навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2015 Г.

В сила от 01.01.2015 г.

Обн. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.


Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2015 г. по приходи и трансфери - всичко на обща сума 3 075 534 хил. лв., както следва:

     
№ по ред Показатели Сума
    (в хил. лв.)
1 2 3
I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 3 075 534
1. Здравноосигурителни приходи 3 018 984
1.1. Здравноосигурителни вноски 2 040 705
1.2. Трансфери за здравно осигуряване 978 279
2. Трансфер от централния бюджет за покриване на недостига от средства 18 000
3. Неданъчни приходи 14 550
4. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им за здравните дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (ЗЗ); за дейности за здравнонеосигурени лица, включващи: комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания; интензивно лечение; дейности по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ и за сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) 24 000
     
(2) Приема бюджета на НЗОК за 2015 г. по разходи и трансфери - всичко на обща сума 3 075 534 хил. лв., както следва:
№ по ред Показатели Сума
    (в хил. лв.)
1 2 3
II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 3 075 534
1. Разходи 3 072 175
1.1. Текущи разходи 2 763 277
1.1.1. Разходи за персонал 31 009
1.1.2. Издръжка на административните дейности 13 188
1.1.3. Здравноосигурителни плащания 2 695 080
1.1.3.1. здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ 178 000
1.1.3.2. здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания) 190 000
1.1.3.3. здравноосигурителни плащания за дентална помощ 120 000
1.1.3.4. здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност 70 000
1.1.3.5. здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение на територията на страната 544 164
1.1.3.6. здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болничната медицинска помощ 175 000
1.1.3.7. здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ 77 000
1.1.3.8. здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ 1 282 916
1.1.3.9. други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ 58 000
1.1.3.9.1. в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност 58 000
1.2. Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 4, за: 24 000
1.2.1. лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ 2 713
1.2.2. дейности за здравнонеосигурени лица, включващи: комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания; интензивно лечение 1 287
1.2.3. дейности за здравнонеосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ 5 000
1.2.4. суми по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО 15 000
1.3. Придобиване на нефинансови активи 7 000
1.4. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи 301 898
2. Предоставени трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 6 от ЗЗО и към бюджетни организации, сключили договори за извършване на медицински услуги с Националната здравноосигурителна каса 3 359
     
(3) Приема бюджета на НЗОК за 2015 г. с балансирано бюджетно салдо.

Чл. 2. Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2015 г. е 8 на сто.


Чл. 3. (1) Всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ НЗОК определя:
1. броя на назначаваните специализирани медицински дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.2;
2. стойността на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.4.
(2) Надзорният съвет на НЗОК утвърждава ред за прилагане на ал. 1.


Чл. 4. (1) В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.6, ред 1.1.3.7 и ред 1.1.3.8:
1. Националната здравноосигурителна каса определя за всяка районна здравноосигурителна каса годишна обща стойност на разходите, разпределена по месеци;
2. районните здравноосигурителни каси определят стойността за дейностите по тази алинея към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ, разпределени по месеци.
(2) Стойностите по ал. 1, т. 2 и тяхното изменение по реда на ал. 3 се утвърждават от Надзорния съвет на НЗОК.
(3) Изпълнението на дейностите по ал. 1 се контролира по месеци и се коригира на тримесечие в рамките на утвърдените разходи по бюджета на НЗОК.
(4) Надзорният съвет на НЗОК приема правила за:
1. условията и реда за определяне и изменение на стойностите по ал. 1, т. 1 и 2 и за осъществяване на контрол и корекции по ал. 3;
2. използване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, ред 1.4 за плащане на разходи в случай на значителни отклонения от равномерното разходване на утвърдените/коригирани средства по договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи над сумата на трансфера по чл. 1, ал. 1, ред 2 може да се ползва като източник за допълнителни здравноосигурителни плащания над утвърдените разходи и предоставени трансфери по бюджета на НЗОК по ред, определен от Надзорния съвет на НЗОК.


§ 2. (1) Министерството на здравеопазването ежемесечно до края на месеца, следващ отчетния, въз основа на получено искане от НЗОК предоставя трансфер към бюджета на НЗОК по чл. 1, ал. 1, ред 4 за финансиране на разходите за лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето; за дейности за здравнонеосигурени лица, включващи: комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания; интензивно лечение; дейности по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето и за сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване. Средствата се отчитат по чл. 1, ал. 2, ред 1.2 по бюджета на НЗОК.
(2) Трансферът по ал. 1 е в размер на поетото през месеца от НЗОК задължение към лечебните заведения за извършените от тях дейности, съответно към притежателите на разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти за доставените и приложени ваксини.
(3) Трансфер над размера по чл. 1, ал. 1, ред 4 се определя и предоставя от Министерството на здравеопазването при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването и от управителя на НЗОК, без да се нарушава балансът по бюджета на НЗОК.
(4) В случаите по ал. 3 управителят на НЗОК ежемесечно след отчитане на извършените през предходния месец плащания утвърждава компенсирани промени по показателите по чл. 1, ал. 1, ред 4 и ал. 2, ред 1.2, без да се нарушава балансът по бюджета на НЗОК.


