навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

В сила от 15.04.2016 г.

Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., доп. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г., доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г., доп. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г., доп. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 12 Юни 2018г., изм. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., доп. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 18 Октомври 2018г., изм. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 31 Декември 2019г., доп. ДВ. бр.23 от 14 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г., доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г., изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г., доп. ДВ. бр.86 от 13 Октомври 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 20 Октомври 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2023г., изм. ДВ. бр.11 от 6 Февруари 2024г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 502-01-69/12.08.2015 г.

Част първа.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа.
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ


Предмет и цел

Чл. 1. (1) Този закон определя условията и реда за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки или услуги и за провеждане на конкурси за проект от възложители с цел осигуряване на ефективност при разходването на:
1. публичните средства;
2. средствата, предоставяни от европейските фондове и програми;
3. средствата, свързани с извършването на дейности в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги;
4. средствата на дружества и предприятия, които са възложители по смисъла на закона.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Обществена поръчка е придобиването от един или от няколко възложители посредством договор за обществена поръчка на строителство, доставки или услуги от избрани от тях изпълнители, без значение дали са предназначени за обществени цели - при публични възложители, а при секторни възложители - когато са предназначени за изпълнение на секторни дейности.

Принципи
Чл. 2. (1) Обществените поръчки се възлагат в съответствие с принципите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално тези за свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно признаване, както и с произтичащите от тях принципи на:
1. равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
2. свободна конкуренция;
3. пропорционалност;
4. публичност и прозрачност.
(2) При възлагането на обществени поръчки възложителите нямат право да ограничават конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка.

Глава втора.
ПРИЛОЖНО ПОЛЕ


Обекти на обществените поръчки

Чл. 3. (1) Обекти на обществени поръчки са:
1. строителството, включително:
а) изпълнение или проектиране и изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по приложение № 1;
б) изпълнение или проектиране и изпълнение на строеж;
2. доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, лизинг, наем или финансов лизинг, със или без право на закупуване, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката, като инсталационни или монтажни работи, тестване на машини и съоръжения и други;
3. предоставянето на услуги.
(2) За строителство по ал. 1, т. 1, буква "б" се приема и изпълнение на строеж, за който възложителят има решаващо влияние върху вида или проектирането му, без значение от формата на сътрудничество и произхода на използваните ресурси.

Номенклатури

Чл. 4. (1) При възлагане на обществени поръчки се използват кодовете на номенклатурите в Общия терминологичен речник, приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV).
(2) Когато възложителите използват други номенклатури в дейността си, при възлагането на обществени поръчки задължително се посочва съответствието им с Общия терминологичен речник.

Възложители на обществени поръчки

Чл. 5. (1) Възложителите отговарят за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки. Възложителите са публични и секторни.
(2) Публични възложители са:
1. президентът на Република България;
2. председателят на Народното събрание;
3. министър-председателят;
4. министрите;
5. омбудсманът на Република България;
6. управителят на Българската народна банка;
7. председателят на Конституционния съд на Република България, административните ръководители на органите на съдебна власт, които управляват самостоятелни бюджети, както и административните ръководители на прокуратурите в страната;
8. областните управители;
9. кметовете на общини, на райони, на кметства, както и кметските наместници, когато са разпоредители с бюджет;
10. председателите на държавните агенции;
11. председателите на държавните комисии;
12. изпълнителните директори на изпълнителните агенции;
13. ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, включително обособени структури на органите на изпълнителната власт, когато са юридически лица и разпоредители с бюджет;
14. представляващите публичноправните организации;
15. ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и на постоянните представителства на Република България към международни организации;
16. представляващите лечебните заведения - търговски дружества по чл. 36 - 37 от Закона за лечебните заведения, собственост на държавата и/или общините, на които повече от 50 на сто от приходите са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
17. ръководителите на централни органи за покупки, създадени за задоволяване на потребностите на публични възложители.
(3) Публични възложители са и обединенията на възложители по ал. 2, т. 1 - 16.
(4) Секторни възложители са:
1. представляващите публичните предприятия и техни обединения, когато извършват една или няколко секторни дейности;
2. представляващите търговците или други лица, които не са публични предприятия, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко секторни дейности;
3. ръководителите на централни органи за покупки, създадени за задоволяване потребности на секторни възложители.
(5) Когато публичен възложител, който извършва секторна дейност, възлага поръчки за целите на секторната дейност, той прилага правилата, приложими за секторни възложители.

Възложител за конкретен случай

Чл. 6. (1) Правилата на този закон се прилагат и когато с публични средства се финансира пряко с повече от 50 на сто някоя от следните дейности:
1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) строителство с прогнозна стойност, по-голяма или равна на 10 526 116 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) услуги, свързани със строителство по т. 1, когато прогнозната им стойност е по-голяма или равна на 420 497 лв.
(2) В случаите по ал. 1 лицето, което възлага поръчката, независимо дали е финансиращият орган или финансираното лице, действа като възложител за конкретния случай.

Делегиране на правомощия

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Възложителят може да делегира правомощията си по чл. 5, ал. 1 на длъжностно лице, което има право да го замества съгласно нормативен, административен или друг акт, който определя представителството на възложителя или на лице, което осъществява административното ръководство в организацията на възложителя.
(2) С изключение на случаите по ал. 1, в отсъствие на възложителя правомощията му, свързани с възлагане на обществени поръчки, се изпълняват от лицето, което го замества съгласно нормативен, административен или друг акт, който определя представителството на възложителя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Възможността по ал. 1 и 4 не може да се използва за разделяне на обществени поръчки и прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности.
(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Възложител, който е разпоредител с бюджет от по-висока степен, може да възлага обществени поръчки за нуждите на неговите разпоредители с бюджет от по-ниска степен, независимо че те са самостоятелни възложители.


Съвместно възлагане на обществени поръчки

Чл. 8. (1) Двама или повече възложители могат да сключат споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка, в което се уреждат всички организационни, технически и финансови въпроси, свързани с провеждането на процедурата, сключването на договорите, разпределението на строителството, доставките или услугите, които са предмет на поръчката, и други.
(2) В случаите по ал. 1 всеки от възложителите отговаря за изпълнението на задълженията си по закона, независимо дали процедурата за възлагане на обществена поръчка се провежда съвместно от името и за сметка на всички възложители, или един от възложителите изпълнява техническите дейности по провеждането на процедурата, като представлява едновременно себе си и другите възложители.
(3) В случаите по ал. 1, когато части от процедура за възлагане на обществена поръчка не се провеждат съвместно от името и за сметка на всички възложители, всеки от тях отговаря за онези части, които се провеждат съвместно. Всеки възложител е отговорен за изпълнението на задълженията си по закона по отношение на частите, които провежда от свое име и за своя сметка.

Съвместно възлагане на обществени поръчки с възложители от други държави членки

Чл. 9. (1) Възложителите имат право да възлагат обществени поръчки, да сключват рамкови споразумения или да управляват динамична система за покупки съвместно с възложители от други държави членки. В случаите на съвместни рамкови споразумения и динамични системи за покупки възложителите могат самостоятелно да възлагат договори за обществени поръчки по тях.
(2) Когато въпросите, свързани със съвместното възлагане, не са уредени от споразумение, сключено между Република България и друга държава членка, съответните възложители сключват споразумение, с което се определят:
1. задълженията на страните и приложимите национални разпоредби, които се посочват в документацията за обществената поръчка;
2. организационни, технически и финансови въпроси, свързани с провеждането на процедурата, сключването на договорите, разпределението на строителството, доставките или услугите, които са предмет на поръчката, и други.
(3) Когато договор за обществена поръчка е сключен от името и за сметка на един от участващите в съвместното възлагане възложители и друг от участващите възложители придобива строителство, доставки или услуги от него, се приема, че последният е изпълнил задълженията си по закона.
(4) Когато възложител учредява обединение с възложител/и от други държави членки, включително европейски групи за териториално сътрудничество по смисъла на Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) или други обединения, създадени съгласно правото на Европейския съюз, приложимите правила за възлагане на обществени поръчки се определят с акт на компетентния орган на съвместното обединение. Тези правила могат да са националните разпоредби на държавата членка, в която се намира седалището на обединението или в която обединението осъществява своята дейност.
(5) С акта по ал. 4 се определят:
1. срокът за прилагане на правилата, освен когато в учредителния акт на обединението е определен неограничен срок;
2. видовете или конкретните поръчки, за които се прилагат правилата.
(6) Възложителите не могат да използват съвместно възлагане с възложители от други държави членки с цел заобикаляне на закона.

Кандидати, участници и изпълнители

Чл. 10. (1) Кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
(2) Възложителите нямат право да изискват обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка, но могат да поставят условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, ако това е необходимо за изпълнение на поръчката. Необходимостта от създаване на юридическо лице се обосновава изрично в решението за откриване на процедурата.
(3) Кандидат или участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която са установени.

Смесени обществени поръчки

Чл. 11. (1) Когато обществената поръчка включва дейности с повече от един обект по чл. 3, тя се възлага по реда, приложим за обекта, който характеризира дейностите - основен предмет на поръчката.
(2) Когато обществената поръчка включва услуги и доставки, основният предмет се определя в зависимост от услугата или доставката, чиято прогнозна стойност е най-висока.
(3) Когато обществената поръчка включва услуги по приложение № 2 и други услуги, основният предмет се определя в зависимост от услугата, чиято прогнозна стойност е най-висока.
(4) Когато в предмета на обществената поръчка се съдържат няколко дейности, за част от които се прилагат правилата за публични възложители, а за други - правилата за секторни възложители, или някои от дейностите попадат извън обхвата на закона, възложителят може да възложи отделни поръчки за отделните дейности. При самостоятелно възлагане на отделните дейности се спазват правилата, приложими към съответната дейност. В случай че възложителят реши да възложи дейностите в обща поръчка, се прилагат правилата, приложими за публични възложители.
(5) Не се допуска вземане на решение за възлагане на обща поръчка с цел прилагането на по-облекчени правила или изключване на поръчката от приложното поле на закона.
(6) Когато предметът на обществена поръчка съдържа обективно неделими части, тя се възлага по реда, приложим за частта, която определя основния предмет на поръчката.
(7) При договори, които включват обект на обществена поръчка и концесия, договорът се възлага:
1. по правилата на този закон, когато възложителят вземе решение да възложи обща поръчка;
2. по правилата на този закон, когато предметът е обективно неделим;
3. по правилата, приложими за всяка от дейностите - във всички останали случаи.
(8) При обществена поръчка, която включва дейности, за които са приложими правилата за секторни възложители, и дейности, за които не са приложими правилата на закона и които не са обект на концесия, и ако е обективно невъзможно да се определи коя от дейностите е основен предмет на поръчката или възложителят реши да възложи обща поръчка, тя се възлага по правилата за секторни възложители.

Запазени обществени поръчки

Чл. 12. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика определя с решения:
1. списък на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение;
2. програми за създаване на защитени работни места, в рамките на които възложителите имат право да запазят поръчки.
(2) При изготвяне на списъка и определянето на програмите по ал. 1 се вземат предвид провежданите национални политики, изпълняваните стратегии и програми, както и капацитетните възможности и номенклатурата на стоките и услугите, предоставяни от предприятията или лицата по ал. 1, като при необходимост списъкът и програмите се актуализират.
(3) В обявлението, с което се оповестява откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка по ал. 1, възложителят посочва, че поръчката е запазена.
(4) Централните органи за покупки не са длъжни да запазват поръчки, които попадат в обхвата на списъка по ал. 1, т. 1.
(5) При възлагане на обществените поръчки по ал. 1 могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В случаите по ал. 1, т. 1 лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка.
(6) Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществена поръчка по ал. 1, т. 1, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
(7) В процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата по ал. 1.
(8) Условията и редът за участие, разглеждане на офертите, класирането и сключването на договор за запазена поръчка се уреждат с правилника за прилагане на закона.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Агенцията по обществени поръчки оповестява списъка и програмите по ал. 1 чрез Портала за обществени поръчки в 7-дневен срок от обнародването на решенията по ал. 1 в "Държавен вестник" и осигурява връзка към регистъра по чл. 83 от Закона за хората с увреждания.

Глава трета.
ИЗКЛЮЧЕНИЯ


Общи изключения

Чл. 13. (1) Законът не се прилага:
1. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) за обществени поръчки и конкурси за проект, които трябва да се възлагат по правила, установени в международно споразумение, сключено при спазване разпоредбите на Договора за Европейския съюз (ДЕС) и ДФЕС, между Република България и една или повече трети страни или техни автономни области за доставки, услуги или строителство на обекти, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите го страни;
2. за обществени поръчки и конкурси за проект, които се възлагат по правилата на международна организация или международна финансираща институция, когато те са изцяло финансирани от съответната организация или институция; при обществени поръчки и конкурси за проект, съфинансирани с повече от 50 на сто от международна организация или международна финансираща институция, страните договарят приложимите процедури за възлагане на поръчките;
3. за обществени поръчки и конкурси за проект, които се възлагат в съответствие с процедури за възлагане на обществена поръчка, установени от международна организация в нейни правила;
4. при придобиване или наемане, независимо с какви финансови средства, на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, или права върху тях;
5. при поръчки за закупуване на програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат на доставчици на медийни услуги;
6. при арбитражни и помирителни услуги;
7. за правни услуги, свързани със:
а) представителство на клиент от адвокатско дружество или от адвокат в арбитражна или помирителна процедура в държава членка, трета страна или пред международна арбитражна или помирителна инстанция, или в производство пред съд, юрисдикция или публичен орган на държава членка, или трета страна, или пред международен съд, юрисдикция или институция;
б) предоставяне на правни съвети от адвокатско дружество или от адвокат при подготовката на производство по буква "а", както и предоставяне на правни съвети по въпроси, които могат да станат предмет на производствата по буква "а";
в) удостоверяване и заверяване на документи, които задължително се извършват от нотариус;
г) предоставянето им от лица, определени от съд или компетентен орган, или по силата на закон, като изпълнението на услугите е под надзора на съда или на компетентния орган;
д) упражняването на функции на държавна власт, включително услуги по съдебното изпълнение, предоставяни от съдия-изпълнител;
8. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) при финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти, услугите, предоставяни във връзка с поемането и управлението на държавния дълг, услугите, предоставяни във връзка с управлението на системата на единна сметка и фискалния резерв, услугите, предоставяни от Българската народна банка, операции, извършвани с Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност;
8а. (нова - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) за услуги, предоставяни на:
а) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Българската народна банка, свързани с обмен на финансови съобщения, комуникация и поддръжка на системи за обмен на финансови съобщения, както и свързани с тях лицензии и услуги;
б) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Българската народна банка и Комисията за финансов надзор, свързани с осигуряване на непрекъснат достъп в реално време до финансова и икономическа информация, включително средства за извличане и анализ на цени на активи и други икономически и финансови данни, както и на платформи за търговия и регистриране на финансови и други активи на международните пазари;
в) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) Българската народна банка, свързани с производство на разменни, възпоменателни и колекционерски монети;
9. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) за заеми, включително банкови кредити, независимо от това, дали са свързани с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти;
10. при трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
11. при услуги, свързани с гражданска отбрана, гражданска защита и предотвратяване на опасности, които се предоставят от юридически лица с нестопанска цел и които попадат в обхвата на кодове от Общия терминологичен речник 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 и 85143000-3 с изключение на услугите на линейки за превоз на пациенти;
12. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) при обществени услуги за пътнически превоз с железопътен транспорт или с метро, когато се възлагат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (OB, L 315/1 от 3 декември 2007 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1370/2007;
13. при обществени поръчки и конкурси за проект, свързани с областите отбрана и сигурност, за които не се прилагат разпоредбите на част четвърта:
а) възлагането на които е свързано с предоставяне на информация, чието разкриване противоречи на основните интереси на сигурността на страната, съгласно чл. 346, параграф 1, буква "а" от ДФЕС, или
б) (доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) когато възложителят е задължен да възложи и/или организира поръчката по специфични процедурни правила съгласно международни споразумения или договори, сключени при спазване разпоредбите на ДЕС и ДФЕС, между Република България, от една страна, и една или повече трети страни, или техни автономни области - от друга, за доставки, услуги или строителство, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите ги страни, или
в) възлагани на предприятия на държава членка или на трета страна в изпълнение на международно споразумение или договор, свързан с разполагане на войски, или
г) когато възложителят е задължен да ги възлага или организира в съответствие с правила, установени от международна организация, или
д) възлагани по правилата на международна организация или международна финансираща институция, когато те са изцяло финансирани от съответната организация или институция; при обществени поръчки и конкурси за проект, съфинансирани с повече от 50 на сто от международна организация или международна финансираща институция, страните договарят приложимите процедури за възлагане на поръчките, или
е) когато защитата на основни интереси, свързани със сигурността на страната, не може да бъде гарантирана чрез поставяне на изисквания, насочени към защита на информацията, която възложителят трябва да предостави при процедура по възлагане на обществена поръчка съгласно този закон или чрез други мерки с по-малка степен на намеса, или
ж) изпълнението, на които е придружено със специални мерки за сигурност в съответствие с действащото законодателство с оглед защита на основни интереси на сигурността на страната;
14. при обществени поръчки за услуги, възлагани от възложител на публичен възложител или на обединение от такива възложители, които имат изключителни права за предоставяне на съответните услуги по силата на съвместим с разпоредбите на ДФЕС закон, подзаконов нормативен акт или публикуван административен акт;
15. за поръчки за услуги за научноизследователска и развойна дейност, когато не е изпълнено някое от следните условия:
а) ползите възникват изцяло за възложителя, за да ги използва при извършване на дейността си;
б) предоставената услуга се заплаща изцяло от възложителя;
16. за услугите по задължително социално осигуряване;
17. за договори за застраховка, покриващи отговорност за ядрена вреда, в изпълнение на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда, съставена във Виена на 21 септември 1988 г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 64 от 1994) (обн., ДВ, бр. 76 от 1994 г.; попр., бр. 91 от 1994 г.), и на Закона за безопасно използване на ядрената енергия;
18. (нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)
19. (нова - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) за договори за осъществяване на охрана на обекти и за договори за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност и държавен противопожарен контрол от служители на Министерството на вътрешните работи, сключвани на основание на Закона за Министерството на вътрешните работи;
20. (нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.)
21. (нова - ДВ, бр. 23 от 2020 г., в сила от 14.03.2020 г.) при закупуване от възложителите на медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за осигуряване на противоепидемичните мерки, въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция, в случаите на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България;
22. (нова - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) за обществени поръчки, които са свързани с изпълнение на дейности по експлоатация на индустриален парк по смисъла на Закона за индустриалните паркове, дейности по разпределение на електрическа енергия и природен газ в затворена разпределителна мрежа по смисъла на Закона за енергетиката и други секторни дейности, когато последните се извършват само на територията на индустриален парк или индустриална зона.
(2) Министерският съвет по предложение на министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи приема наредба, с която се уреждат критериите и редът за определяне наличието на основни интереси, свързани със сигурността на страната в случаите по ал. 1, т. 13, букви "а", "е" и "ж", които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за обществена поръчка или при провеждане на конкурс за проект.

Изключения, приложими за публични възложители

Чл. 14. (1) Публичните възложители не прилагат закона:
1. когато публичен възложител, който извършва дейности, свързани с пощенски услуги, възлага поръчки или провежда конкурс за проект във връзка с изпълнение на някоя от следните дейности:
а) услуги, възлагани с цел реализиране на печалба, свързани с електронни средства и предоставени изцяло чрез такива средства (включително защитено предаване на кодирани документи с електронни средства, адресни разпределителни услуги и предаване на регистрирана електронна поща);
б) пощенски парични преводи и операции по прехвърляне, извършвани във връзка с финансовите услуги, обхванати от кодове от 66100000-1 до 66720000-3 по Общия терминологичен речник, и с услугите по чл. 13, ал. 1, т. 8;
в) филателни услуги;
г) логистични услуги, които съвместяват физическа доставка и/или складиране с други непощенски дейности;
2. за поръчки и конкурси за проект, които подпомагат дейността на публичен възложител, свързана с предоставяне или експлоатиране на обществени електронни съобщителни мрежи по смисъла на § 1, т. 39 от допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения, или предоставяне на една или повече обществени електронни съобщителни услуги по смисъла на § 1, т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения;
3. при придобиване, разработка, продуциране или съвместно продуциране на материал за предавания, предназначен за аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги, които се възлагат от доставчици на радиоуслуги или аудио-визуални медийни услуги;
4. за услуги, попадащи в обхвата на кодове 79341400-0, 92111230-3 и 92111240-6 по Общия терминологичен речник и свързани с политически кампании, когато се възлагат от политическа партия в рамките на предизборна кампания;
5. при обществени поръчки, които се възлагат от публичен възложител, включително когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно следните условия:
а) възложителят да упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена;
б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителя или негови обособени структури или от други юридически лица, контролирани от възложителя;
в) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) в юридическото лице - изпълнител, да няма пряко частно капиталово участие; по изключение се допуска пряко частно капиталово участие, когато такова се изисква от разпоредби на националното законодателство, в съответствие с ДЕС и ДФЕС, и то не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице;
6. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) когато юридическо лице, което е обект на контрол по смисъла на т. 5, буква "а", възлага поръчки на възложителя, който го контролира, или на друго юридическо лице, контролирано от същия възложител и за изпълнителя са изпълнени условията на т. 5, букви "б" и "в";
7. при обществени поръчки, които се възлагат от публичен възложител, включително когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно следните условия:
а) възложителят да упражнява съвместно с други възложители върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена;
б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителите, които го контролират, или от други юридически лица, контролирани от същите възложители;
в) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) в юридическото лице - изпълнител, да няма пряко частно капиталово участие; по изключение се допуска пряко частно капиталово участие, когато такова се изисква от разпоредби на националното законодателство, в съответствие с ДЕС и ДФЕС, и то не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице;
8. при договори, сключени между двама или повече публични възложители, включително когато извършват секторна дейност, когато са изпълнени едновременно следните условия:
а) установява се или се осъществява сътрудничество между тях, за да се гарантира, че задълженията им за предоставяне на обществени услуги се изпълняват с оглед постигането на общи за тях цели;
б) осъществяването на сътрудничеството се ръководи единствено от съображения, свързани с обществения интерес;
в) през последните три години участващите възложители са извършвали на свободния пазар по-малко от 20 на сто от дейността, свързана със сътрудничеството.
(2) В случаите по ал. 1, т. 5, буква "а" възложителят упражнява върху юридическо лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена, когато има решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на това юридическо лице. Такъв контрол може да бъде упражняван и от друго юридическо лице, което е контролирано по същия начин от възложителя.
(3) В случаите по ал. 1, т. 7 възложителите упражняват върху дадено юридическо лице съвместен контрол, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. управителните и контролните органи на юридическото лице се състоят от представители на всички участващи в контрола възложители, като отделните представители могат да представляват няколко или всички участващи възложители;
2. тези възложители могат съвместно да упражняват решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на юридическото лице;
3. юридическото лице няма интереси, които са в противоречие с интересите на контролиращите възложители.
(4) В случаите по ал. 1, т. 5 - 8 при определяне на процента от дейността се взема предвид средният общ оборот или друг подходящ показател, който измерва изпълнението на дейността за последните три години.
(5) В случаите по ал. 1, т. 5 - 8, когато поради датата на създаване или на започване на дейността на юридическото лице или възложителя или поради реорганизация на дейността му няма данни за оборота или когато тези данни вече не са актуални, е достатъчно да се докаже, че способът за измерване на дейността е достоверен, по-специално чрез неговата бизнес програма.
(6) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) В случаите по ал. 1, т. 5 - 7 юридическото лице-изпълнител няма право да превъзлага предмета на договора или части от него на други лица и представя декларация, че може да изпълни поръчката със собствен ресурс.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Методиката за определяне на цената на договорите по ал. 1, т. 5 - 7 се определя с правилника за прилагане на закона.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Когато отпадне някое от условията, необходими за сключване на договор по ал. 1, т. 5 - 8, договорът се прекратява със сключването по реда на закона на нов договор със същия предмет. В този случай възложителят открива възлагането на новата поръчка в едномесечен срок от отпадане на съответното условие.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Законът не се прилага за:
1. договори, сключвани от Националната здравноосигурителна каса с изпълнители на медицинска помощ по смисъла на чл. 58 от Закона за здравното осигуряване;
2. договори, сключвани от Националната здравноосигурителна каса за заплащане и за договаряне на отстъпки на:
а) лекарствени продукти, медицински изделия, високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба;
б) (В сила от 01.01.2020 г.) помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания.
(10) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 28.09.2018 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Законът не се прилага за договорите, сключвани от Агенция "Пътна инфраструктура" по реда на чл. 10, ал. 14 и 15 от Закона за пътищата.

Изключения, приложими за секторни възложители

Чл. 15. (1) Секторен възложител не прилага закона, когато възлага:
1. поръчки за доставки с цел препродажба или лизинг на трети лица, при положение че той не се ползва със специални или изключителни права да продава или да отдава под наем или на лизинг предмета на такива поръчки и други субекти могат свободно да извършват такава дейност при същите условия;
2. поръчки или конкурси за проект за цели, които не са свързани с извършването на секторни дейности, или за извършване на някоя от тези дейности в трета страна, при условие че не се използва мрежа или географски район в рамките на Европейския съюз;
3. поръчки за доставка на вода, ако този възложител извършва дейности по чл. 126, ал. 1, т. 1 и 2;
4. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) поръчки за доставка на енергия или на горива за производство на енергия, ако този възложител извършва дейности по чл. 124, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 125, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 128, т. 2 и 3;
5. поръчки на свързано предприятие:
а) (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) за услуги - при условие че най-малко 80 на сто от средния общ оборот на свързаното предприятие за предходните 3 години е реализиран от предоставяне на услуги на възложителя или на други предприятия, с които то е свързано, като се отчетат всички услуги, предоставени от това предприятие;
б) (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) за доставки - при условие че най-малко 80 на сто от средния общ оборот на свързаното предприятие за предходните 3 години е реализиран от предоставянето на доставки на възложителя или на други предприятия, с които то е свързано, като се отчетат всички доставки, предоставени от това предприятие;
в) за строителство - при условие че най-малко 80 на сто от средния общ оборот на свързаното предприятие за предходните 3 години е реализиран от предоставянето на строителство на възложителя или на други предприятия, с които то е свързано, като се отчете цялото предоставено от това предприятие строителство;
6. поръчки на съвместно предприятие, в което той участва, при условие че съвместното предприятие е създадено за извършване на секторна дейност за срок най-малко три години и че учредителният акт на съвместното предприятие предвижда учредилите го възложители да запазят участието си в него най-малко за същия срок.
(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) В случаите по ал. 1, т. 5 свързаното предприятие-изпълнител няма право да превъзлага предмета на договора или части от него на други лица, извън свързаните с него и с възложителя предприятия. Свързаното предприятие-изпълнител представя декларация, дали при изпълнението на поръчката ще използва ресурс на друго свързано с него и възложителя предприятие.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Законът не се прилага, когато съвместно предприятие по ал. 1, т. 6 възлага поръчки на предприятие, което е свързано с един от възложителите, участващи в съвместното предприятие, и ако е изпълнено съответното условие по ал. 1, т. 5, букви "а" - "в".
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Законът не се прилага, когато съвместно предприятие възлага поръчки на възложител, който участва в него, ако са изпълнени условията на ал. 1, т. 6.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) В случаите по ал. 1, т. 5 и ал. 3, когато поради датата, на която свързаното предприятие е създадено или е започнало да извършва дейност, няма данни за оборота му през последните 3 години, достатъчно е това предприятие да докаже, чрез предвиденото в неговата бизнес програма, че поне 80 на сто от средния му годишен оборот ще се реализира от доставките, услугите или строителството, които ще бъдат предоставяни на възложителя и на свързани предприятия.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Когато две или повече предприятия, свързани с възложителя, предоставят идентични или сходни доставки, услуги или строителство, при изчисляване на размера на оборота по ал. 1, т. 5 се взема предвид общият оборот на тези предприятия от предоставянето на съответните доставки, услуги или строителство.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Когато отпадане някое от условията по ал. 1, т. 5 или 6, необходими за сключване на договор по ал. 1, т. 5 или 6, ал. 3 или 4, договорът се прекратява със сключването по реда на закона на нов договор със същия предмет. В този случай възложителят е длъжен да открие възлагането на новата поръчка в едномесечен срок от отпадане на съответното условие.

Прилагане на изключенията

Чл. 16. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителите не могат да се позовават на изключенията по чл. 13 - 15, когато не са налице предвидените в закона основания.

Част втора.
ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Глава четвърта.
ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. СТОЙНОСТНИ ПРАГОВЕ. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


Задължение за прилагане

Чл. 17. (1) Възложителите са длъжни да приложат предвидения в закона ред за възлагане на обществена поръчка, когато са налице основанията за това.
(2) Възлагането на дейности в горски територии за създаване на гори, добив на дървесина и недървесни горски продукти се осъществява по реда на Закона за горите.

Видове процедури

Чл. 18. (1) Процедурите по този закон са:
1. открита процедура;
2. ограничена процедура;
3. състезателна процедура с договаряне;
4. договаряне с предварителна покана за участие;
5. договаряне с публикуване на обявление за поръчка;
6. състезателен диалог;
7. партньорство за иновации;
8. договаряне без предварително обявление;
9. договаряне без предварителна покана за участие;
10. договаряне без публикуване на обявление за поръчка;
11. конкурс за проект;
12. публично състезание;
13. пряко договаряне.
(2) Открита процедура и публично състезание са процедури, при които всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.
(3) Ограничена процедура е процедура, при която оферти могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след проведен предварителен подбор.
(4) При процедурите по ал. 1, т. 3 - 5 възложителят провежда преговори с кандидати, получили покана след проведен предварителен подбор. Като основа за провеждане на преговорите кандидатите подават първоначални оферти.
(5) Състезателен диалог е процедура, при която възложителят провежда диалог с допуснатите след предварителен подбор кандидати с цел да определи едно или повече предложени решения, отговарящи на неговите изисквания, след което да покани предложилите ги кандидати да подадат окончателни оферти.
(6) Партньорство за иновации е процедура, при която възложителят провежда преговори с допуснатите кандидати след предварителен подбор с цел да установи партньорство с един или повече партньори, които да извършват определена научноизследователска и развойна дейност.
(7) При процедурите на договаряне по ал. 1, т. 8 - 10 и 13 възложителят провежда преговори за определяне на клаузите на договора с едно или повече точно определени лица.
(8) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Конкурс за проект е процедура, при която възложителят придобива основно в областите на градското и селищното устройство, архитектурата, инженеринговата дейност или на обработката на данни, план или идеен проект, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди. Конкурсът за проект може да бъде открит или ограничен.

Приложими процедури

Чл. 19. (1) При възлагане на обществени поръчки публичните възложители прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1 - 3 , 6 - 8 и 11 - 13.
(2) При възлагане на обществени поръчки секторните възложители прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6, 7, 9 и 11 - 13.
(3) При възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2, 5, 6 и 10.

Стойностни прагове

Чл. 20. (1) Процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1 - 11 се прилагат, когато:
1. публични възложители, както и техни обединения възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
а) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) 10 526 116 лв. - за строителство;
б) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) 273 812 лв. - за доставки и услуги;
в) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) 1 466 850 лв. - за услуги по приложение № 2;
2. публични възложители, работещи в областта на отбраната, възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
а) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) 10 526 116 лв. - за строителство;
б) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) 273 812 лв. - за услуги и за доставки, които включват продукти по приложение № 3;
в) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) 420 497 лв. - за доставки, които включват продукти извън обхвата на приложение № 3;
г) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) 1 466 850 лв. - за услуги по приложение № 2;
3. секторни възложители възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
а) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) 10 526 116 лв. - за строителство;
б) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) 842 950 лв. - за доставки и услуги;
в) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) 1 955 800 лв. - за услуги по приложение № 2;
4. публични и секторни възложители възлагат поръчки в областите отбрана и сигурност с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
а) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) 842 950 лв. - за доставки на военно оборудване, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за него, включително оборудване, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
б) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) 842 950 лв. - за доставки на чувствително оборудване, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за него;
в) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) 842 950 лв. - за услуги, пряко свързани с оборудването по букви "а" и "б" за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
г) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) 10 526 116 лв. - за строителство, пряко свързано с оборудването по букви "а" и "б" за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
д) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) 842 950 лв. - за услуги за специфични военни цели или за чувствителни услуги;
е) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) 10 526 116 лв. - за строителство за специфични военни цели или за чувствително строителство;
5. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) възложителите провеждат конкурс за проект на стойност, по-голяма или равна на 100 000 лв.
(2) Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) при строителство - от 300 000 лв. до 10 526 116 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) при доставки и услуги, включително и услугите по приложение № 2 - от 100 000 лв. до съответния праг по ал. 1 в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката.
(3) Възложителите прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) при строителство - от 80 000 лв. до 300 000 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) при доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение № 2 - от 50 000 лв. до 100 000 лв.
(4) Възложителите могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност, по-малка от:
1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) 80 000 лв. - при строителство;
2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) 100 000 лв. - при услуги по приложение № 2;
3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) 50 000 лв. - при доставки и услуги извън тези по т. 2.
(5) В случаите по ал. 4, т. 2 и 3 възложителите могат да доказват разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор.
(6) Обществените поръчки по ал. 1, т. 4 на стойност, по-малка от съответния праг, могат да се възлагат директно, но възложителите са длъжни да сключат писмен договор.
(7) Възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 15 прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) при строителство - от 300 000 лв. до 10 526 116 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) при доставки и услуги - от 100 000 лв. до съответния праг по ал. 1 в зависимост от предмета на поръчката.
(8) Възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 15 могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност под праговете по ал. 7, като при доставки и услуги могат да докажат разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор.
(9) Възложителите имат право да възложат конкретна обществена поръчка по ред, приложим за по-високи стойности, като в този случай са длъжни да прилагат всички правила, валидни за избрания от тях ред.

Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя от възложителя и включва всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС), включително предвидените опции и подновявания на договорите, посочени изрично в условията на обществената поръчка. Когато възложителят предвижда награди или плащания за кандидатите или участниците, те се включват при определяне на прогнозната стойност на поръчката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Прогнозната стойност трябва да е актуална към датата на откриване на обществената поръчка. Възложителят може да изчисли прогнозната стойност в резултат на проведени пазарни проучвания или консултации.
(3) Когато в структурата на възложителя има обособени звена на териториален, функционален или друг принцип, които не са самостоятелни възложители, прогнозната стойност на конкретна обществена поръчка се определя на база потребностите на всички обособени звена.
(4) Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции.
(5) Когато обособена позиция се възлага самостоятелно, се спазва редът, приложим за общата стойност на цялата поръчка.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и 1 000 000 лв. за строителство, и общата прогнозна стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата прогнозна стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата прогнозна стойност на цялата поръчка.
(7) При определяне прогнозната стойност на обществена поръчка за строителство в нея се включва и стойността на всички доставки и услуги, предоставени от възложителя на изпълнителя, при условие че такива са необходими за изпълнението на строителството.
(8) При обществени поръчки за доставки или услуги, които са регулярни или подлежат на подновяване в рамките на определен период, прогнозната стойност се определя на базата на:
1. действителната обща стойност на поръчките от същия вид, които са възложени през предходните 12 месеца, коригирана с евентуалните промени в количеството или стойността, които биха могли да настъпят за период от 12 месеца след възлагането на поръчката, или
2. общата прогнозна стойност на поръчките, възложени през 12-те месеца след първата доставка или услуга.
(9) При обществени поръчки за доставка чрез лизинг, наем, финансов лизинг или покупка на изплащане прогнозната стойност на обществената поръчка се определя, както следва:
1. при обществени поръчки с определен срок, когато този срок е по-кратък от или е равен на 12 месеца - общата прогнозна стойност за срока на действие на договора за обществена поръчка, или ако срокът на действие на договора е по-дълъг от 12 месеца - общата стойност, включително прогнозната остатъчна стойност;
2. при обществени поръчки без определен срок или чийто срок не може да бъде определен - месечната стойност, умножена по 48.
(10) При обществени поръчки за услуги основата за изчисляване на прогнозната им стойност е следната:
1. при застрахователни услуги - платимата застрахователна премия и други възнаграждения;
2. при банкови и други финансови услуги - таксите, дължимите комисиони, лихвите и други плащания;
3. при поръчки за проектиране - таксите, дължимите комисиони и други плащания.
(11) При обществени поръчки за услуги без посочена обща цена основата за изчисляване на прогнозната стойност е следната:
1. при поръчки с определен срок, ако този срок е по-кратък или е равен на 48 месеца - общата стойност за пълния срок;
2. при поръчки без определен срок или със срок, по-дълъг от 48 месеца - месечната стойност, умножена по 48.
(12) При рамкови споразумения и динамични системи за покупки се взема предвид максималната прогнозна стойност без ДДС на всички договори за обществени поръчки, предвидени за целия срок на действие на рамковото споразумение или динамичната система за покупки.
(13) При партньорство за иновации се взема предвид максималната прогнозна стойност без ДДС на научноизследователските и развойните дейности, които ще се извършват на всички етапи от предвиденото партньорство, както и на доставките, услугите или строителството, които ще се разработват и доставят в края на предвиденото партньорство.
(14) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Изборът на метод за изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка не трябва да се използва за прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности.
(15) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Не се допуска разделяне на обществена поръчка на части с което се прилага ред за възлагане за по-ниски стойности, освен в случаите по ал. 6.
(16) Не се смята за разделяне възлагането в рамките на 12 месеца на две или повече поръчки:
1. с обект изпълнение на строеж или проектиране и изпълнение на строеж;
2. с идентичен или сходен предмет, които не са били известни на възложителя към момента, в който са стартирали действия по възлагането на предходна обществена поръчка с такъв предмет.
(17) При определяне стойността на договор за строителство не се допуска включването на доставки или услуги, които не са необходими за неговото изпълнение.

Глава пета.
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Раздел I.
Решения и обявления


Решения

Чл. 22. (1) В зависимост от вида и етапа на процедурата възложителите издават следните решения:
1. за откриване на процедурата;
2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.) за одобряване на промени в условията по обявена процедура;
3. за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес;
4. за предварителен подбор;
5. за приключване на диалога;
6. за определяне на изпълнител;
7. за класиране на участниците в конкурс за проект и/или за присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект;
8. за прекратяване на процедурата;
9. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) за създаване на квалификационна система или за изменение срока на действието и;
10. (нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) за включването или за отказа за включване на заинтересовани лица в динамичната система за покупки или в квалификационна система;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) за прекратяване участието в динамична система за покупки или в квалификационна система на лица, които са включени в нея;
12. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) за откриване възлагането на обществена поръчка чрез използване на квалификационна система или на динамична система за покупки.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) С решението по ал. 1, т. 1 възложителят одобрява обявлението, с което се оповестява откриването на процедура, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и 13 - поканата за участие, както и документацията към обявлението или към поканата, когато е приложимо. С решението по ал. 1, т. 9 възложителят одобрява обявлението, с което се оповестява създаването на квалификационна система.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) С решението по ал. 1, т. 3 възложителят одобрява и документацията, когато не е одобрена с решението за откриване на процедурата. С решението по ал. 1, т. 12 възложителят одобрява документацията и поканата за представяне на оферти или за участие в преговори.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Решенията по ал. 1, т. 1, 2, 9 и 12 се изготвят по образец.
(5) Решенията по ал. 1 съдържат:
1. наименование на възложителя;
2. номер, дата и правно основание за издаване на акта;
3. посочване на вида на процедурата и предмета на поръчката;
4. прогнозната стойност на поръчката - когато е приложимо;
5. мотиви - в случаите, когато се изискват;
6. разпоредителна част, чието съдържание е в зависимост от вида и етапа на процедурата и включва:
а) одобряване на съответните документи, свързани с провеждане на процедурата;
б) (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.) одобряване на промени в условията по обявена процедура;
в) резултатите от предварителния подбор, включително намаляването на броя на кандидатите, резултатите от диалога или класирането на участниците;
г) отстранените кандидати или участници и мотивите за тяхното отстраняване, включително свързаните с неприемането на оферти съгласно чл. 72 - когато е приложимо;
д) наименованието на участника, избран за изпълнител, а когато е приложимо - и наименованието на подизпълнителя и дела от договора за поръчка или рамковото споразумение, който той ще изпълнява;
е) установените конфликти на интереси по отношение на кандидатите или участниците и взетите мерки - когато е приложимо;
7. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;
8. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) име и фамилия, длъжност и подпис на лицето, издало акта.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Решение за определяне на изпълнител не се издава в случаите на поръчки, възлагани въз основа на рамково споразумение, сключено:
1. с един изпълнител с определени или неопределени всички условия, или
2. с няколко изпълнители с определени всички условия, когато в него не се предвижда провеждане на вътрешен конкурентен избор.
(7) Възложителите нямат право да допускат предварително изпълнение на решенията по ал. 1.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителят може да измени или да отмени всяко от решенията по ал. 1, т. 4 - 12 до влизането му в сила.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Решенията по ал. 1 и 8 са индивидуални административни актове, които се създават чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 като електронни документи при спазване на изискванията на този закон. За номер на решението се счита номерът, генериран от платформата, а за дата на издаване - датата на електронния подпис на възложителя, а при повече възложители - датата на последно положения електронен подпис. Номерът и датата на решенията са видими като данни в отделна електронна форма, която е неразделна част от решението.
(10) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г., доп. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Кандидатите и участниците се уведомяват за решенията по ал. 1, т. 3 - 8, 10 и 11 и ал. 8 в тридневен срок от тяхното издаване чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл. 39а, ал. 1, към което е прикачено съответното решение. Решението се смята за връчено от постъпването на съобщението на потребителския профил, което се удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат.

Предварителни обявления

Чл. 23. (1) Възложителите могат да оповестят своите намерения за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения през следващите 12 месеца чрез публикуване на предварителни обявления, които в зависимост от вида на възложителя са:
1. обявление за предварителна информация - за публични възложители;
2. периодично индикативно обявление - за секторни възложители.
(2) Когато възложителите оповестяват намеренията си за възлагане на обществени поръчки за услуги по приложение № 2, срокът по ал. 1 може да бъде до 18 месеца.
(3) За ограничени процедури и състезателни процедури с договаряне публичните възложители по чл. 5, ал. 2, т. 8, 9, 14 и 16 могат да използват обявлението за предварителна информация за оповестяване откриването на процедура.
(4) За ограничени процедури и за процедури на договаряне с предварителна покана за участие секторните възложители могат да използват периодично индикативно обявление за оповестяване на откриването на процедура.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 обявлението трябва да:
1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес, и
2. съдържа цялата информация:
а) по част А от приложение № 4 - за публични възложители;
б) по част А от приложение № 5 - за секторни възложители.
(6) При обявяване на процедури по ал. 3 или 4 за възлагане на обществени поръчки за услуги по приложение № 2 възложителите могат да използват обявление по ал. 1, т. 1 или 2 за оповестяване откриването на процедура.
(7) В случаите по ал. 6 обявлението трябва да:
1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) е изпратено за публикуване между 35 дни и 18 месеца преди датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес, и
2. съдържа цялата информация:
а) по част Б от приложение № 6 - за публични възложители;
б) по част Б от приложение № 7 - за секторни възложители.
(8) В случаите по ал. 3, 4 и 6 в съответното предварително обявление се посочва срок за заявяване на интерес от заинтересованите лица, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от изпращане на обявлението за публикуване. В тези случаи не се публикува обявление за обществена поръчка.
(9) При открити процедури възложителите могат да използват обявлението по ал. 1 само за съкращаване на сроковете за получаване на оферти.

Обявление за обществена поръчка

Чл. 24. С обявление за обществена поръчка възложителите оповестяват откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка в определените от закона случаи.

Обявление за изменение или допълнителна информация

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.)

Обявление за възлагане на поръчка

Чл. 26. (1) Възложителите изпращат за публикуване обявление за възлагане на поръчка в срок до:
1. тридесет дни след сключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение;
2. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) тридесет дни от влизането в сила на решението за прекратяване на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 - 4, 6, 7 и 12 или на решението на Комисията за защита на конкуренцията по чл. 215, ал. 2, т. 2 или 5;
3. (нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) тридесет дни след сключване на договор, когато договорът е на стойност:
а) равна или по-голяма от 50 000 лв. и е сключен при прилагане на чл. 13, ал. 1, т. 1 - 4, т. 7, буква "б", т. 9, 11, 12, т. 13, букви "б" - "д", т. 14, 15, 19 и 21, чл. 14, ал. 1, чл. 15, ал. 1, както и чл. 5, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 7с от Закона за електронното управление и чл. 53, ал. 10 от Закона за гражданското въздухоплаване;
б) равна или по-голяма от 10 000 лв. и е сключен при прилагане на чл. 13, ал. 1, т. 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.)
(3) Когато за оповестяване на откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка се използва съответното предварително обявление и възложителят е решил да не възлага други поръчки по време на периода на неговото действие, това се посочва изрично в обявлението за възлагане на поръчка.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) В случай на поръчки, възложени въз основа на рамково споразумение или динамична система за покупки, възложителите изпращат за публикуване обявление за възлагане на поръчка, което съдържа информация за подадените оферти и всички сключени договори през съответното тримесечие. Обявлението се изпраща в срок до 30 дни след края на всяко тримесечие.
(5) Когато секторен възложител попълва обявление за възлагане на поръчка, свързана с научноизследователска и развойна дейност (НИРД), информацията относно предмета и количеството на услугите може да се ограничи до:
1. обозначението "услуги за НИРД" - когато поръчката е възложена след процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 138, ал. 1, т. 1;
2. информация, която е толкова подробна, колкото съдържащата се в обявлението, което е използвано като покана за участие в процедура.
(6) Информация от обявленията по ал. 1, оповестяването на която противоречи на закон, както и такава, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, не се публикува.
(7) Информация, предоставена от секторен възложител в обявлението за възлагане на поръчка, която не подлежи на публикуване, се взема предвид при обобщаване на информацията за статистически цели.
(8) Когато изпълнител на обществена поръчка е обединение, което не е юридическо лице, възложителят посочва в обявлението за възлагане на поръчка наименованието на участниците, които са включени в него.

Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Възложителите изпращат за публикуване обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение по чл. 116, ал. 1 в срок 30 дни от подписване на допълнителното споразумение.

Обявление за доброволна прозрачност

Чл. 28. (1) Възложителите могат да публикуват обявление за доброволна прозрачност, когато прилагат изключенията по чл. 13 - 15 и чл. 149.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Обявлението за доброволна прозрачност е индивидуален административен акт, който е издаден по реда на чл. 22, ал. 9.
(3) В случаите по ал. 1 възложителите не могат да сключат договор преди изтичане на 10 дни от публикуването на обявлението за доброволна прозрачност или когато срещу него е подадена жалба, до влизане в сила на решението.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение (Загл. изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителите изпращат за публикуване обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение, което съдържа информация за:
1. изпълнението, прекратяването, развалянето или недействителността на договора за обществена поръчка;
2. прекратяването или недействителността на рамково споразумение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., отм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г., нова - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Обявлението по ал. 1 се изпраща и за договори, за които е публикувано обявление за възлагане на поръчка по чл. 26, ал. 1, т. 3.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Обявлението по ал. 1 се изготвя по образец и се изпраща в срок до 30 дни от настъпване на съответното обстоятелство по ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) В информацията за изпълнението на договори за услуги, които попадат в обхвата на код 79340000-9 от Общия терминологичен речник, се посочват средствата платени на всеки доставчик на медийни услуги, ако има такива.

Обявления при конкурс за проект

Чл. 30. (1) Възложител, който провежда конкурс за проект, оповестява своето намерение посредством обявление за конкурс за проект.
(2) Възложител, който е провел конкурс за проект, изпраща обявление за резултатите от конкурса в срок до 30 дни от приключването му.
(3) Информация, която се съдържа в обявлението по ал. 2 и чието оповестяване противоречи на закон или на обществения интерес, както и тази, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на технически или търговски тайни, не се публикува.

Раздел II.
Документи за обществена поръчка


Съдържание на документацията

Чл. 31. (1) Документацията за обществена поръчка трябва да съдържа:
1. техническите спецификации;
2. инвестиционните и други проекти, когато се изискват за подготовката на офертата;
3. методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато е приложимо;
4. образци на документи, както и указание за подготовката им;
5. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) проект на договор освен когато договорът се сключва при общи условия или нормативен акт определя задължителното му съдържание.
(2) При конкурса за проект документацията трябва да съдържа:
1. проектната задача и указания за изпълнението и;
2. всички технически данни, необходими за изпълнението на проекта;
3. критериите за оценка на проекта, тяхната относителна тежест и начина за определяне на комплексната оценка на проекта.
(3) Документацията може да съдържа и други документи, които възложителят предоставя или на които се позовава, за да определи характеристиките на поръчката или проекта и реда за провеждане на процедурата, или които са необходими за подготовката на заявленията за участие, офертите или проектите.

Достъп до документацията (Загл. изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Възложителите предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 до документацията за обществената поръчка от датата на:
1. публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз;
2. публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки, когато не подлежи на публикуване по т. 1; или
3. изпращане на поканата за потвърждаване на интерес.
(2) В обявлението или поканата за потвърждаване на интерес се посочва интернет адресът, на който е достъпна документацията за обществената поръчка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.) Когато не е възможно осигуряване на неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка или части от нея по реда на ал. 1, възложителите посочват в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес условията и начина за нейното получаване. В тези случаи срокът за получаване на оферти се удължава с 5 дни.
(4) В случаите по чл. 102, ал. 3 в обявлението или в поканата за потвърждаване на интерес възложителите посочват мерки, които трябва да бъдат предприети с оглед защита на конфиденциалния характер на информацията, както и условията и начина за достъп до документацията. В тези случаи срокът за получаване на оферти се удължава с 5 дни.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 възложителите не са длъжни да удължат срока за получаване на оферти, когато той е съкратен поради необходимост от спешно възлагане. Секторните възложители не са длъжни да удължат срока и когато той е определен по взаимно съгласие между възложителя и избраните кандидати.

Разяснения по условията на процедурата

Чл. 33. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условия, които се съдържат в решението, обявлението, поканата за потвърждаване на интерес, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на заявленията за участие и/или офертите, а когато срокът е съкратен по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2 или при необходимост от спешно възлагане - до 7 дни.
(2) Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на заявления за участие и/или оферти, а когато срокът е съкратен по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2 или поради необходимост от спешно възлагане - до 4 дни преди този срок. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.
(3) Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Разясненията се предоставят чрез Регистъра на обществените поръчки.
(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) С разясненията не може да се въвеждат промени в условията на процедурата.

Покани до кандидатите

Чл. 34. (1) В случаите на ограничена процедура, състезателен диалог, партньорство за иновации, състезателна процедура с договаряне или процедура на договаряне с предварителна покана за участие възложителите изпращат едновременно писмени покани до избраните кандидати за подаване на оферти или за участие в преговори или диалог. Поканата се одобрява с решението за предварителен подбор или решението за приключване на диалог и трябва да съдържа най-малко информацията по:
1. раздел I от приложение № 8 - за публични възложители;
2. раздел I от приложение № 9 - за секторни възложители.
(2) Когато процедурата е открита с обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление, възложителят изпраща едновременно покана за потвърждаване на интерес до лицата, които вече са заявили интерес за участие. Поканата трябва да съдържа най-малко информацията по:
1. раздел II от приложение № 8 - за публични възложители;
2. раздел II от приложение № 9 - за секторни възложители.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Когато не е осигурен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 и документацията не е предоставена по друг начин, тя се прилага към поканата.

Раздел III.
Публикуване на информацията


Публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В "Официален вестник" на Европейския съюз се публикува информация за възлагането и изпълнението на поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1 и за създаването на квалификационни системи чрез:
1. обявленията по чл. 23, ал. 1, включително когато те се използват за оповестяване откриването на процедура;
2. обявленията за обществени поръчки;
3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.) обявленията за оповестяване на промени;
4. обявленията за възлагане на поръчки;
5. обявленията при конкурс за проект;
6. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.) обявленията за изменение на договори за обществени поръчки и рамкови споразумения в случаите по чл. 116, ал. 1;
7. обявленията за доброволна прозрачност;
8. обявленията за квалификационни системи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Обявленията по ал. 1 се изготвят по образци, утвърдени с акт на Европейската комисия, и съдържат най-малко информацията по:
1. приложения № 4 - 7, в зависимост от вида на възложителя, вида и етапа на процедурата, а когато е приложимо - и предмета на поръчката - за обявленията по ал. 1, т. 1 - 7;
2. приложение № 13 - за обявленията по ал. 1, т. 8.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Обявленията по ал. 1 се изпращат до Службата за публикации на Европейския съюз чрез платформата по чл. 39а, ал. 1, поддържана от Агенцията по обществени поръчки. За дата на изпращане на обявленията се приема датата, удостоверена от платформата чрез електронен времеви печат.
(4) В "Официален вестник" на Европейския съюз могат да се публикуват обявления за обществени поръчки, за които не се прилага изискването за публикуване, при условие че тези обявления са изпратени на Службата за публикации на Европейския съюз в съответствие с ал. 2.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Публикуване в Регистъра на обществените поръчки

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Регистърът на обществените поръчки (РОП) представлява електронна база данни - част от платформата по чл. 39а, ал. 1, с информация за възлаганите обществени поръчки от възложителите по този закон. В регистъра се публикуват:
1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) решенията по чл. 22, ал. 1 и 8;
2. обявленията по чл. 35, ал. 1;
3. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.)
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) обявленията, свързани с провеждане на процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 и 13 - за оповестяване на откриването, промените, възлагането на поръчките и изменението на договорите;
5. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) поканите за участие в процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и 13;
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) обявленията за приключване на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;
7. (нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г., предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) обявите за събиране на оферти, поканите до определени лица по чл. 191, ал. 1, както и обявления за възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 или 7;
8. (нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г., предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4;
9. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) поканите по чл. 34, ал. 1 и 2;
10. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;
11. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) протоколите и докладите на комисиите при възлагане на поръчките, съответно на журито в конкурс за проект;
12. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, както и приложенията към тях, с изключение на тези, които са публикувани като част от документацията;
13. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) договорите за подизпълнение заедно с приложенията към тях;
14. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения заедно с приложенията към тях;
15. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) правилата и критериите по чл. 141, ал. 5;
16. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) становищата на Агенцията по обществени поръчки по чл. 232, ал. 8 и чл. 233, ал. 4, както и тези по чл. 235, ал. 3, когато е сключено допълнително споразумение;
17. (нова - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) информацията, свързана с проведени пазарни консултации;
18. (нова - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) договорите, за които е публикувано обявление за възлагане на поръчка по чл. 26, ал. 1, т. 3, заедно с приложенията към тях;
19. (нова - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) допълнителните споразумения за изменения на договорите по т. 18, заедно с приложенията към тях;
20. (нова - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) докладите за резултатите от предварителния контрол за законосъобразност по чл. 237б, ал. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Обявленията по ал. 1, т. 2 и решенията, с които те се одобряват, не се публикуват в РОП преди публикуването на съответните обявления в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Публикуваните в РОП обявления по ал. 1, т. 2 не могат да съдържат информация, която се различава от тази, изпратена за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз.
(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) С публикуването на документите в РОП се приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго е предвидено в този закон.
(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Документите по ал. 1, които се отнасят до определена обществена поръчка, рамково споразумение или квалификационна система, се обособяват в отделна електронна преписка.
(7) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Регистърът е публичен и достъпът до информацията в него е безплатен и свободен.
(8) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.10.2024 г.) В структуриран вид се въвеждат, съхраняват и публикуват данни на база на документите по ал. 1 най-малко за:
1. прогнозна стойност;
2. минимални изисквания към изпълнителя, в случаи и по ред, определени с правилника за прилагане на закона;
3. стойност при сключване на договор;
4. стойност при изменение на договор;
5. предложените от изпълнител единични цени на стоки и услуги в случаи и по ред, определени с правилника за прилагане на закона;
6. ценовите предложения на участниците по ред, определен в правилника за прилагане на закона;
7. точно астрономическо време на настъпили събития в рамките на процедура, определени с правилника за прилагане на закона;
8. брой подадени оферти;
9. брой класирани оферти;
10. процента на участие на членовете на обединение, в случай че участва такова;
11. стойностите на договорите с подизпълнители, наименованията им и техните идентификационни номера.
(9) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.10.2024 г.) Форматът на данните по ал. 8 се определя с правилника за прилагане на закона.

Профил на купувача

Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Възложителите осигуряват чрез профила на купувача, който се поддържа на платформата по чл. 39а, ал. 1, публичност на:
1. информацията по чл. 36;
2. (отм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)
3. друга относима информация във връзка с възлагането на обществени поръчки по преценка на възложителя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Документите за всяка обществена поръчка се обособяват на профила на купувача в отделна електронна преписка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
(5) (В сила от 01.01.2020 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)

Защита на информация при публикуване на документи

Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г., нов - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) При публикуване на документите за обществената поръчка се заличава защитената със закон информация, като се посочва основанието за това.

Отворени данни

Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г., нов - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.10.2024 г.) (1) Данни, налични в структуриран вид, подлежащи на публикуване по този закон, се публикуват на портала за отворени данни от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и в отворен, машинночетим формат по смисъла на Закона за достъп до обществена информация.
(2) Данните по ал. 1 се публикуват в съответствие с актуална версия на стандарта за отворени данни за договори Open Contracting Data Standard на Партньорство за отворени договори (Open Contracting Partnership).
(3) Данните по ал. 1 се публикуват най-малко веднъж месечно на портала за отворени данни по смисъла на Закона за достъп до обществена информация.
(4) В случаите, в които стандартът по ал. 2 не позволява публикуване на данни в структуриран вид, разширение на стандарта се определя от министъра на електронното управление, съгласувано с Агенцията по обществени поръчки.

Раздел IV.
Електронно възлагане на поръчки (Загл. изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Раздел IV.
Обмен на информация


Правила за предаване на информация

Чл. 39. ((*), изменение относно влизането в сила - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.)

Възлагане чрез електронна платформа

Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2018 г.) (1) (В сила от 01.11.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) При възлагането на обществени поръчки, включително чрез динамична система за покупки, рамково споразумение и квалификационна система, както и при провеждане на конкурси за проект се използва централизирана електронна платформа.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)
(3) (В сила от 01.01.2021 г., отм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителите и стопанските субекти използват платформата при:
1. подготовка на решения, обявления, обяви за събиране на оферти и покани до определени лица;
2. публикуване на документите по чл. 36, ал. 1;
3. изпращане на покани;
4. искане и предоставяне на разяснения;
5. подаване на заявления за участие, оферти и конкурсни проекти;
6. връчване на решенията на възложителите в случаите, определени в закона;
7. обмен на информация и документи във връзка с разглеждане на заявления за участие, оферти и конкурсни проекти.
(5) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителите и стопанските субекти може да използват платформата по ал. 1 и при планиране, подбор на кандидати или участници, оценяване на офертите, сключване на договора, подготовка и подаване на заявки по договори, подаване и приемане на електронни фактури, подготовка и изпращане на електронни жалби и в други случаи съобразно възможностите, които тя предоставя.
(6) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2023 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.)
(7) (В сила от 01.11.2019 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Платформата по ал. 1 е общодостъпна и оперативно съвместима с най-разпространените пазарни продукти на информационните и комуникационните технологии за широка употреба. При всеки случай на предаване, обмен и съхраняване на информация платформата гарантира защита на целостта на данните и на конфиденциалността на документите за участие в процедурата до момента на тяхното отваряне и разглеждане, който е след изтичане на срока за тяхното получаване.
(8) (В сила от 01.11.2019 г., предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителите не използват платформата по ал. 1 за изготвяне и обмен на документи, съдържащи класифицирана информация, с изключение на решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 8 и ал. 8 и обявленията по чл. 156. В тези случаи обменът на информация се извършва при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(9) (В сила от 01.11.2019 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) По изключение, възложителите могат да не изискват използване на платформата по ал. 1 при изготвяне и/или представяне на оферти, когато поради специализирания характер на обществената поръчка се налага използването на специфични инструменти и устройства, или формати на файлове, поддържани от приложения, които не са общодостъпни и не могат да се предоставят на възложителя за изтегляне или използване от разстояние, включително когато са включени в лицензионна схема за защита на авторски права. В документацията възложителите указват начина за изготвяне и/или представяне на офертите и посочват писмени мотиви, които се прилагат в досието на поръчката.
(10) (В сила от 01.11.2019 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Платформата по ал. 1 не се използва за представяне на мостри или макети, които не могат да бъдат предадени с електронни средства.
(11) (В сила от 01.11.2019 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) В случаите по ал. 9 и 10, когато не се използва платформата по ал. 1, обменът на информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства.
(12) (В сила от 01.11.2019 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) При поръчки за строителство и при конкурси за проект възложителите могат да изискат при изготвянето на офертите или проектите използването на специални инструменти за електронно моделиране на информация, които не са общодостъпни. В тези случаи възложителите осигуряват подходящи средства за достъп до тези инструменти.
(13) (В сила от 01.11.2019 г., предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Предложените от възложителите средства за достъп по ал. 12 са подходящи, когато:
1. осигуряват неограничен и пълен пряк безплатен достъп с електронни средства до тези инструменти от датата на публикуване на обявлението или от датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес, като в обявлението или поканата се посочва интернет адресът, на който са достъпни тези инструменти;
2. на лицата, които нямат достъп до съответните инструменти или които нямат възможност да ги получат в рамките на съответните срокове по независещи от тях причини, се осигури безплатен онлайн достъп до обществената поръчка чрез генериране на кодове за еднократен достъп.
(14) (В сила от 01.11.2019 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) При установено непланирано прекъсване във функционирането на платформата по ал. 1 в деня, в който изтича срок, свързан с възлагане на обществена поръчка, съответният срок се удължава. Редът за установяване на прекъсването и за удължаване на срока се определя в правилника за прилагане на закона.

Електронни платформи на централните органи за покупки

Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г., нов - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) (1) Централните органи за покупки може да използват платформи за електронно възлагане, различни от платформата по чл. 39а, ал. 1, при условие че отговарят на изискванията на чл. 39а, ал. 7 и предоставят възможност за извършване на действията по чл. 39а, ал. 4, необходими за възлагане на поръчки чрез тези платформи, с изключение на създаването и публикуването на решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2 и обявленията по чл. 35 и чл. 36, ал. 1, т. 6, което се извършва чрез платформата по чл. 39а, ал. 1.
(2) Решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2 и обявленията по чл. 35 и чл. 36, ал. 1, т. 6 не се публикуват в платформите на централните органи за покупки преди публикуването им в Регистъра на обществените поръчки.
(3) В случаите по ал. 1 възложителите, които провеждат вътрешен конкурентен избор въз основа на рамкови споразумения, сключени от централен орган за покупки, възлагат поръчките чрез платформата, използвана от този орган.
(4) Документите по процедури за сключване на рамкови споразумения, както и за възлаганите въз основа на тях поръчки се обособяват в отделни електронни преписки в платформите на централните органи за покупки по ал. 1.

Електронни платформи на централните органи за покупки

Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.)

Профил на купувача

Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Връчване на решенията

Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Глава шеста.
ПОДГОТОВКА НА ПРОЦЕДУРАТА

Раздел I.
Предварителни действия


Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документацията

Чл. 44. (1) При подготовката за възлагане на обществена поръчка възложителят може да проведе пазарни консултации, като потърси съвети от независими експерти или органи, или от участници на пазара.
(2) Консултациите по ал. 1 могат да се използват, при условие че не водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите за недискриминация и прозрачност.
(3) Възложителят предприема действия, които да гарантират, че лицата, участвали в пазарните консултации и/или в подготовката на процедурата, нямат предимство пред останалите кандидати или участници. Тези действия включват най-малко следното:
1. публикуване на профила на купувача на цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а ако това е невъзможно - посочване чрез профила на купувача на мястото, от което тази информация може да бъде получена;
2. определяне на подходящ срок за получаването на оферти, включително като се прецени дали съкращаването на срокове не води до нарушаване на принципа за равнопоставеност.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) В случай че е използвано съкращаване на сроковете и в определения срок са получени оферти или заявления за участие само от лица, участвали в пазарните консултации и/или в подготовката на документацията за участие, възложителят определя допълнителен срок за получаване на заявления за участие или оферти, така че общият срок да е най-малко равен на минималния за съответния вид процедура.
(5) В случай че с извършването на действия по ал. 3 и/или 4 не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, кандидатът или участникът, участвал в пазарните консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип.

Изисквания при определяне на сроковете за получаване на оферти и заявления за участие

Чл. 45. (1) При определяне на сроковете за получаване на заявления за участие и оферти възложителите отчитат сложността на поръчката и времето, необходимо за изготвяне на офертите, без да се засягат минималните срокове за съответните процедури, определени в този закон.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Когато офертите могат да се съставят само след посещение на обекта или след проверка на място на допълнителни документи, свързани с обществената поръчка, сроковете за получаването на оферти трябва да бъдат най-малко с 5 дни по-дълги от минимално определените, за да се осигури възможност на заинтересованите лица да се запознаят с цялата информация, необходима за изготвяне на офертите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Когато подаването на оферти или на части от тях с електронни средства не е възможно поради някоя от причините по чл. 39а, ал. 9 или 10, сроковете за получаване на оферти се удължават с 5 дни.

Обособени позиции

Чл. 46. (1) При подготовката за възлагане на обществена поръчка възложителят преценява възможността за разделянето и на обособени позиции. Когато реши, че не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции, в решението за откриване на процедурата възложителят посочва причините за това.
(2) Когато възложителите възлагат обществени поръчки с обособени позиции, те задължително определят предмета и обема на всяка позиция, а когато е приложимо - и прогнозната стойност.
(3) Министерският съвет може да определи области, в които обществените поръчки задължително се разделят на обособени позиции съобразно специализираните сектори на дейност на малките и средните предприятия и техните капацитетни възможности.
(4) Възложителите посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции.
(5) Когато възложителите са посочили, че оферти могат да се подават за няколко или за всички обособени позиции, те имат право да ограничат броя на обособените позиции, които се възлагат на един изпълнител. Този брой се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес.
(6) В случаите по ал. 5 възложителите посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата за поръчката, в поканата за потвърждаване на интерес или в документацията за обществената поръчка обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще приложат, когато участник е спечелил по-голям от максимално допустимия брой обособени позиции.

Специални условия за изпълнение на поръчките

Чл. 47. (1) Възложителите могат да включат в изискванията за изпълнение на поръчката специални условия, свързани с икономически или социални аспекти на изпълнението, иновациите, опазването на околната среда или със заетостта.
(2) Условията по ал. 1 трябва да са свързани с предмета на поръчката и да са посочени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в документацията за обществената поръчка.
(3) Възложителят изисква от участниците да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) В случаите по ал. 3 в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, се посочват органите, от които кандидатите или участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания.
(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) При възлагане на обществени поръчки за доставка на пътни превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, определени в чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, както и за услуги по приложение № 21 и за услуги за превози по автобусни линии съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007, възложителите поставят изисквания, които гарантират, че превозните средства, които се доставят или използват при предоставяне на услугите, отговарят на критериите за чисти превозни средства.
(6) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Възложителите не прилагат изискванията на ал. 5 по отношение на:
1. превозни средства, посочени в член 2, параграф 2, букви "а", "б" и "в" и в член 2, параграф 3, буква "в" от Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ, L 151/1 от 14 юни 2018 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2018/858";
2. превозни средства от категория М3, различни от превозни средства от клас I и клас A, определени в чл. 149, ал. 2 и 3 от Закона за движението по пътищата.
(7) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Възложителите прилагат изискванията към чистите превозни средства:
1. чрез посочване в техническите спецификации на обществената поръчка, или
2. като показатели при критерий за възлагане по чл. 70, ал. 2, т. 2 или 3.
(8) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Изискванията към чистите превозни средства се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията. В наредбата се определят и превозните средства, посочени в член 2, параграф 2, буква "г" и параграф 3, букви "а" и "б" и приложение I, част А, точки 5.2 - 5.5 и точка 5.7 от Регламент (ЕС) 2018/858, за които възложителите са длъжни да прилагат изискванията по ал. 5.
(9) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) По предложение на министъра на транспорта и съобщенията с акт на Министерския съвет се определят:
1. възложителите, които са длъжни да възлагат обществени поръчки при спазване на изискванията по ал. 5;
2. делът на чистите превозни средства спрямо общия брой на превозните средства, които са предмет на доставка или се използват за извършване на услугите по ал. 5, за отделните възложители.

Задължителни екологични изисквания

Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) При възлагане на обществени поръчки от публични възложители на стойност по чл. 20, ал. 1 и 2 документацията съдържа екологични изисквания към продуктите, които се доставят или се използват за предоставяните услуги.
(2) Възложителите прилагат изискванията по ал. 1:
1. чрез посочване в техническите спецификации на обществената поръчка, или
2. като показатели при критерий за възлагане по чл. 70, ал. 2, т. 2 или 3.
(3) Продуктите, минималните задължителни екологични изисквания и начинът за тяхното доказване се определят с наредба, издадена от министъра на околната среда и водите съвместно с министъра на финансите и министъра на икономиката и индустрията.

Раздел II.
Технически спецификации. Маркировки. Протоколи от изпитвания


Определяне на техническите спецификации

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят определя техническите спецификации съобразно изискванията на приложимите нормативни актове в съответната област, като прилага някой от следните начини:
1. чрез посочване на работните характеристики или функционалните изисквания, включително екологичните, които позволяват точно определяне на параметрите на предмета на поръчката;
2. чрез посочване в следния ред на:
а) български стандарти, които въвеждат европейски стандарти;
б) европейски технически оценки;
в) общи технически спецификации;
г) международни стандарти;
д) други стандартизационни документи, установени от европейски органи по стандартизация, или когато няма такива - чрез български стандарти, български технически одобрения или български технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките;
3. чрез определяне на работни характеристики или на функционални изисквания чрез посочване на спецификации по т. 2, позоваването на които се приема за постигане на съответствие с изискванията за работните характеристики или функционални изисквания;
4. чрез спецификации по т. 2 за част от характеристиките, а за други - чрез посочване на работните характеристики или функционалните изисквания по т. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение по ал. 1, т. 2 следва да е допълнено с думите "или еквивалентно/и".
(3) Възложителят може да постави допълнителни изисквания, които са свързани с предмета на поръчката и са пропорционални на нейната стойност и цели. Те могат да се отнасят до специфичен процес или метод за производство или предоставяне на строителство, доставки или услуги, или до специфичен процес на друг етап от жизнения им цикъл.
(4) При необходимост в техническите спецификации възложителят посочва изискването за прехвърляне на правата върху интелектуална собственост.
(5) Когато резултатът от поръчката ще се използва от физически лица, техническите спецификации, които определят характеристиките на предмета на поръчката, трябва да бъдат съобразени с критериите за достъпност за хора с увреждания или да осигурят възможност и хора с увреждания да ползват този резултат.
(6) Когато с акт на Европейския съюз са определени задължителни изисквания, свързани с критерии за достъпност за хора с увреждания или условия за ползване от такива хора, в техническите спецификации се включва препратка към тези изисквания.
(7) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Когато предметът на поръчката е разработване, проектиране и използване на услуги и продукти, които се основават на обработване на лични данни или обработват лични данни, и когато съответното обработване на лични данни попада в материалния обхват на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), техническите спецификации, които определят характеристиките на предмета на поръчката, трябва да бъдат съобразени с правилата за защита на лични данни съгласно чл. 25 от същия регламент.

Специфични условия при определяне на техническите спецификации

Чл. 49. (1) Техническите спецификации трябва да осигуряват равен достъп на кандидатите или участниците до процедурата за възлагане на обществената поръчка и да не създават необосновани пречки пред възлагането на обществената поръчка в условията на конкуренция.
(2) Техническите спецификации не могат да съдържат конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти. По изключение, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише достатъчно точно и разбираемо по реда на чл. 48, ал. 1, се допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите "или еквивалентно/и".

Ограничения за отстраняване

Чл. 50. (1) Когато техническите спецификации са определени съгласно чл. 48, ал. 1, т. 2, възложителят не може да отстрани оферта на основание, че предложеното строителство, доставки или услуги не съответства на посочения стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническите спецификации.
(2) Когато технически спецификации са определени съгласно чл. 48, ал. 1, т. 1, възложителят не може да отстрани оферта за строителство, доставки или услуги, които съответстват на български стандарт, въвеждащ европейски стандарт, европейска техническа оценка, обща техническа спецификация, международен стандарт или стандартизационен документ, установен от европейски орган по стандартизация, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52, че тези стандартизационни документи се отнасят до определените от възложителя изисквания за работни характеристики и функционални изисквания.

Маркировки

Чл. 51. (1) Когато предметът на поръчката включва конкретни екологични, социални или други характеристики, в техническите спецификации, показателите за оценка или условията за изпълнение на поръчката възложителите могат да изискват определени маркировки, които доказват, че изпълнението ще съответства на изискваните характеристики. В тези случаи маркировките трябва:
1. да се отнасят до предмета на поръчката и да са подходящи за определяне на неговите характеристики;
2. да се основават на обективно проверими и недискриминационни изисквания;
3. да са установени съгласно открита и прозрачна процедура, в която са имали право да участват всички заинтересовани страни;
4. да са достъпни за ползване от всички потенциални кандидати и участници;
5. да са определени от организация, която е независима от потенциалните кандидати и участници в процедурата за обществената поръчка.
(2) Когато възложителят не изисква предметът на поръчката да отговаря на всички изисквания за маркировки, той определя кои са приложимите изисквания за маркировки.
(3) Възложителите са длъжни да приемат всички еквивалентни маркировки, които потвърждават, че предлаганото строителство, доставка или услуга отговаря на поставените изисквания за маркировка.
(4) Възложителите приемат и всякакви други подходящи доказателства за съответствие, при условие че участникът докаже, че предлаганото строителство, доставка или услуга отговаря на изискванията на конкретната маркировка или на конкретните изисквания, посочени от възложителя.
(5) Възложителите не могат да изискват определена маркировка, когато тя отговаря на условията по ал. 1, т. 2 - 5, но включва и други, които не са свързани с предмета на поръчката. В тези случаи те определят техническите спецификации, като посочват само тази част от показателите на маркировката, които са свързани с предмета на поръчката и са подходящи за определяне на характеристиките на нейния предмет.

Протоколи от изпитване, сертифициране и други доказателства

Чл. 52. (1) Възложителите могат да изискват от участниците и кандидатите да представят протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието или сертификат, издаден от такъв орган, като доказателство за съответствие с изискванията или критериите, свързани с изпълнението на поръчката.
(2) Когато възложителите изискват представянето на сертификати, изготвени от конкретен орган за оценяване на съответствието, те приемат и сертификати от други еквивалентни органи.
(3) Възложителите приемат други подходящи доказателства за съответствие с изискванията или критериите, свързани с изпълнението на поръчката, когато участникът по независещи от него причини няма възможност да осигури сертификатите или протоколите от изпитване по ал. 1 и 2 или няма възможност да ги получи в съответните срокове и при условие че участникът докаже, че строителството, доставките и услугите отговарят на изискванията или критериите, свързани с изпълнението на поръчката.
(4) Компетентните органи, които имат право да издават документи по ал. 1 и 2, предоставят при поискване на лица от други държави членки информация в рамките на своята компетентност, освен ако в нормативен акт не се съдържа забрана за предоставяне на такава информация.
(5) Възложителите могат да изискват мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят и чието съответствие със стоката трябва да бъде доказано при искане от възложителя.

Варианти

Чл. 53. (1) Възложителите могат да разрешат или да изискат представяне на варианти в офертата. В тези случаи те посочват тази информация в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес.
(2) Вариантите трябва да са свързани с предмета на поръчката.
(3) В случаите по ал. 1 възложителите посочват в документацията за обществената поръчка минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите, както и всички конкретни изисквания за тяхното представяне.
(4) За разглеждане се приемат само варианти, които отговарят на предвидените от възложителите минимални изисквания.
(5) Избраният критерий за възлагане и показателите за оценка на офертите следва да могат да се приложат по един и същ начин както към офертите, които съдържат варианти, отговарящи на минималните изисквания, така и към офертите, които не съдържат варианти.
(6) При процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки или услуги възложителите, които са разрешили или са изискали представянето на варианти, не могат да отхвърлят вариант само на основание, че изборът му би довел до сключването на договор за услуга вместо на договор за доставка или обратното - на договор за доставка вместо на договор за услуга.

Глава седма.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ

Раздел I.
Лично състояние на кандидатите и участниците


Основания за задължително отстраняване

Чл. 54. (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
5. е установено, че:
а) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят и за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) В случаите по ал. 2, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице.
(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят може да не прилага изискванията по ал. 1 при поръчки, възлагани на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 182, ал. 1, т. 1 или чл. 191, ал. 1, т. 2 и 3, когато се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси. В тези случаи той е длъжен да посочи мотиви в обявлението за възлагане на поръчка, а при възлагане по чл. 191, ал. 1, т. 2 и 3 - в досието на поръчката.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Алинея 1, т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

Основания за незадължително отстраняване

Чл. 55. (1) Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
5. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
(2) Възложителят посочва обстоятелствата по ал. 1 в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или поканата за потвърждаване на интерес, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8, 9 и 13 - в поканата за участие в преговори.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Основанията по ал. 1, т. 5 се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3.
(4) Когато възложителят е поставил изискване за липса на обстоятелства по ал. 1, т. 1, той има право да не отстрани от процедурата кандидат или участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. Тази възможност се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8, 9 и 13 - в решението за откриване.
(5) При поставяне на изискванията за липса на обстоятелства по ал. 1 възложителят взема предвид предмета и обема на обществената поръчка.

Мерки за доказване на надеждност

Чл. 56. (1) Кандидат или участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или участникът може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;
4. (нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителят разглежда предприетите от кандидата или участника мерки и ги преценява, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., отм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)
(4) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по ал. 1 мерки и представените доказателства се посочват в решението за предварителен подбор, съответно в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата, а при събиране на оферти с обява - в протокола от работата на комисията.
(5) Кандидат или участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в ал. 1 възможност за времето, определено с присъдата или акта.

Прилагане на основанията за отстраняване

Чл. 57. (1) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата и когато в случаите по чл. 56, ал. 2 е преценил, че предприетите мерки не са достатъчни, за да се гарантира надеждността на кандидата или участника.
(2) Алинея 1 се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
(3) Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
1. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието;
2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) три години от датата на:
а) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е отстранен за наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а";
б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 и 3, освен ако в акта е посочен друг срок;
в) (доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) влизането в сила на съдебно или арбитражно решение или на друг документ, с който се доказва наличието на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Стопанските субекти, които са отстранени от процедура за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а", както и тези, за които наличието на обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 4 е доказано с влязло в сила съдебно или арбитражно решение, се включват в списък, който има информативен характер.
(5) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Стопанският субект се изключва от списъка по ал. 4 след изтичането на срока, за който се прилага основанието за отстраняване.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) В случай на отстраняване по чл. 54 и 55 възложителят трябва да осигури доказателства за наличие на основания за отстраняване.

Доказване липсата на основания за отстраняване

Чл. 58. (1) За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
3. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";
4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Удостоверението по чл. 56, ал. 1, т. 4 се издава в 15-дневен срок от получаване на искането от участника, избран за изпълнител.
(3) Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по ал. 1, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
(4) В случаите по ал. 3, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.
(5) Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Раздел II.
Критерии за подбор


Общи изисквания

Чл. 59. (1) Възложителят може да определи по отношение на кандидатите или участниците критерии за подбор, които се отнасят до:
1. годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност;
2. икономическото и финансовото състояние;
3. техническите и професионалните способности.
(2) Възложителите могат да използват спрямо кандидатите или участниците само критериите за подбор по този закон, които са необходими за установяване на възможността им да изпълнят поръчката. Поставените критерии трябва да са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката. Когато обществената поръчка има обособени позиции, критериите за подбор за всяка от обособените позиции трябва да съответстват на предмета, стойността, обема и сложността на съответната позиция.
(3) Възложителите нямат право да изискват от кандидатите или участниците други документи за доказване на съответствие с поставените критерии за подбор, освен посочените в този закон.
(4) (В сила от 01.07.2018 г.) При определянето на документите за доказване на критериите за подбор възложителите изискват предимно такива, които са обхванати от електронната база данни за удостоверителни документи на Европейската комисия "е-Сertis".
(5) Възложителите посочват критериите за подбор и документите, чрез които се доказва изпълнението им, в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8, 9 и 13 - в поканата за участие в преговори. С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, както и тези за регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт, се доказва от съответните членове на обединението съобразно разпределението на участието им в изпълнението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
(7) Когато в условията за изпълнение на обществената поръчка се налага да бъдат включени такива, които се отнасят до обединения и се различават от условията за индивидуалните участници или кандидати, те трябва да са обосновани от обективни причини и да са пропорционални.

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

Чл. 60. (1) Когато това е приложимо, възложителите имат право да изискват от кандидатите или участниците да са вписани в търговския регистър и/или в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
(2) При процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги, когато за изпълнението на съответната услуга, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е необходимо специално разрешение или членство в определена организация, възложителят може да изиска от него да докаже наличието на такова разрешение или членство.

Икономическо и финансово състояние

Чл. 61. (1) По отношение на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците възложителите могат да поставят едно или повече от следните изисквания:
1. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) за последните три приключили финансови години да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти;
2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) да имат застраховка "Професионална отговорност", когато такова изискване произтича от нормативен акт;
3. да са постигнали положително съотношение между определени активи и пасиви.
(2) Изискваният от възложителите минимален общ оборот по ал. 1, т. 1 трябва да е съобразен със стойността, обема и срока за изпълнение на обществената поръчка и не може да надхвърля двукратния размер на нейната прогнозна стойност, освен ако това не е обосновано с естеството на строителството, услугите или доставките. В случай че възложителят изисква оборот, който надхвърля максимално допустимия, той мотивира това в обявлението.
(3) Когато определена поръчка е разделена на обособени позиции, изискването по ал. 2 се прилага по отношение на всяка отделна позиция.
(4) Когато се провежда вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение, условието по ал. 2 се прилага по отношение на прогнозната стойност за съответното възлагане, а ако тя не може да се определи - въз основа на прогнозната стойност на рамковото споразумение.
(5) При динамични системи за покупки условието по ал. 2 се прилага спрямо очаквания максимален размер на конкретните поръчки, възлагани по тази система.
(6) В случаите по ал. 1, т. 3 възложителят посочва в документацията за обществената поръчка начина за установяване и изчисляване на поставения критерий в съответствие с методика, определена в правилника за прилагане на закона.
(7) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Когато обществената поръчка е на стойност над 5 000 000 лв. за строителство или над 1 000 000 лв. за услуги и доставки, възложителят поставя изискване по ал. 1, т. 1 или 3.

Документи за доказване на икономическо и финансово състояние

Чл. 62. (1) За доказване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците се представят един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания:
1. удостоверения от банки;
2. доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност";
3. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
4. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
(2) Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Информацията по ал. 1, т. 3 и 4 обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

Технически и професионални способности

Чл. 63. (1) Възложителят може да определя критерии, въз основа на които да установява, че кандидатите или участниците разполагат с необходимите човешки и технически ресурси, както и с опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество. Възложителят може да изисква от кандидата или участника:
1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните:
а) 5 години от датата на подаване на заявлението или на офертата - за строителство;
б) три години от датата на подаване на заявлението или на офертата - за доставки и услуги;
2. да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство - лицата, които ще изпълняват строителството;
3. да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството;
4. да разполага със система за управление и проследяване на доставките, която ще прилага при изпълнение на поръчката;
5. да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, в случай че изискването не се използва като показател за оценка на офертите;
6. да прилага определени мерки за опазване на околната среда при изпълнението на поръчката;
7. да представи информация за средносписъчния годишен брой на персонала и за броя на членовете на ръководния състав за последните три години;
8. да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката;
9. стоките да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти;
10. да прилага системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания;
11. да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) В случаите по ал. 1, т. 1, когато естеството на поръчката го налага, възложителите могат да приемат опит за период, по-дълъг от посочения. Тази възможност се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или поканата за потвърждаване на интерес, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8, 9 и 13 - в поканата за участие в преговори.
(3) Когато предметът на обществена поръчка е сложен или е със специално предназначение, възложителят може да проверява техническите способности на кандидата или участника и при необходимост оборудването за изпитване и изследване и възможностите за осигуряване на качеството. Възложителят може да поиска това и от компетентен орган на държавата, в която е установен кандидатът или участникът, ако този орган е съгласен да извърши проверка от името на възложителя.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) При възлагане на обществени поръчки за доставки, които изискват инсталационни или монтажни работи, за предоставяне на услуги или за изпълнение на строителство, възложителите могат да поставят изисквания към кандидатите или участниците за техните умения и опит да предоставят услугата или да извършат монтажа или строителните работи.
(5) В случаите по ал. 4 в условията на процедурата възложителят може да предвиди и изискване дейности от особена важност да бъдат извършвани пряко от самия участник, съответно от участник в обединението.
(6) Като критерий за подбор не може да се включват условия или изисквания, които са свързани с изпълнението само на обществени поръчки, или с изпълнението на конкретно посочени програми или проекти, или с конкретизирането на източници на финансиране, или на определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им.

Доказване

Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) За доказване на техническите и професионалните способности на кандидатите или участниците се представят един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания:
1. списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или услуга;
3. списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство - лицата, които ще изпълняват строителството;
4. списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и описание на мерките, използвани от кандидата или участника за осигуряване на качеството;
5. описание на системата за управление и проследяване на доставките;
6. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата;
7. описание на мерките за опазване на околната среда, а когато това е приложимо - и посочване на стандартите или нормите, които се прилагат;
8. декларация за средносписъчния годишен брой на персонала и броя на членовете на ръководния състав за последните три години;
9. декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;
10. сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 72 от Закона за противодействие на корупцията.
(3) Когато възложителят изисква представяне на сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания, възложителят посочва системите за управление на качеството чрез съответната серия европейски стандарти.
(4) В случай че възложителят изисква представянето на сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника с определени системи или стандарти за опазване на околната среда, той посочва екологичната и одиторската схема на Европейския съюз (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез съответните европейски или международни стандарти. Възложителят има право да се позове и на други системи за екологично управление, признати в съответствие с чл. 45 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (OB, L 342/1 от 22 декември 2009 г.) или други стандарти за екологично управление, основани на съответните европейски или международни стандарти на акредитирани органи.
(5) Сертификатите по ал. 3 и 4 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
(6) Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
(7) Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
(8) В случаите по ал. 7 кандидатът или участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Използване на капацитета на трети лица

Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да използват капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, за доказване съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да използват капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Когато кандидатът или участникът използва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът ще използва техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по ал. 4, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.
(6) В условията на процедурата възложителят може да предвиди изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от кандидата или участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.
(7) Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по ал. 2 - 4.

Подизпълнители

Чл. 66. (1) Кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
(2) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от условията по ал. 2 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.
(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
(6) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Не е нарушение на забраната по ал. 5 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
(8) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Разплащанията по ал. 7 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
(9) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Към искането по ал. 8 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(10) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 7, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
(11) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се посочват в документацията за обществената поръчка и в договора за възлагане на поръчката.
(12) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
(13) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
(14) (Предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.
(15) (Предишна ал. 12, изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 14, в срок до три дни от неговото сключване.

Раздел III.
Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор


Единен европейски документ за обществени поръчки

Чл. 67. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.10.2024 г.) При подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Агенцията по обществени поръчки има право на служебен достъп чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 до данни в обхвата на ЕЕДОП, за които други административни органи са първични администратори на данни.
(2) Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по ал. 1.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.)
(4) (*) Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.
(7) (Отм - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)
(8) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
(9) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.10.2024 г.) Възложителите установяват съответствието на декларирани от кандидата или участника финансови данни с данните, поддържани от първичните администратори на данни, чрез платформата по чл. 39а, ал. 1, като кандидатът или участникът декларира предварително своето съгласие за това.

Раздел IV.
Официални списъци на одобрени стопански субекти и сертифициране от органи


Доказване чрез вписване в официални списъци или сертифициране от органи

Чл. 68. (1) За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на съответствие с техническите спецификации кандидатът или участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган. В тези случаи възложителят не може да отстрани кандидата или участника от процедурата или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от изискуемите документи, при условие че съответните обстоятелства се доказват от представеното удостоверение или сертификат.
(2) За всяка конкретна процедура възложителят може да изиска допълнително удостоверение, свързано с плащането на социалноосигурителни вноски и данъци, независимо от представеното от кандидата или участника удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти, освен в случаите по чл. 67, ал. 8.
(3) Информацията, която може да бъде извлечена от регистрация в официални списъци или сертифициране, не може да бъде оспорвана без наличието на основание.
(4) Възложителят не може да изисква кандидатите или участниците от други държави членки да преминават през процеса на регистриране или сертифициране, за да участват в обществената поръчка. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
(5) Възложителите са длъжни да приемат удостоверения за регистрация или сертификати, издадени от органи, установени в Република България или в друга държава членка, в която кандидатът или участникът е установен.

Официални списъци на одобрените стопански субекти и сертифициране от органи

Чл. 69. (1) Министерският съвет може да определи органи или лица, които създават и поддържат официални списъци на одобрени стопански субекти за определени дейности или сертифициращи органи за сертифициране на стопански субекти за съответствие с технически спецификации.
(2) Условията за вписване в списъците по ал. 1 трябва да са съобразени с изискванията на чл. 54 - 64.
(3) За регистрация на лица от други държави членки в списъците по ал. 1 или за тяхното сертифициране от органите по ал. 1 не се изискват допълнителни доказателства, различни от исканите от българските лица.
(4) Лицата или органите по ал. 1 са длъжни при поискване от лице, установено в друга държава членка, да предоставят информация за документите, представени като доказателство за регистриране в официален списък или като доказателство, че стопанските субекти от друга държава членка притежават еквивалентен сертификат.

Глава осма.
КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИТЕ


Видове критерии за възлагане

Чл. 70. (1) Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта.
(2) Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на един от следните критерии за възлагане:
1. най-ниска цена;
2. ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл;
3. оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.
(3) Избраният критерий за възлагане по ал. 2 се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или поканата за потвърждаване на интерес, и в документацията за обществена поръчка.
(4) Показателите, включени в критерия по ал. 2, т. 3, могат да съдържат:
1. измерител на качество, включително технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, социални, екологични и иновативни характеристики и иновативни търговски техники и условия;
2. организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката, или
3. обслужване и поддръжка, техническа помощ и условия, като: дата на изпълнение, начин и срок на изпълнение или срок на завършване.
(5) Показателите, включени в критериите по ал. 2, т. 2 и 3, трябва да са свързани с предмета на поръчката. Те могат да съдържат фактори, които се отнасят до всеки етап от жизнения цикъл на строителството, доставките или услугите, независимо че тези фактори не се отнасят до характеристиките, посочени в техническите спецификации. Те не трябва да дават неограничена свобода на избор и трябва да гарантират реална конкуренция.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Когато критерият за възлагане включва повече от един показател, възложителят определя в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес и в документацията за обществена поръчка относителната тежест на всички показатели, а когато това е обективно невъзможно, ги подрежда по важност в низходящ ред. Възложителят може да определи минимално и максимално допустимите стойности на количествените показатели. Когато показателят за оценка е свързан със срок, включително за гаранционната поддръжка, възложителят определя минимални и/или максимални граници, като отчита необходимото време за изпълнение на поръчката съобразно нейната сложност и изискванията на приложимите нормативни актове.
(7) В документацията възложителят посочва методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател. Начинът трябва:
1. да дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации;
2. да дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите;
3. да осигурява на кандидатите и участниците достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател, като за:
а) количествено определимите показатели се определят стойностите в цифри или в проценти и се посочва начинът за тяхното изчисляване;
б) (доп. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) качествените показатели, които са количествено неопределими, се посочва начинът за тяхното оценяване от комисията с конкретна стойност чрез експертна оценка, като не се допуска оценяване на пълнотата и подхода при представяне на информацията.
(8) В надлежно обосновани случаи платимата цена или разходите могат да бъдат фиксирани. В тези случаи оценката се основава единствено на показателите, свързани с измерване на качеството.
(9) При обществена поръчка с обект проектиране и изпълнение на строителство показателите за оценка трябва да включват характеристики, относими към всяка от двете дейности.
(10) Не се допуска включването на показатели за оценка, които отчитат времето за извършване на плащанията (отложено или разсрочено плащане) или оценяване на размера или отказа от авансово плащане, когато се предвижда предоставяне на аванс.
(11) Когато цените на стоките или услугите - предмет на обществена поръчка, са обект на регулиране, кандидатите или участниците могат да предлагат различни цени само когато това не нарушава политиката на регулиране на тези цени.
(12) Възложителите нямат право да включват критерии за подбор като показатели за оценка на офертите.

Оценка на разходите за целия жизнен цикъл

Чл. 71. (1) Разходите за целия жизнен цикъл включват цена на придобиване и един или повече от посочените по-долу разходи:
1. разходи, които се поемат от възложителя или други ползватели, като:
а) разходи за използване, като потребление на енергия и други ресурси;
б) разходи за поддръжка;
в) разходи в края на експлоатационния период, като разходи за събиране и рециклиране;
2. разходи, свързани с екологични фактори по отношение на продукта, услугата или строителството по време на целия им жизнен цикъл, при условие че стойността им може да бъде определена и проверена; тези разходи могат да бъдат свързани с емисии на парникови газове и други вредни емисии или със смекчаване на последиците от изменението на климата.
(2) Когато възложителите предвиждат оценка на разходите за целия жизнен цикъл, те посочват в документацията за обществената поръчка данните, които трябва да бъдат представени от участниците, и начина за определяне на оценката.
(3) Когато се оценяват разходи, свързани с екологични фактори, начинът за определяне на тяхната оценка трябва да отговаря на следните условия:
1. да се основава на недискриминационни критерии и да дава възможност за обективна проверка; когато начинът е разработен за конкретната поръчка, чрез него не следва да се дава необосновано предимство на едни лица и да се поставят други в неравностойно положение;
2. да е достъпен за всички заинтересовани лица;
3. изискваните от възложителя данни да могат да бъдат предоставени от страна на участниците при полагане на разумни усилия, включително когато те са от трети страни, които са страна по Споразумението за държавни поръчки (СДП) към Световната търговска организация или са страна по други международни споразумения, с които е обвързан Европейският съюз.
(4) Когато даден метод за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл е задължителен съгласно законодателен акт на Европейския съюз, възложителите са длъжни да използват този метод.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.)

Необичайно благоприятни оферти

Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Възложителят изисква представяне в 5-дневен срок на обосновка за начина на образуване на предложение в офертата на участник свързано с цена или разходи, когато то е с повече от 20 на сто по-благоприятно от:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка - при допуснати до оценяване три или повече оферти;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) обявената прогнозна стойност, а когато това не е приложимо - от друга предварително определена от възложителя подходяща и обективна база за сравнение, посочена в обявените условия на поръчката - при допуснати до оценяване една или две оферти.
(2) Обосновката по ал. 1 може да се отнася до:
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;
3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;
4. спазването на задълженията по чл. 115;
5. възможността участникът да получи държавна помощ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по ал. 2, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Не се приема оферта, когато при оценяване на обосновката се установи, че в офертата не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Не се приема оферта, когато при оценяване на обосновката се установи, че е получена държавна помощ, за която участникът не може да докаже в предвидения срок, че е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.
(6) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Възложителите прилагат ал. 1 - 5 и при процедури, които съдържат етап на преговори, както и при провеждане на електронен търг.
(7) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г. (*), изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Във вътрешния конкурентен избор, провеждан на основание чл. 82, ал. 3 и 4, възложителят не изисква обосновката по ал. 1, когато за същото предложение такава обосновка вече е представена и приета в процедурата за сключване на рамковото споразумение.
(8) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителите са длъжни да уведомяват Европейската комисия за всички случаи по ал. 5, установени в процедури по чл. 18, ал. 1, т. 1 - 11.
(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Всички органи са длъжни при поискване и в рамките на своята компетентност да предоставят на възложителите, включително от други държави членки, информация, свързана със законови и подзаконови разпоредби, приложими колективни споразумения или национални технически стандарти, отнасящи се до доказателствата и документите, представени във връзка с данните по ал. 2.

Глава девета.
ПРОЦЕДУРИ, ПРИЛАГАНИ ОТ ПУБЛИЧНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ


Правила за избор на процедура

Чл. 73. (1) При възлагане на обществени поръчки публичните възложители могат да избират свободно открита или ограничена процедура.
(2) Публичните възложители могат да изберат състезателна процедура с договаряне или състезателен диалог:
1. при поръчка, за която е налице някое от следните условия:
а) потребностите на възложителя не могат да се удовлетворят без приспособяване на налични на пазара решения;
б) обществената поръчка включва решение/решения, свързано/свързани с проектиране или иновации;
в) обществената поръчка не може да бъде възложена, без да се провеждат преговори поради особени обстоятелства, свързани с характера, сложността или правната и финансовата рамка, или поради свързаните с тях рискове;
г) техническите спецификации не могат да бъдат установени от възложителя с необходимата точност чрез препращане към стандарт, европейска техническа оценка, общи технически спецификации или технически еталони;
д) обществената поръчка е за услуги по приложение № 2;
2. когато открита или ограничена процедура е прекратена, тъй като подадените оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или кандидатите или участниците не отговарят на поставените критерии за подбор, или за тях е налице някое от основанията за отстраняване от процедурата.
(3) При партньорство за иновации, процедура на договаряне без предварително обявление и конкурс за проект се прилагат съответно разпоредбите на чл. 78 - 80.

Открита процедура

Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Минималният срок за получаване на оферти в открита процедура е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
(2) Срокът по ал. 1 може да се съкрати, но не може да е по-кратък от 15 дни, ако възложителят е публикувал обявление за предварителна информация и то:
1. е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, и
2. включва цялата информация по част А, раздел I от приложение № 4.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.)
(4) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите могат да определят срок за получаване на оферти, не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
(5) В обявлението за обществена поръчка възложителят мотивира прилагането на ал. 4.

Ограничена процедура

Чл. 75. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в ограничена процедура, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) Минималният срок за получаване на заявления за участие в ограничена процедура е 30 дни от датата на изпращане на:
1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
2. поканата за потвърждаване на интерес, когато за оповестяване на откриването на процедурата е използвано обявление за предварителна информация.
(3) В ограничена процедура оферти подават само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор.
(4) (Изм - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Минималният срок за получаване на оферти при ограничена процедура е 25 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.
(5) Срокът по ал. 4 може да се съкрати, но не може да е по-кратък от 10 дни, при условие че възложителят е публикувал обявление за предварителна информация, което не се използва за оповестяване откриването на процедура, и то:
1. е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, и
2. включва цялата информация по част А, раздел I от приложение № 4.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.)
(7) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на сроковете по ал. 2 и 4, възложителите могат да определят:
1. срок за получаване на заявления за участие - не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване;
2. срок за получаване на оферти - не по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.
(8) В обявлението за обществена поръчка възложителят мотивира прилагането на ал. 7.
(9) Публичните възложители по чл. 5, ал. 2, т. 8, 9, 14 и 16 могат да определят срок за получаване на оферти и по споразумение с избраните кандидати след приключване на подбора. Споразумението е допустимо само ако на всички кандидати се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.
(10) Когато не се постигне споразумение по ал. 9, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.

Състезателна процедура с договаряне

Чл. 76. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в състезателна процедура с договаряне, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) В документацията възложителят описва своите потребности и необходимите характеристики на доставките, услугите или строителството и определя критерия за възлагане на поръчката. В документацията се посочват и минималните изисквания, на които трябва да отговарят офертите. Предоставената информация трябва да е достатъчно точна, за да могат заинтересованите лица да определят характера и обхвата на поръчката и да решат дали да участват в процедурата.
(3) Минималният срок за получаване на заявления за участие в процедурата е 30 дни от датата на изпращане на:
1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
2. поканата за потвърждаване на интерес - когато за оповестяване откриването на процедурата е използвано обявление за предварителна информация.
(4) В състезателната процедура с договаряне само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да подадат първоначални оферти, които да послужат като основа за провеждане на преговори.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Минималният срок за получаване на първоначални оферти е 25 дни от датата на изпращане на поканата по ал. 4.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.) Сроковете по ал. 3 и 5 могат да се съкращават при спазване на условията по чл. 75, ал. 5, 7 и 8.
(7) Възложителят провежда преговори с участниците за подобряване съдържанието на първоначалните и последващите оферти.
(8) Преговорите могат да се проведат на последователни етапи, за да се намали броят на разглежданите оферти, като се прилагат критерият за възлагане и показателите за оценка на офертите, посочени в обявлението за обществената поръчка или в поканата за потвърждаване на интерес.
(9) Когато възложителят възнамерява да използва възможността по ал. 8, той посочва това в обявлението за обществената поръчка или в поканата за потвърждаване на интерес.
(10) На всеки етап от преговорите възложителят информира писмено участниците в него за всички промени в техническата спецификация или в друг документ от документацията, когато е допустимо. Възложителят предоставя на участниците достатъчно време за отразяване на промени в офертите и представянето им.
(11) Когато възложителят възнамерява да приключи поетапните преговори, той уведомява участниците и определя срок за представяне на окончателни оферти. В тези случаи възложителят проверява дали окончателните оферти отговарят на минималните изисквания и ги оценява въз основа на избрания критерий за възлагане.
(12) Когато използва възможността по ал. 11, полученият брой оферти на крайния етап трябва да гарантира реална конкуренция, доколкото са налице достатъчно оферти или допуснати кандидати.
(13) Минималните изисквания, на които трябва да отговаря офертата, и показателите за оценка не подлежат на преговори и не могат да се променят.
(14) При провеждане на преговорите възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
(15) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник в преговорите, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
(16) Възложителят може да не провежда преговори и да възложи поръчката въз основа на предложенията в първоначално подадените оферти, когато е предвидил такава възможност в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес.

Състезателен диалог

Чл. 77. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в състезателен диалог, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) Възложителят посочва в обявлението и/или в описателен документ своите потребности и изисквания, критерия за възлагане, показателите за оценка на офертите и индикативен график за провеждане на процедурата.
(3) Минималният срок за получаване на заявления за участие е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
(4) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да участват в следващия етап от процедурата - диалог.
(5) По време на диалога могат да се обсъждат всички въпроси, свързани с поръчката, с цел да се определят параметрите, които в най-голяма степен удовлетворяват потребностите на възложителя.
(6) При провеждане на диалога възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
(7) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник при провеждане на диалога, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
(8) Диалогът може да се проведе на последователни етапи, за да се намали броят на решенията за обсъждане, като се прилагат критерият за възлагане и показателите за оценка, посочени в обявлението за обществената поръчка или в описателния документ. Когато възнамерява да провежда диалога на последователни етапи, възложителят посочва това в обявлението или в описателния документ.
(9) Възложителят провежда диалога до определянето на решението или решенията, които могат да удовлетворят неговите потребности. На крайния етап полученият брой решения трябва да гарантира реална конкуренция, доколкото са налице достатъчно решения, които удовлетворяват изискванията на възложителя или допуснати кандидати.
(10) След обявяване на диалога за приключен възложителят уведомява всички участници, останали на последния етап, и ги кани да представят окончателни оферти, изготвени въз основа на решението или решенията, конкретизирани по време на диалога. Офертите трябва да съдържат всички задължителни елементи, необходими за изпълнение на поръчката.
(11) При възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог възложителят оценява офертите по критерия оптимално съотношение качество/цена и в съответствие с показателите, посочени в обявлението за обществена поръчка или в описателния документ.
(12) Възложителят може да поиска офертите да бъдат разяснявани, уточнявани или подобрявани. Разясненията, уточненията и подобренията, както и предоставената допълнителна информация не трябва да променят основните характеристики на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или описателния документ, ако това може да доведе до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация.
(13) Възложителят може да проведе преговори с участника, представил оферта, която е с оптимално съотношение качество/цена, за да се потвърдят финансовите ангажименти или други условия в офертата, като се уточнят окончателно условията на поръчката. Уточняването на условията не трябва да води до изменение по същество на основните параметри на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или в описателния документ, както и до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация.
(14) Възложителят може да предвиди награди или плащания за участниците в диалога.

Партньорство за иновации

Чл. 78. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в партньорство за иновации, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) В документацията за обществената поръчка възложителят мотивира необходимостта от получаване на новаторска стока, услуга или строителство, както и невъзможността тя да бъде удовлетворена чрез наличните на пазара предложения. Възложителят описва своите потребности, като посочва кои елементи от описанието са минимални изисквания, на които трябва да отговарят всички оферти. Предоставената информация трябва да бъде достатъчно точна, за да могат заинтересованите лица да определят характера и обхвата на търсеното решение и да преценят дали да участват в процедурата.
(3) В документацията за обществената поръчка възложителят определя правилата, приложими към правата върху интелектуалната собственост.
(4) Минималният срок за получаване на заявление за участие в процедурата партньорство за иновации е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществената поръчка за публикуване.
(5) При предварителния подбор възложителят преценява техническите и професионалните способности на кандидатите в областта на научноизследователската и развойната дейност и разработването и внедряването на новаторски решения.
(6) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да представят оферти за изследвания и иновации.
(7) Възложителят може да предвиди поетапно провеждане на преговорите, за да намали броя на офертите, като приложи критерия за възлагане и показателите за оценка, посочени в обявлението. Когато възнамерява да използва тази възможност, възложителят посочва това в обявлението.
(8) Възложителят провежда преговори с участниците за подобряване съдържанието на първоначалните и последващите оферти, с изключение на окончателните оферти.
(9) Минималните изисквания и показателите за оценка не подлежат на преговори и не могат да се променят.
(10) При възлагане на обществена поръчка чрез партньорство за иновации възложителят оценява офертите само по критерия оптимално съотношение качество/цена.
(11) При провеждане на преговорите възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
(12) При провеждане на преговорите възложителят информира писмено всички участници, чиито оферти не са отстранени, за всякакви промени в техническите спецификации или в друг документ от документацията за обществената поръчка, различен от този, в който се определят минималните изисквания. След внасянето на такива промени възложителят предоставя на участниците достатъчно време, за да променят и да представят отново изменените оферти.
(13) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник в преговорите, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
(14) Договорът за партньорството за иновации цели разработването на новаторски продукт, услуга или строителство и последващото придобиване на получените в резултат на това доставки, услуги или строителство, при условие че те съответстват на нивата на изпълнение и на максималните разходи, договорени между възложителя и участника/участниците.
(15) В договора за партньорство се урежда изпълнението на поръчката на последователни етапи съобразно стъпките в процеса на научни изследвания и иновации, които могат да включват производството на продуктите, предоставянето на услугите или извършването на строителството.
(16) В договора за партньорство се определят междинните цели, които трябва да се постигнат, както и вноските за заплащане на съответно възнаграждение.
(17) Възложителят гарантира, че различните етапи на партньорството отразяват степента на новаторство на предложеното решение и последователността на научноизследователските и иновационните дейности, необходими за разработването на новаторското решение.
(18) Очакваната стойност на придобиваните доставки, услуги или строителство трябва да е съразмерна на инвестицията, необходима за тяхното разработване.
(19) Възложителят няма право да разкрива на другите партньори предложените решения или друга конфиденциална информация, предоставена от даден партньор в рамките на партньорството, без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
(20) В случаите по ал. 16 възложителят може да приключи партньорството за иновации след всеки етап, а при партньорство за иновации с няколко партньори - да намали техния брой, чрез прекратяване на отделните договори, ако е посочил тази възможност и условията за това в документацията за обществената поръчка.

Процедура на договаряне без предварително обявление

Чл. 79. (1) Публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление само в следните случаи:
1. при открита или ограничена процедура не са подадени оферти или заявления за участие или всички подадени оферти или заявления за участие са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени;
2. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) когато се поканят всички участници, чиито оферти в предходна открита или ограничена процедура отговарят на изискванията на възложителя, но надвишават неговия финансов ресурс и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени;
3. поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител в някой от следните случаи:
а) целта на поръчката е да се създаде или да се придобие уникално произведение на изкуството или творчески продукт;
б) липса на конкуренция поради технически причини;
в) (доп. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост и при ползване на универсална пощенска услуга;
4. когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя;
5. стоките - предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и са в количества, които не позволяват да се осигури достатъчна пазарна реализация или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна дейност;
6. когато са необходими допълнителни доставки на стоки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или допълване на наличните доставки или съоръжения, и смяната на доставчика води до несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането поради придобиване на стока с различни технически характеристики;
7. предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите;
8. при доставки или услуги, доставяни при особено изгодни условия от лице, което прекратява стопанската си дейност, както и от синдици или ликвидатори при производство по несъстоятелност, при наличие на споразумение с кредитори или друга сходна процедура, в която е лицето, съгласно неговото национално законодателство;
9. услугата се възлага след конкурс за проект, проведен по реда на закона, като се изпращат покани за участие в преговорите на класирания участник или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса;
10. когато е необходимо повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител на първоначалния изпълнител, при наличие на следните условия:
а) първоначалната поръчка е възложена с открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог или партньорство за иновации;
б) в обявлението на първоначалната поръчка е посочена възможността за повторно възлагане, както и обемът или количеството на възможното допълнително строителство или услуги и условията, при които те ще се възлагат;
в) общата стойност на новата поръчка е включена и е посочена при определяне стойността на първоначалната;
г) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първоначалната поръчка.
(2) Възложителят може да прилага ал. 1, т. 3, букви "б" и "в" само когато не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.
(3) Продължителността на договорите за поръчки по ал. 1, т. 6, включително при периодично повтарящи се договори за такива поръчки, не може да надвишава три години.
(4) В случаите по ал. 1, т. 7 договорът се сключва по правилата на съответната борса.
(5) Повторното възлагане на строителството или услугите по ал. 1, т. 10 може да се приложи не по-късно от три години след сключване на първоначалния договор.
(6) С решението за откриване на процедурата възложителят мотивира приложимото основание по ал. 1.
(7) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 възложителят не може да сключи договор на цена, по-висока от финансовия ресурс, който е обявил в предходната открита или ограничена процедура.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) Условията и редът за провеждане на процедурата се определят с правилника за прилагане на закона.

Конкурс за проект

Чл. 80. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Конкурсът за проект се провежда самостоятелно или като част от възлагане на обществена поръчка за услуга.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Когато конкурсът за проект се провежда самостоятелно, прогнозната стойност се определя, като в нея се включва общата сума на наградите и плащанията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Когато конкурсът за проект предхожда процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга, в прогнозната стойност се включват всички евентуални награди или плащания за участниците, както и стойността без ДДС на обществената поръчка за услуга, която може да бъде възложена чрез процедура на договаряне без предварително обявление.
(4) Участието в конкурс за проект не може да се ограничава:
1. чрез посочване на национален признак или териториален обхват;
2. чрез изискване за определена правно-организационна форма на участника.
(5) При открит конкурс всички заинтересовани лица могат да представят проекти.
(6) Когато конкурсът за проект се провежда с ограничен брой участници, възложителят определя ясни и недискриминационни критерии за намаляване броя на кандидатите. В този случай проекти могат да представят само кандидатите, които са били поканени от възложителя. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.
(7) Конкурсът се провежда от жури, което е независимо при вземането на решения или изразяването на становища. По отношение на членовете на журито не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите или участниците.
(8) Условията и редът за провеждане на конкурс за проект се определят с правилника за прилагане на закона.

Глава десета.
СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Раздел I.
Рамково споразумение


Общи изисквания

Чл. 81. (1) Възложителите могат да сключват рамкови споразумения въз основа на процедурите, предвидени в закона, и при наличие на предпоставките за тяхното провеждане.
(2) Рамково споразумение е споразумение, сключено между един или повече възложители и един или повече изпълнители с цел да се определят условията на поръчките, които ще се възложат през определен период, включително относно цените, а при възможност - и предвидените количества.
(3) Срокът на рамковото споразумение, сключено от публичен възложител, не може да бъде по-дълъг от 4 години, а от секторен възложител - 8 години.
(4) Срокът по ал. 3 може да бъде по-дълъг при изключителни случаи и по причини, свързани с предмета на рамковото споразумение. Възложителят посочва мотивите за това в обявлението.
(5) В случаите на рамково споразумение, сключвано за нуждите на няколко възложители или от централен орган за покупки, в обявлението за обществена поръчка и в рамковото споразумение следва да се посочи кръгът от лица, които могат да се ползват от него.
(6) След сключване на рамково споразумение не се допуска включването на нови изпълнители.
(7) Възложителите нямат право да използват рамковите споразумения по начин, който предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Определяне на изпълнител на обществена поръчка по сключено рамково споразумение (Загл. изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Чл. 82. (1) Когато в рамковото споразумение са определени всички условия, възложителят сключва договор за обществена поръчка, като прилага тези условия. В случай че рамковото споразумение е сключено с повече от един изпълнител, в него трябва да са определени условията, въз основа на които ще бъде определен изпълнителят по всеки конкретен договор.
(2) Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е сключено с едно лице, възложителят писмено изисква от това лице да допълни своята оферта.
(3) Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е сключено с повече от едно лице, за всеки договор, който предстои да бъде сключен, възложителят провежда вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител.
(4) В рамките на вътрешния конкурентен избор възложителят:
1. отправя писмена покана до лицата по рамковото споразумение;
2. определя подходящ срок за получаване на оферти, като взема предвид сложността на предмета на поръчката и времето, необходимо за изготвяне на офертите;
3. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
4. назначава комисия, която разглежда и класира офертите;
5. определя с решение изпълнител на обществената поръчка въз основа на определения критерий за възлагане на поръчката и сключва договор или преустановява вътрешния конкурентен избор.
(5) Възложителят посочва в обявлението, в документацията за обществена поръчка и в рамковото споразумение критерия, въз основа на който ще се провежда вътрешен конкурентен избор, а когато е приложимо - и показателите, и методиката за оценка на офертите.
(6) За провеждане на вътрешен конкурентен избор възложителят може да приложи показателите и методиката за оценка, използвани за сключване на рамковото споразумение, да ги прецизира, когато е необходимо, или да включи нови показатели и методика, когато това е подходящо.
(7) Възложителят може да проведе вътрешен конкурентен избор и когато е сключил рамково споразумение с повече от едно лице, в което са определени всички условия, само ако го е предвидил в документацията на обществената поръчка за сключване на рамковото споразумение. Тази възможност се прилага и по отношение на отделни позиции от рамковото споразумение.
(8) В случаите по ал. 7 възложителят посочва в документацията обективни критерии, въз основа на които се взема решение за провеждане на вътрешен конкурентен избор или директно прилагане на условията по рамковото споразумение, както и кои от договорените показатели ще бъдат обект на вътрешен конкурентен избор.
(9) В случаите на сключване на договор въз основа на рамково споразумение страните нямат право да променят съществено по смисъла на чл. 116, ал. 5 условията, определени в него.

Раздел II.
Динамични системи за покупки


Общи изисквания

Чл. 83. (1) Динамичната система за покупки (ДСП) е изцяло електронен процес, който възложителите могат да използват при често осъществявани поръчки, чиито типови характеристики отговарят на изискванията на възложителите.
(2) Динамичната система за покупки е отворена през целия си срок на действие за всеки кандидат, който отговаря на критериите за подбор. Достъпът и участието в нея са свободни и безплатни за всички заинтересовани лица.
(3) Динамичната система за покупки може да бъде обособена по отделни категории, които могат да се основават на максимално допустимия размер на очакваните конкретни поръчки, конкретен географски район, в който те ще се изпълняват, или на други обективно определени характеристики, свързани с предмета на поръчката.
(4) Всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор, се включват в ДСП. Възложителите нямат право да ограничават броя на кандидатите в нея.
(5) Когато възложителят е разделил ДСП на отделни категории, за всяка категория определя нейните характеристики и приложимите критерии за подбор.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.)
(7) Динамична система за покупки не се прилага при поръчки в областите отбрана и сигурност.

Създаване на динамична система за покупки

Чл. 84. При създаване на ДСП възложителят:
1. публикува обявление за обществена поръчка, обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление, в което посочва, че създава ДСП и определя срока за нейното действие;
2. посочва в документацията за поръчката най-малко естеството и прогнозното количество на предвидените покупки, дали ДСП е разделена на отделни категории, както и информация за това, как функционира ДСП, включително използваното електронно оборудване, организацията и техническите изисквания за осъществяване на връзка с оборудването;
3. осигурява неограничен, пълен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка през целия срок на действие на ДСП.

Включване на кандидати в динамичната система за покупки

Чл. 85. (1) Всяко лице може да подаде заявление за включване в ДСП в рамките на срока на нейното действие.
(2) Минималният срок за получаване на заявления за включване в ДСП е 30 дни от датата на изпращане на:
1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
2. поканата за потвърждаване на интерес, когато като покана за участие в процедура се използва обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление.
(3) В срок 10 работни дни от получаване на заявлението възложителят взема решение относно включването на кандидата в ДСП, като прилага обявените критерии за подбор. В случай че е необходимо извършване на допълнителна проверка относно изпълнението на критериите за подбор, срокът може да бъде удължен до 15 работни дни.
(4) В документацията за обществена поръчка възложителят може да определи срок за разглеждане на заявления, по-дълъг от 10 работни дни, ако до изтичането на определения срок няма да бъде изпращана покана за представяне на оферти за възлагане на първата конкретна поръчка.
(5) Възложителят няма право да изпраща покана за представяне на оферти за първата конкретна поръчка, преди да разгледа всички получени заявления за участие в срока по ал. 2.

Възлагане на обществени поръчки чрез динамична система за покупки

Чл. 86. (1) При възлагане на обществени поръчки чрез ДСП се прилагат правилата за ограничена процедура.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В случаите по ал. 1 възложителят изпраща решението по чл. 22, ал. 1, т. 12 и одобрената с него покана до всички допуснати кандидати да подадат оферта за всяка конкретна поръчка в рамките на ДСП. Решението се изпраща по реда на чл. 22, ал. 10. Когато ДСП е разделена на категории, поканата се отправя до кандидатите, включени в съответната категория.
(3) След изпращането на поканата за представяне на оферти за първата конкретна поръчка не се определят нови срокове за получаване на заявления за участие.
(4) Срокът за получаване на оферти не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.
(5) Срокът по ал. 4 може да бъде определен по взаимно споразумение между възложителя и допуснатите кандидати, при условие че всички допуснати кандидати разполагат с еднакво време, за да изготвят и представят своите оферти.
(6) Възложителят определя изпълнителя на поръчката в съответствие с критерия за възлагане и показателите за оценка на офертите, посочени в обявлението или в поканата за потвърждаване на интерес, когато създаването на ДСП е обявено чрез обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление.
(7) Когато е необходимо, показателите за оценка на офертите могат да се формулират по-точно в поканата за представяне на оферти.

Актуализиране на информацията

Чл. 87. (1) Възложителят може по всяко време в срока на действие на ДСП да поиска от допуснатите кандидати да представят ЕЕДОП с актуализирана информация относно заявените данни, въз основа на които са включени в ДСП.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя в срок до 5 работни дни от получаването на искането.
(3) По всяко време в срока на действие на ДСП възложителят може да поиска от кандидатите да представят документи за доказване на обстоятелствата, включени в ЕЕДОП, освен в случаите по чл. 67, ал. 8.
(4) Възложителят взема решение за прекратяване на участието в ДСП, когато в резултат на действията по ал. 1 - 3 се установи, че кандидатът не отговаря на условията за включване в ДСП.

Удължаване и прекратяване на динамичната система за покупки

Чл. 88. (1) Срокът на действие на ДСП може да бъде променян. За обявяване на промяната възложителят използва образеца на обявление, с което е оповестено създаването на ДСП.
(2) В случай на предсрочно прекратяване на ДСП възложителят публикува обявление за възлагане на поръчка.

Раздел III.
Електронен търг


Общи изисквания

Чл. 89. (1) Електронният търг е повтарящ се електронен процес, който започва след първоначална цялостна оценка на офертите и позволява те да бъдат класирани чрез методи за автоматично оценяване на представените в офертите нови, по-ниски цени и/или нови стойности, засягащи определени елементи от офертите.
(2) Не могат да бъдат обект на електронен търг обществени поръчки за услуги и строителство, които имат за предмет интелектуална дейност, включително дейности по проектиране на строителни обекти, и които не подлежат на автоматична оценка с електронни средства.
(3) Възложителите могат да изберат изпълнител на обществена поръчка чрез електронен търг, когато техническите спецификации на обществената поръчка могат да бъдат точно определени, включително в случаите на вътрешен конкурентен избор, провеждан за възлагане на поръчка по рамково споразумение.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителите могат да провеждат електронен търг при възлагането на поръчка чрез открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, процедура на договаряне с предварителна покана за участие, публично състезание или събиране на оферти с обява.
(5) Възложителите могат да провеждат електронен търг и в случаите на възлагане на обществена поръчка в рамките на ДСП.
(6) Електронният търг не може да се прилага, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Провеждане на електронен търг

Чл. 90. (1) Провеждането на електронен търг се основава на:
1. цени, когато поръчката се възлага единствено въз основа на цената;
2. цени и/или нови стойности на показателите, когато критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена или най-нисък разход, при използването на подход за разходна ефективност.
(2) Използването на електронен търг се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес.
(3) В документацията за обществената поръчка, свързана с провеждане на електронен търг, се включва най-малко следната информация:
1. показателите за оценка на офертите, които ще бъдат предмет на електронен търг, при условие че тези показатели са количествено определими и могат да се изразят в цифри или в проценти;
2. стъпката, мерната единица и други технически параметри, свързани с автоматичното подаване и оценяване на офертите, а когато е приложимо - минимални и/или максимални стойности на показателите по т. 1, които могат да бъдат предлагани;
3. информацията, която ще бъде предоставена на участниците в хода на електронния търг, и когато е необходимо - кога ще им бъде предоставена;
4. информацията, свързана с реда за провеждане на електронния търг;
5. условията, при които участниците могат да подават нови предложения;
6. (нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) броят и времевият график на етапите, когато се предвижда провеждането на електронния търг на етапи;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) информация, свързана с използваното електронно оборудване, както и редът, условията и техническите изисквания за свързване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Преди провеждане на електронен търг назначената комисия извършва първоначална оценка на допуснатите оферти в съответствие с избрания критерий за възлагане.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) До всички участници, чиито оферти са допуснати, се изпраща едновременно чрез електронни средства покана, която съдържа:
1. резултата от първоначалната оценка на всяка оферта;
2. реда за свързване към използваното електронно оборудване;
3. дата и час за начало на електронния търг;
4. начина на приключване на електронния търг.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)
(7) Когато критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена, поканата по ал. 5 съдържа и математическата формула, приложимите показатели, тяхната тежест и мерните единици. Когато са предвидени варианти, за всеки от тях се изготвя отделна формула.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Електронният търг не може да започне по-рано от два работни дни след датата на изпращане на поканата.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Провеждането на електронния търг се организира по начин, който дава възможност на всеки участник да определи относителното си място в класирането във всеки момент.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Когато електронният търг се провежда на последователни етапи, на всеки етап се обявява броят на участниците.
(11) При условие че е предвидено в поканата, на участниците може да се предостави информация за предложени в хода на търга цени или стойности от другите участници.
(12) Предоставянето на информация в хода на електронен търг не може да води до разкриване на самоличността на участниците.

Приключване на електронния търг

Чл. 91. (1) Електронният търг приключва:
1. с настъпването на датата и часа, посочени в поканата, или
2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) когато всички етапи на електронния търг, определени в поканата, са завършили, или
3. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) когато в два последователни етапа не са получени нови предложения, отговарящи на изискванията на възложителя, или получените предложения не водят до промяна на най-доброто предложение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Когато възложителят възнамерява да проведе електронния търг на етапи, той посочва времевия график за провеждане на всеки етап от електронния търг в поканата за участие.
(3) Възложителят определя изпълнител на обществената поръчка въз основа на провеждането на електронен търг и сключва договор с него.

Раздел IV.
Електронни каталози


Общи изисквания

Чл. 92. (1) Възложителите могат да поискат офертите да бъдат представени под формата на електронен каталог или да включват електронен каталог, когато възлагат обществени поръчки чрез използване на електронни средства. Това изискване се посочва в обявлението или в поканата за потвърждаване на интерес.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.)
(3) Офертите, представени под формата на електронен каталог, могат да бъдат придружени от други документи, допълващи офертата.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.) Електронните каталози, които се изготвят от участниците за определена процедура, трябва да съответстват на установените от възложителя технически спецификации.
(5) В електронен каталог, подаден за конкретна процедура за обществена поръчка, могат да се включат единствено продукти, строителство или услуги, които отговарят на изискванията на възложителя за конкретната поръчка.

Използване на електронен каталог при рамково споразумение

Чл. 93. (1) Когато е сключено рамково споразумение с повече от един изпълнител след подаване на оферти под формата на електронни каталози, възложителите могат да предвидят възможност да проведат вътрешен конкурентен избор за конкретните поръчки, като:
1. отправят покана към участниците да актуализират общите си каталози в частта, съответстваща на изискванията на конкретната поръчка, или
2. събират от вече подадените електронни каталози за конкретната стока необходимата информация за съставяне на оферти, при условие че тази възможност е посочена в документацията за обществената поръчка относно рамковото споразумение.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 възложителите уведомяват участниците за датата и часа, когато възнамеряват да съберат информацията, като осигуряват достатъчен срок между уведомяването и действителното събиране, който да даде възможност на участниците да вземат решение относно съгласието си да бъде използвана подадената от тях информация за конкретната поръчка.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2, преди да възложат поръчката, възложителите предоставят събраната информация на съответния участник, за да му дадат възможност да я оспори или потвърди.

Използване на електронен каталог при динамична система за покупки

Чл. 94. (1) При възлагане на поръчки чрез ДСП възложителите могат да поискат офертите за конкретната поръчка да бъдат представени под формата на електронен каталог.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.) Когато заявлението за участие в ДСП е придружено от електронен каталог, съответстващ на установените от възложителя технически спецификации, поръчката въз основа на ДСП може да се възложи по реда на чл. 93, ал. 1, т. 2.
(3) В случаите по ал. 2 електронният каталог се допълва впоследствие от кандидатите при условията на чл. 93, ал. 2 и 3.

Раздел V.
Централизирано възлагане


Централен орган за покупки

Чл. 95. (1) Възложителите могат да получават доставки и/или услуги от централен орган за покупки, който предлага централизирани дейности по закупуване.
(2) Възложителите могат да придобиват строителство, доставки и услуги чрез обществени поръчки, възложени от органа по ал. 1, при използване на:
1. динамична система за покупки, управлявана от този орган;
2. рамково споразумение, сключено от този орган.
(3) Когато се предвижда и други възложители да използват ДСП, управлявана от централен орган за покупки, това се посочва в обявлението, с което се оповестява създаването на ДСП.
(4) Възложителите не прилагат процедурите за обществени поръчки, когато възлагат на централен орган за покупки обществена поръчка с предмет услуга за изпълнение на централизирани дейности по закупуване, която може да включва и предоставянето на подпомагащи дейности по закупуване.
(5) В случаите по ал. 1 и 2 се приема, че възложителите са спазили разпоредбите на закона.
(6) В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 възложителите отговарят за законосъобразността на извършваните от тях действия, свързани с избор на изпълнител и възлагане на конкретните договори за обществени поръчки при използване на ДСП, управлявана от централния орган за покупки, или на сключеното от него рамково споразумение.
(7) Доставки, услуги или строителство, възложени от централен орган за покупки по чл. 5, ал. 4, т. 3, могат да бъдат използвани единствено за изпълнението на секторни дейности.

Създаване на централни органи за покупки

Чл. 96. (1) Група от възложители може да вземе решение за създаване на централен орган за покупки.
(2) Централни органи за покупки за нуждите на администрациите на изпълнителната власт, както и за нуждите на определени сектори се създават с акт на Министерския съвет.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Централни органи за покупки за нуждите на общините се създават с решение на съответните общински съвети по предложение на кметовете на общини или с акт на Министерския съвет. Националното сдружение на общините в Република България може да изпълнява функциите на централен орган за покупки за възлагане на поръчки за нуждите на общините с решение на общото събрание.
(4) Общинският съвет, по предложение на кмета, може да вземе решение за придобиване на доставки и/или услуги от централен орган за покупки по ал. 3 по споразумение с този орган.

Електронизиране на централизираното възлагане

Чл. 97. (В сила от 01.01.2017 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.)

Използване на централен орган за покупки, установен в друга държава членка

Чл. 98. (1) Възложителите имат право да се ползват от ДСП, рамковите споразумения и договорите, сключени от централен орган за покупки, установен в друга държава членка, в случай че конкретният възложител е посочен в тях.
(2) В случаите по ал. 1 при възлагането на поръчки чрез ДСП, както и при определяне на изпълнител въз основа на рамково споразумение, се прилага законодателството на държавата членка, в която е установен централният орган за покупки.
(3) Възложителите не могат да използват възможностите по ал. 1 с цел заобикаляне на закона.

Глава единадесета.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


Оповестяване откриването на процедурата

Чл. 99. (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) За оповестяване откриването на процедурите възложителите изпращат за публикуване:
1. обявлението, с което се оповестява откриването на процедура, до "Официален вестник" на Европейския съюз - в случаите по чл. 18, ал. 1, т. 1 - 7 и 11;
2. решението за откриване на процедурата до РОП - в случаите по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и 13;
3. решението за откриване на процедурата и обявлението за обществена поръчка до РОП - в случаите по чл. 18, ал. 1, т. 12.

Изменение на условията

Чл. 100. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.) Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, да направи промени в условията на процедурата, посочени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес, в документацията за обществената поръчка и в описателния документ. Промените не трябва да въвеждат условия, които биха променили кръга на заинтересованите лица.
(2) Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по ал. 1 в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата, и/или от получаване на поканата за потвърждаване на интерес.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.) Възложителят може да направи промените по ал. 1 еднократно в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.) Когато се правят промени в поканата за потвърждаване на интерес, в 14-дневен срок от изпращането и възложителят изпраща на лицата, заявили интерес, нова покана и решението за одобряване на промените.
(5) При процедури, в които сроковете за получаване на оферти са съкратени по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2, както и когато сроковете за заявления за участие и/или оферти са съкратени поради необходимост от спешно възлагане, срокът по ал. 2 е тридневен, а по ал. 3 и 4 - 5-дневен.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.) След изтичането на сроковете по ал. 3 - 5 възложителят може да прави промени само в обявените срокове.
(7) Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти, когато:
1. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) в случаите по ал. 1 са внесени съществени изменения в условията по обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците; новият срок трябва да е съобразен с времето, необходимо на лицата да се запознаят и да отразят промените, но не може да е по-кратък от първоначално определения;
2. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата и те не могат да бъдат представени в срока по чл. 33, ал. 2; от деня на публикуване на разясненията в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 дни, съответно 4 дни.
(8) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)
(9) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)
(10) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.)
(11) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителят удължава обявените срокове в процедурата, когато това се налага във връзка с производство по обжалване или по други обективни причини, които възпрепятстват участието на лицата и възложителят не е могъл да предвиди.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителят може да определи допълнителен срок в процедурата, когато:
1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;
2. срокът по чл. 158, ал. 4 не е достатъчен.
(13) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.) Промените по ал. 1, 7, 11 и 12 се оповестяват чрез публикуване на ново обявление от същия вид и на решението, с което те се одобряват. С публикуването на обявлението се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

Заявяване на участие

Чл. 101. (1) В зависимост от вида и етапа на процедурата кандидатите подават заявления за участие, а участниците - оферти.
(2) Заявлението за участие съдържа информация относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор.
(3) Офертата съдържа техническо и ценово предложение.
(4) В открита процедура към офертата си участниците представят и информация относно личното състояние и критериите за подбор.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) При изготвяне на заявления за участие или оферти всеки кандидат или участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
(6) Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език. Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да допусне заявлението за участие и офертата да се представят на официален език на съответната страна.
(7) До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.
(8) Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.
(9) Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.
(10) В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
(11) Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.
(12) Съдържанието на офертите и заявленията за участие, редът и начините за тяхното подаване и получаване се определят с правилника за прилагане на закона.
(13) Когато обществената поръчка има обособени позиции, условията по ал. 8 - 11 се прилагат отделно за всяка от обособените позиции.

Конфиденциалност

Чл. 102. (1) Кандидатите и участниците могат да посочват в заявленията за участие или офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато кандидатите и участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.
(2) Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
(3) Възложителят може да постави изисквания за защита на информация с конфиденциален характер при предоставяне на информация на кандидатите или участниците в хода на процедурите, както и при сключването на договора за обществена поръчка.

Комисия

Чл. 103. (1) Възложителят назначава комисия за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог. Комисията се състои от нечетен брой членове.
(2) По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите или участниците.
(3) Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата и се отразяват в доклад.
(4) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете и. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
(5) Правилата за работа на комисията се определят с правилника за прилагане на закона.

Разглеждане на заявления за участие и оферти

Чл. 104. (1) При провеждане на процедурите за обществени поръчки първо се провежда предварителен подбор, след което се разглеждат офертите на участниците.
(2) При открита процедура в обявлението за обществена поръчка възложителят може да предвиди оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди провеждане на предварителен подбор. В тези случаи проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) Използването на възможността по ал. 2 се допуска, когато всички предложения от офертите на участниците се представят чрез числова стойност. Предложенията се оповестяват чрез съобщение в електронната преписка на поръчката по чл. 36, ал. 6 и чл. 36а, ал. 2 в деня на отваряне на офертите.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното състояние на кандидатите или участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на кандидатите или участниците се предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от кандидата или участника.
(5) При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците.
(6) Редът за отстраняване на несъответствия и нередовности по ал. 4 се определя с правилника за прилагане на закона при спазване на принципите на равнопоставеност и прозрачност.

Намаляване броя на кандидатите, поканени за участие

Чл. 105. (1) При ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог и партньорство за иновации възложителите могат да намаляват броя на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор, които ще поканят за представяне на оферти или за провеждане на диалог.
(2) В обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, възложителите посочват обективните и недискриминационни критерии или правила, които ще приложат за намаляване броя на кандидатите, и минималния брой кандидати, които възнамеряват да поканят. Възложителите могат да посочват и максимален брой кандидати, които възнамеряват да поканят.
(3) При ограничена процедура минималният брой кандидати е 5, а при състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог и партньорство за иновации - три. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.
(4) Когато броят на кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да представят оферти, възложителят извършва подбор въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии.
(5) В случай че възложителят е посочил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти, той е длъжен да покани такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум.
(6) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е под посочения в обявлението минимум, възложителят може да продължи процедурата, като покани само кандидатите, които отговарят на тези критерии и изисквания.
(7) Възложителят не може да покани да подадат оферти лица, които не са подали заявление за участие, или кандидати, които не отговарят на критериите за подбор и минималните изисквания.

Приемане на работата на комисията

Чл. 106. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Докладът по чл. 103, ал. 3 се представя на възложителя, а в случаите по чл. 237б - и на лицето, осъществяващо предварителен контрол за законосъобразност. Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията.
(2) Когато в хода на работата възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, това обстоятелство се посочва в доклада по ал. 1.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В 15-дневен срок от получаването на доклада по ал. 1 възложителят го утвърждава или го връща на комисията с писмени указания, когато:
1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата, и/или
2. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) констатира нарушение в работата на комисията, включително въз основа на получените доклади за резултатите от предварителния контрол за законосъобразност по чл. 237б и/или от работата на наблюдателите, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.
(4) Указанията по ал. 3 не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определени заключения от страна на комисията, а само да указват:
1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, които обосновават предложенията на комисията в случаите по ал. 3, т. 1;
2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите по ал. 3, т. 2.
(5) Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията и.
(6) В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
(7) В случаите по ал. 2 възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

Други основания за отстраняване от участие

Чл. 107. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява:
1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;
2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) (доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;
3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5;
4. кандидати или участници, които са свързани лица;
5. (нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;
6. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10.

Глава дванадесета.
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА


Окончателни решения по процедурата

Чл. 108. Процедурите по този закон завършват с решение за:
1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка, включително по договор, сключен въз основа на ДСП или квалификационна система;
2. определяне на изпълнители по рамково споразумение;
3. класиране на участниците и/или присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект;
4. прекратяване на процедурата.

Определяне на изпълнител на обществената поръчка

Чл. 109. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 4 и 5, и отговаря на критериите за подбор, а когато е приложимо - и на недискриминационните правила и критерии за намаляване броя на кандидатите;
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

Прекратяване на процедурата

Чл. 110. (1) Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:
1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не се е явил нито един участник за преговори;
2. всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;
3. всички конкурсни проекти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;
4. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;
5. са установени нарушения при откриването и провеждането и, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
6. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка;
7. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
8. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
9. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.
(2) Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
1. е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект;
2. има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта;
3. има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените условия от възложителя;
4. участникът, класиран на първо място:
а) откаже да сключи договор;
б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1, или
в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
(3) В случаите по ал. 1, т. 7 възложителят задължително включва в решението най-ниската предложена цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.
(4) Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила.
(5) Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато преди сключването на договора възникне обстоятелство по ал. 1, т. 4, 6 и 8 или ал. 2, т. 4.

Глава тринадесета.
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 86 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2019 Г.)

Глава тринадесета.
ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Раздел I.
Гаранции (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)

Раздел I.
Гаранции за изпълнение


Гаранции (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)

Чл. 111. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят може да изисква от определения изпълнител да предостави гаранции, които да обезпечат изпълнението на договора и/или авансово предоставените средства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, не може да надвишава 10 на сто от стойността му. При запазена поръчка, която се възлага на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение на договора не може да надвишава две на сто от стойността на договора. Гаранция за изпълнение може да се изисква и в случай на изменение, с което се извършват допълнителни доставки, услуги или строителство по договора.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Авансово предоставените средства се обезпечават с гаранция, която е в размера на тези средства и се освобождава до три работни дни след връщане или усвояване на аванса.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Предвидените гаранции и техният процент се посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес, в поканата за участие в преговори или в обявата.
(5) Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) застраховка, която безусловно и неотменимо обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
(6) Гаранцията по ал. 5, т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
(7) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Гаранцията по ал. 5, т. 3 може да се предостави само когато стойността на авансово предоставените средства, съответно на гаранцията за изпълнение, е равна или по-малка от 500 000 лв.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, възложителят включва в проекта на договор клауза за частично освобождаване на гаранциите, съответно на изпълнената част от предмета на обществената поръчка. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, възложителят определя в проекта на договор каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане.

Раздел II.
Договор за обществена поръчка. Рамково споразумение (Загл. изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Раздел II.
Договор за обществена поръчка


Сключване на договор

Чл. 112. (1) Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:
1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) представи документи по чл. 58, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и документи за съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива;
3. представи определената гаранция за изпълнение на договора;
4. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт или е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.
(2) Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от условията по ал. 1, или
3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
(3) В случаите по ал. 2 възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.
(5) Задължителното минимално съдържание на договора се определя с правилника за прилагане на закона.
(6) Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
(7) Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител в следните случаи:
1. изпълнителят е определен в резултат на:
а) процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и 13 и има само един поканен участник, или
б) процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и 13, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1 и има повече поканени участници;
2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати.
3. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.)
(8) Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение или когато процедурата е открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1.
(9) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) В случаите по ал. 1 възложителят няма право да изисква документи:
1. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) които вече са му били предоставени или са били предоставени на възложителя, сключил рамковото споразумение, и са актуални;
2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки;
4. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) по ал. 1, т. 2 - когато се сключва договор въз основа на рамково споразумение без провеждане на вътрешен конкурентен избор.
(10) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В случаите по ал. 9, т. 1 преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални.

Сключване на рамково споразумение (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)

Чл. 112а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) При сключване на рамково споразумение се прилагат условията на чл. 112, ал. 1, т. 1, 2 и 4.
(2) Възложителят не сключва рамково споразумение с участник, определен за изпълнител, който:
1. откаже да сключи рамковото споразумение;
2. не изпълни някое от условията по ал. 1, или
3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
(3) В случаите по ал. 2 възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи следващия класиран участник за изпълнител.
(4) Рамковото споразумение трябва да съответства на проекта, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника или участниците, определени за изпълнители на поръчката. Промени в проекта на рамковото споразумение се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.
(5) Възложителят няма право да сключи рамково споразумение преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение. Възложителят сключва рамковото споразумение в сроковете по чл. 112, ал. 6.
(6) В случаите по ал. 1 възложителят няма право да изисква документи:
1. които вече са му предоставени и са актуални;
2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
(7) В случаите по ал. 6, т. 1 при сключване на рамковото споразумение определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални.

Срок на договорите за обществени поръчки

Чл. 113. (1) Договорите за обществени поръчки с периодично или продължително изпълнение се сключват за срок, който не може да надвишава 5 години.
(2) По изключение възложителите могат да сключват договори за по-дълъг срок, когато това се налага поради естеството на предмета на поръчката, необходимостта от възвращаемост на инвестицията или поради техническа причина, като възложителят посочва мотивите за това в решението за откриване.
(3) Срокът на договори, сключени въз основа на рамково споразумение, може да надхвърля крайния срок на споразумението:
1. с не повече от една година - когато е необходимо време за приключване изпълнението на предмета на договора;
2. с повече от една година - когато е свързан с изпълнението на дейности, обслужващи основния предмет, включително гаранционно обслужване и обучение на персонала.
(4) Не се допуска сключване на безсрочни договори за обществени поръчки или договори, чийто срок автоматично се продължава. Договори, сключени в нарушение на правилата на ал. 1 и 2, се смятат за сключени за една година.

Договор под условие

Чл. 114. (1) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г., предишен текст на чл. 114, изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) Когато при откриване на процедурата не е осигурено финансиране, възложителят посочва това обстоятелство в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и 13 - в решението за откриване и предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) В случаите по ал. 1 изпълнението започва след потвърждение от възложителя за осигурено финансиране и представяне от изпълнителя на определената гаранция за изпълнение. При непредставяне на гаранцията за изпълнение в посочения от възложителя срок, без наличието на обективни причини, възложителят прекратява договора.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) Когато след изтичане на тримесечен срок от сключване на договора не е осигурено финансиране, всяка от страните може да поиска прекратяването му без предизвестие.
(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) Когато след изтичане на 10-месечен срок от сключване на договора не е осигурено финансиране, договорът се счита за прекратен.


Изисквания при изпълнението на договорите

Чл. 115. При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10.

Електронни фактури

Чл. 115а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) При разплащанията по договорите за обществени поръчки възложителите са длъжни да приемат и обработват електронни фактури, при условие че тяхното съдържание отговаря на изискванията по чл. 114, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност и фактурите съответстват на европейския стандарт за електронно фактуриране, одобрен с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1870 на Комисията от 2017 г. за публикуването на референтния номер на европейския стандарт за електронното фактуриране и на списъка на синтаксиси в съответствие с Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета или еквивалентен стандарт, с който е въведен.

Изменение на договор за обществена поръчка и рамково споразумение

Чл. 116. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменяни когато:
1. промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции; обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както и условията, при които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в предмета на поръчката или на рамковото споразумение;
2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:
а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и
б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;
3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение;
4. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител, при условие че възможността за замяна е предвидена в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия;
5. (нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител, когато за първоначалния изпълнител е налице универсално или частично правоприемство, включително при преобразуване на първоначалния изпълнител чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, както и в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:
а) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;
б) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на закона;
6. (отм., нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) условията по т. 4 или 5 са налице по отношение на участник в обединението изпълнител, което не е юридическо лице;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) се налагат изменения, които не са съществени;
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Последователните изменения не трябва да целят заобикаляне на закона.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., нова - ДВ, бр. 108 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Ограничението по ал. 2 не се прилага при изменение на цената на договор за обществена поръчка или рамково споразумение при условията на чл. 117а. В този случай общото увеличение на всички изменения на цената в резултат на инфлация не може да превишава с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3, когато договорът за обществена поръчка съдържа клауза за индексация или е сключен по определяеми цени, за базова стойност се приема актуалната стойност към момента на изменението.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г. (*)) Изменение на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение се смята за съществено по смисъла на ал. 1, т. 7, когато то променя съществено характера на първоначално сключения договор или рамково споразумение, включително когато са изпълнени едно или повече от следните условия:
1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
2. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г. (*)) изменението променя икономическия баланс на договора за поръчка или рамковото споразумение в полза на изпълнителя по начин, който не е бил предвиден в първоначалния договор за поръчка или рамково споразумение.
3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;
4. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) изпълнителят е заменен с нов извън случаите на ал. 1, т. 4, 5 или 6.
(6) При изменение на договор, сключен от секторен възложител, условията по ал. 2 не се прилагат.
(7) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Всички документи, свързани с изменения на договори за обществени поръчки и рамкови споразумения, както и за изменения на договори, сключени в рамките на изключенията по чл. 13 - 15, се публикуват в платформата по чл. 39а, ал. 1 в срок от 30 дни от изменението. Предходното изречение се прилага и при изменения по реда на чл. 117а.

Прехвърляемост на вземания

Чл. 117. Паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.

Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация

Чл. 117а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки, материали и услуги, които формират стойността на договора, може да се извърши при наличие на финансов ресурс. Изменението се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.
(2) Когато в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1 възложителят предвижда клауза за изменение на цената във връзка с инфлацията по ал. 1, той може да обвърже тази клауза с методиката по ал. 1.

Прекратяване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение

Чл. 118. (1) Възложителят прекратява договора за обществена поръчка или рамковото споразумение в предвидените в закон, в договора или в споразумението случаи или когато:
1. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът или рамковото споразумение да бъдат изменени на основание чл. 116, ал. 1;
2. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;
3. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 възложителят не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора или рамковото споразумение.

Унищожаеми договори или рамкови споразумения

Чл. 119. (1) Договори или рамкови споразумения са унищожаеми, когато са сключени:
1. без процедура за възлагане на обществена поръчка въпреки наличието на основание за провеждането и или когато процедурата е проведена без спазване на изискването на чл. 99;
2. при незаконосъобразно прилагане на основанията на чл. 13 - 15, чл. 79, ал. 1, чл. 138, ал. 1, чл. 149, ал. 1, чл. 164, ал. 1 или чл. 182, ал. 1;
3. преди влизането в сила на акт на възложителя, издаден във връзка с процедурата, и се установи нарушение, което е засегнало възможността на:
а) заинтересовано лице да подаде заявление за участие или оферта;
б) заинтересован кандидат да подаде оферта;
в) заинтересован кандидат или участник да вземе участие при определяне на изпълнител.
(2) Възложителят прекратява договор, сключен въз основа на рамково споразумение, което е унищожено по съдебен ред.

Субсидиарно прилагане

Чл. 120. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Глава четиринадесета.
ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


Документиране и отчетност

Чл. 121. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Възложителите поддържат досие за всяка обществена поръчка с цел осигуряване на документална проследимост (одитна пътека) по отношение на всички свои действия и решения, както и на действията на комисиите за възлагане на обществени поръчки, независимо дали поръчките се възлагат с електронни средства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Досието съдържа всички решения, обявления, документацията и други допълнителни документи, разясненията, поканите, протоколите, окончателните доклади на комисията, офертите или заявленията за участие, доказателства за предприетите действия по чл. 44, ал. 3 - 5, описание на причините, поради които се използват други средства за подаване на документи, различни от електронните при електронното подаване. При осъществен контрол от Агенцията по обществени поръчки се прилагат становището на агенцията и мотивите на възложителя за неприетите препоръки, а в случаите по чл. 237а и чл. 237б - докладите от работата на наблюдателите и от предварителния контрол за законосъобразност. Досието съдържа договора или рамковото споразумение, както и всички документи, свързани с тяхното изпълнение и отчитане.
(3) Възложителите съхраняват информацията, свързана с договори, когато прилагат изключенията от закона.

Срок за съхраняване

Чл. 122. (1) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Електронните документи в досието на обществената поръчка се съхраняват в платформата по чл. 39а, ал. 1 за срок 5 години от годината, в която е приключило изпълнението на договора или е прекратено възлагането. След изтичането на този срок те се архивират за срок 5 години в съответствие със Закона за електронното управление.
(2) (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Когато възложителите съхраняват документи на хартиен носител като част от досиетата по чл. 121, ал. 1 и/или информация по чл. 121, ал. 3, срокът е 5 години от датата на приключване изпълнението на договора или от датата на прекратяване на възлагането.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Сроковете по ал. 2 могат да бъдат удължени, в случай че това произтича от правила за работа на финансиращи, одитиращи и сертифициращи органи във връзка с предоставянето на средства по проекти и програми от Европейския съюз.

Част трета.
СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ СЕКТОРНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

Глава петнадесета.
СЕКТОРНИ ДЕЙНОСТИ


Видове

Чл. 123. Секторни дейности са дейности, свързани със:
1. природен газ и топлинна енергия;
2. електроенергия;
3. водоснабдяване;
4. транспортни услуги;
5. експлоатация на географска област;
6. пощенски услуги.

Природен газ и топлинна енергия

Чл. 124. (1) Дейности, свързани с природен газ и топлинна енергия, са:
1. предоставяне или експлоатация на фиксирани мрежи за обществени услуги във връзка с производството, преноса или разпределението на природен газ или топлинна енергия;
2. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) снабдяване на мрежите по т. 1 с природен газ или топлинна енергия, което включва производството и търговията на едро и дребно.
3. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
(2) Снабдяването с природен газ или топлинна енергия на фиксирани мрежи за обществени услуги от секторен възложител не се приема за дейност по ал. 1, когато са изпълнени следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) производството на природен газ или топлинна енергия е неизбежен резултат от извършването на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл. 123, т. 2 - 4;
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) снабдяването на тези мрежи цели единствено икономическата експлоатация на производството на природен газ или топлинна енергия, при условие че количеството на доставките е не повече от 20 на сто от средния оборот на производителя за последните три години, включително за текущата година.

Електроенергия

Чл. 125. (1) Дейности, свързани с електроенергия, са:
1. предоставяне или експлоатация на фиксирани мрежи за обществени услуги във връзка с производството, преноса или разпределението на електроенергия;
2. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) снабдяване на мрежите по т. 1 с електроенергия, което включва производството и търговията на едро и дребно;
3. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
(2) Снабдяването с електроенергия на фиксирани мрежи за обществени услуги от секторен възложител не се приема за дейност по ал. 1, когато са изпълнени следните условия:
1. производството на електроенергия се осъществява поради това, че потреблението и е необходимо за извършването на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл. 123, т. 1, 3 и 4;
2. снабдяването на тези мрежи зависи само от собственото потребление на възложителя и не е надвишило 30 на сто от съвкупното му производство на енергия, като се взема предвид средната стойност за последните три години, включително за текущата година.

Водоснабдяване

Чл. 126. (1) Дейности, свързани с водоснабдяване, са:
1. предоставяне или експлоатация на фиксирани мрежи за обществени услуги във връзка с производството, преноса или разпределението на питейна вода;
2. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) снабдяване на мрежите по т. 1 с питейна вода, което включва производството и търговията на едро и дребно.
3. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
(2) Лицата, които извършват дейност по ал. 1, прилагат разпоредбите на закона по отношение на договори за поръчки или конкурси за проект, свързани със:
1. хидротехнически проекти, напояване или отводняване, при условие че количеството вода, предназначена за питейни нужди, представлява повече от 20 на сто от общото количество на водата, предоставяна чрез такива проекти или съоръжения за напояване или отводняване, или
2. отвеждане и пречистване на отпадни води.
(3) Снабдяването с питейна вода на фиксирани мрежи за обществени услуги от страна на секторен възложител не се приема за дейност по ал. 1, когато са изпълнени следните условия:
1. производството на питейна вода се осъществява с оглед необходимостта от ползването и за извършването на дейност, различна от дейностите по чл. 123, т. 1 - 4;
2. снабдяването на тези мрежи зависи само от собственото потребление на производителя и не превишава 30 на сто от съвкупното му производство на питейна вода, като се взема предвид средната стойност за последните три години, включително за текущата година.

Транспортни услуги

Чл. 127. (1) Дейности, свързани с транспортни услуги, са предоставянето или експлоатацията на мрежи за обществени услуги в областта на железопътния, трамвайния, тролейбусния или автобусния транспорт, както и на автоматизирани транспортни системи или въжени линии.
(2) По отношение на транспортните услуги се приема, че съществува мрежа, когато услугата се предоставя при експлоатационни условия, установени от компетентен орган, които могат да включват условията на обслужваните маршрути, капацитета, който трябва да е наличен, честотата на услугата и други.

Експлоатация на географска област

Чл. 128. Дейности, свързани с експлоатацията на географска област, са дейности, които имат за цел:
1. осигуряване ползването на летища и морски или вътрешни пристанища или други терминали от превозвачи по въздушни, морски или вътрешни водни пътища;
2. добив на нефт или природен газ;
3. проучвания за или добив на въглища или други твърди горива.

Пощенски услуги

Чл. 129. Дейности, свързани с пощенски услуги, са предоставянето на:
1. пощенски услуги;
2. услуги, различни от пощенските, за които не са изпълнени условията по чл. 130 и ако те се предоставят от субект, който предоставя и услуги по т. 1.

Глава шестнадесета.
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЕКТОРНА ДЕЙНОСТ ОТ ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ НА ЗАКОНА


Дейности, пряко изложени на конкуренция

Чл. 130. (1) Законът не се прилага по отношение на обществени поръчки и конкурси за проект, предназначени да създадат условия за осъществяването на дейност по чл. 123, ако дейността е пряко изложена на конкуренция и се реализира в условията на пазар, достъпът до който не е ограничен.
(2) Оценката за наличие на конкуренция се извършва въз основа на наблюдение на съответния географски пазар за проучваната дейност и включва критерии, определени в съответствие с ДФЕС. Тези критерии могат да се отнасят до характеристиките на съответните стоки или услуги, наличието на алтернативни стоки или услуги, цените и възможността повече от един доставчик да предлага тези стоки или услуги.
(3) Достъпът до определен пазар е неограничен, ако в националното законодателство са въведени актовете на Европейския съюз по приложение № 12. Във всички случаи достъпът до пазара се приема за свободен, ако това бъде доказано.
(4) Дейността, по отношение на която се прилага ал. 1, може да бъде част от по-голям сектор или отрасъл.
(5) Дейността, по отношение на която се прилага ал. 1, може да обхваща територията на цялата страна или на отделен географски район.
(6) При проучване за наличие на конкуренция се взема под внимание районът, в който съответните предприятия извършват дейността, включително като се изследва търсенето и предлагането на стоки или услуги, оценяват се условията за конкуренция от гледна точка на еднородност, така че районът да бъде разграничен от съседните райони, в които условията за конкуренция са съществено различни. На оценка се подлагат естеството и характеристиките на стоките или услугите, наличието на пречки за навлизане на пазара на други лица, потребителските предпочитания, съществени разлики в пазарните дялове на предприятията между съответния район и съседните райони и съществени разлики в цените.

Процедура за изключване на секторна дейност от приложното поле на закона

Чл. 131. (1) Процедурата за изключването на секторна дейност се извършва по правила на Европейската комисия.
(2) Министерският съвет по предложение на съответния ресорен министър или на секторен възложител може да подаде до Европейската комисия искане въз основа на критериите по чл. 130 с цел да се установи, че определена дейност е пряко изложена на конкуренция. Когато е необходимо, искането се придружава от становище на независим национален орган, който е компетентен по отношение на съответната дейност.
(3) В искането по ал. 1 се посочват всички факти, които са от значение за изключване на секторната дейност от приложното поле на закона, включително приложимите нормативни актове и съществуващата административна уредба.

Глава седемнадесета.
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I.
Процедури, прилагани от секторни възложители


Свободен избор на процедура

Чл. 132. При възлагане на обществени поръчки секторните възложители избират свободно открита и ограничена процедура, договаряне с предварителна покана за участие и състезателен диалог.

Открита процедура

Чл. 133. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Минималният срок за получаване на оферти в открита процедура е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
(2) Срокът по ал. 1 може да се съкрати, но не може да е по-кратък от 15 дни, ако възложителят е публикувал периодично индикативно обявление и то:
1. е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка, и
2. включва цялата информация по част А, раздел I от приложение № 5.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.)
(4) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите могат да определят срок за получаване на оферти не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
(5) В обявлението за обществена поръчка възложителят мотивира прилагането на ал. 4.

Ограничена процедура

Чл. 134. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в ограничена процедура, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) Минималният срок за получаване на заявления за участие в ограничена процедура е 30 дни от датата на изпращане на:
1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
2. поканата за потвърждаване на интерес, когато за оповестяване откриването на процедурата е използвано периодично индикативно обявление.
(3) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 2, възложителите могат да определят срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни.
(4) В ограничена процедура оферти подават само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор.
(5) Срокът за получаване на оферти може да бъде определен по споразумение между възложителя и избраните кандидати. Споразумението е допустимо само ако на всички кандидати се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.
(6) Когато не се постигне споразумение по ал. 5, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.

Процедура на договаряне с предварителна покана за участие

Чл. 135. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в договаряне с предварителна покана за участие, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) Минималният срок за получаване на заявления за участие в процедурата е 30 дни от датата на изпращане на:
1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
2. поканата за потвърждаване на интерес, когато за оповестяване откриването на процедурата е използвано периодично индикативно обявление.
(3) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 2, възложителите могат да определят срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни.
(4) В процедурата само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да подадат първоначални оферти, които да послужат като основа за провеждане на преговори.
(5) Срокът за получаване на оферти може да бъде определен по споразумение между възложителя и избраните кандидати. Споразумението е допустимо само ако на всички кандидати се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.
(6) Когато не се постигне споразумение по ал. 5, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.

Състезателен диалог

Чл. 136. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в състезателен диалог, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) Възложителят посочва в обявлението и/или в описателен документ своите потребности и изисквания, критерия за възлагане, показателите за оценка на офертите и индикативен график за провеждане на процедурата.
(3) Минималният срок за получаване на заявления за участие е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване. При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока, възложителите могат да определят срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни.
(4) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да участват в следващия етап на процедурата - диалог.
(5) По време на диалога могат да се обсъждат всички въпроси, свързани с поръчката, с цел да се определят параметрите, които в най-голяма степен удовлетворяват потребностите на възложителя.
(6) При провеждане на диалога възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
(7) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник при провеждане на диалога на другите участници, без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
(8) Диалогът може да се проведе на последователни етапи, за да се намали броят на решенията за обсъждане, като се прилагат критерият за възлагане и показателите за оценка, посочени в обявлението за обществената поръчка или в описателния документ. Когато възнамерява да провежда диалог на последователни етапи, възложителят да посочи това в обявлението или в описателния документ.
(9) Възложителят провежда диалога до определяне на решението или решенията, които могат да удовлетворят неговите потребности.
(10) След обявяване на диалога за приключен възложителят уведомява всички участници, останали на последния етап, и ги кани да представят окончателни оферти, изготвени въз основа на решението или решенията, конкретизирани по време на диалога. Офертите трябва да съдържат всички задължителни елементи, необходими за изпълнение на поръчката.
(11) При възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог възложителят оценява офертите по критерия оптимално съотношение качество/цена и в съответствие с показателите, посочени в обявлението за обществена поръчка или в описателния документ.
(12) Възложителят може да поиска офертите да бъдат разяснявани, уточнявани или подобрявани. Разясненията, уточненията и подобренията, както и предоставена допълнителна информация не трябва да променят основните характеристики на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или описателния документ, ако това може да доведе до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация.
(13) Възложителят може да проведе преговори с участника, представил оферта, която е с оптимално съотношение качество/цена, за да се потвърдят финансовите ангажименти или други условия в офертата, като се уточнят окончателно условията на поръчката. Уточняването на условията не трябва да води до изменение по същество на основните параметри на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или в описателния документ, както и до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация.
(14) Възложителят може да предвиди награди или плащания за участниците в диалога.

Партньорство за иновации

Чл. 137. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в партньорство за иновации, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) В документацията за обществената поръчка възложителят мотивира необходимостта от получаване на новаторска стока, услуга или строителство, както и невъзможността тя да бъде удовлетворена чрез наличните на пазара предложения. Възложителят описва своите потребности, като посочва кои елементи от описанието са минимални изисквания, на които трябва да отговарят всички оферти. Предоставената информация трябва да бъде достатъчно точна, за да могат заинтересованите лица да определят характера и обхвата на търсеното решение и да преценят дали да участват в процедурата.
(3) В документацията за обществената поръчка възложителят определя правилата, приложими към правата върху интелектуалната собственост.
(4) Минималният срок за получаване на заявление за участие в процедурата партньорство за иновации е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществената поръчка. При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока, възложителят може да определи срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни.
(5) При предварителния подбор възложителят преценява техническите и професионалните способности на кандидатите в областта на научноизследователската и развойната дейност и разработването и внедряването на новаторски решения.
(6) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да представят оферти за изследвания и иновации.
(7) Възложителят може да предвиди поетапно провеждане на преговорите, за да намали броя на офертите, като приложи критерия за възлагане и показателите за оценка, посочени в обявлението. Когато възнамерява да използва тази възможност, възложителят посочва това в обявлението.
(8) Възложителят провежда преговори с участниците за подобряване съдържанието на първоначалните и последващите оферти с изключение на окончателните оферти.
(9) Минималните изисквания и показателите за оценка не подлежат на преговори и не могат да се променят.
(10) При възлагане на обществена поръчка чрез партньорство за иновации възложителят оценява офертите само по критерия оптимално съотношение качество/цена.
(11) При провеждане на преговорите възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
(12) При провеждане на преговорите възложителят информира писмено всички участници, чиито оферти не са отстранени, за всякакви промени в техническите спецификации или в друг документ от документацията за обществената поръчка, различен от този, в който се определят минималните изисквания. След внасянето на такива промени възложителят предоставя на участниците достатъчно време, за да променят и да представят отново изменените оферти.
(13) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник в преговорите, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
(14) Договорът за партньорство за иновации цели разработването на новаторски продукт, услуга или строителство и последващото придобиване на получените в резултат на това доставки, услуги или строителство, при условие че те съответстват на нивата на изпълнение и на максималните разходи, договорени между възложителя и участника/участниците.
(15) В договора за партньорство се урежда изпълнението на поръчката на последователни етапи съобразно стъпките в процеса на научни изследвания и иновации, които могат да включват производството на продуктите, предоставянето на услугите или извършването на строителството.
(16) В договора за партньорство се определят междинните цели, които трябва да се постигнат, както и вноските за заплащане на съответно възнаграждение.
(17) Възложителят гарантира, че различните етапи на партньорството отразяват степента на новаторство на предложеното решение и последователността на научноизследователските и иновационните дейности, необходими за разработването на новаторското решение.
(18) Очакваната стойност на придобиваните доставки, услуги или строителство трябва да е съразмерна на инвестицията, необходима за тяхното разработване.
(19) Възложителят няма право да разкрива на другите партньори предложените решения или друга конфиденциална информация, предоставена от даден партньор в рамките на партньорството, без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
(20) В случаите по ал. 16 възложителят може да приключи партньорството за иновации след всеки етап, а при партньорство за иновации с няколко партньори да намали техния брой чрез прекратяване на отделните договори, ако е посочил тази възможност и условията за това в документацията за обществената поръчка.

Процедура на договаряне без предварителна покана за участие

Чл. 138. (1) Секторните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основанията по чл. 79, ал. 1, т. 1 - 4 и т. 6 - 10, както и когато:
1. поръчката има за цел само научноизследователска дейност, експеримент, проучване или развойна дейност; възлаганите поръчки не обхващат производството в количества, които позволяват да се осигури достатъчна пазарна реализация или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна дейност;
2. за много кратко време възникне възможност да се получат доставки при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени; в този случай на преговори се канят лицата, които предлагат стоки на цени, по-ниски от пазарните.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 възлагането на поръчката не трябва да засяга възможността на други заинтересовани лица да участват в последващи поръчки със същия или със сходен предмет.
(3) При провеждане на процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 79, ал. 1, т. 6 ограничението по чл. 79, ал. 3 не се прилага.
(4) С решението за откриване на процедурата възложителят мотивира приложимото основание по ал. 1.
(5) Условията и редът за провеждане на процедурата се определят с правилника за прилагане на закона.

Конкурс за проект

Чл. 139. Конкурсът за проект се провежда съгласно разпоредбата на чл. 80.

Раздел II.
Специфични техники и инструменти за възлагане на поръчки


Динамична система за покупки

Чл. 140. (1) При възлагане на обществени поръчки чрез ДСП срокът за получаване на заявления за участие по чл. 85, ал. 2 не може да бъде по-кратък от 15 дни.
(2) В случай че секторен възложител съкрати срока по чл. 85, ал. 2, той следва да посочи обстоятелствата, въз основа на които срокът е съкратен.
(3) Когато възложителят е предвидил основания за отстраняване и/или критерии за подбор в съответствие с чл. 144, ал. 2, той може по всяко време в срока на действие на ДСП да поиска от допуснатите кандидати да представят ЕЕДОП с актуализирана информация относно заявените данни, въз основа на които са включени в ДСП.
(4) Информацията по ал. 3 се предоставя в срок до 5 работни дни от получаване на искането.
(5) По всяко време в срока на действие на ДСП възложителят може да поиска от кандидатите да представят документи за доказване на обстоятелствата, включени в ЕЕДОП.
(6) За неуредените въпроси относно създаването, удължаването и прекратяването на ДСП, както и относно възлагането на поръчките в рамките на ДСП се прилагат разпоредбите на раздел II от глава десета.

Раздел III.
Квалификационни системи


Създаване на квалификационни системи

Чл. 141. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Секторните възложители могат да създават квалификационни системи на стопански субекти. В тези случаи те изпращат за публикуване обявление по чл. 35, ал. 1, т. 8.
(2) Секторните възложители обявяват всяка промяна в срока на действие на квалификационната система, както и нейното прекратяване, като използват следните образци:
1. обявление за квалификационна система - при промяна на срока на действие без прекратяване на квалификационната система;
2. обявление за възлагане на поръчка - при прекратяване на действието на квалификационната система.
(3) Квалификационните системи се организират по начин, който дава възможност на стопанските субекти да бъдат включени по всяко време в тях.
(4) Квалификационната система може да обхваща различни етапи, свързани с предварителния подбор.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) При създаването на квалификационната система секторните възложители определят обективни правила и критерии за:
1. включване и изключване на заинтересованите лица от квалификационната система;
2. действие на квалификационната система, включително относно периодичната проверка на актуалното състояние на участниците и срока на прилагане на системата.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Критериите и правилата по ал. 5 могат да включват технически спецификации. В тези случаи възложителите прилагат чл. 48 - 52 и при необходимост могат да актуализират критериите и правилата.
(7) Заинтересованите лица могат за целите на вписване в квалификационна система да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, професионалните и техническите способности, в случай че възложителят е поставил такива.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Секторните възложители осигуряват достъп до критериите и правилата по ал. 5 чрез РОП и профила на купувача.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Секторен възложител може да се ползва от квалификационна система, създадена от друго лице, когато тя отговаря на неговите изисквания. В този случай възложителят с решение одобрява обявление за квалификационна система, в което посочва данните за използваната квалификационна система и го изпраща за публикуване по реда на чл. 35. Условията за ползване на системата се уреждат със споразумение между възложителите.
(10) Квалификационните системи се организират по начин, който гарантира ползването и съхраняването на информацията по отношение на вписаните в нея стопански субекти. Информацията може да бъде групирана по категории според вида на поръчките, за които е валидно вписването.
(11) Възложителят взема решение относно включване или отказа за включване на заинтересовани лица в квалификационна система в 6-месечен срок от подаване на заявлението за включване в квалификационната система. Отказът се мотивира.
(12) Когато за решението по ал. 11 са необходими повече от 4 месеца, възложителят информира заинтересованото лице в срок два месеца от подаване на заявлението за причините и за датата, до която ще бъде взето решение.
(13) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
(14) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Секторният възложител може да вземе решение за прекратяване на участието в квалификационната система на кандидат въз основа на определените в нея правила и критерии. Решението се изпраща на кандидата най-малко 15 дни преди датата, определена за прекратяване на участието му в квалификационната система по реда на чл. 22, ал. 10.
(15) В случай че възложителите изискват такси за включване в квалификационната система за поддържане или актуализиране на информацията, те не могат да надвишават разходите, които са необходими за тези дейности.

Възлагане на поръчка чрез квалификационна система

Чл. 142. (1) Конкретните поръчки за строителството, доставките или услугите, попадащи в обхвата на квалификационната система, се възлагат чрез ограничена процедура или процедура на договаряне с предварителна покана за участие, а изпълнителят на договора се избира сред лицата, вписани в квалификационната система.
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В случаите по ал. 1, в зависимост от вида на процедурата, възложителят изпраща решението по чл. 22, ал. 1, т. 12 и съответната покана на лицата, вписани в системата, и им предоставя достъп до документацията. Решението се изпраща по реда на чл. 22, ал. 10.
(3) (Отм., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Възложителите посочват в поканата за представяне на оферти или за участие в преговори критериите за възлагане на поръчката, ако не са включени в обявлението за създаване на квалификационната система, както и дали:
1. се изисква офертите да бъдат представени под формата на електронен каталог, или да включват електронен каталог;
2. се предвижда провеждане на електронен търг при определяне на изпълнител;
3. офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции;
4. е налице ограничение за броя обособени позиции, които се възлагат на един изпълнител.
(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Срокът за получаване на оферти може да бъде определен по споразумение между възложителя и лицата, вписани в квалификационната система, като на всички лица се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.
(5) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Когато не се постигне споразумение по ал. 4, срокът се определя от възложителя.
(6) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) В случаите по ал. 4 и 5 срокът за получаване на оферти не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Когато едновременно с публикуването на обявлението за създаване на квалификационна система секторните възложители оповестят откриването на първата обществена поръчка в рамките на системата, се издава решение на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 и 9 и с него се одобряват обявлението и документацията за участие.

Конфиденциалност при квалификационна система

Чл. 143. Секторните възложители могат да прилагат чл. 102, ал. 3 и по отношение на информацията, предоставена във връзка с използването на квалификационна система, независимо дали обстоятелствата, свързани с конфиденциалност, са били посочени в обявлението за квалификационната система.

Раздел IV.
Кандидати и участници


Основания за отстраняване и критерии за подбор

Чл. 144. (1) Секторните възложители могат да установят обективни правила и критерии за отстраняване и подбор на участниците или кандидатите, които предоставят на заинтересованите лица.
(2) Правилата и критериите по ал. 1 могат да включват основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, както и критериите за подбор по чл. 59, ал. 1 при спазване на съответните условия за тяхното поставяне, деклариране и доказване.
(3) Публичните възложители, които извършват секторни дейности, прилагат задължително основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и могат да прилагат основанията за отстраняване по чл. 55, ал. 1.
(4) При подбора на кандидатите в ограничена процедура или в процедура на договаряне с предварителна покана за участие възложителят не може:
1. да налага на кандидат условия от административен, технически или финансов характер, които не се отнасят за другите кандидати;
2. да изисква проверки или доказателства, които повтарят вече представени от кандидата доказателства.
(5) При ограничена процедура, процедура на договаряне с предварителна покана за участие, състезателен диалог или партньорство за иновации възложителят може да установи обективни и недискриминационни правила и критерии, които да приложи за намаляване броя на кандидатите, които да бъдат поканени да представят оферти или да участват в преговорите. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.
(6) За неуредените въпроси относно намаляване броя на кандидатите се прилага разпоредбата на чл. 105.

Предоставяне на техническите спецификации за регулярно възлагани поръчки и поръчки, за които като покана за участие в процедура се използва периодично индикативно обявление

Чл. 145. (1) Всяко заинтересовано лице има право да поиска от секторен възложител да му бъдат предоставени технически спецификации, които традиционно се използват в поръчките или се отнасят до поръчки, при които за оповестяване на откриването на процедура се използва периодично индикативно обявление, освен ако това е невъзможно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) В случаите по ал. 1 секторните възложители са длъжни да предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до техническите спецификации чрез платформата по чл. 39а, ал. 1. Когато те са включени като част от вече предоставени документи, възложителят посочва интернет адреса, на който са достъпни техническите спецификации.
(3) Документите, които по обективни причини, включително свързани с конфиденциалност на информацията, не са достъпни чрез интернет адрес, се предоставят по друг подходящ начин.

Оферти, включващи продукти с произход от трети страни

Чл. 146. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Секторните възложители могат да отстранят оферта за доставка, когато делът на продуктите с произход от трети страни, с които Европейският съюз няма сключено многостранно или двустранно споразумение, осигуряващо сравним и ефективен достъп, надвишава 50 на сто от общата стойност на продуктите, включени в нея.
(2) Делът на продуктите по ал. 1 се определя съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (OB, L 269/1 от 10 октомври 2013 г.).
(3) При прилагането на ал. 1 софтуерът, който се ползва в оборудването на телекомуникационни мрежи, се приема за продукт.
(4) Когато две или повече оферти са еквивалентни в съответствие с избрания критерий за възлагане на офертите, с предимство се класират офертите, които не могат да бъдат отстранени съгласно ал. 1. Цените на офертите се смятат за еквивалентни, ако разликата между тях не надвишава 3 на сто.
(5) Една оферта не може да бъде предпочетена пред друга съгласно ал. 4, когато нейното приемане би задължило възложителя да закупи стоки с технически характеристики, които се различават от тези на съществуващите, което би довело до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането им.

Субсидиарно прилагане

Чл. 147. За неуредените в тази част въпроси се прилагат разпоредбите на части първа и втора.

Част четвърта.
СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТИТЕ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Глава осемнадесета.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Обхват

Чл. 148. (1) Разпоредбите на тази част се прилагат при възлагане на обществени поръчки за:
1. доставки на военно оборудване, включително части, компоненти и/или монтажни елементи за него, както и оборудване, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
2. доставки на чувствително оборудване, включително части, компоненти и/или монтажни елементи за него;
3. услуги, пряко свързани с оборудването по т. 1 и 2 включително, за всеки елемент от неговия жизнен цикъл;
4. строителство, пряко свързано с оборудването по т. 1 и 2 включително, за всеки елемент от неговия жизнен цикъл;
5. услуги за специфични военни цели или за чувствителни услуги;
6. строителство за специфични военни цели или за чувствително строителство.
(2) За неуредените в тази част въпроси се прилагат правилата за публични възложители.

Изключения

Чл. 149. (1) Законът не се прилага за поръчки в областите отбрана и сигурност:
1. възлагани по специфични процедурни правила:
а) съгласно международни споразумения или договори, сключени при спазване разпоредбите на ДФЕС между Република България, от една страна, и една или повече трети страни - от друга страна;
б) (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) на международна организация, която извършва покупки за свои цели или за поръчки, които държавата членка трябва да възложи в съответствие с тези правила;
2. възлагането на които е свързано с предоставяне на информация, чието разкриване противоречи на основните интереси на сигурността на страната съгласно чл. 346 ДФЕС;
3. възлагани за целите на разузнавателни дейности;
4. възлагани в рамките на програма за сътрудничество въз основа на научноизследователска и развойна дейност, извършвана съвместно най-малко от две държави членки, за разработване на нов продукт, и когато е приложимо - на по-късните етапи за целия или за части от жизнения цикъл на този продукт;
5. възлагани в трета страна, когато оперативните нужди налагат договорите да бъдат сключени с изпълнители, разположени в района на операциите, включително за граждански поръчки, извършвани при разполагане на сили извън територията на Европейския съюз;
6. възлагани от Министерския съвет на друго правителство, свързани със:
а) доставката на военно оборудване или чувствително оборудване, или
б) строителство и услуги, пряко свързани с оборудването по буква "а", или
в) строителство и услуги за специфични военни цели или чувствително строителство и чувствителни услуги;
7. за финансови услуги с изключение на застрахователни услуги;
8. възлагани на предприятия на държава членка или на трета страна в изпълнение на международно споразумение или договор, свързан с разполагане на войски;
9. за арбитражни и помирителни услуги;
10. при трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
11. за услуги за научноизследователска и развойна дейност, когато възложителят изцяло заплаща услугата, но ползите от нея не остават изключително за възложителя при извършване на неговата дейност;
12. при придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти или права върху тях;
13. възлагани от публичен възложител, включително когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно следните условия:
а) възложителят да упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена;
б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителя или от негови обособени структури, или от други юридически лица, контролирани от възложителя;
в) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) в юридическото лице - изпълнител, да няма пряко частно капиталово участие; по изключение се допуска пряко частно капиталово участие, когато такова се изисква от разпоредби на националното законодателство, в съответствие с ДЕС и ДФЕС, и то не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице.
(2) След приключването на програмата по ал. 1, т. 4 участникът от българска страна уведомява Европейската комисия за дела на разходите за научноизследователска и развойна дейност спрямо общите разходи на програмата за сътрудничество, за споразумението за поделяне на разходите, както и за очаквания дял на покупките на държава членка, ако има такива.
(3) В случаите по ал. 1, т. 13, буква "а" възложителят упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена, когато има решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на това юридическо лице. Такъв контрол може да бъде упражняван и от друго юридическо лице, което е контролирано по същия начин от възложителя.
(4) Методиката за определяне на цената на договорите по ал. 1, т. 13 се определя с правилника за прилагане на закона.
(5) В случаите по ал. 1, т. 13 при определяне на процента от дейността се взема предвид средният общ оборот или друг подходящ показател, който измерва изпълнението на дейността за последните три години.
(6) В случаите по ал. 1, т. 13, когато поради датата на създаване или на започване на дейността на юридическото лице или поради реорганизация на дейността му няма данни за оборота или когато тези данни вече не са актуални, е достатъчно да се докаже, че способът за измерване на дейността е достоверен, по-специално чрез неговата бизнес програма.
(7) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) В случаите по ал. 1, т. 13 юридическото лице-изпълнител няма право да превъзлага предмета на договора или части от него на други лица и представя декларация, че може да изпълни поръчката със собствен ресурс.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Когато отпадне някое от условията, необходими за сключване на договор по ал. 1, т. 13, договорът се прекратява със сключването по реда на закона на нов договор със същия предмет. В този случай възложителят открива възлагането на новата поръчка в едномесечен срок от отпадане на съответното условие.
(9) Критериите и редът за определяне наличието на основни интереси по ал. 1, т. 2 се определят с наредбата по чл. 13, ал. 2.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Възложителите не могат да се позовават на изключенията по ал. 1, когато не са налице предвидените в закона основания.

Смесени поръчки, включващи дейности в областите отбрана и сигурност

Чл. 150. (1) Когато в предмета на обществената поръчка се съдържат няколко дейности, за част от които се прилагат разпоредбите на тази част, а за други - правилата за публични възложители или правилата за секторни възложители, тя се възлага по реда на тази част, при условие че по обективни причини е обосновано възлагането на обща поръчка. Когато възложителят реши да възложи отделни поръчки за отделните дейности, се спазват правилата, приложими към съответната дейност.
(2) Когато за една от дейностите от предмета на обществената поръчка се прилагат разпоредбите на тази част, а друга дейност е извън приложното поле на закона, включително в случаите по чл. 346 ДФЕС, и по обективни причини е обосновано възлагането на обща поръчка, за тази поръчка законът не се прилага.
(3) Законът не се прилага за обществени поръчки, чийто предмет съдържа обективно неделими части, някои от които попадат в обхвата на чл. 346 ДФЕС, а за други са приложими разпоредбите на тази част.
(4) Не се допуска вземане на решение за възлагане на обща поръчка с цел прилагането на тази част или изключване на поръчката от приложното поле на закона.

Смесени поръчки за услуги

Чл. 151. Обществена поръчка, която включва едновременно услуги по приложение № 14 и приложение № 15, се възлага по реда, предвиден за услугите, чиято прогнозна стойност е по-висока.

Възлагане чрез централни органи за покупки

Чл. 152. (1) Възложителите могат да получават доставки или услуги от или чрез централен орган за покупки, включително когато той е европейски публичен орган, който не е възложител и осъществява централизирани дейности по закупуване.
(2) Когато възложителите получават доставки или услуги по реда на ал. 1, се смята, че са спазили разпоредбите на закона, ако:
1. централният орган за покупки е спазил разпоредбите и на тази част, а когато е европейски публичен орган, който не е възложител - правила, еквивалентни на посочените в закона;
2. е осигурена възможност за обжалване.
(3) Централният орган и възложителят отговарят за законосъобразността на процедурата, която провеждат.

Глава деветнадесета.
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ


Обявление за предварителна информация (Загл. изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.)

Чл. 153. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.) Възложителите могат да оповестят своите намерения за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения през следващите 12 месеца чрез публикуване на обявление за предварителна информация.
(2) Възложителите са длъжни да изпращат обявлението по ал. 1 само когато възнамеряват да съкращават сроковете за получаване на оферти.

Обявление за обществена поръчка

Чл. 154. Възложителите публикуват обявление за обществена поръчка, с което се смята, че отправят покана за участие в ограничена процедура, процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка и състезателен диалог до неограничен брой лица, които отговарят на поставените изисквания.

Обявление за изменение или допълнителна информация

Чл. 154а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.)

Обявление за възлагане на поръчка

Чл. 155. (1) Възложителите изпращат за публикуване обявление за възлагане на поръчка в срок до:
1. тридесет дни след сключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение;
2. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., нова - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) тридесет дни след сключване на договор на основание чл. 149, ал. 1, т. 13;
3. (нова - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.) тридесет дни от влизането в сила на решението за прекратяване на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 2, 5 и 6 или на решението на Комисията за защита на конкуренцията по чл. 215, ал. 2, т. 2 или 5.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) В случаите на поръчки, възложени въз основа на рамково споразумение, възложителите могат да публикуват информация за сключените договори в срок до 30 дни след края на всяко тримесечие.
(3) Информация от обявлението по ал. 1, оповестяването на която противоречи на закон, включително в областта на отбраната и сигурността, както и тази, по отношение на която участниците са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, не се публикува в "Официален вестник" на Европейския съюз и РОП.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение

Чл. 155а. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.) (1) Възложителите изпращат за публикуване обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение, което съдържа информация за:
1. изпълнението, прекратяването, развалянето или недействителността на договора за обществена поръчка;
2. прекратяването или недействителността на рамково споразумение.
(2) Обявлението по ал. 1 се изпраща и за договори, сключени на основание чл. 149, ал. 1, т. 13.
(3) Обявлението по ал. 1 се изготвя по образец и се изпраща в срок до 30 дни от настъпване на съответното обстоятелство по ал. 1.

Място, форма и начин на публикуване на обявленията

Чл. 156. (1) Възложителите изпращат за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз:
1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.) обявленията за предварителна информация;
2. обявленията за обществени поръчки;
3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.) обявленията за оповестяване на промени;
4. обявление за възлагане на поръчки;
5. обявленията за доброволна прозрачност, когато е приложимо.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Обявленията по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 се изготвят по образци, утвърдени с акт на Европейската комисия, и съдържат най-малко информацията, посочена в приложение № 16, в зависимост от етапа на процедурата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Обявленията по ал. 1 се изпращат за публикуване по реда на чл. 35, ал. 3 и се публикуват в РОП при условията и по реда на чл. 36.
(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Обявлението по чл. 155а се публикува в РОП по реда на чл. 36.

Глава двадесета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ


Основания за отстраняване

Чл. 157. (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник:
1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) който е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. за когото е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
(2) Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност или в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
2. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
3. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;
4. с влязло в сила съдебно решение е установено, че е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките;
5. установено е, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или на изпълнението на критериите за подбор;
6. установено е от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, поради което е налице риск от заплаха за националната сигурност.
(3) Възложителят посочва обстоятелствата по ал. 2 в обявлението за обществена поръчка, а при процедури по чл. 18, ал. 1, т. 10 - в поканата за участие в преговори.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Основанията по ал. 1 и ал. 2, т. 5 се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3.
(5) При участие в процедура кандидатът или участникът представя декларация за липсата на основания за отстраняване.
(6) За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:
1. за обстоятелствата по ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелствата по ал. 2, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията;
3. за обстоятелството по ал. 2, т. 2 - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника.
(7) Възложителят няма право да изисква представянето на документите по ал. 6, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставят от компетентния орган на възложителя по служебен път.
(8) При прилагане на основанията за отстраняване по ал. 1 и 2 не могат да се прилагат мерките за доказване на надеждност по чл. 56.

Критерии за подбор

Чл. 158. (1) При определяне и доказване на критериите за подбор се прилагат чл. 59 - 62 и чл. 65.
(2) За доказване на техническите и/или професионалните способности освен изискванията по чл. 63 и доказателствата по чл. 64 възложителят може да постави допълнителни условия и да изиска от кандидатите или участниците да представят:
1. описание на техническото оборудване и мерките за осигуряване на качеството, на оборудването за изпитване и изследване, както и на вътрешните правила на участника във връзка с интелектуалната собственост;
2. описание на техническото оборудване, материалите, средствата, броя на работниците и служителите и ноу-хау и/или източниците на доставка с указание на географското местоположение, когато то е извън територията на Европейския съюз, с които разполага кандидатът за изпълнение на поръчката, за да посрещне евентуалното увеличаване на нуждите на възложителя вследствие на криза, или за осигуряване на поддръжката, модернизацията или адаптиране на доставките, обхванати от поръчката;
3. разрешение, удостоверение или потвърждение за достъп до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, включително за възможността за обработка, съхранение и предаване на такава информация на равнището на защита, изисквано от възложителя - в случай на поръчки, които съдържат или изискват класифицирана информация.
(3) В случаите по чл. 64, ал. 1, т. 2 списъкът следва да обхваща последните 5 години от датата на подаване на заявлението.
(4) Възложителят може да определи в обявлението допълнителен срок, в който лицата, които не притежават разрешение, удостоверение или потвърждение по ал. 2, т. 3, да представят съответния документ. В срока за получаване на заявления за участие лицата подават до възложителя писмено съгласие за извършване на процедура по проучване и прилагат необходимите документи съгласно Закона за защита на класифицираната информация, които се изпращат от възложителя до компетентната служба за сигурност.
(5) Възложителите признават разрешенията за достъп до класифицирана информация, издадени в съответствие със законодателството на държавата членка, в която кандидатът или участникът е установен, при наличието на влязъл в сила международен договор или двустранно споразумение за защита на класифицираната информация, по което Република България е страна. При условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация възложителят може да поиска извършване на допълнителни проучвания в съответната държава членка.
(6) При условията на Закона за защита на класифицираната информация възложителят може да поиска националният орган по сигурността в държавата, в която кандидатът е установен, да провери съответствието на помещенията или инсталациите, които евентуално биха били използвани, производствените и административните процедури, които ще бъдат следвани, методите за управление на информацията и/или състоянието на персонала, който може да бъде нает за изпълнението на поръчката.
(7) При участие в процедура кандидатът или участникът представя доказателства за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.
(8) Когато по основателна причина кандидатът или участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи за доказване на техническите и/или професионалните способности, той може да ги докаже с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Тази възможност не се отнася за документите по ал. 2, т. 3.

Глава двадесет и първа.
ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР


Технически спецификации

Чл. 159. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят определя техническите спецификации съобразно изискванията на приложимите нормативни актове в съответната област, като прилага някой от начините, посочени в чл. 48, ал. 1, т. 1, 3 и 4, или чрез посочване в следния ред на:
1. български стандарти, които въвеждат европейски стандарти;
2. европейски технически оценки;
3. общи технически спецификации;
4. български стандарти, които въвеждат международни стандарти;
5. международни стандарти;
6. други технически еталони, установени от европейски органи по стандартизация, или когато няма такива - чрез национални стандарти, национални технически одобрения или национални технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките;
7. технически спецификации, създадени и широко възприети от индустрията;
8. национални стандарти в областта на отбраната и подобни на тях спецификации за оборудване и доставки в областта на отбраната.
(2) При определяне на техническите спецификации се прилагат изискванията на чл. 48, ал. 2 - 6.

Свободен избор на процедура

Чл. 160. При възлагане на обществени поръчки по тази част възложителите избират свободно ограничена процедура и процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка.

Ограничена процедура

Чл. 161. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в ограничена процедура, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) В ограничена процедура оферти подават само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор.

Процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка

Чл. 162. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) При провеждане на процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка възложителят прилага чл. 76, ал. 1, 2, 4, 7 и ал. 10 - 15.
(2) Възложителят може да предвиди възможност преговорите да се проведат на последователни етапи, за да се намали броят на разглежданите оферти, като приложи критерия за възлагане. Тази възможност се посочва в обявлението за обществена поръчка или в документацията.

Състезателен диалог

Чл. 163. (1) Възложителят може да избира процедурата състезателен диалог, когато поръчката е особено сложна, поради което е невъзможно нейното възлагане чрез използване на ограничена процедура или процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка.
(2) Обществената поръчка е особено сложна, когато по обективни причини възложителят не може да определи:
1. техническите спецификации, и/или
2. финансовата или правната рамка на поръчката.
(3) При провеждане на състезателен диалог възложителят прилага чл. 77, ал. 1, 2 и ал. 4 - 14.

Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка

Чл. 164. (1) Възложителите вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка в следните случаи:
1. при ограничената процедура, състезателния диалог или процедурата на договаряне с публикуване на обявление за поръчка не са подадени оферти или заявления за участие или подадените оферти или заявления за участие са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени;
2. когато се поканят всички участници, чиито оферти в предходна ограничена процедура, състезателен диалог или процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка отговарят на изискванията на възложителя, но надвишават неговия финансов ресурс и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени;
3. когато е необходимо предприемане на неотложни действия при криза и не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на ограничена процедура или на процедура на договаряне с публикуване на обявление, включително съкратените срокове, както и в случаите по чл. 173, ал. 1, т. 2, буква "а";
4. когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за ограничена процедура или процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя;
5. по технически причини или от съображения, свързани със защитата на изключителни права, поръчката може да бъде възложена само на определен изпълнител;
6. поръчката е с предмет услуги за научноизследователска или развойна дейност, освен в случаите по чл. 149, ал. 1, т. 4 и 11;
7. стоките - предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и са в количества, които не позволяват да се осигури достатъчна пазарна реализация или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна дейност;
8. когато са необходими допълнителни доставки на стоки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или допълване на наличните доставки или съоръжения, и смяната на доставчика води до несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането поради придобиване на стока с различни технически характеристики;
9. предмет на поръчката е доставката на стоки, търгувани на стокова борса, съгласно списъка по чл. 79, ал. 1, т. 7;
10. за кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на стоки на цени, по-ниски от пазарните, включително при разпродажба на имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или в несъстоятелност;
11. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:
а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;
б) общата стойност на поръчките, с които се възлагат допълнителни услуги или строителство, не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка;
12. когато е необходимо повторение на услуга или строителство от същия изпълнител при наличие на следните условия:
а) първоначалната поръчка е възложена при ограничена процедура или процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка, или състезателен диалог и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане;
б) общата стойност на новата поръчка е включена и е посочена при определяне стойността на първоначалната поръчка;
в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първоначалната поръчка;
13. предметът на поръчката е свързан с предоставянето на въздухоплавателни и морски транспортни услуги за въоръжените сили или за силите за сигурност на страната, които са разположени или предстои да бъдат разположени извън нейната територия, когато възложителят трябва да осигури тези услуги от изпълнители, чиито оферти са валидни само за толкова кратки срокове, че срокът за провеждане на ограничената процедура или на процедурата на договаряне с публикуване на обявление за поръчка, включително съкратеният срок, не може да бъде спазен;
14. поръчката е за услуги, включени в приложение № 15.
(2) В случаите по ал. 1, т. 8 договорът за допълнителна поръчка не може да бъде по-дълъг от 5 години. По изключение може да се определи по-дълъг срок, когато това се налага от обстоятелства, свързани с очаквания експлоатационен живот на наличните изделия, съоръжения или системи и техническите трудности, които може да предизвика смяната на изпълнителя.
(3) В случаите по ал. 1, т. 9 договорът се сключва по правилата на съответната борса.
(4) В случаите по ал. 1, т. 10 договорът се сключва по реда на част трета от Търговския закон.
(5) В случаите по ал. 1, т. 12 процедурата може да се открие не по-късно от 5 години от възлагането на първата поръчка, освен когато по изключение се налага процедурата да бъде проведена след този срок поради обстоятелства, свързани с очаквания експлоатационен живот на наличните изделия, съоръжения или системи и техническите трудности, които може да предизвика смяната на изпълнителя.
(6) С решението за откриване на процедурата възложителят мотивира приложимото основание по ал. 1.
(7) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 възложителят не може да сключи договор на цена, по-висока от финансовия ресурс, който е обявил в предходната ограничена процедура, състезателен диалог или процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) Условията и редът за провеждане на процедурата се определят с правилника за прилагане на закона.