съхранява в съответната РСПБЗН. В досието се съхраняват:
1. (доп. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) всички административни актове и документи, издадени от органите за ПБЗН;
2. документи за вложените в обекта строителни продукти по чл. 19;
3. кореспонденцията (писма, уведомления и др.) до съответната РСПБЗН във връзка с предстояща учебна евакуация, заверени заповедни книги, както и при затваряне на отделни участъци от пътищата за противопожарни цели, извършване на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, възникване на неизправности и повреди в помпени станции, пожароизвестителна система, система за гласово оповестяване и пожарогасителна система, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване;
4. планове за осигуряване на пожарната безопасност при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обектите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Всяко досие на обекта се окомплектова с опис и контролен лист. В описа се вписват всички документи, съхранявани в досието, а в контролния лист - имената и длъжността на ръководителя на съответното звено (група/сектор/РСПБЗН), който следва най-малко веднъж годишно да осъществява контрол за редовното водене на досието, както и да отразява в контролния лист установените констатации от неговата проверка.

Чл. 12. Дейността на органите, осъществяващи ДПК, се планира чрез:
1. планове за дейността на СДПБЗН/РДПБЗН, РСПБЗН и служителите, осъществяващи ДПК, в съответствие с установения ред в МВР;
2. планове за кампанийни дейности на СДПБЗН/РДПБЗН и РСПБЗН (есенно-зимен сезон, жътвена кампания, чествания на националния и официалните празници и други общественозначими мероприятия - избори, международни форуми и др.);
3. графици за извършване на комплексни, контролни и тематични проверки.


Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Копия от всички документи, издавани при осъществяване на дейността по ДПК в обектите и строежите по чл. 4, т. 6 и чл. 5, т. 7, се изпращат до директора на ГДПБЗН - МВР или съответно до директора на СДПБЗН/РДПБЗН и се съхраняват в самостоятелни досиета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Копия от всички документи, издавани при осъществяване на дейността по ДПК при проектирането и изграждането на строежи, за които са издадени становища по реда на чл. 7 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.), се изпращат до директора на ГДПБЗН - МВР. При въвеждане в експлоатация на същите строежи писмена справка с информация се изпраща до директора на ГДПБЗН - МВР относно изпълнението на мероприятията за осигуряване на пожарната безопасност, заложени в становищата, издадени по реда на чл. 7 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Раздел III.
Ред и организация за осъществяване на държавен противопожарен контрол


Чл. 14. (1) Държавният противопожарен контрол включва:
1. контрол за спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обектите, при тяхната реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или промяна на предназначението, както и при поставяне и експлоатация на преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. контрол за съответствието на влаганите в строежите и обектите продукти с нормативните изисквания за пожарна безопасност;
3. контрол по спазване на изискванията за пожарна безопасност, определени с наредбите по чл. 125, ал. 4 ЗМВР, както и в други, предвидени в закони случаи.
(2) При осъществяване на дейността по ал. 1 органите за ПБЗН съобразно тяхната компетентност:
1. извършват проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обекти;
2. извършват проверки в жилища при получаване на писмен сигнал за нарушаване на правилата и нормите за пожарна безопасност в тях;
3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) извършват проверки по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи;
4. издават писмени разпореждания за изпълнение на правилата за пожарна безопасност до държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
5. прилагат административнонаказателни мерки и принудителни административни мерки при установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност;
6. изискват от държавни органи, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на пожарната безопасност;
7. изискват документи за правоспособност за упражняване на пожароопасни и взривоопасни професии и дейности;
8. участват в експертни съвети за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и в държавни приемателни комисии за разрешаване ползването на строежите;
9. дават становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на инвестиционните проекти, както и на строежите във връзка с въвеждането им в експлоатация;
10. издават сертификати и други документи във връзка с пожарната безопасност, когато това е предвидено в нормативен акт;
11. изискват от държавни органи, юридически лица и граждани планове за осигуряване на пожарната безопасност при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност;
12. изпращат уведомителни писма до държавни органи, юридически лица и граждани за нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Копия на писмените становища, дадени от органите за ПБЗН при участие в държавни приемателни комисии за разрешаване ползването на строежите, се съхраняват в досиетата на обектите по чл. 11, а за останалите обекти - в самостоятелно досие в РСПБЗН, в чийто район на действие попада обектът.


Чл. 15. За осъществяване на дейността по чл. 14, ал. 1 органите за ПБЗН извършват следните проверки:
1. комплексни;
2. контролни;
3. за контрол по изпълнение на предписаните мероприятия;
4. тематични;
5. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) проверки за издаване на удостоверителни документи;
6. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)
7. по сигнали по чл. 125, ал. 1, т. 2 ЗМВР и предложения по чл. 107, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), свързани с нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност в обектите или строежите.


Чл. 16. (1) Комплексни проверки се извършват на обекти в експлоатация най-малко веднъж на четири години за установяване съответствието им с техническото състояние, при което същите са въведени в експлоатация, и с правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, действащи към момента на извършване на проверката.
(2) Резултатите от комплексните проверки се отразяват в протокол (приложение № 1).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Комплексните проверки се ръководят от служител на ръководна длъжност.
(4) Обектите, които задължително подлежат на комплексни проверки, се определят по следните показатели:
1. обекти с категория по пожарна опасност "Ф5А" и "Ф5Б" с разгъната застроена площ над 1000 кв. м;
2. обекти от клас на функционална пожарна опасност "Ф5.1" с категория по пожарна опасност "Ф5В" с разгъната застроена площ над 3500 кв. м или с едновременно пребиваващ персонал над 100 човека;
3. обекти от клас на функционална пожарна опасност "Ф5.2" с категория по пожарна опасност "Ф5В" с разгъната застроена площ над 5000 кв. м;
4. обекти с категория по пожарна опасност "Ф5Г" с разгъната застроена площ над 10 000 кв. м и с едновременно пребиваване на персонал над 50 човека;
5. културно-просветни обекти (театри, опери, кина, музеи, библиотеки, читалища, художествени галерии, концертни зали и др.) и спортни зали с възможност за едновременно пребиваване на повече от 400 човека;
6. хотели, мотели, почивни домове, планински хижи, общежития и други подобни с над 200 легла;
7. обекти за обществено хранене и развлечения с възможност за едновременно пребиваване на повече от 200 човека;
8. обекти, разположени в подземните етажи на сградите, с възможност за едновременно пребиваване на повече от 100 човека;
9. обекти в областта на търговията с обща разгъната застроена площ над 2500 кв. м;
10. социални и лечебни заведения (болници, санаториуми, интернати, старчески домове, домове за сираци и душевно болни и други подобни) с над 200 легла;
11. учебни заведения с над 300 едновременно обучаващи се и детски заведения с пребиваване на повече от 50 деца;
12. сгради с височина над 28 м (с изключение на подклас Ф1.3), както и сгради от класове Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 с обща разгъната застроена площ над 10 000 кв. м, включително площта на подземните етажи;
13. сградите на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет;
14. сградите на съдебната власт, областните и общинските администрации, сградите на държавните институции на централно и областно ниво и сградите на националните медии, които отговарят на поне едно от следните условия:
а) общата им разгъната застроена площ е над 500 кв. м;
б) броят на постоянно работещите служители в обекта е повече от 20.
(5) В списъка по чл. 5, ал. 1, т. 6 освен обектите по ал. 4 могат да бъдат включвани и други обекти по предложение на началника на РСПБЗН.
(6) Определянето на броя на пребиваващите хора в обектите се извършва съгласно чл. 36 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
(7) За обекти, въведени в експлоатация с държавна приемателна комисия, в която е взел участие служител от органите за ПБЗН, държавната приемателна комисия се приема за извършена първа комплексна проверка на обекта.


Чл. 17. (1) Контролни проверки на обектите се извършват за установяване съответствието им с изискванията на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от 2014 г.), а на строежите - за установяване съответствието им с приложимите към строежа строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
(2) Най-малко веднъж в годината се извършват задължително контролни проверки по график на обектите по чл. 16, ал. 4 и 5, с изключение на годината, в която е извършена комплексната проверка.
(3) Най-малко веднъж на три години се извършват задължително контролни проверки по график на обектите с възможност за едновременно пребиваване на 20 и повече човека.
(4) Най-малко веднъж на пет години се извършват задължително контролни проверки по график на обектите със застроена площ над 50 кв. м.
(5) Контролни проверки се извършват от служител на изпълнителска или по-висока длъжност на обектите по чл. 16, ал. 4 и 5, както и на обектите, отговарящи на следните показатели:
1. обекти с категория по пожарна опасност "Ф5А" и "Ф5Б" с площ над 50 кв. м.;
2. обекти с категория по пожарна опасност "Ф5В" с разгъната застроена площ над 1000 кв. м;
3. обекти с категория по пожарна опасност "Ф5Г" с разгъната застроена площ над 5000 кв. м;
4. културно-просветни обекти (театри, опери, кина, музеи, библиотеки, читалища, художествени галерии, концертни зали и др.) и спортни зали с възможност за едновременно пребиваване на повече от 100 човека;
5. хотели, мотели, почивни домове, планински хижи, общежития и други подобни с над 100 легла;
6. обекти в областта на търговията с обща разгъната застроена площ над 1500 кв. м;
7. социални и лечебни заведения (болници, санаториуми, интернати, старчески домове, домове за сираци и душевно болни и други подобни) с над 50 легла;
8. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) сгради от класове Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 с обща разгъната застроена площ над 5000 кв. м.
(6) Резултатите от извършените контролни проверки на обекти в експлоатация се отразяват в констативен протокол с минимален обхват съгласно приложение № 2, при условие че липсват обстоятелства, налагащи издаването на други административни актове.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Резултатите от извършените проверки за контрол по изпълнение на предписаните мероприятия се отразяват в Интегрираната система за управление (ИСУ - ПБЗН).


Чл. 18. (1) Тематични проверки се извършват по отделни кампанийни дейности (есенно-зимен сезон, жътвена кампания, чествания на националния и официалните празници и други общественозначими мероприятия - избори, международни форуми), на характерни групи обекти и строежи по решение на министъра на вътрешните работи, на главния секретар на МВР, на директора на ГДПБЗН - МВР, на директора на СДПБЗН/РДПБЗН и на началниците на РСПБЗН.
(2) Резултатите от извършените тематични проверки се отразяват в подробна справка до разпоредилия проверката, съдържаща наименование на проверените обекти и строежи (съответно вид и регистрационен номер на проверената земеделска техника), както и констатациите от проверките.


Чл. 19. Контролът за съответствието на влаганите в строежите и обектите продукти включва проверка на документите, удостоверяващи експлоатационните показатели на строителните продукти, свързани с изпълнението на изисквания за пожарна безопасност, както следва:
1. за продуктите за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии:
а) декларация за експлоатационните показатели, маркировка "СЕ" и указания за прилагане на български език - за строителни продукти, за които има хармонизиран европейски стандарт (публикуван в Официален вестник на Европейския съюз) или за които има издадена европейска техническа оценка (ЕТО);
б) (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) декларация за характеристиките на строителния продукт, становище за допустимост, издадено от ГДПБЗН - МВР, и инструкция и информация за безопасност на български език;
2. за класификацията по реакция на огън на строителни продукти, с изключение на тези по т. 1:
а) декларация за експлоатационните показатели, маркировка "СЕ" с посочен клас по реакция на огън и указания за прилагане на български език - за строителни продукти, за които има хармонизиран европейски стандарт или за които има издадена ЕТО;
б) (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) декларация за характеристиките на строителния продукт с посочен клас по реакция на огън въз основа на протокол за класификация - за строителни продукти, за които няма публикуван хармонизиран европейски стандарт или издадена ЕТО.


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) За изпълнение на правилата и нормите за пожарна безопасност в строежите органите за ПБЗН вписват в заповедните книги по чл. 170, ал. 3 ЗУТ предписания, които се отразяват в ИСУ - ПБЗН чрез попълване на информацията съгласно приложение № 3, а копие от предписанието се съхранява в РСПБЗН.


Чл. 22. За изпълнение на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, издават писмени разпореждания (приложение № 4).


Чл. 23. (1) При неизпълнение на писмено разпореждане по чл. 125, ал. 1, т. 4 ЗМВР или при констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност в процеса на експлоатация на обектите органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, съставят актове за установяване на административни нарушения (приложение № 5).
(2) При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектирането и изпълнението на строежите органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, съставят актовете за установяване на административни нарушения по реда на ЗУТ (приложение № 5).
(3) Когато актът не може да бъде връчен лично на нарушителя, актосъставителят изпраща покана на нарушителя, за да се яви за съставяне на акта. Покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение (приложение № 6) се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка.
(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2021 г., в сила от 23.12.2021 г.) В случаите по чл. 54, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) административнонаказателното производство се прекратява от административнонаказващия орган с резолюция (приложение № 6а).
(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г., в сила от 31.03.2024 г.) Акт за установяване на административно нарушение, съставен в отсъствието на нарушителя, или наказателно постановление се връчват по реда на чл. 26 от Закона за електронното управление, ако нарушителят е изразил съгласие за това по реда на чл. 26а, ал. 5 от Закона за електронното управление. След изтичане на срока по чл. 26, ал. 3 от Закона за електронното управление връчването се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2021 г., в сила от 23.12.2021 г.) (1) Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение се издава наказателно постановление (приложение № 7).
(2) Наказателно постановление не се издава, когато административнонаказателното производство е приключило със споразумение (приложение № 7а) между административнонаказващия орган и нарушителя, сключено по реда на чл. 58г от ЗАНН.
(3) Наказателните постановления се издават от директора или заместник-директора на ГДПБЗН - МВР, от директора или заместник-директора на СДПБЗН, от директора на РДПБЗН и от началника на РСПБЗН.
(4) Споразуменията се подписват като административнонаказващ орган от директора или заместник-директора на ГДПБЗН - МВР, от директора или заместник-директора на СДПБЗН, от директора на РДПБЗН и от началника на РСПБЗН.
(5) Административнонаказващите органи по ал. 3 предприемат действия за привеждане в изпълнение на влезлите в сила наказателни постановления съгласно чл. 74 и чл. 79, ал. 1 от ЗАНН.
(6) Производството по установяване на административните нарушения, налагане и изпълнение на административните наказания се осъществява по реда на ЗАНН.
(7) Актовете за установяване на административните нарушения, резолюциите за прекратяване на административнонаказателните производства, наказателните постановления и споразуменията по чл. 58г от ЗАНН се завеждат в актова книга (приложение № 8).
(8) Копия от актовете по чл. 23, ал. 2 и издадените въз основа на тях резолюции за прекратяване на административнонаказателни производства, споразумения по чл. 58г от ЗАНН и наказателни постановления се изпращат в ГДПБЗН - МВР.

Чл. 25. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, свързани с изпълнението на задълженията по ЗМВР или с дейности, които създават опасност от възникване на пожари и производствени аварии, както и за отстраняване на вредните последици от тях се налагат следните принудителни административни мерки (ПАМ):
1. спиране на строителството, въвеждането в експлоатация и използването на обекти, водени на отчет в ГДПБЗН - МВР;
2. спиране на строителството, въвеждането в експлоатация и използването на обекти извън посочените в т. 1;
3. спиране на строителството и използването на инсталации, уреди и съоръжения с ограничено действие.
(2) Производството по налагане на принудителна административна мярка започва с изготвяне на констативен акт за нарушение на правилата и нормите за пожарна безопасност (приложение № 9) от органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК.
(3) Въз основа на констативния акт по ал. 2 се издава заповед за налагане на ПАМ (приложение № 10).
(4) Заповедта за налагане на ПАМ се издава:
1. по ал. 1, т. 1 - от директора или заместник-директора на ГДПБЗН - МВР;
2. по ал. 1, т. 2 - от директорите на СДПБЗН/РДПБЗН;
3. (доп. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) по ал. 1, т. 3 - от директорите на СДПБЗН/РДПБЗН или началниците на РСПБЗН.
(5) Констативните актове за нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност по ал. 2 и заповедите по ал. 3 се завеждат в книга (приложение № 11).
(6) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Принудителните административни мерки се привеждат в изпълнение чрез съставяне на протокол (приложение № 12) и поставяне на лепенка с печат (приложение № 13).
(7) За привеждане в изпълнение на ПАМ органът, осъществяващ ДПК, може да иска съдействие от органите на полицията, други държавни органи и от общините.
(8) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) При наличие на фактическа невъзможност за привеждане в изпълнение на ПАМ чрез поставяне на лепенка с печат това обстоятелство се отразява в протокол (приложение № 14). В този случай ПАМ се привежда в изпълнение от комисия, определена със заповед на органа, издал заповедта за налагане на ПАМ.
(9) Достъп в обект с наложена ПАМ с цел осъществяване на дейности за отстраняване на нарушенията, послужили като фактическо основание за налагането на ПАМ, се разрешава, след като собственикът/ползвателят на обекта е отправил искане по реда на чл. 29 АПК до органа, издал заповедта за налагане на ПАМ. След получаване на разрешение териториалният орган за ПБЗН премахва поставената лепенка, като съставя протокол (приложение № 15).
(10) За осигуряване на краткотраен достъп в обекта, необходим за оглед, измервания, изнасяне на вещи, оборудване и др., лепенката се премахва по реда на ал. 9. Незабавно след приключване на дейностите териториалният орган по ДПК отново поставя лепенка, като изготвя протокола по ал. 6.
(11) Отмяната на ПАМ се извършва от органа, който я е наложил, чрез издаване на заповед (приложение № 16).
(12) Заповедта за отмяна на ПАМ се изпълнява от териториалния орган по ПБЗН, осъществяващ ДПК, с издаване на изпълнителен акт (приложение № 17).
(13) Заповедта за налагане на ПАМ подлежи на незабавно изпълнение, освен ако съдът не постанови друго.
(14) Оспорването на заповедта за налагане на ПАМ се извършва по реда на АПК.


Чл. 26. При установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, при които има данни за извършени престъпления, се уведомява незабавно прокуратурата.


Чл. 27. (1) Директорът на ГДПБЗН - МВР, заместник-директорът на ГДПБЗН - МВР, директорите на СДПБЗН/РДПБЗН и началниците на РСПБЗН изпращат уведомителни писма (приложение № 18) до държавни органи, организации и юридически лица за нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, когато йерархически подчинените им структурни звена не са отстранили нарушенията след прилагане на съответните административни мерки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Директорът на ГДПБЗН - МВР, заместник-директорът на ГДПБЗН - МВР и директорите на СДПБЗН/РДПБЗН изпращат уведомителни писма (приложение № 19) по компетентност до органите за национален строителен контрол или кметовете на общини за констатирани нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност при оценяване на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и издаването на строителни книжа.
(3) Копия от писмата по ал. 2, издадени от директорите на СДПБЗН/РДПБЗН, се изпращат в ГДПБЗН - МВР.


Чл. 28. При упражняване на правомощията си органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, могат да изискват от държавни органи, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на пожарната безопасност, които не се предоставят на трети лица.


Чл. 29. При упражняване на правомощията си органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, могат да изискват от държавни органи, юридически лица и граждани документи за правоспособност за лица, упражняващи пожароопасни и взривоопасни професии и дейности.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Отчитането на резултатите от осъществения ДПК се извършва чрез въвеждане в ИСУ - ПБЗН на информация за:
1. вида на извършените проверки от органите за ПБЗН, участията в експертни съвети по устройство на територията и държавни приемателни комисии за разрешаване ползването на строежи, проверените обекти, строежи и инвестиционни проекти и издадените/връчените документи;
2. започнатите административнонаказателни производства, състоянието по изпълнението на наказателните постановления, издадени от органите за ПБЗН, и прекратените производства от административнонаказващия орган.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Въвеждането на информация по ал. 1 се извършва в съответствие с правилата по § 1а от допълнителни разпоредби на наредбата.
(3) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Най-малко веднъж месечно ръководителят на съответното структурно звено за ПБЗН (СДПБЗН/РДПБЗН/РСПБЗН) извършва контрол на правилното отчитане и осъществяване на дейността, като проверява въведената информация в ИСУ - ПБЗН съгласно приложение № 21 и предприема мерки за отстраняване на установените пропуски.
(4) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Най-малко веднъж на всеки шест месеца ръководителят на съответното структурно звено за ПБЗН извършва контрол на правилното отчитане и осъществяване на дейността, като проверява въведената информация в ИСУ - ПБЗН съгласно приложение № 22 и предприема мерки за отстраняване на установените пропуски.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Предписаните мероприятия в разпоредителните актове се водят на контрол и се отчитат в ИСУ - ПБЗН, чрез попълване на информацията съгласно приложение № 23. Отчитането на изпълнението на всички предписани мероприятия се извършва в срок до три месеца след изтичане на срока за тяхното изпълнение.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, водят на отчет в ИСУ - ПБЗН чрез попълване на информацията съгласно приложение № 3 всички строежи, за които е постъпило искане за издаване на становище по чл. 33, ал. 1, т. 1 и/или за които е постъпило писмено уведомление по реда на чл. 158, ал. 2 ЗУТ.
(2) Органите за ПБЗН, участвали в заседание на Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ), изготвят писмена справка до ръководителя на съответното структурно звено за ПБЗН, с която предоставят информация за разгледаните на заседанието инвестиционни проекти, съответствието на проектите с правилата и нормите за пожарна безопасност, дадените от тях становища и взетите решения.


Чл. 32. Органите за ПБЗН, назначени за срока на действие на договор по чл. 128, ал. 1 ЗМВР, осъществяват ДПК в обектите по реда на тази наредба.

Раздел IV.
Ред за извършване на проверки и издаване на удостоверителни документи за пожарна безопасност по искане на заинтересовани лица


Чл. 33. (1) По искане на заинтересовани лица органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, издават следните удостоверителни документи:
1. становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност (приложение № 24);
2. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) становища за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането им в експлоатация (приложение № 25);
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения и други документи, когато това е предвидено в нормативен акт (приложение № 25);
4. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) сертификати за съответствие на обектите с правилата и нормите за пожарна безопасност (приложение № 27).
(2) За издаването на документи по ал. 1 се събират държавни такси съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ, бр. 27 от 1998 г.).


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Документите по чл. 33, ал. 1, т. 1 - 3 се издават след подаване на искане по реда на чл. 29 АПК от заинтересованото или упълномощеното от него лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) За обектите и строежите по чл. 2, ал. 1, т. 4 и чл. 4, т. 7, както и за инвестиционните проекти за тях, искането за издаване на становище се подава до директора на ГДПБЗН - МВР.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) За обектите и строежите по чл. 2, ал. 2, т. 4 и чл. 5, т. 10, както и за инвестиционните проекти за тях, искането за издаване на становище се подава до директорите на СДПБЗН/РДПБЗН.
(4) За всички случаи, извън посочените в ал. 2 и 3, искането за становище се подава до началниците на РСПБЗН.
(5) Сертификат по чл. 33, ал. 1, т. 5 се издава след подаване на искане по реда на чл. 29 АПК от заинтересованото или упълномощеното от него лице до директора на ГДПБЗН - МВР - за обекти по чл. 2, ал. 1, т. 4, а във всички останали случаи - до директора на СДПБЗН/РДПБЗН.
(6) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Писменото искане съдържа информацията по чл. 29, ал. 2 АПК. Заявителят е длъжен да посочи в писменото искане телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.


Чл. 35. (1) Към исканията по чл. 34, ал. 1 и 5 се прилагат следните документи:
1. когато искането се подава от упълномощено лице - пълномощно с нотариална заверка на подписа;
2. (доп. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г., доп - ДВ, бр. 18 от 2024 г., в сила от 31.03.2024 г.) документ за внесена държавна такса, съгласно чл. 33, ал. 2, когато плащането не е извършено по електронен път.
(2) За издаване на становище по чл. 33, ал. 1, т. 1 освен документите по ал. 1 допълнително се прилагат:
1. копие на виза за проектиране или извадка от действащ ПУП, а при застрояване в неурегулирани територии - документите по чл. 58 и 59 ЗУТ;
2. проектни материали по съответните части.
(3) За издаване на становище по чл. 33, ал. 1, т. 2 освен документите по ал. 1 допълнително се прилагат копия от:
1. разрешение за строеж;
2. окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ или констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.).
(4) За издаване на становище по чл. 33, ал. 1, т. 3 освен документите по ал. 1 допълнително се прилага копие на разрешение за ползване, удостоверение за въвеждане в експлоатация или удостоверение за търпимост.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)
(6) За издаване на сертификат по чл. 33, ал. 1, т. 5 освен документите по ал. 1 допълнително се прилага копие на разрешение за ползване, удостоверение за въвеждане в експлоатация или удостоверение за търпимост.
(7) Копията на документите по ал. 1 - 6 се подават заверени с подпис и печат за вярност.


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Органите по чл. 34 определят реда, по който се извършва проверката на документите по чл. 35, и се произнасят с издаване на съответния документ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Издаването, оспорването, допълването, поправката на очевидна фактическа грешка, тълкуването и възобновяването на производството по издаване на съответния документ по ал. 1 се извършва по реда на чл. 125а ЗМВР.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)


Чл. 37. Органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, могат да изискват от заявителя присъствието на специалисти, както и представяне на строително-техническа, технологична и друга документация.


Чл. 38. (1) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) При установяване на съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност становищата по чл. 33, ал. 1, т. 1 - 3 се издават от:
1. директора на ГДПБЗН - МВР, заместник-директора на ГДПБЗН - МВР или директора на СДПБЗН/РДПБЗН - за обектите, строежите и инвестиционните проекти по чл. 2, ал. 1, т. 4 и чл. 4, т. 7;
2. директора на СДПБЗН/РДПБЗН - за обектите, строежите и инвестиционните проекти по чл. 2, ал. 2, т. 4 и чл. 5, т. 10;
3. началника на РСПБЗН - за всички случаи, извън посочените в т. 1 и 2.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)
(3) При установяване на несъответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност органите по ал. 1 издават:
1. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) решение за отказ (приложение № 28), в което се описват несъответствията на проекта с правилата и нормите за пожарна безопасност;
2. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) решение за отказ (приложение № 29), в което се описват несъответствията на обекта/строежа с правилата и нормите за пожарна безопасност.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Становищата и решенията за отказ по ал. 1 и 3 се съобщават на заинтересованите лица в тридневен срок от издаването им, за което се прилага чл. 61 АПК.


Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Становище по чл. 33, ал. 1, т. 3 или решение за отказ за издаване на такова становище може да бъде издавано като вътрешна административна услуга на компетентния административен орган при условията и по реда, регламентирани в специален закон.
(2) В становището и решението по ал. 1 се установява съответствието на обекта със:
1. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) строително-техническите правила и норми за пожарна безопасност, приложими за обекта, инсталацията или съоръжението, в зависимост от датата на въвеждането му в експлоатация; допуска се по искане на заявителя да се установява съответствието на обекта, инсталацията или съоръжението с действащите към момента на подаване на искането за издаване на становище строително-технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност;
2. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, инсталациите или съоръженията, действащи към момента на извършване на проверката.

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) За издаване на сертификат по чл. 33, ал. 1, т. 5 органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, извършват проверка и съставят протокол (приложение № 30).
(2) В протокола по ал. 1 се установява съответствието на обекта със:
1. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) строително-техническите правила и норми за пожарна безопасност, приложими за обекта, в зависимост от датата на въвеждането му в експлоатация; допуска се по искане на заявителя да се установява съответствието на обекта с действащите към момента на подаване на искането за издаване на сертификат строително-технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност;
2. правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, действащи към момента на извършване на проверката.
(3) Въз основа на резултатите от проверката с протокола се оценява съответствието или несъответствието на обекта с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност, както следва:
1. обектът съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност - налице е пълно съответствие на фактическото му състояние с правилата и нормите за пожарна безопасност и са създадени условия за тяхното спазване;
2. обектът не съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност - налице е несъответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност или не са създадени условия за спазването им.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) В случаите по ал. 3, т. 1 се издава сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност, а в случаите по ал. 3, т. 2 - решение за отказ за издаване на сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност (приложение № 31).


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Сертификатът за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност или решението за отказ за издаване на сертификат за обектите по чл. 2, ал. 1, т. 4 се издава от директора на ГДПБЗН - МВР, а за останалите случаи - от директорите на СДПБЗН/РДПБЗН.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2017 г., в сила от 20.10.2017 г.) Срокът на валидност на сертификата е пет години.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Сертификатът или решението за отказ за издаване на сертификат се съобщават на заинтересованите лица в тридневен срок от издаването им, за което се прилага чл. 61 АПК.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

Чл. 41. (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) При констатиране на изменения в условията, при които е издаден сертификатът, водещи до несъответствия с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност, срокът на действие на сертификата се прекратява с решение на органа по чл. 40, ал. 1, за което се уведомяват притежателят на сертификата и заинтересованите лица. Решението се съобщава по реда на чл. 40, ал. 3.

Раздел V.
Ред за извършване на проверки по сигнали и предложения, свързани с нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност


Чл. 42. (1) Разглеждането и решаването на предложения по смисъла на чл. 107, ал. 3 АПК се извършва в срока по чл. 118 АПК.
(2) Решенията по ал. 1 се съобщават на подателя в седемдневен срок от постановяването им.


Чл. 43. За получаване на разрешение за проверка в жилищата на граждани в случаите по чл. 125, ал. 3 ЗМВР се отправя писмена молба от началника на РСПБЗН до председателя на съответния районен съд, за което се уведомява подателят на сигнала.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба "Обща разгъната застроена площ" е сборът от застроените площи на всички етажи на основното и допълващото застрояване под, на и над терена (включително площта на подземните и полуподземните етажи).


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) За нуждите на планирането на дейността по държавен противопожарен контрол, отчитането на информацията по чл. 21 и чл. 30, ал. 1 и 5, отчитането на друга информация за извършена дейност, както и за събиране на допълнителна информация, свързана с пожарната безопасност на обектите и строежите, в ГДПБЗН - МВР, се създава и експлоатира Интегрирана система за управление (ИСУ - ПБЗН). Правилата за функционирането и използването и се определят със заповед на директора на ГДПБЗН - МВР.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 17, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.


§ 3. Тази наредба отменя Наредба № Iз-1919 от 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (обн., ДВ, бр. 61 от 2011 г.; изм., бр. 4 от 2014 г.).


§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2017 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 20.10.2017 Г.)

§ 2. По неприключените до влизането в сила на наредбата производства за издаване на сертификати за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност по чл. 33, ал. 1, т. 5 сертификатите се издават със срок на валидност пет години.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 16.02.2018 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2019 Г.)

§ 4. Започналите производства по издаване на становища за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на обект или решения за отказ за издаване на такива становища се довършват по досегашния ред.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 04.09.2020 Г.)

§ 46. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121З-882 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2021 Г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила от 23 декември 2021 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 25 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2024 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от 31 март 2024 г.

Приложение № 1 към чл. 16, ал. 2

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

 

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Рег. № ........................, екз. №.......

 

........................................... 201 ... г.

 

ДО

 

__________________________________

 

(име, фамилия, длъжност)

 

__________________________________

 

(наименование на обекта)

 

ул. _______________________________

 

гр. (с.) ____________________________

 

 

 

ПРОТОКОЛ

 

за резултатите от комплексна проверка, извършена

 

на основание чл. 125, ал. 1, т. 1 ЗМВР

 

 

 

на _______________________________________________________________ , гр. (с.) _________________________,

 

(наименование на обекта)

 

адрес _____________________________________________________________________________________________

 

(изписва се точният адрес)

 

Днес, _______________ 20 _____ г., ___________________________________________________________________,

 

(име, презиме, фамилия, длъжност)

 

служител от _______________________________________________________________________________________,

 

(структурно звено за ПБЗН)

 

съставих настоящия протокол от извършената комплексна проверка на ......... 20___ г. с участието на:

 

1. ________________________________________________________________________________________________,

(име, презиме, фамилия, длъжност)

служител от _________________________________________ , гр. (с.) _______________________________________

                                      (структурно звено за ПБЗН)

 

2. ________________________________________________________________________________________________,

(име, презиме, фамилия, длъжност)

служител от _________________________________________ , гр. (с.) _______________________________________

                                      (структурно звено за ПБЗН)

 

и в присъствието на определените от ръководството на обекта представители:

1. _________________________________________________________________________________________________

(име, презиме, фамилия, длъжност)

2. _________________________________________________________________________________________________

(име, презиме, фамилия, длъжност)

3. _________________________________________________________________________________________________

(име, презиме, фамилия, длъжност)

По състоянието на пожарната безопасност на обекта се констатира следното:

1. Характеристика на обекта: _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(прави се кратка характеристика на обекта: предназначение, категория по пожарна опасност, степен на огнеустойчивост, етажност, площ, брой пребиваващи, РЗП и др. )

2. По организацията на пожарната безопасност в обекта: _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(описва се организацията за осигуряване на ПБ и издадените документи съгласно нормативните изисквания)

3. Създадени условия за евакуация: ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)

4. Създадени условия за пожарогасене: ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)

5. Активни мерки за защита: _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания, създадената организация и изпълнението на задълженията за поддържане и обслужване на активните мерки и се извършва визуална проверка за изправността и състоянието на активните мерки, в т.ч. проверка на показанията на управляващите панели на системите, манометрите, устройствата за претегляне, положението на спирателните вентили, нивото на водоизточниците, наличие на видими увреждания на компонентите и дали всички компоненти и управляващи устройства са правилно свързани)

6. Технологичен процес и оборудване: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)

7. Състояние на строителните конструкции и елементи: __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)

8. Вътрешна планировка: ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)

9. Генерален план и състояние на територията на обекта: _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)

10. Състояние на електрическите инсталации и съоръжения: ______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)

11. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации _________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)

12. Изпълнение на предписани мероприятия от предходния протокол за извършена комплексна проверка: _______

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(описват се изпълнените и неизпълнените предписани мероприятия)

13. Предприети мерки за неизпълнение на предписани мероприятия от предходни проверки: __________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(описват се предприетите мерки за административна принуда)

За отстраняване на констатираните нарушения на основание чл. 125, ал. 1, т. 4 ЗМВР

 

РАЗПОРЕЖДАМ:

 

 

 

№ по ред

Описание на мероприятията, нормативно основание

Срок за изпълнение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за ръководителя или собственика на обекта за изпълнение и един за съответното структурно звено за ПБЗН. Протоколът може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган ________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 

(посочва се по-горестоящият административен орган)

 

чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

 

Протоколът може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд - ______________, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

 

При неизпълнение на предписаните мероприятия се носи административнонаказателна отговорност по чл. 260 ЗМВР.

 

 

 

ИЗВЪРШИЛИ ПРОВЕРКАТА:

 

 

 

1. _________________________________________________

 

 

(трите имена, подпис и длъжност)

 

 

2. _________________________________________________

 

 

(трите имена, подпис и длъжност)

 

ПРИСЪСТВАЛИ ПРИ ПРОВЕРКАТА:

 

 

 

1. _________________________________________________

 

 

(трите имена, подпис и длъжност)

 

 

2. _________________________________________________

 

 

(трите имена, подпис и длъжност)

 

 

3. _________________________________________________

 

 

(трите имена, подпис и длъжност)

 

 

 

 

ПОЛУЧИЛ ПРОТОКОЛА: ____________________________________________________________________________

(трите имена, подпис, длъжност и печат)

ДАТА ___________ 20 ___________ г.

Вх. № ______________________________________________

 

 

(вписва се вх. или рег. № в деловодството на обекта)

 

 

 

 

             Забележки: 1. В констативната част на протокола задължително се описват констатираното от сравнението на фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания за ПБ, както и нарушенията, които са констатирани при направеното сравнение.
2. Сроковете за изпълнение на предписаните мероприятия се определят съобразно техния характер.


Приложение № 2 към чл. 17, ал. 6

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

__________________________________________________________________________________________________

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

№ ........../......20... г.

за резултатите от контролна проверка, извършена

на основание чл. 125, ал. 1, т. 1 ЗМВР

 

Днес, _____________ 20 ____ г., подписаният ___________________________________________________________

(име, презиме, фамилия, длъжност)

__________________________________________________________________________________________________,

служител от ____________________________________________ , гр. _______________________________________,

(структурно звено за ПБЗН)

съставих настоящия констативен протокол във връзка с извършена на ___________________________ 20 _______г.

проверка на основание чл. 125, ал. 1, т. 1 ЗМВР в обект: __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес на обекта)

Проверени бяха:

1. Организацията на пожарната безопасност в обекта: ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(кратко описание на създадената организация за осигуряване на пожарната безопасност и издадените документи съгласно нормативните изисквания)

2. Създадени условия за евакуация: ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(кратко описание на създадените условия за успешна евакуация в съответствие с изискванията за ПБ)

3. Създадени условия за пожарогасене: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(кратко описание на създадените условия за пожарогасене - пожаро-технически средства за първоначално гасене, вътрешно и външно противопожарно водоснабдяване)

4. Други активни мерки за защита: ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания, създадената организация и изпълнението на задълженията за поддържане и обслужване на активните мерки и се извършва визуална проверка за изправността и състоянието на активните мерки, в т.ч. проверка на показанията на управляващите панели на системите, манометрите, устройствата за претегляне, положението на спирателните вентили, нивото на водоизточниците, наличие на видими увреждания на компонентите и дали всички компоненти и управляващи устройства са правилно свързани)

5. Състояние на електрическите инсталации и съоръжения: ______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(кратко описание на състоянието на ел. инсталациите в съответствие с изискванията за ПБ)

6. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации __________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(кратко описание на състоянието на отоплителните и вентилационните инсталации в съответствие с изискванията за ПБ)

При извършената проверка НЕ УСТАНОВИХ нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност.

 

ДАТА: .............. 20 ..... г.

ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА: ________________________

 

       (трите имена и подпис)

 

 
Приложение № 3 към чл. 21

(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)


ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПБЗН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДПК ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И КОНТРОЛ НА СТРОЕЖИТЕ

 


по
ред

Служител, в чийто териториален или специализиран участък попада строежът

Наименование и адрес на строежа

Становище по чл. 33, ал. 1, т. 1

да/не

Възложител

Проектант

Строител

Извършена проверка на строежа или на инвестиционния проект за него, дата и от кого

Резултат от проверката - вид, рег. № и дата на документ, а при установяване на съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност съобразно етапа на изпълнение - отразяване на проверката без документ

Предписани мероприятия (подробно описание и нормативно основание)

Постъпило уведомление по реда на чл. 158, ал. 2 от ЗУТ

(вх. № ....)

Забележки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 4 към чл. 22

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

 

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

ДО

 

 

__________________________________________________

 

 

(име, фамилия, длъжност)

 

 

__________________________________________________

 

 

(наименование на обекта)

 

 

ул._______________________________________________

 

 

гр. (с.) ____________________________________________

 

 

 

РАЗПОРЕЖДАНЕ № .....

 

Днес, _____________ 20 ____ г., подписаният __________________________________________________________,

 

(име, презиме, фамилия, длъжност)

 

__________________________________________________________________________________________________

 

служител от __________________________________________ , гр. _________________________________________,

 

(структурно звено за ПБЗН)

 

съставих настоящото разпореждане във връзка с извършена на 20 ___ г. проверка на основание чл. 125, ал. 1, т. 1 ЗМВР в обект: __________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

(наименование и адрес на обекта)

 

При проверката се констатира следното: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(описват се констатираните несъответствия с изискванията за пожарна безопасност)

 

За отстраняване на несъответствията с изискванията за пожарна безопасност на основание чл. 125, ал. 1, т. 4 ЗМВР

 

 

 

РАЗПОРЕЖДАМ:

 

 

№ по ред

Описание на мероприятията, нормативно основание

Срок за изпълнение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящото разпореждане се състави в два еднообразни екземпляра, по един за ръководителя или собственика на обекта за изпълнение и един за съответния орган, осъществяващ държавния противопожарен контрол.

 

Разпореждането може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган _________________________________________________________________________________________________

 

(посочва се по-горестоящият административен орган)

 

чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

 

Разпореждането може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд - гр. ____________________ , в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

 

При неизпълнение на предписаните мероприятия се носи административнонаказателна отговорност по чл. 260 ЗМВР.

 

 

 

 

СЪСТАВИТЕЛ: ____________________________________

 

 

(трите имена, подпис и длъжност)

 

 

ПОЛУЧАТЕЛ: _____________________________________

 

 

(трите имена, подпис и длъжност)

 

 

 

 

ДАТА НА ВРЪЧВАНЕ: _________ 20 ____г.

Вх. № _____________________________________________

 

 

(вписва се вх. или рег. № в деловодството на обекта)

 

 

 

 

           

Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1 и 2

(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2021 г., в сила от 23.12.2021 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2024 г., в сила от 31.03.2024 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА  НАСЕЛЕНИЕТО" - ........................................

 

АКТ № ________

за установяване на административно нарушение

Днес, ____ 20__ г., подписаният _______________________________________________________

                                                     (собствено, бащино и фамилно име)

на длъжност __________________________________ при ___________________________________

                      (посочва се заеманата длъжност)           (структурно звено за ПБЗН)

в присъствието на свидетелите: 1. ____________________________________________________ ,

(имената по лична карта и точен адрес, посочва се какъв е свидетелят: очевидец:
присъствал при установяването на нарушението или при съставяне на акта)

дата на раждане: ___________________ ;

2. ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________ , дата на раждане: _____________ ,

съставих настоящия акт против _______________________________________________________ ,

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя

чужденец/наименование на юридическото лице или едноличния търговец)

ЕГН: ___________________________ , възраст: _________ , ЕИК ____________________________ ,

(за чужденци - датата на раждане)

място на раждане: ____________________________________________________________________ ,

(попълва се за нарушители чужденци, ако има информация за това - по паспорт

           или заместващ го документ за пътуване с посочване на номер, дата на

                                           издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление): гр. (с.) ________________________________________

__________________________________________________________________________,

(точен адрес на нарушителя)

на длъжност __________________________________________________________________________ ,

(посочва се какво работи, къде и адрес на местоработата)

за това, че: 1. На ______ 20___ г. в гр. (с.) ____________________, ул. _____________ № _____

________________________________________________________________________________________

(описват се нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, като освен датата на извършване на проверката се отразяват и датата и мястото на извършване на нарушението)

2. На ______ 20___ г. в гр. (с.) __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. На ______ 20___ г. в гр. (с.) __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
,

с което е нарушил: По т. 1: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(посочват се законовите разпоредби, които са нарушени)

По т. 2: ________________________________________________________________________________

По т. 3: ________________________________________________________________________________

От нарушението са претърпели имуществени вреди ___________________________________

(посочват се имената (наименованието), точният

________________________________________________________________________________________

адрес и ЕГН/ЕИК на лицата, които са претърпели имуществени вреди от нарушението, и какви

________________________________________________________________________________________

вреди са причинени)

Иззех като доказателства ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(описват се иззетите писмени документи, материали и вещи и на кого са поверени за пазене)

________________________________________________________________________________________

Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения: _____
_________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

(попълва се от нарушителя)

Уведомен съм за правото ми в 14-дневен срок да отправя предложение до административнонаказващия орган ...................................................... за сключване на

                                         (посочва се кой е административнонаказващият орган)

споразумение за приключване на административнонаказателното производство.

0 Желая наказателното постановление да ми бъде връчено чрез изпращане на съобщение до следния персонален профил .....................................................................,

регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Портала на електронното управление по смисъла на Закона за електронното управление.

(попълва се от нарушителя)

АКТОСЪСТАВИТЕЛ: _______________  НАРУШИТЕЛ: _________________________________

                                                 (подпис)                                                       (подпис)

СВИДЕТЕЛИ:

1. __________________________

(подпис)

____________________________________

(дата на подписване на акта от нарушителя)

 

2. __________________________

(подпис)

 

Забележка. Отказът на нарушителя да подпише акта се установява с подпис на един свидетел:

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(имената и точният адрес на свидетеля по лична карта)

________________                                                                                                                                          ________________

       (дата)                                                                                                                 (подпис)

Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра.

РАЗПИСКА

Подписаният _______________________________________________________________________

(имена на нарушителя)

получих препис от акта. Уведомен съм, че в 7-дневен срок мога да направя допълнителни обяснения и възражения. Задължавам се при промяна на адреса си да посочвам новия.

__________________________________ ___                                                           ПОДПИС: ________________

(дата на получаване препис от акта)


Приложение № 6 към чл. 23, ал. 3

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

__________________________________________________________________________________________________

ДО

_________________________________________________

(име, фамилия, длъжност)

_________________________________________________

(наименование на обекта)

ул. ______________________________________________

гр. (с.) ___________________________________________

 

ПОКАНА

На основание чл. 40, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 23, ал. 3 от Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол и във връзка с извършеното от Вас административно нарушение, моля да се явите на ___ 20 ___ г. в ___ ч. в _________________,

(структурно звено за ПБЗН)

ет. ________, стая № ________, при ___________________________________________________________________

      (посочва се служителят, при когото трябва да се яви поканеният)

__________________________________________________________________________________________________

При явяването си носете следните документи:

1. Лична карта.

2. ________________________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________________________

При неявяване ще Ви бъде съставен акт за установяване на административно нарушение във Ваше отсъствие съгласно чл. 40, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ,

УСТАНОВИЛО АДМИНИСТРАТИВНОТО НАРУШЕНИЕ:

_________________________________________________________________________________________________

(трите имена, подпис)

Дата: ___________________ 20 _____ г.

 

Забележки: 1. Поканата се изпраща съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от наредбата.

2. Сроковете за явяване на нарушителя, определени в поканата, следва да бъдат съобразени със:

- процедурните срокове в ЗАНН, имащи отношение към производството по установяване на административно нарушение;

- времето, необходимо за придвижване на писмото по пощата.

3. При реализиране на процедурата по чл. 40, ал. 2 ЗАНН административнонаказателната преписка трябва да съдържа оригинал на известието - обратна разписка, удостоверяваща връчване на поканата на нарушителя, както и екземпляр от самата покана.

 

Приложение № 6а към чл. 23, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 103 от 2021 г., в сила от 23.12.2021 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА  НАСЕЛЕНИЕТО" - ........................................

 

Рег. № ....................., екз. № ......

........................................... 20.... г.

РЕЗОЛЮЦИЯ

за прекратяване на административнонаказателно производство

Днес, ........ 20 ...... г., подписаният ...................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име и длъжността на

административнонаказващия орган)

като разгледах акт за установяване на административно нарушение № ..... от ........ 20.....

г., съставен от ............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(имена на актосъставителя)

на длъжност ..................................................... в .....................................................................

                       (посочва се заеманата длъжност)               (структурно звено за ПБЗН)

против ...................................................................................................................................... ,

(собствено, бащино и фамилно име на лицето/имена на лицето - чужденец (за ФЛ)/наименование на юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ЕТ), срещу което е съставен АУАН)

ЕГН ..................................................................., ЕИК ............................................................. ,

          (за чужденци - датата на раждане)

място на раждане: ................................................................................................................... ,

(попълва се за чужденци, ако има информация за това - по паспорт или заместващ го документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление): гр./с. .................................................................... ,

представлявано от ....................................................................................................................

(имена на представителя/ите, когато АУАН е съставен срещу ЕТ или ЮЛ)

................................................................................................................................................... ,

съставен за нарушение ............................................................................................................

....................................................................................................................................................

(описание на нарушението, за което е съставен АУАН, по чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗАНН)

на .............................................................................................................................................. ,

(законовите разпоредби, за нарушението на които е съставен АУАН, по чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗАНН)

установих, че:

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

(описва се съответното обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 9 от ЗАНН - мотиви, които налагат прекратяване на производството)

Установеното се потвърждава от приложените доказателства: ..........................................
.....................................................................................................................................................

(описание на събраните доказателства)

Поради което и на основание чл. 54, ал. 1, т. ..... от Закона за административните нарушения и наказания

Р Е Ш И Х:

ПРЕКРАТЯВАМ административнонаказателното производство, образувано с акт за установяване на административно нарушение № .................. от ....................... 20....... г., съставен от

.....................................................................................................................................................

(имена на актосъставителя)

 

на длъжност .......................................................... в ...............................................................

                       (посочва се заеманата длъжност                 (структурно звено за ПБЗН)

против ..................................................................................................................................... ,

(собствено, бащино и фамилно име на лицето/имена на лицето - чужденец (за ФЛ)/наименование на юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ЕТ), срещу което е съставен АУАН)

ЕГН ..............................................................., ЕИК ................................................................. ,

         (за чужденци - датата на раждане)

място на раждане: ................................................................................................................... ,

(попълва се за чужденци, ако има информация за това - по паспорт или заместващ го документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление): гр./с. .................................................................... ,

представлявано от .................................................................................................................. ,

(имена на представителя/ите, когато АУАН е съставен срещу ЕТ или ЮЛ)

.....................................................................................................................................................

ОТНЕМАМ в полза на държавата следните вещи:

................................................................................................................................................... ,

(описват се по вид, количество и стойност вещите и се посочва документът, с който са иззети)

на основание чл. ......................................................................................................................

(посочва се правната норма, регламентираща отнемането на движими вещи

в полза на държавата)

Разпореждане с веществените доказателства: ...................................................................

.................................................................................................................................................

Настоящата резолюция в случаите по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 8 от ЗАНН може да бъде обжалвана по реда на ЗАНН в 14-дневен срок от връчването и пред Районен съд -

гр. ..................

.............................................................................................................................................. ,

(съдът по чл. 59, ал. 1 от ЗАНН)

чрез .............................................................................................................................................

(посочва се длъжността на административнонаказващия орган)

  .............................................................................................................

(имена, длъжност на административнонаказващия орган и подпис)

РАЗПИСКА

Днес, .............................. г.,

................................................................................................................ с ЕГН .......................  

                                                     (имена)

на длъжност ............................................................................................  в качеството си на

.......................................................................... на ....................................................................

.................................................................................................................................................. ,

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН .................................................................., ЕИК .............................................................. ,

получих екземпляр от ............................................................................................................. ,

издадена от ............................................................. на длъжност ..........................................

........................................................................ в ........................................................................

ВРЪЧИЛ: ..................................................                   ПОЛУЧИЛ: ..........................................

                   (имена, длъжност, подпис)                                                        (подпис)

БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ) .........................................................................

 

Днес, ....................... г., лицето ....................

........................................................................

(имена и ЕГН)

....................................................................... ,

в качеството му на .......................................

на ...................................................................

(име/наименование на задълженото лице)

отказа да получи екземпляр от

настоящата резолюция.

СВИДЕТЕЛИ:

1. ...................................................................
...................................................................... ,

(имена)

адрес: ............................................................

подпис: .........................................................

2. .................................................................. ,

(имена)

адрес: ............................................................

подпис: .........................................................

ВРЪЧИЛ: .....................................

                   (имена и длъжност)

ПОДПИС: ....................................

 

Забележка. Отказът на лицето, срещу което е съставен АУАН, да подпише разписката за връчване на резолюцията се установява с подпис на поне един свидетел.Приложение № 7 към чл. 24, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2021 г., в сила от 23.12.2021 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НАНАСЕЛЕНИЕТО" - ...................................

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ ............................../.................... 20...... г.

Днес, ........ 20 ...... г., подписаният ...................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име и длъжността

на административнонаказващия орган)

като разгледах акт за установяване на административно нарушение № .......... от ........... 20..... г., съставен от .................................................................................................................

(имена на актосъставителя)

на длъжност ....................................................................... в ...................................................

                           (посочва се заеманата длъжност)             (структурно звено за ПБЗН)

против ...................................................................................................................................... ,

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя - чужденец (за ФЛ), наименование на юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ЕТ)

ЕГН ................................................................., ЕИК ............................................................... ,

         (за чужденци - датата на раждане)

място на раждане: ................................................................................................................... ,

(попълва се за чужденци, ако има информация за това - по паспорт или заместващ го

документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление): гр./с. .................................................................... ,

представлявано от ...................................................................................................................

(имена на представителя/ите, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)

................................................................................................................................................... ,

установих, че:

На ........................................ 20 ..... г. в гр. ....,......................................................................

......................................................................................................................................................

(описват се нарушенията, обстоятелствата, при които са били извършени, последиците от тях, имената на пострадалите лица и претърпените имуществени вреди, както и доказателствата, които ги потвърждават)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... ,

с което виновно е нарушил чл. ................................................................................................

(посочват се законовите разпоредби, които са били нарушени)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

Отегчаващите и смекчаващи обстоятелства и другите обстоятелства, взети предвид при определяне на вида и размера на наказанието ...............................................................

................................................................................................................................................

Нарушението е за ........................................................................................................  път.

......................................................................................................................................................

(посочват се номер и дата на влезли в сила наказателни постановления за същото по вид нарушение)

Установеното в АУАН нарушение се потвърждава от приложените доказателства: ...

.................................................................................................................................................

(описание на събраните доказателства)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

 

Поради което и на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. ........................................................................................................................

(посочват се законовите разпоредби, определящи вида и размера на глобата/имуществената санкция)

от Закона за Министерството на вътрешните работи

П О С Т А Н О В И Х:

НАЛАГАМ на .......................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя чужденец

................................................................................................................................................... ,

(за ФЛ), наименование на ЮЛ или ЕТ)

ЕГН .........................................................................., ЕИК ...................................................... ,

                (за чужденци - датата на раждане)

място на раждане: ....................................................................................................................

(попълва се за чужденци, ако има информация за това - по паспорт или заместващ го

................................................................................................................................................... ,

документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление) гр./с. .......................................................................

.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... ,

представлявано от .................................................................................................................. ,

(имена на представителя/ите, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)

глоба/имуществена санкция в размер на ................................................................................

.....................................................................................................................................................

(посочва се цифром и словом размерът на глобата/имуществената санкция)

.....................................................................................................................................................

................................................................,.........................................................................  лева,

на основание чл. ......................................................................................................................

(законовите разпоредби, регламентиращи глобата/имуществената санкция)

....................................................................................................................................................

ОТНЕМАМ в полза на държавата следните вещи:

.....................................................................................................................................................

(описват се по вид, количество и стойност вещите и се посочва документът, с който са иззети)

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... ,

на основание чл. ......................................................................................................................

(посочва се правната норма, регламентираща отнемането на движими вещи в полза на държавата)

Разпореждане с веществените доказателства: ..................................................................

...............................................................................................................................................

Да заплати обезщетение на: ...............................................................................................

(посочват се името и адресът на лицето, държавно предприятие, кооперация или

.................................................................................................................................................. ,

друга обществена организация)

в размер на ........................................................................................................................  лв.

Настоящото постановление може да бъде обжалвано по реда на ЗАНН в 14-дневен срок от връчването му пред Районен съд - гр. .....................................................................

....................................................................................................................................................

(съда по местоизвършване на нарушението)

чрез ............................................................................................................................................

(посочва се длъжността на административнонаказващия орган)

В 14-дневен срок от влизане в сила на настоящото наказателно постановление преведете по банков път наложената глоба/имуществена санкция, като в платежното нареждане посочите номера и датата на наказателното постановление, както и административнонаказващия орган:.

....................................................................................................................................................

(посочват се банкова сметка, банков код и банката, обслужваща административнонаказващия орган)

Ако в определения срок не внесете доброволно сумите по наложената глоба/имуществена санкция, ще се приложи процедура за принудително изпълнение на задължението.

В случай че не желаете да обжалвате наказателното постановление в частта относно наложената глоба/имуществена санкция, може да заплатите в 14-дневен срок от връчване на настоящото наказателно постановление 80 на сто от нейния размер. В този случай наказателното постановление влиза в сила в частта относно наложената глоба/имуществена санкция от датата на плащането.

..................................................................................................................

(имена, длъжност на административнонаказващия орган и подпис)

РАЗПИСКА

Днес, ........................................ г.,

................................................................................................ с ЕГН ........................................

                                        (имена)

на длъжност ...........................................................................................  в качеството си на

..................................................................................... на ..........................................................

................................................................................................................................................... ,

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН .................................................................., ЕИК .............................................................. ,

получих екземпляр от ............................................................................................................. ,

издаден от .............................................................., на длъжност ..........................................

........................................................................ в ........................................................................

ВРЪЧИЛ: .......................................................             ПОЛУЧИЛ: ..........................................

                    (имена, длъжност, подпис)                                                             (подпис)

БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ) .........................................................................

 

Днес, ....................... г., лицето ....................

........................................................................

(имена и ЕГН)

........................................................................

в качеството му на .......................................

на ...................................................................

(име/наименование на задълженото лице)

отказа да получи екземпляр от

настоящото наказателно постановление.

СВИДЕТЕЛИ:

1. ...................................................................
.......................................................................

(имена)

адрес: ........................................................... ,

подпис: .........................................................

2. ...................................................................

(имена)

адрес: ........................................................... ,

подпис: .........................................................

ВРЪЧИЛ: .....................................

                  (имена и длъжност)

ПОДПИС: ....................................

 

 

Забележки: 1. Когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, административнонаказващият орган отбелязва това върху НП и то се счита за връчено от деня на отбелязването.

2. Отказът на нарушителя да подпише разписката за връчване на наказателното постановление се установява с подпис на поне един свидетел.


Приложение № 7а към чл. 24, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 103 от 2021 г., в сила от 23.12.2021 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - .................................

 

Рег. №........................, екз. №.......

..........................................20... г.

СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес, .............. 20 ...... г., на основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания между:

1. ............................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име и длъжността на административнонаказващия орган)

................................................................................................................................................ , и

2. ............................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя чужденец (за ФЛ), наименование

.................................................................................................................................................. ,

на юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ЕТ)

ЕГН ......................................................................, ЕИК .......................................................... ,

              (за чужденци - датата на раждане)

място на раждане: ................................................................................................................... ,

(попълва се за чужденци, ако има информация за това - по паспорт или заместващ го

................................................................................................................................................... ,

документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление) гр./с. .....................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... ,

представлявано от .................................................................................................................. ,

(имена на представителя/ите и длъжност, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)

наричани за краткост по-долу "Страните",

въз основа на акт за установяване на административно нарушение № ........................ от

............20..... г., съставен от .....................................................................................................

(имена на актосъставителя)

на длъжност .............................................................. в ............................................................

                       (посочва се заеманата длъжност)               (структурно звено за ПБЗН)

против ........................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя чужденец

................................................................................................................................................... ,

(за ФЛ), наименование на юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ЕТ)

ЕГН .............................................................., ЕИК .................................................................. ,

        (за чужденци - датата на раждане)

място на раждане: ................................................................................................................... ,

(попълва се за чужденци, ако има информация за това - по паспорт или заместващ го документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление) гр./с. ..................................................................... ,

представлявано от .................................................................................................................. ,

(имена на представителя, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)

и направено предложение от ..................................................................................................

(посочва се от кого и с кой документ е направено предложението по чл. 58г, ал. 1, изречение второ от ЗАНН)

се сключи настоящото споразумение за приключване на административнонаказа-

телното производство.

Страните постигнаха съгласие на основание чл. 58г от Закона за административните нарушения и наказания за това, че на ............................. 20..... г. в гр. ......................................

...................................................................................................................................................

(описват се нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е било

....................................................................................................................................................

извършено, както и доказателствата, които го потвърждават)

....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ,

с което виновно е нарушил чл. ...............................................................................................

(посочват се законовите разпоредби, които са били нарушени виновно)

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Поради което и на основание чл. 58г, ал. 8 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. ...................................................................................................

(посочват се законовите разпоредби, определящи вида и размера на глобата/имуще-

.....................................................................................................................................................

ствената санкция)

от Закона за Министерството на вътрешните работи,

на ................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя чужденец (за ФЛ), наименование на

................................................................................................................................................... ,

юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ЕТ)

ЕГН .................................................................., ЕИК .............................................................. ,

          (за чужденци - датата на раждане)

място на раждане: ................................................................................................................... ,

(попълва се за чужденци, ако има информация за това - по паспорт или заместващ го документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление) гр./с. .................................................................... ,

представлявано от .................................................................................................................. ,

(имена на представителя, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)

се налага глоба/имуществена санкция в размер на ...............................................................
....................................................................................................................................................

(посочва се цифром и словом размерът на глобата/имуществената санкция)

.............................................................................................................................................  лв.

ОТНЕМАТ СЕ в полза на държавата следните вещи:

....................................................................................................................................................

(описват се по вид, количество и стойност вещите и се посочва документът, с който са иззети)

на основание чл. ......................................................................................................................

(посочва се правната норма, регламентираща отнемането на движими  вещи в полза на държавата)

Разпореждане с веществените доказателства: ..................................................................
....................................................................................................................................................

На основание чл. 58г, ал. 10 от Закона за административните нарушения и наказания нарушителят приема да заплати размера на глобата/имуществената санкция в 14-дневен срок от сключването на споразумението по банков път:

...........................................................................................................................................................

(посочват се банкова сметка, банков код и банката, обслужваща административнонаказващия орган)

В платежното нареждане се посочват номерът и датата на споразумението, както и административнонаказващият орган.

Настоящото споразумение влиза в сила от датата на заплащане на глобата/имуществената санкция. Споразумението е окончателно и има последиците на влязло в сила наказателно постановление.

В случай че глобата/имуществената санкция не бъде платена в указания по-горе срок, административнонаказващият орган обявява, че споразумение не е постигнато с мотивирано постановление, което не подлежи на обжалване и протест, и издава наказателно постановление.

1. Административнонаказващ орган: ............................. 2. Нарушител: ..............................

                                                                 (подпис)                                            (подпис)Приложение № 8 към чл. 24, ал. 7

(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г., предишно Приложение № 8 към чл. 24, ал. 5, изм. - ДВ, бр. 103 от 2021 г., в сила от 23.12.2021 г.)

К Н И Г А

за завеждане на съставените актове, издадените резолюции за прекратяване на административнонаказателни производства, сключените споразумения и издадените наказателни постановления
в ................................................................. гр. ......................................

 

по

ред

№ на акта

Дата на съст. на акта

Собствено, бащино и фамилно име на актосъставителя

Собствено, бащино и фамилно име на нарушителя

Место-работа

Длъж-ност

Кой нормативен акт е нарушен

№ и дата

на издаване на резолюцията

№ и дата на сключване на споразумение

№ и дата на издадено наказат. постан.

Размер на наложената глоба/ имущест-вена санкция

Дата на връч-
ване на резолюцията/ НП

Дата на подав. на жалба срещу НП

Резултат от обжалв. на НП

Доброволно платени суми

(лв.)

Дата на плащане на сумата по колона 16

Изпратени на НАП за принудително събиране

(лв.)

Получена обратна информация от НАП -събрани суми

(лв.)

ЗА-БЕЛЕЖКИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 9 към чл. 25, ал. 2

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

__________________________________________________________________________________________________

 

КОНСТАТИВЕН АКТ № _______

за нарушения на правилата и нормите за

пожарна безопасност

 

Днес, ___________________ 20 ________ г., подписаният ________________________________________________

(име, презиме, фамилия)

__________________________________ , на длъжност ___________________________________________________

(посочва се заеманата длъжност)

при ______________________________________________________________________________________________

(структурно звено за ПБЗН)

гр. ___________________, извърших проверка на: _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________,

(наименование и адрес на строежа/обекта/инсталацията)

гр. ___________________, в присъствието на:

1. ________________________________________________________________________________________________

(посочват се трите имена и ЕГН)

2. ________________________________________________________________________________________________

(посочват се трите имена и ЕГН)

При проверката установих следното:

__________________________________________________________________________________________________

(посочва се къде и в какво се изразява нарушението на правилата за пожарна безопасност)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

с което са нарушени: ________________________________________________________________________________

(описват се нормативните разпоредби, които са нарушени)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________,

поради което предлагам настоящият констативен акт да послужи като основание за издаване на заповед за налагане на принудителна административна мярка по чл. 255 ЗМВР

___________________________________________________________________________________________________

(описва се видът на мярката, която се предлага по чл. 255 ЗМВР)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 

ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА: __________________________________________________________________________

                                                    (трите имена, длъжност, подпис)

ПРИСЪСТВАЛИ НА ПРОВЕРКАТА:

1. _________________________________________________________________________________________________

(трите имена, длъжност, подпис)

2. _________________________________________________________________________________________________

                                         (трите имена, длъжност, подпис)

РЪКОВОДИТЕЛ НА ОБЕКТА/ИЗВЪРШИТЕЛ НА СТРОЕЖА: _____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(трите имена и подпис)

СВИДЕТЕЛИ ПРИ ОТКАЗ ИЛИ ОТСЪСТВИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ОБЕКТА/ИЗВЪРШИТЕЛЯ НА СТРОЕЖА:

1. _________________________________________________________________________________________________

(трите имена, подпис)

2. _________________________________________________________________________________________________

(трите имена, подпис)

 

Забележка. Отказът на ръководителя на обекта/извършителя на строежа да подпише констативния акт или невъзможността да бъде запознат с него се установява с подпис на един свидетел.

___________________________________________________________________________________________________

(трите имена и точния адрес на свидетеля по лична карта)

Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра.

Възражения по настоящия констативен акт могат да бъдат подавани в 7-дневен срок считано от

................. 201 ... г.

 

Приложение № 10 към чл. 25, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА

НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

 

ЗАПОВЕД ____

за налагане на принудителна административна мярка

по чл. 255 от ЗМВР

гр. ____ ____ _____ _____ ____ ____ 20 __ г.

Подписаният _______________________________________________________________________

(име, презиме, фамилия)

______________________________ на длъжност ___________________________________________

(посочва се заеманата длъжност)

при  ___________________________ гр. __________________________________________________,

като взех предвид, че __________________________________________________________________

(име, презиме и фамилия на актосъставителя)

_____________________________________ на длъжност _____________________________________

                                                                                                      (посочва се заеманата длъжност)

при  _______________________________е съставил констативен акт № ____ __ от ____ ______ __ 20 ____ __ г.,

              (структурно звено за ПБЗН)

с който действително е установил, че в ___________________________________________________

(посочват се наименованието и адресът на обекта)

са нарушени правилата и нормите за пожарна безопасност, изразяващи се в следното:

_____________________________________________________________________________________

(описват се нарушенията на правилата и нормите за пожарна безопасност)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________,

с което са нарушени: ___________________________________________________________________

(посочват се законовите разпоредби, които са нарушени)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Поради което и на основание чл. 22 от ЗАНН и чл. 255 от ЗМВР

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се ________________________________________________________________________________

(посочва се видът на принудителната административна мярка)

_____________________________________________________________________________________

считано от _____________ 20 __ г. чрез поставяне на лепенка с печат _____________________________

_____________________________________________________________________________________

(посочва се мястото на поставяне на лепенката)

Заповедта може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган ____________________________________________________чрез административния орган,

(посочва се по-горестоящият административен орган)

който я е издал, в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на АПК.

Заповедта може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който я е издал, пред Административния съд - гр. __________________________, в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на АПК.

Оспорването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът постанови друго.

ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК): ______________________

(трите имена, подпис и печат)

РАЗПИСКА

Подписаният _______________________________________________________________________

на длъжност ____________________ получих препис от заповед № ___________________________

от _____________ 20 __ г. за налагане на принудителна административна мярка по чл. 255 от ЗМВР.

 

 

(дата на получаване на заповедта)

ПОДПИС:

 

Забележка. Заповедта се връчва на ръководителя или собственика на обекта, а ако те отсъстват - на длъжностното лице, което е упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата в препоръчано писмо с обратна разписка.

 
Приложение № 11 към чл. 25, ал. 5

(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

К Н И Г А

за завеждане на наложените принудителни административни мерки (ПАМ)

в ....................................................... гр. ................................................

по

ред

№ на

констативния акт

Дата на съставяне

на констативния акт

Собствено и фамилно име на изготвилия констативния акт

В какво се изразяват нарушенията на нормативните изисквания за пожарна безопасност

Обект/строеж/инсталация

Вид на мярката, която се прилага

Издадена заповед № за ПАМ

Протокол за изпълнението №

Заповед за отмяна №

на ПАМ

Изпълнителен акт № за отмяна на ПАМ

Забележки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 12 към чл. 25, ал. 6

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

__________________________________________________________________________________________________

 

ПРОТОКОЛ № ____

за привеждане в изпълнение на заповед за налагане на

принудителна административна мярка по чл. 255 ЗМВР

 

Днес, __________ 20 ____ г., подписаният _____________________________________________________________

(име, презиме и фамилия)

на длъжност _______________________________________________________________________________________

приведох в изпълнение заповед № _______________________ /__________ 20 ____ г. за налагане на принудителна административна мярка по чл. 255 ЗМВР, издадена от директора (началника) на _____________________________

__________________________________________________________________________________________________

(структурно звено за ПБЗН)

като ______________________________________________________________________________________________

(описва се начинът на изпълнение: спрях, забраних използването, отстраних или обявих преустановяване на дейността, поставих печат)

на __________________________________________ и уведомих ___________________________________________

                    (наименование и адрес на обекта)

__________________________________________________________________________________________________

(име, фамилия и длъжност на ръководителя или изпълнителя на обекта/строежа, съоръжението или дейността)

за начина на привеждане на заповедта и за наказателната отговорност по чл. 277 от Наказателния кодекс при възобновяване на дейността и използването, както и внасянето на отстранените пожароопасни материали, уреди, машини и съоръжения без разрешение на органа, издал заповедта.

 

 

ИЗПЪЛНИЛ ЗАПОВЕДТА:

 

_________________________________________________

 

(трите имена, подпис)

 

УВЕДОМЕН:

________________________________________________________________________________________________

(трите имена, длъжност)

 

Дата __________ 20 ____ г.__________

ПОДПИС: _______________________________________

 

Забележка.

Протоколът се връчва на ръководителя или собственика на обекта, а ако те отсъстват - на длъжностното лице, което е упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

 

Приложение № 13 към чл. 25, ал. 6

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

____________________________________________ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

ГР. _______________________________________________________________________

 

ЗАПОВЕД № _______ /______________ ЗА НАЛАГАНЕ НА

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА ПО ЧЛ. 255 ЗМВР

 

 

ПЕЧАТ:

ПЕЧАТ:

ПЕЧАТ:

 

 

 

ДАТА:

(ТРИТЕ ИМЕНА И ПОДПИС):

 

 

 

За премахване на печата без разрешение от органа, издал заповедта, се носи наказателната отговорност по чл. 277 от Наказателния кодекс
Приложение № 14 към чл. 25, ал. 8

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

__________________________________________________________________________________________________

 

ПРОТОКОЛ № ___________

за привеждане в изпълнение на заповед за налагане на

принудителна административна мярка по чл. 255 ЗМВР

Днес, __________ 20 ____ г., комисия в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия, длъжност)

ЧЛЕНОВЕ: 1. ......................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия, длъжност)

 2. ......................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия, длъжност)

определена със заповед № ...... на директора (началника) на ........................, приведе в изпълнение заповед № ................... от 20.... г. за налагане на принудителна административна мярка по чл. 255 ЗМВР, издадена от директора (началника) на .....................................................................................................................................................,

като _____________________________________________________________________________________________

(описва се начинът на изпълнение: спря, забрани използването, отстрани или

обяви преустановяване на дейността)

на ___________________________________________________________________________________ и уведоми __ _________________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес на обекта)

....................................................................................................................................................................................................

(име, фамилия и длъжност на ръководителя или изпълнителя на обекта, съоръжението или дейността)

за начина на привеждане на заповедта, както и за административнонаказателната отговорност при неизпълнение на заповедта за налагане на ПАМ, която носи по чл. 260 ЗМВР.

Комисията констатира, че са налице обстоятелства, непозволяващи поставянето на печат, а именно: ........................ .....................................................................................................................................................................................................

(описват се фактическите обстоятелства, непозволяващи изпълнение на заповедта с поставяне на печат)

 

 

 

ИЗПЪЛНИЛИ ЗАПОВЕДТА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..............................................................

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. ....................................................................

 

 

2. ........................................................................................

УВЕДОМЕН: ....................................................................

 

 

__________________________________________________________________________________________________

(трите имена, длъжност)

Дата __________ 20 ____ г.

 

Забележка.

Протоколът се връчва на ръководителя или собственика на обекта, а ако те отсъстват - на длъжностното лице, което е упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.


Приложение № 15 към чл. 25, ал. 9

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

 

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

ПРОТОКОЛ №

 

за временно премахване на печат, поставен на основание чл. 25, ал. 6 от Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол, за обявяване и изпълняване на Заповед № .................. от ....................... за налагане на ПАМ по чл. 255 ЗМВР

 

Днес, ________________20____________г., в .......................... часа, подписаният _____________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

(име, презиме и фамилия)

 

_________________на длъжност ______________________________________________________________________

 

премахнах временно печат, поставен на/върху ............................, на основание решение на директора/началника на ..........................., рег. № ............................., от ........................ 20 .... г., за времето от .......................... часа на .............20.... г. до ................. часа на ......................... 20 .... г. и уведомих

 

__________________________________________________________________________________________________

 

(име, фамилия и длъжност на ръководителя/собственика на обекта, съоръжението или дейността)

 

че съгласно чл. 139 и 140 ЗМВР носи отговорност за пожарната безопасност на обекта и пребиваващите в него, както и че след изтичане на разрешения срок трябва да присъства за възобновяване на запечатването.

 

 

 

 

 

ПРЕМАХНАЛ ПЕЧАТА:

 

 

 

_____________________________________________

 

 

(трите имена, подпис)

 

УВЕДОМЕН:

 

_________________________________________________________________________________________________

 

(трите имена, длъжност)

 

 

 

Дата _______20________г.

 

ПОДПИС:____________________________________

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за ръководителя/собственика на обекта, съоръжението или дейността и един за органа, осъществяващ ДПК.

 

Приложение № 16 към чл. 25, ал. 11

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

 

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ЗАПОВЕД №

 

за отмяна на наложена принудителна административна мярка по чл. 255 ЗМВР

 

гр. _________________ 20__ г.

 

Подписаният: ______________________________________________________________________________________

 

(име, презиме, фамилия)

 

____________________на длъжност___________________________________________________________________

 

(посочва се заеманата длъжност)

 

при_______________________гр.______________________________________________________________________

 

Като взех предвид, че________________________________________________________________________________

 

(име, презиме и длъжност на актосъставителя)

 

____________________на длъжност____________________________________________________________________

 

(посочва се заеманата длъжност)

 

при _____________________________е установил, че в___________________________________________________

(структурно звено за ПБЗН)

(посочват се наименованието и адресът

__________________________________________________________________________________________________

 

на обекта/строежа, описват се обстоятелствата, поради които се налага отмяната)

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Поради което и на основание чл. 25, ал. 11 от Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

 

 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

 

 

Отменям заповед № ________ от 20 _______ г. и разрешавам строителството/експлоатацията на:

 

__________________________________________________________________________________________________

 

(посочват се наименованието и адресът на обекта/строежа, за който е наложена мярката)

 

 

 

 

ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК):____________________________________

 

(трите имена, подпис и печат)

УВЕДОМЕН: ___________________

 

(подпис)

 

ДАТА ________ 20__________г.

 

       
Приложение № 17 към чл. 25, ал. 12

(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА

НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН АКТ №_______

за отмяна на наложена мярка по чл. 255 от ЗМВР

Днес, _____________ 20 __ г., подписаният ________________________________________

____________________________________________________________________________

(име, презиме, фамилия и длъжност)

____________________________________________________________________________

в изпълнение на заповед №  от ________ 20 __ г. на

директора/началника на _______________________________________________________,

(структурно звено за ПБЗН)

с която се отменя заповед №  от ________ 20 __ г., поради отстраняване на:

____________________________________________________________________________

(описват се отстранените нарушения на правилата и нормите за ПБ)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

в ___________________________________________________________________________

(посочват се наименованието и адресът на обекта/строежа с наложена ПАМ)

извърших отмяна на наложената принудителна административна мярка.

За извършеното уведомих_____________________________________________

(собственик или съответно длъжностно лице, подпис)

ИЗПЪЛНИЛ: ____________ ________

(подпис)

_____________ ____________________ __ ___

(трите имена и длъжност)

Дата: _____________ 20 __ г.

Забележка. Актът се изготвя в два екземпляра, от които един за длъжностното лице и един за органа, осъществяващ ДПК.

 

Приложение № 18 към чл. 27, ал. 1

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

 

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Рег. №........................, екз. №.......

 

..........................................201 ... г.

 

 

ДО

 

 

____________________________________________________

 

 

(име, фамилия, длъжност)

 

 

____________________________________________________

 

 

(наименование на обекта)

 

 

ул. _________________________________________________

 

 

гр. (с.)______________________________________________

 

 

 

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

На основание чл. 125, ал. 1, т. 4 ЗМВР Ви уведомяваме, че на ________20___ г.________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

(име, презиме, фамилия, длъжност)

служител от________________________________________________________________________________________,

(структурно звено за ПБЗН)

гр. ___________________________________ , извърши проверка по чл. 125, ал. 1, т. 1 ЗМВР за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в __________________________________________________________,

___________________________________________________________________________________________________

(наименование на обекта)

гр. (с.) ___________________________________ , ул.___________________________________ № ________________

При проверката е констатирано следното:

___________________________________________________________________________________________________

(описват се направените констатациии и допуснатите нарушения на правилата и нормите за ПБ, както и

__________________________________________________________________________________________________

предприетите административни мерки спрямо йерархически подчинените структурни звена)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Съгласно чл. 140, т. 4 ЗМВР сте длъжни в едномесечен срок да ни уведомите за предприетите мерки за отстраняване на констатираните нарушения.

 

 

ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК): ___________________________ ___________________________________________________

 

 

(трите имена, подпис и печат)

 

       
Приложение № 19 към чл. 27, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА

НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

 

Рег. № ........................, екз. № ......

........................................... 20 ..... г.

ДО

________________________________

(име, фамилия, длъжност)

________________________________

(наименование на обекта)

ул. __________________________

гр. (с.) _______________________

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

На основание чл. 125, ал. 1, т. 4 от ЗМВР във връзка с чл. 220, ал. 3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че на _____________________ 20 __ г._______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________  ,

(име, презиме, фамилия, длъжност)

служител от ______________________________________________________________________________________________ ,

(структурно звено за ПБЗН)

гр. ______________________________ , извърши проверка по чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗМВР за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в ___________________________________________________

(наименование на строежа, административен адрес)

_________________________________________________________________________________________________________________________

При проверката е констатирано следното:

_________________________________________________________________________________________________________________________

(описват се направените констатации и допуснатите нарушения на правилата и нормите за ПБ)

Във връзка с правомощията Ви по глава двадесета от ЗУТ моля да ни уведомите за предприетите мерки.

ДИРЕКТОР (ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР): _____________________________________

(трите имена, подпис и печат)

 
Приложение № 20 към чл. 30, ал. 1, т. 1

(Отм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)Приложение № 21 към чл. 30, ал. 3

(Предишно Приложение № 21 към чл. 30, ал. 1, т. 2, изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)