§ 3. От държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването може да се получават по бюджета на НЗОК целеви субсидии по чл. 23, ал. 1, т. 11 от Закона за здравното осигуряване извън тези по чл. 1, ал. 1 за изпълнение на задължения, които произтичат от прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност и са за обезщетения в натура извън медицинската помощ по чл. 45 от Закона за здравното осигуряване. С извършените разходи за тези обезщетения се завишават сумите по чл. 1, ал. 2, редове 1, 1.1.3, 1.1.3.9 и 1.1.3.9.1.


§ 4. (1) Здравноосигурителни плащания със средства по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3 по договори, сключени на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване между разпоредители с бюджет и НЗОК, се отчитат като трансфери по чл. 1, ал. 2, ред 2.
(2) В случаите по ал. 1 управителят на НЗОК ежемесечно след отчитане на извършените през предходния месец плащания утвърждава компенсирани промени между показателите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3 и по чл. 1, ал. 2, ред 2.


§ 5. Разчитането на дължимите суми в съответствие с изискването на чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване от бюджета на НЗОК към бюджета на Националната агенция за приходите се извършва в края на всеки календарен месец в размер 0,2 на сто върху набраните през предходния месец здравноосигурителни вноски. Средствата се отчитат като трансфери между бюджетни сметки по чл. 1, ал. 2, ред 2.


§ 6. Надзорният съвет на НЗОК може да вземе решение приходите от продажба на дълготрайни материални активи да се използват за придобиване на такива активи над утвърдения разход по чл. 1, ал. 2, ред 1.3.


§ 7. (1) През 2015 г. средствата за лекарствени продукти по чл. 4, т. 1 от Закона за ветераните от войните и по чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, както и целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес по реда на Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес (обн., ДВ, бр. 13 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г., бр. 29 от 2011 г. и бр. 2 от 2014 г.), са за сметка на държавния бюджет и се изплащат от Агенцията за социално подпомагане чрез НЗОК.
(2) Агенцията за социално подпомагане превежда на НЗОК необходимите средства за заплащане на заявените суми от аптеките, сключили договор с НЗОК, за предоставени лекарствени продукти на ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.
(3) Агенцията за социално подпомагане превежда на НЗОК целевите средства за извършената диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на правоимащите лица по реда на Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес.


§ 8. Националната здравноосигурителна каса внася чрез Министерския съвет в Народното събрание отчет за текущото изпълнение на бюджета на НЗОК, което съдържа информация за първото полугодие на 2015 г. и информация за очакваното изпълнение за 2015 г.


§ 9. Надзорният съвет на НЗОК може да взема решения за авансово разходване на средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.4 "Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи" за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ - до 5 000 хил. лв., за здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ - до 10 000 хил. лв., за здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност - до 5 000 хил. лв, и за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ - до 170 000 хил. лв.".


§ 10. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г. и бр. 1, 18, 35, 53 и 54 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15, ал. 1, т. 5 накрая се добавя "както и върху дейността на директорите на РЗОК, включително и за изпълнението на чл. 44а".
2. В чл. 24:
а) точка 4 се отменя;
б) точка 5 се изменя така:
"5. инвестиционни разходи за нуждите на НЗОК, без придобиване на недвижимо имущество;".
3. В чл. 29, ал. 3:
а) точка 5 се изменя така:
"5. лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, предназначени за домашно лечение на територията на страната;"
б) в т. 5а след думата "изделия" се поставя запетая и се добавя "прилагани в болничната медицинска помощ";
в) създава се т. 6а:
"6а. лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болничната медицинска помощ;".
4. В чл. 71 след думите "на РЗОК" се добавя "включително по изпълнението на разпоредбата на чл. 44а".
5. В чл. 72, ал. 2 след думата "Непосредственият" се добавя "и предварителният".
6. В чл. 73 се създават ал. 5 и 6:
"(5) Дейностите на изпълнителите на медицинска помощ в изпълнение на договорите по чл. 59, ал. 1 подлежат на финансова проверка от контролните органи на РЗОК и на Министерството на здравеопазването.
(6) Финансовите инспектори осъществяват контрол върху изпълнението и отчитането на договорените с НЗОК дейности по ал. 5 на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ, регламентирани в НРД."


§ 11. Лечебните заведения, които след 31 декември 2014 г. са получили за първи път разрешение за дейност по чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, както и лечебните заведения, в чието разрешение за дейност са включени нови дейности след 31 декември 2014 г., не могат да сключват през 2015 г. договори или допълнителни споразумения с НЗОК за съответните дейности.


§ 12. Изпълнението на закона се възлага на органите на управление на Националната здравноосигурителна каса.


§ 13. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г.
-------------------------
Законът е приет от 43-ото Народно събрание на 19 декември 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума